Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil szféra munkaerő-piaci lehetőségei, foglalkoztatási kapacitás növelése Ea: Tóth István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil szféra munkaerő-piaci lehetőségei, foglalkoztatási kapacitás növelése Ea: Tóth István."— Előadás másolata:

1 A civil szféra munkaerő-piaci lehetőségei, foglalkoztatási kapacitás növelése Ea: Tóth István

2 Kapcsolat a közszférával • A közszférában születnek meg azok a jogi és pénzügyi szabályok, amelyek a civil szervezetek működését behatárolják • A közszféra által ellátott szolgáltatások egy részének működtetését a civil szféra átvállalhatja. Kapcsolatuk üzleti típusú. • A közszféra alapítóként, tagként részt vehet a civil szféra szervezeteiben. • Támogatások – normatív vagy pályázati úton

3 Támogatások • Járulékkedvezmény • Közhasznú foglalkoztatás támogatása • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás • Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról • START kártya

4 Közhasznú foglalkoztatás támogatása • Az eddigi javaslatokkal szemben közhasznú támogatás továbbra is megállapítható az önkormányzatok és azok intézményei számára. • A 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365. § (1) bekezdése alapján 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható, ettől az időponttól csak nonprofit gazdasági társaságot lehet létrehozni. A Gt. 365. § (3) bekezdése alapján a közhasznú társaságok 2009. június 30-ig kötelesek a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételüket kérni, vagy jogutód nélküli megszűnésüket a cégbíróságnak bejelenteni. A fenti jogszabály értelmezése alapján közhasznú társaságok részére 2009. június 30-ig nyújtható támogatás. • A jelenlegi Flt. módosítás a fenti jogszabályváltozást követi azáltal, hogy a 16/A. § (4) bekezdésébe beemeli a nonprofit gazdasági társaságot, mint támogatható szervezetet. • A munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb hetven százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható,

5 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás) A munkaadónak az eddigi 12 hónap foglalkoztatási kötelezettség helyett 2009. január 1-ét követően csak a támogatási időszakra kell foglalkoztatási kötelezettséget vállalnia. Nyilatkoznia kell a munkaadónak – működési körben felmerülő okból történő rendes felmondásról - a foglalkoztatást megelőző 12 hónapra vonatkozóan, a korábbi 6 hónap helyett. A támogatás legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása esetén legfeljebb kétévi időtartamra állapítható meg, egyéb esetekben változatlanul legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható.

6 Bértámogatás hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához I. Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki • 1. álláskereső, és • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy • a foglalkoztatás megkezdésekor az 50. életévét betöltötte, vagy • a 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy • a nyilvántartásba vételt megelőző 6 hónapban nem folytatott rendszeres (az Flt. 58.§ (5) bekezdés e) pontjában meghatározott) kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy • a saját háztartásban legalább egy 18 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy • a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül Gyes-ben, Gyet-ben, Gyed-ben, Gyás-ban, vagy ápolási díjban részesült, vagy • a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltötte • 2. olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és • az 50. életévét betöltötte, vagy • életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

7 Bértámogatás hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához II. Megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni • azt a személyt, aki rehabilitációs járadékban részesül, továbbá • azt a személyt, aki álláskeresőm és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2.§ e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

8 Bértámogatás hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához Bértámogatás szempontjából : megváltozott munkaképességű az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha • munkaképesség-csökkenése 50-66 % mértékű, ill. az egészségkárosodása 40-49% mértékű vagy • munkaképesség-csökkenése 67-100 % mértékű vagy • egészségkárosodása - az ORSZI szakvéleménye szerint - 79 százalékot meghaladó mértékű vagy

9 Bértámogatás hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához • egészségkárosodása - az ORSZI szakvéleménye szerint - 50-79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az ORSZI szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy • egészségkárosodása - az ORSZI szakvéleménye szerint - 50-79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható

10 Bértámogatás hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához • fogyatékos (látási fogyatékos, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül, vagy súlyos értelmi fogyatékosnak minősül vagy siket, vagy súlyosan nagyothalló, vagy súlyos mozgáskorlátozottnak minősül) • legalább 50%-os mértékű munkaképesség-csökkenés, legalább 40%-os egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább.

11 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás) A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható

12 START kártya Kedvezményre jogosultak akik rendelkeznek a kártyával, vagy az azt helyettesítő igazolással, függetlenül a foglalkoztatás időtartamától, határozatlan vagy határozott idejű jellegétől. (Start kártyára jogosult, aki 25. életévét - felsőfokú végzettség esetén 30. életévét – még nem töltötte be, és tanulmányit befejezte vagy megszakította, és tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszonyt megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt.)

13 START kártya Kedvezmény mértéke: (a kártya érvényességi időtartamán belül a foglalkoztatás idejére) • a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, • a 3 %-os munkaadói járulék és a 29 %-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 %-a a fizetési kötelezettség, • a 3 %-os munkaadói járulék és a 29 %-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 25 %-a a fizetési kötelezettség. A munkaadó a kedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a kötelező legkisebb munkabér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

14 START Plusz kártya Kedvezményre jogosultak: • akik rendelkeznek érvényes START PLUSZ kártyával vagy az azt helyettesítő igazolással, és a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi 4 órát eléri. (START PLUSZ kártyára jogosult az a személy, aki GYES, GYED, GYET, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven – 365 napon – belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, vagy tartósan álláskereső - kivétel ha alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik vagy betöltötte 50. életévét-. )

15 START Plusz kártya • Kedvezmény mértéke: (a kártya érvényességi időtartamán belül a foglalkoztatás idejére) • a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, • a 3 %-os munkaadói járulék és a 29 %-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 %-a a fizetési kötelezettség, • a 3 %-os munkaadói járulék és a 29 %-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 25 %-a a fizetési kötelezettség. A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. Az EHO megfizetése alól ebben az esetben is mentességet élvez a munkáltató! Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

16 START Extra kártya Igénybe veheti/kiválthatja: • - a tartósan álláskereső, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy • - a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső. Tartós álláskereső: akit a munkaügyi kirendeltség az igénylést megelőző 16 hónapon belül 12 hónapig, pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott. Érvényes: két évig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig. A kártya több alkalommal is kiváltható.

17 START Extra kártya A munkaadót a START EXTRA kártyával történő foglalkoztatás esetében a következő járulékkedvezmény illeti meg: • a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség; • a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentsül a munkaadói és a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól; • a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 15 százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli (3 százalékos munkaadó járulék, valamint a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett).

18 Köszönöm a figyelmet!.


Letölteni ppt "A civil szféra munkaerő-piaci lehetőségei, foglalkoztatási kapacitás növelése Ea: Tóth István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések