Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet?"— Előadás másolata:

1 Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet?
Létezik Isten és ember között kommunikáció? Ha igen, akkor az milyen formában történik? Honnan tudhatunk erről? Faddi Tibor Zoltán FATWAK.KEFO gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak levelező tagozat, I. évfolyam

2 Tartalom A vizsgálat elsődleges forrása
Isten kommunikációjának formái az ember felé: közvetlen beszéddel közvetlen írással, közvetítőkkel: angyalokkal, álommal, látomással, proféták által, sorshúzással Az ember kommunikációjának formái Isten felé: imával, a Lélek hangjával

3 A vizsgálat elsődleges forrása
Pál apostol Timóteushoz írott második levele 2. fejezetének versei szerint: Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen. Ez az Írás a Biblia, melynek 66 kanonikus (azaz Istentől ihletett) könyvét eredetileg papirusztekercsekre és pergamenekre jegyezték le, az i.e. ~1500 és i.sz. ~100 között. A Bibliát 1995-ig részben vagy egészben összesen 2123 nyelvre fordították le és nyomtatták ki. A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva ezt jelenti: a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttese, gyűjteménye. A kanonikus irat azt jelenti, hogy a kánonhoz tartozó bibliai iratról van szó. A kanonikus gyűjtemény kifejezés arra utal, hogy a Biblia teljességében tartalmazza az Istentől ihletett iratokat. Egy kanonikus irat akkor kanonizált, ha az egyház felismerte, illetve elismerte kanonikusságát és a kánon gyűjteményébe sorolta. ( Forrás: ) Az apokrif iratok: Azok az iratok tartoznak ide, amelyeket általánosan nem fogadtak el kanonikusnak, egyesek vagy egyes zsinatok azonban igen. (Az "apokripha" görög kifejezés jelentése: elrejtett. Arra utal, hogy ezeket az iratokat nem volt szabad olvasni a zsinagóga, illetve a keresztény gyülekezet istentiszteletein.) ( Forrás: )

4 Isten kommunikációja beszéddel
Példa a Bibliából: És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Máté Evangyélioma 3. rész vers) Isten személyesen szólt Fiához, Jézushoz közvetlenül megerősítve, hogy helyesli őt. Ez egy egyoldalú közlés volt. Más példa a Bibliából: mikor Isten a csipkebokorból szólította meg Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fáraó fogságából (lásd: Mózes II. könyve 3. rész, 6. rész 1-8). Ebben az esetben párbeszédről van szó Mózes és Isten között.

5 Isten kommunikációja írással
Példák a Bibliából: Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. (Mózes II. könyve 31. rész 18. vers) És te, Belsazár, … felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket dícséréd, … az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! (Dániel próféta könyve 5. rész vers) Isten a saját ujjával vagy általa küldetett kéz által is írhat nekünk. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod (és adatott a médeknek és persáknak)

6 Isten kommunikációja angyalok által
Intelem a Bibliából: A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. (Zsidókhoz írt levél 13. rész 2. vers)

7 Isten kommunikációja angyalok által
Példák a Bibliából: Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem. (Mózes I. könyve 22. rész vers) Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. (Máté Evangyélioma 1. rész 20. vers) Egy angyal szólt az égből Ábrahámhoz, hogy áldozza fel a fiát, mert már meggyőződött róla, hogy kész lenne rá. Egy angyal az álmában szólt Józsefnek, hogy a mennyasszonya Mária az Istentől fogant gyermeket. Tehát a Biblia szerint Isten angyala (közvetítője) szószerint kiálthat az égből az emberhez, vagy álomban is megjelenhet neki.

8 Isten kommunikációja angyalok által
Példák a Bibliából: Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig … És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi aranynyal övezve. És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, … és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása … És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! (Dániel próféta könyve 10. rész) Isten elküldte az ő angyalát személyesen Dánielhez, hogy egy fontos próféciát adjon a tudtára. Az angyalt 21 napig feltartották és csak Mihály arkangyal segítségével tudott Dánielhez eljutni. (13. vers) Ebből a részből az is feltételezhető, hogy minden jelentős hatalommal bíró országnak van 1-1 láthatatlan fejedelme az égben (mennyben). Ezek egymást gátolhatják a kommunikáció tekintetében.

9 Isten kommunikációja angyalok által
egy apokrif példa: Tobit,Tóbiás és Sára megható története. Sok bibliai példát lehetne még előadni, de én mégis egy kevésbé ismert, apokrif iratból vett történetet szeretnék részletesen bemutatni. Vannak olyan bibliák, amelyek tartalmazzák Tobit könyvét.

10 Tobit, egész életében igaz úton járt, és jót tett
Tobit, egész életében igaz úton járt, és jót tett. Feleségétől, Annától született egy fia Tóbiás. Mikor megöregedett megvakult, emiatt csúfolták őt, és még fia sem talált feleséget magának. Ezért Tobit Istenhez imádkozott vigasztalásért. Ugyanekkor Médiában élt Sára, akit szintén állandóan csúfoltak, mert hétszer is férjhez ment, de mindegyiket egy gonosz szellem megölte, mielőtt még mint jó házastársak, összekerültek volna. Annyira elkeseredett, hogy elhatározta felakassza magát. De végül Sára így imádkozott: „Nem szomorítom meg apámat, nem viszem sírba. Nem akasztom fel magam, inkább majd az Urat kérem, hogy vegye el az életemet, s ne kelljen több csúfolódást hallanom.” (Tobit könyve 3:10)

11 Isten meghallgatta imájukat, ezért elküldte Ráfael angyalt, hogy meggyógyítsa Tobitot és Sárát:
„Tobit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadd lássa szemével az Isten világát, Sárát meg, Ráguel lányát adja hozzá Tobit fiához, Tóbiáshoz, és szabadítsa meg a rossz szellemtől, Azmodeustól. Mert minden más kérővel szemben Tóbiást illette a jog, hogy elnyerje.” (Tobit könyve 3:16) Ráfael (inkognitóban) és Tobiás kettesben mendegéltek, majd a Tigris folyónál éjszakáztak. Egyszer csak kivetődött egy nagy hal a vízből, és Tobiás útitársa (az angyal) ezt mondta neki: „Vágd fel a halat! Vedd ki a szívét, a máját és az epéjét, és vigyázz rájuk jól, a belét pedig dobd el, mert a szív, a máj és az epe jó orvosságnak.” (Tóbit könyve 6:5) Tobit elküldte fiát Tóbiást egy hosszú útra, hogy vegye magához azt a pénzt, amit régen egy barátjánál letétben hagyott. Az úton elkísérte őt Ráfael, emberi alakban, inkognitóban.

12 A fiú megkérdezte mire jók ezek és az angyal így felelt:
"Ha elégetik a hal szívét és máját, s a démon vagy gonosz szellem gyötörte férfi vagy nő előtt füstölnek vele, mindenféle rossz nyavalya örökre elmúlik, még nyoma sem marad. Ami meg az epét illeti, az meg szemkenőcsnek jó: ha valakinek fehér foltok vannak a szemén, csak rá kell fújni a foltokra, és meggyógyul.” (Tóbit könyve 6:8-9) Az angyal még ezt is mondta neki: „Ma rokonodnál, Ráguelnél éjszakázunk. S van neki egy Sára nevű lánya. Sárán kívül se fia, se lánya. Te vagy a legközelebbi rokona, így hát elsősorban téged illet (a lány), s apja vagyonára is igényt tarthatsz. A lány nyíltszívű, bátor és bájos teremtés, és az apja nagyon szereti. Jogodban van elvenni. … Hallgass hát rám, testvér! Ma este beszélgetünk a lányról, és megkérjük a kezét. Aztán, ha visszatérünk Rágesból, hazavisszük magunkkal.” (Tóbit könyve 6:11-13) Tóbiás a nászéjszakán elővette a hal máját és szívét és füstölőben levő parázsra tette. A démon nem állhatta a hal füstjét, így el is menekült a levegőben, meg sem állt Egyiptomig. Ráfael üldözőbe vette, megkötözte és odaláncolta. Aztán éjszaka Tóbiás és Sára együtt háltak és nem történt semmi bajuk. Majd ketten hazamentek.

13 Tóbiás ráfújta apja szemére a hal epéjét és csak ennyit mondott: „Bízzál atyám!” Aztán bekente azt orvossággal, megvárta míg hat, és két kezével kivett egy-egy hártyát apja szemei sarkából. Ekkor Tóbiás apja Tobit a fia nyakába borult, és sírva mondta: „Látlak, fiam, szemem fénye!” - majd így folytatta - „Áldott legyen az Isten. Áldott legyen hatalmas neve. Áldott legyen minden angyala. Áldott legyen a neve mindörökké.” (Tóbit könyve 11: 11-14) Ráfael félrehívta kettőjüket, és így szólt hozzájuk: "Dicsőítsétek Istent … Megmondom nektek a színtiszta igazságot … Tudjátok meg hát, hogy amikor imádkoztatok, te meg Sára, kéréseteket az Úr fölséges színe elé vittem és felolvastam. … elküldött Isten, hogy meggyógyítsalak, és a menyedet is, Sárát. … Ráfael vagyok, egy a hét angyal közül …” (Tóbit könyve 12: 6-15)

14 Isten kommunikációja próféta által
Bibliai példa: Dávid király bűnbeesése, majd megtérése egy próféta által. Dávid király így szólt a szolgáihoz: „Állassátok Uriást legelöl, ahol a harc leghevesebb és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon” (2Sám 11:15). Megdöbbentő!? Ki volt ez az Uriás, és mért ölette meg őt Dávid? Dávid király a kényelmében és biztonságában elengedte Isten kezét: fürdőzés közben kikémlelte a szépséges és vonzó Bethsabét, akit megkívánt és magához hívatott. Bethsabé férjnél volt, de mégis elment Dávidhoz és együtt háltak. Bethsabé gyermeket fogant, bár férje Uriás már régóta háborúban harcolt és így nem hált vele. Dávid ezért minden erőfeszítést megtett, hogy bűnét eltitkolja: végül megölette Uriást, aki egyike volt Dávid legbátrabb és leghűségesebb tisztjeinek.

15 Nátán próféta Dávid királyhoz:
„Két ember vala egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának. A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment” (2Sámuel 12:1-4). Erre Dávid király haragjában így kiáltott fel: „Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett.” (2Sámuel 12:5-6). Az Úr a megfelelő időpontban Dávidhoz küldte prófétáját Nátánt, aki Isten helyett szólt Dávidhoz. Nátán időzítése és rendkívül bölcs szavai bizonyítják, hogy ő nem magától jött, hanem Isten által küldött próféta.

16 - jelentette ki Nátán, szemeit a királyra szegezve.
TE VAGY AZ AZ EMBER! - jelentette ki Nátán, szemeit a királyra szegezve. Itt voltaképpen Nátán által Isten szólt Dávidhoz. Aki Dávid bűnéért igazságosan járó ítéletet magával Dáviddal mondatta ki. De Dávid király magára ismert, összeroskadt és mélységesen, szívből megbánta bűneit, ezért Isten életben hagyta őt.

17 És –ezután – monda Nátán Dávidnak:
„Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből.” (Sámuel II. könyve 12. rész 7. vers) Helyénvalóak tehát a Kisherceg írójának szavai: Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! (Antoine de Saint-Exupéry: Fohász)

18 Isten kommunikációja próféták, álomlátások, angyalok által
„Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?” (1Sám 28:15) „Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét; ... Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, Hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával.” (Jób 33:23, 29-30) Összefoglalás: Elmondhatjuk, hogy Isten nagyon ritkán szól vagy ír közvetlen az emberekhez. De próféták, álomlátás és angyal által is csak ritkán szól (1:1000-hez), azt is csak 2-szer, 3-szor, és csak addig míg el nem fordul az ember az Istentől.

19 Isten kommunikációja sorshúzás által
De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek. (4Mózes 26:55) És sorsot vete nékik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izráel fiai között az ő osztályrészeik szerint. (Józsué 18:10) Izrael törzsei nem tudták hogy Isten miként akarja elosztani az ígéret földjét közöttük. Az Úr parancsára sorssal osztották el a földet. Mivel a sorshúzás (sorsolás) fölött csak a mindenható Istennek volt be befolyása, ezért annak eredménye olyan, mintha Isten osztotta volna fel közöttük a kapott földet.

20 Az ember kommunikáció Isten felé
„Az ima vallásos fogalom; legáltalánosabb érvénnyel az egyénnek vagy közösségnek a transzcendenssel való kommunikációja. … Vonatkozhat az Istenre vagy istenekre, halottakra, személyes vagy személytelen szellemi létezőkre, a közelebbről meg nem határozott numinózumra vagy a világ rendezőelvére. A kommunikáció ebben az értelemben a kapcsolattartás bármely formáját jelentheti, a legváltozatosabb megnyilvánulásokkal. Ilyenformán az imádkozás történhet gondolatban vagy fennhangon; szavakkal, énekkel vagy szavak nélkül; tánccal vagy bármely más mozdulattal, gesztussal – vagy ezek bármely kombinációjával. … az ima szó a verbális imádkozás szövegét is jelenti. (Wikipédia) Forrás:

21 Az ember kommunikáció Isten felé
„ … imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. … Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; (Máté 6:6-7, 9) „És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.” (Cselekedetek 2:21) „Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róma 10:13) A közvetlenül az Atya Istenhez szóló, egyszerű és szívből jövő imákat hallgatja meg Isten.

22 Az ember kommunikációja imával
A közvetlenül az Atya Istenhez szóló, egyszerű és szívből jövő imákat hallgatja meg Isten. De előfordul, hogy már erre sem vagyunk képesek, például mert már nincs rá (lelki) erőnk …

23 Az ember kommunikációja a Lélek hangjával
„Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” (Róma 8:26-27) „Ha nem tudunk imádkozni, van aki még ebben is segít, Isten Lelke imádkozik helyettünk is. Ez az egyik lehetséges értelmezés, ő maga imádkozik helyettünk. A másik értelmezés, elkezd munkálkodni és bennünket olyan imádságra kezd buzdítani, bátorítani, amin mi magunk csodálkozunk.” (Földvári Tibor) Forrás: Földvári Tibor: A lélek segít az erőtlenségünkön, prédikáció, Pasarét, május 24. A véleményem szerint Isten Lelke folyamatosan imádkozik a szentekért már akkor is, amikor még az illető nem is hisz Istenben.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kommunikáció Isten és ember között hogyan történhet?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések