Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkasné Egyed Zsuzsanna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkasné Egyed Zsuzsanna"— Előadás másolata:

1 Farkasné Egyed Zsuzsanna
EGY NAPOS KÉPZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna

2 Jogszabályi keretek 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet
(a 326/2013. Kormányrendeletet lényeges mértékben módosította) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szakmai gyakorlati idő számítása Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámokról

3 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere
Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén.

4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/ 2013.(I.30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

5 TÖRVÉNYI HÁTTÉR2 Oktatási Hivatal:
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ

6 Az intézmény saját minőségi céljai
Pedagógus, vezető Szakmai együttműködések (munkaközösség, műhelymunkák, munkacsoport), közös projektek, hospitálás, bemutató Látogatás, ellenőrzés, részvétel a szakmai programokon Fenntartó Beszámolók Programok – települési megmozdulásokon való részvétel, meghívás az óvodai rendezvényekre, bemutatókra, nyílt napokra Honlap folyamatos frissítése Más intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás Szakmai írások, cikkek Szülők Rendszeres tájékoztatás, nyílt kommunikáció Gyermekek értékelése (szülői értekezlet, fogadó órák) Család-óvoda együttműködések (projektek, óvoda-család programok)

7 Önértékelés eszközei adatgyűjtés
A kézikönyvben szereplő eszközök kidolgozása az általános elvárásoknak megfelelően történt annak érdekében, hogy az adatgyűjtő eszközök segítségével jó eséllyel minden elvárás teljesülése vizsgálható legyen. Módszerek kérdőívek, dokumentumelemzés, interjúk Megfigyelés (tevékenység látogatás) Pedagógus önértékelés - Jegyzőkönyv - Önértékelés - Összegző értékelés - Önfejlődési terv

8 PEDAGÓGUS önértékelése
Pedagógus - Belső elvárások kialakítása Feladatterv Dokumentumelemzés Tevékenység/Foglalkozáslátogatás - Megfigyelési lap Az óvodapedagógus önértékelő kérdőíve Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Óvodapedagógusi interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez – Vezetői interjú Kompetencia alapú pontozó táblázat Pedagógus önfejlesztési terv + Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

9 Kérdőívek „kiküldése”
Önértékelt pedagógus kérdőíve (automatikus generálás) Pedagógustársak kérdőíve (min 2 db) Önértékelt által felkért pedagógus kérdőíve Óvodavezető által felkért pedagógus kérdőíve 2. Kérdőív kiküldés Rendszer által Normál   + a kód Generálni!

10 Koherencia megteremtése
ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLET SZEMPONT ELVÁRÁS * INFORMÁCIÓ Pedagógus 8 31 68 174 Vezető 5 26 62 175 Intézmény 7 ÉVENTE 7 területen KÖTELEZŐ ÉRTÉKELNI! 39 122 23 elvárást 147 0 = Nem jellemző FEJLESZTHETŐ! 1 = Kevéssé jellemző FEJLESZTHETŐ 2 = Többnyire jellemző MEGFELELŐ 3 = Jellemző KIVÁLÓ

11 ALAP a pedagógus kompetenciák (8) ismerete! :
1. Pedagógiai módszertani felkészültség, 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, 3. A tanulás támogatása, 4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 5. A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

12 Pedagógus önértékelés – módszerek, eszközök, tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a)Az előző pedagógusellenőrzés értékelőlapjai (tanfelügyelet és intézményi önértékelés) 1.b) ONAP és PP-re épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumai 1.c) Napló 1.d) Gyermeki produktumok 2. Megfigyelés 1. Tevékenység-/foglalkozáslátogatás 3. Kérdőíves felmérés 1. Óvodapedagógus önértékelő kérdőíve 2. Szülői kérdőív 3. Munkatársi kérdőív 4. Interjúk 1. Az óvodapedagógussal 2. Az intézményvezetővel/vezetővel

13 VEZETŐI önértékelési csomag
Vezető - Belső elvárások kialakítása Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása Feladatterv Vezetői önértékelés Dokumentumelemzés Vezetői önértékelő kérdőív Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív Szülők elégedettségét mérő kérdőív – Vezetővel készített interjú Interjú a munkáltatóval Interjú a vezetőtársakkal Vezetői önértékelés Vezetői önfejlesztési terv + Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

14 ALAP - A vezetői önértékelés (5) területeinek ismerete
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

15 Vezetői önértékelés – módszerek , eszközök, tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a)Az előző vezetői ellenőrzés értékelőlapjai (tanfelügyelet és intézményi önértékelés) 1.b) Vezetői pályázat/program: 1.c) PP 1.d) Egymást követő 2 nevelési év munkaterve és az éves beszámolók 1.e) SZMSZ 2. Kérdőíves felmérés 1. Vezetői önértékelő kérdőív 2. Nevelőtestületi kérdőív 3. Szülői kérdőív 3. Interjúk 1. A vezetővel 2. A munkáltatójával 3. A vezetőtársakkal

16 A vezetői önértékelés (5) területeinek ismerete
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

17 A vezetői önfejlesztési terv – az önértékelés eredménye
A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít. Az önfejlesztési terv elemei: A kompetenciaterületeken belül kiemelkedő és fejlesztendő területek- értékeléssel indokolva A vezető által kiemelt fejlesztési célok Célokként a célhoz rendelt feladatok Feladatokként a végrehajtás módszere, elvárt eredménye, ütemezése, bevontak köre

18 INTÉZMÉNYI önértékelési csomag
Intézményi belső elvárások kialakítása Feladatterv intézményi önértékelés Dokumentumelemzés A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív Vezetővel készített interjú az intézményi önértékeléshez A pedagógusok képviselőivel készített interjú az intézményi önértékeléshez A szülők képviselőivel készített interjú az intézményi önértékeléshez Intézményi önértékelés Intézményi intézkedési terv +Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

19 - Az intézményi önértékelés (7) területeinek ismerete
1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

20 Intézményi önértékelés – módszerek,eszközök , tartalmak
1. Dokumentum elemzés 1.a) PP 1.b)SZMSZ 1.c) Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 1.d) Továbbképzési program – beiskolázási terv 1.e) Mérési eredmények adatai, elemzése (a helyben szokásos megfigyelések, mérések, eredménye öt nevelési évre visszamenőleg 1.f) A pedagógus-önértékelések eredményeinek összegzése 1.g) Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés értékelő lapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek:

21 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, intézményi önértékelés tervezése
[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet §] •Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti ellenőrzés) fajtái, periódusa: •a pedagógus ellenőrzése, ötévente egy alkalommal •az intézményvezető ellenőrzése, legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb a negyedik évében •az intézményellenőrzés, ötévente. •Intézményi önértékelés •A pedagógus és az intézmény esetén ötévente, intézményvezető esetén az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében •Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. •Eljárásrend •Július 31-ig: az OH értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket, valamint az az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket. •Szeptember 1-ig: az intézményvezető a kiválasztott szakértők tekintetében, az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. •November 30-ig: az OH kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit. •November 30-ig: az ellenőrzésben érintettek feltöltik a számukra előírt dokumentumokat az informatikai támogató rendszerbe. •Az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt 15 nappal: az intézmény feltölti az önértékelés eredményét az informatikai támogató rendszerbe. •Az intézmény ötéves önértékelési programja és az éves ellenőrzési terv alapján éves önértékelési tervet készít.

22 Módszertani támogatás – PDCA
Munkatervi tartalmak pontosítása (határidők, fedések) Kézikönyv áttekintése, ismerete! Önértékelési program áttekintése (Speciális tartalmak!) Elvárásrendszer/ elvárásrendszerek (?) Feladatterv - készítése az érintettek bevonásával - gyakorlattól függően az egyes tevékenységek összevonhatók, tagolhatók - ismerjék a kollégák is (folyamatos tájékozódás)

23 Módszertani támogatás – PDCA
Adatgyűjtés = Rész jegyzőkönyvek elkészítése Jegyzőkönyv elkészítése Önértékelés elkészítése Önfejlődési, Intézkedési terv/tervek elkészítése Informatikai rendszer kezelése Irattározási feladatok ellátása

24 Minősítés

25 A minősítés törvényi hátterét segítő dokumentumok
jektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf  

26 Dokumentumok Kötelező Szakmai önéletrajz Eredetiségnyilatkozat
Szabadon választott 2/5 Projektterv Szociometria Saját fejlesztésű program Értékelési rendszer Egyéni fejlesztési terv Szakmai rendezvény Gyermekek közösségi programja Publikáció Gyermeki produktumok munkák bemutatása és értékelése Szakirodalom értékelése Ezek lehetnek 3 évnél régebbiek. Kötelező Szakmai önéletrajz Eredetiségnyilatkozat Intézményi környezet bemutatása A szakmai életút értékelése 1 / 2 csoportprofil /nevelési terv 1 / 2 tematikus terv 4 tevékenységi terv Hospitálási napló Esetleírás + reflexiók

27 A L A P D O K U M E N T U- M O K Csoportprofil Tematikus,Nev. terv N *
A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat esetén Tevékenység terv * Tevékenység Csoportprofil Tematikus,Nev. terv N Esetleírás Hospitálási napló Szabadon választható dokumentum A L A P D O K U M E N T U- M O K terv terv

28 TANFELÜGYELET

29

30

31

32

33

34 Kérdőívekben szereplő kérdések száma Pedagógus önértékelése esetén
Melléklet száma Kérdések száma Kitöltő személyek száma Érintett pedagógus 1. 41 (+ egyéb) 1 Munkatársak 2. 9 minimum 2 (a pedagógus és a vezető ugyanannyi főt jelölhet meg) Szülők 3. Nem meghatározott Csak akkor, ha a szülői szervezet igényli, és írásban kezdeményezi.

35

36 Vezetőellenőrzés Módszerei: Dokumentumelemzés -előző eljárások fejlesztési tervei, önfejlesztési tervei; -kérdőíves felmérés eredményei; -vezetői pályázat/program; -pedagógiai program; -SzMSz; két éves munkatervek és beszámolók Interjúk •Ellenőrzött vezetővel, •munkáltatóval, •vezetőtársakkal

37 Önfejlesztési terv elkészítése
Az önfejlesztési terv tartalma: Fejlesztési célok – a célok időtávja (5 év, vagy 5 éven belül) Javaslat: az 5 kompetenciaterületen megfogalmazott erősségekhez, vagy fejlesztendő területekhez köthető célok – a vezető választása alapján 3-4 cél kiválasztása. A célokhoz nagyléptékben feladatok meghatározása, időtávval, várható eredménnyel – sikerkritériummal megadva. Az önfejlesztési tervhez a felületen sablon található

38 MÉRÉSI EREDMÉNYEK 93/A. §106 (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. (2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza a) a gyermek anamnézisét, b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

39 A dokumentumok koherenciájának megteremtése
Pedagógiai program 2 év munkaterve Munkaközösségi tervek Gyermekek mérése Továbbképzési program, terv és az önértékelés kapcsolata Megvalósításának szabályozottsága SZMSZ Munkatervi beszámolók Évente vizsgált szempontok Kapcsolattartási szabályozottsága PP-ben rögzített elvárások SZMSZ

40 Intézményellenőrzés szakaszai II. –Helyszíni ellenőrzés
Célja:a dokumentum elemzés során gyűjtött információk kiegészítése,pontosítása 1.Rövid találkozás a nevelőtestülettel(bemutatkozás az ellenőrzés céljának, menetének ismertetése) 2.Interjúk készítése (óvodapedagógusok, szülők képviselője, óvodavezető) 3.Intézménybejárása

41 Az ellenőrzött intézmény (intézményegység,tagintézmény)vezetőjével
A pedagógusok képviselőivel– Csoportos interjú, különböző szinteken nevelő óvodapedagógusokkal,nem azonos munkaközösségbe tartozó pedagógusokkal,reprezentativitás biztosítása Szülők képviselőivel: Csoportos interjú,(csoportonként) minimum két szülővel,reprezentativitás biztosítása

42 Intézménybejárás A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel Szakértő vizsgálja, hogy az intézményrendszeresen felméri-e a jogszabályban meghatározott szükségeseszköz-és felszerelések, épületi előírások rendelkezésre állását és az e esetleges hiányt jelzi-e a fenntartó felé.

43 Intézményellenőrzés szakaszai III. –Ellenőrzés lezárása
Látogatási nap végén az eljárás részleteinek ,esetleges rendkívüli események jegyzőkönyvben rögzítése, jegyzőkönyv aláírása. A látogatási jegyzőkönyv informatikai felületre valófeltöltése (látogatástkövető15naponbelül,vezető szakértő feladata).

44 Intézményellenőrzésés értékelés
Folyamat Vezető tanfelügyelő Tanfelügyelők Jegyzőkönyvek véglegesítése, aláírása, feltöltése Jegyzőkönyv feltöltése Tapasztalatok összegzése, értékelés egyeztetés Összegző jelentés elkészítése az informatikai felületen (15 napon belül) Jelentés elkészítése a felületen Jóváhagyás

45 Tanfelügyeleti ellenőrzések -2017
Célja: az óvodapedagógusok szakmai alkalmasságának, munkájuk hatékonyságának feltárása. Megismerhetjük általa a pedagógusok, vezető munkájának, az intézmény, mint szervezet erősségét, gyengeségét, rávilágítunk a fejleszthető területekre. Az ellenőrzés során a tanfelügyelők feltárják, hogy a pedagógus, vezető, intézmény megfelel-e az általános pedagógiai szempontoknak, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, az intézmény saját pedagógiai programjának. megfogalmazott belső elvárásainak

46 Az Intézkedési terv az intézményi tanfelügyelet eredménye
Munkaterv kapcsolata: a több évre szóló intézkedési terv az intézmény éves munkatervének alapja Ütemezési terv Az 1. oszlopba kerülnek a meghatározott célok / feladatok (az előzetesen fejlesztési javaslatok) elemzett, prioritási sorba állítása megvalósítás szempontjából kategorizált,….), célonként csoportosítva: a cél és alá a cél elérését megcélzó feladat / feladatok A kitöltés során még korrigálhatók a végrehajtás időpontjai, pl ha 1-1 nevelési év / félév túlzottan zsúfolt / kevés a feladat, vagy éppen az intézmény adottságai, egyéb döntései alapján más időpontot határozzanak meg.

47 Végrehajtási terv Jelenjen meg a cél / feladat oszlop
A végrehajtási terv elkészítését nevelési évenként javasoljuk az adott évre a véglegesített ütemezési terv alapján, a feladatok végrehajtóak legyenek. A javaslat indoka az a tapasztalat, hogy az intézmény több évre előre a végrehajtás konkrét elemeit általában nem tudja biztonsággal meghatározni. Természetesen elkészíthető nagyobb, akár a teljes ütemezési időszakra is. Jelenjen meg a cél / feladat oszlop Időtartam a feladat végrehajtásának időtartamára vonatkozik (nap, vagy hét, vagy hónap, … egység megjelöléssel). A határidő a végrehajtás kezdő és befejező időpontjai Felelős megnevezése: konkrét személynév Teljesülés kritériuma: a feladat elvégzésétől várt eredmény megfogalmazása Erőforrás igény: a feladatot végrehajtók száma (esetleg neve); a feladat végrehajtásához szükséges tudás, ismeret és megszerzésének lehetősége; módszertani - és eszköz szükséglet; dologi, anyagi erőforrások felsorolása; intézményi dokumentumok, szükséges egyeztetések megnevezése,…. Az elért eredmény mérésének, értékelésének módja , felelőse, határideje Az Intézkedési terv hatályba lépésének konkrét dátumát meg kell határozni, A felülvizsgálat időpontjának meghatározása


Letölteni ppt "Farkasné Egyed Zsuzsanna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések