Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet? Faddi Tibor Zoltán FATWAK.KEFO gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak levelező tagozat, I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet? Faddi Tibor Zoltán FATWAK.KEFO gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak levelező tagozat, I."— Előadás másolata:

1 Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet? Faddi Tibor Zoltán FATWAK.KEFO gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak levelező tagozat, I. évfolyam

2 Tartalom A vizsgálat elsődleges forrása Isten kommunikációjának formái az ember felé: –közvetlen beszéddel közvetlen írással,közvetlen beszéddel közvetlen írással –közvetítőkkel: angyalokkal, álommal, látomással, proféták által, angyalokkal, álommal, látomással proféták által –sorshúzássalsorshúzással Az ember kommunikációjának formái Isten felé: –imával,imával –a Lélek hangjávala Lélek hangjával

3 A vizsgálat elsődleges forrása Pál apostol Timóteushoz írott második levele 2. fejezetének 16-17. versei szerint: Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen. Ez az Írás a Biblia, melynek 66 kanonikus (azaz Istentől ihletett) könyvét eredetileg papirusztekercsekre és pergamenekre jegyezték le, az i.e. ~1500 és i.sz. ~100 között. A Bibliát 1995-ig részben vagy egészben összesen 2123 nyelvre fordították le és nyomtatták ki.

4 Példa a Bibliából: És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Máté Evangyélioma 3. rész 16-17. vers) Isten kommunikációja beszéddel

5 Isten kommunikációja írással Példák a Bibliából: Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. (Mózes II. könyve 31. rész 18. vers) És te, Belsazár, … felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket dícséréd, … az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! (Dániel próféta könyve 5. rész 22-25. vers)

6 Isten kommunikációja angyalok által Intelem a Bibliából: A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. ( Zsidókhoz írt levél 13. rész 2. vers )

7 Isten kommunikációja angyalok által Példák a Bibliából: Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem. (Mózes I. könyve 22. rész 11-12. vers) Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. (Máté Evangyélioma 1. rész 20. vers)

8 Isten kommunikációja angyalok által Példák a Bibliából: Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig … És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi aranynyal övezve. És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, … és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása … És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! (Dániel próféta könyve 10. rész)

9 egy apokrif példa: Tobit,Tóbiás és Sára megható története. Isten kommunikációja angyalok által

10 Tobit, egész életében igaz úton járt, és jót tett. Feleségétől, Annától született egy fia Tóbiás. Mikor megöregedett megvakult, emiatt csúfolták őt, és még fia sem talált feleséget magának. Ezért Tobit Istenhez imádkozott vigasztalásért. Ugyanekkor Médiában élt Sára, akit szintén állandóan csúfoltak, mert hétszer is férjhez ment, de mindegyiket egy gonosz szellem megölte, mielőtt még mint jó házastársak, összekerültek volna. Annyira elkeseredett, hogy elhatározta felakassza magát. De végül Sára így imádkozott: „Nem szomorítom meg apámat, nem viszem sírba. Nem akasztom fel magam, inkább majd az Urat kérem, hogy vegye el az életemet, s ne kelljen több csúfolódást hallanom.” (Tobit könyve 3:10)

11 Isten meghallgatta imájukat, ezért elküldte Ráfael angyalt, hogy meggyógyítsa Tobitot és Sárát: „Tobit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadd lássa szemével az Isten világát, Sárát meg, Ráguel lányát adja hozzá Tobit fiához, Tóbiáshoz, és szabadítsa meg a rossz szellemtől, Azmodeustól. Mert minden más kérővel szemben Tóbiást illette a jog, hogy elnyerje.” (Tobit könyve 3:16) Ráfael (inkognitóban) és Tobiás kettesben mendegéltek, majd a Tigris folyónál éjszakáztak. Egyszer csak kivetődött egy nagy hal a vízből, és Tobiás útitársa (az angyal) ezt mondta neki: „Vágd fel a halat! Vedd ki a szívét, a máját és az epéjét, és vigyázz rájuk jól, a belét pedig dobd el, mert a szív, a máj és az epe jó orvosságnak.” (Tóbit könyve 6:5)

12 A fiú megkérdezte mire jók ezek és az angyal így felelt: "Ha elégetik a hal szívét és máját, s a démon vagy gonosz szellem gyötörte férfi vagy nő előtt füstölnek vele, mindenféle rossz nyavalya örökre elmúlik, még nyoma sem marad. Ami meg az epét illeti, az meg szemkenőcsnek jó: ha valakinek fehér foltok vannak a szemén, csak rá kell fújni a foltokra, és meggyógyul.” (Tóbit könyve 6:8-9) Az angyal még ezt is mondta neki: „Ma rokonodnál, Ráguelnél éjszakázunk. S van neki egy Sára nevű lánya. Sárán kívül se fia, se lánya. Te vagy a legközelebbi rokona, így hát elsősorban téged illet (a lány), s apja vagyonára is igényt tarthatsz. A lány nyíltszívű, bátor és bájos teremtés, és az apja nagyon szereti. Jogodban van elvenni. … Hallgass hát rám, testvér! Ma este beszélgetünk a lányról, és megkérjük a kezét. Aztán, ha visszatérünk Rágesból, hazavisszük magunkkal.” (Tóbit könyve 6:11-13)

13 Tóbiás ráfújta apja szemére a hal epéjét és csak ennyit mondott: „Bízzál atyám!” Aztán bekente azt orvossággal, megvárta míg hat, és két kezével kivett egy-egy hártyát apja szemei sarkából. Ekkor Tóbiás apja Tobit a fia nyakába borult, és sírva mondta: „Látlak, fiam, szemem fénye!” - majd így folytatta - „Áldott legyen az Isten. Áldott legyen hatalmas neve. Áldott legyen minden angyala. Áldott legyen a neve mindörökké.” (Tóbit könyve 11: 11-14) Ráfael félrehívta kettőjüket, és így szólt hozzájuk: "Dicsőítsétek Istent … Megmondom nektek a színtiszta igazságot … Tudjátok meg hát, hogy amikor imádkoztatok, te meg Sára, kéréseteket az Úr fölséges színe elé vittem és felolvastam. … elküldött Isten, hogy meggyógyítsalak, és a menyedet is, Sárát. … Ráfael vagyok, egy a hét angyal közül …” (Tóbit könyve 12: 6-15)

14 Bibliai példa: Dávid király bűnbeesése, majd megtérése egy próféta által. Dávid király így szólt a szolgáihoz: „Állassátok Uriást legelöl, ahol a harc leghevesebb és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon” (2Sám 11:15). Megdöbbentő!? Ki volt ez az Uriás, és mért ölette meg őt Dávid? Isten kommunikációja próféta által

15 Nátán próféta Dávid királyhoz: „Két ember vala egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának. A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment” (2Sámuel 12:1-4). Erre Dávid király haragjában így kiáltott fel: „Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett.” (2Sámuel 12:5-6).

16 TE VAGY AZ AZ EMBER! - jelentette ki Nátán, szemeit a királyra szegezve.

17 És –ezután – monda Nátán Dávidnak: „Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből.” (Sámuel II. könyve 12. rész 7. vers) Helyénvalóak tehát a Kisherceg írójának szavai: Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! (Antoine de Saint-Exupéry: Fohász)

18 „Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?” (1Sám 28:15) „Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét;... Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, Hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával.” (Jób 33:23, 29-30) Isten kommunikációja próféták, álomlátások, angyalok által

19 De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.(4Mózes 26:55) És sorsot vete nékik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izráel fiai között az ő osztályrészeik szerint. (Józsué 18:10) Izrael törzsei nem tudták hogy Isten miként akarja elosztani az ígéret földjét közöttük. Az Úr parancsára sorssal osztották el a földet. Mivel a sorshúzás (sorsolás) fölött csak a mindenható Istennek volt be befolyása, ezért annak eredménye olyan, mintha Isten osztotta volna fel közöttük a kapott földet. Isten kommunikációja sorshúzás által

20 Az ember kommunikáció Isten felé „Az ima vallásos fogalom; legáltalánosabb érvénnyel az egyénnek vagy közösségnek a transzcendenssel való kommunikációja. … Vonatkozhat az Istenre vagy istenekre, halottakra, személyes vagy személytelen szellemi létezőkre, a közelebbről meg nem határozott numinózumra vagy a világ rendezőelvére. A kommunikáció ebben az értelemben a kapcsolattartás bármely formáját jelentheti, a legváltozatosabb megnyilvánulásokkal. Ilyenformán az imádkozás történhet gondolatban vagy fennhangon; szavakkal, énekkel vagy szavak nélkül; tánccal vagy bármely más mozdulattal, gesztussal – vagy ezek bármely kombinációjával. … az ima szó a verbális imádkozás szövegét is jelenti. (Wikipédia)

21 Az ember kommunikáció Isten felé „ … imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. … Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; (Máté 6:6-7, 9) „És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.” (Cselekedetek 2:21) „Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róma 10:13)

22 A közvetlenül az Atya Istenhez szóló, egyszerű és szívből jövő imákat hallgatja meg Isten. De előfordul, hogy már erre sem vagyunk képesek, például mert már nincs rá (lelki) erőnk … Az ember kommunikációja imával

23 „Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.”(Róma 8:26-27) „Ha nem tudunk imádkozni, van aki még ebben is segít, Isten Lelke imádkozik helyettünk is. Ez az egyik lehetséges értelmezés, ő maga imádkozik helyettünk. A másik értelmezés, elkezd munkálkodni és bennünket olyan imádságra kezd buzdítani, bátorítani, amin mi magunk csodálkozunk.” (Földvári Tibor) Az ember kommunikációja a Lélek hangjával

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet? Faddi Tibor Zoltán FATWAK.KEFO gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak levelező tagozat, I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések