Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Vízváry Dezső

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Vízváry Dezső"— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Vízváry Dezső
A mérnöki jogosultságokról szóló szabályozások problémái és a megoldás lehetőségei DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK DOBOGÓKŐ, – 03. Előadó: Dr. Vízváry Dezső

2 1. Tervezés,(újabb elképzelések szerint tervellenőrzés is)
A mérnöki jogosultságokról szóló szabályozások problémái és a megoldás lehetőségei DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK DOBOGÓKŐ, – 03. Előadó: Dr. Vízváry Dezső A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA az alábbi tevékenységekre felhatalmazott jogosultságokat megállapítani: 1. Tervezés,(újabb elképzelések szerint tervellenőrzés is) 2. Szakértés, 3. Felelős műszaki vezetés, 4. Műszaki ellenőrzés.

3 FOGALMAK az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján
Tervezés: Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése. Szakértés: Építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése.

4 FOGALMAK a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint
A felelős műszaki vezető: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - az Étv. 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja. Az Étv. 39. § (3): Az építmények - építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységét, melynek során a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezheti. (2) A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

5 FOGALMAK a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint
Építési műszaki ellenőri tevékenység: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselete a külön jogszabályokban meghatározottak szerint, az építési szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése;

6 A gáz- és olajipari jogosultságok Tervezés
1. Gáz- és olajipari tervezési jogosultsággal végezhető tervezési tevékenységek (GO – T) ● Kőolaj-, és földgáz bányászati tevékenységhez valamint a geotermikus energiához kapcsolódó kutató, kitermelő, mezőbeli és feldolgozó létesítmények, létesítési, átalakítási, javítási, felhagyási és reaktiválási tervek készítése, ● Gáztárolás földalatti és föld feletti létesítményeinek tervezése, ● Szénhidrogén – ipari erősáramú létesítmények és műszerezési rendszerek tervezése, ● Kőolaj-, kőolajtermék- és földgáz szállítás létesítményeinek és vezetékhálózatának tervezése (beleértve a technológiai, csővezetéki és irányítástechnológiai elemeket is) ● Cseppfolyós gáz tárolás és töltés létesítményeinek tervezése,

7 A gáz- és olajipari jogosultságok Tervezés (folytatás)
● Vezetékes földgáz és PB elosztás, célvezetékek és telephelyi vezetékek, beleértve a leágazó, csatlakozó és fogyasztói berendezések tervezése illetve a természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló vezetékek és létesítmények tervezése, ● A gáz- és olajipar területén beépítésre kerülő gépészeti berendezések, nyomástartó rendszerek, részegységek telepítési és technológiai tervezése, ● Kőolaj és földgázbányászathoz kapcsolódó rekultivációs és kárelhárítási tervek készítése,

8 A gáz- és olajipari jogosultságok Szakértés
2. Gáz- és olajmérnöki szakértői jogosultsággal végezhető szakértői tevékenységek (GO-SZ) Kőolaj és földgázbányászati valamint geotermikus energiahasznosítási tevékenységéhez kapcsolódó kutató, feltáró, kitermelő, mezőbeli és feldolgozó előkészítő létesítmények létesítési-, technológiai-, átalakítási-, javítási-, felhagyási rendeltetés megváltoztatási-, és veszélyhelyzet elhárításhoz kapcsolódó folyamataihoz szakvélemények készítése, tervek véleményezése. Gáz- és olajmezők termelésbe állításához, termeléséhez, reaktiválásához kapcsolódó szakvélemények, technológiák készítése és véleményezése, Gáztárolók földalatti és föld feletti építéséhez, kialakításához, üzemeltetéséhez, karbantartásához, üzemzavar elhárításához kapcsolódó szakvélemények, technológiák készítése és véleményezése, Cseppfolyós gáz tároló és töltő üzemek és építmények kialakításához, üzemeltetéséhez és felülvizsgálatához kapcsolódó szakvélemények, technológiák készítése, Kőolaj-, kőolaj termék, földgáz szállításához és elosztásához, cél- és telephelyi vezetékekhez, valamint egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított éghető gázok továbbítására (szállítására, elosztására, cél- és telephelyi vezetékek) szolgáló létesítmények építésével, üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarok elhárításával, rendeltetésének megváltoztatásával, felhagyásával kapcsolatos szakvélemények, technológiák készítése,

9 A gáz- és olajipari jogosultságok Szakértés (folytatás)
Tartályban történő fűtőgáz értékesítésével (telepítés, szállítás, szolgáltatás) kapcsolatos, üzemeltetéshez, karbantartáshoz, ellenőrzéshez, felügyelet ellátáshoz, üzemzavar elhárításához szakvélemények, technológiák készítése, Éghető gázok csatlakozó vezetékeinek és fogyasztói berendezéseinek létesítésével kapcsolatos telepítés, biztonsági és szabályozó rendszerek létesítésével kapcsolatos szakvélemények és/vagy technológiák készítése, A Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó rendszerek, berendezések tervezéséhez, gyártásához, telepítéséhez, minőségi átvételéhez és időszakos felülvizsgálatához kapcsolódó szakvélemények, technológiák készítése, Szénhidrogén-ipari kárelhárításhoz, rekultivációhoz kapcsolódó szakvélemény és technológia készítése, A Magyar Energia Hivatal által kiadható „engedélyköteles” tevékenységekhez kapcsolódó felülvizsgálati szakvélemények készítése.

10 A gáz- és olajipari jogosultságok Műszaki ellenőrzés
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet – túl azon, hogy a évben más jogszabályok által több részében módosult – nem veszi figyelembe a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény, továbbá a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatályára, tevékenységekre illetve a fogalmakra vonatkozó meghatározásait, így nem fedi le teljes körűen a tagozatunk illetékességébe tartozó szakterületeket.

11 A gáz- és olajipari jogosultságok Műszaki ellenőrzés
A 244/2006. (XII.5.) Korm rendelet 2. melléklete szövege: II. ME - (szakterület jele) - területi kamara kódja - regisztrációs szám/év (érvényesség éve) BÁ = szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati építmények építése GO = szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése Hiányos és pontatlan a tevékenység felsorolása !

12 A gáz- és olajipari jogosultságok Műszaki ellenőrzés
A tagozatunk által javasolt szöveg: Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki ellenőre korlátozás nélkül Tevékenysége: Kőolaj- és földgázbányászati, valamint geotermikus energiahasznosítási tevékenységéhez kapcsolódó kutató, feltáró, kitermelő, mezőbeli és feldolgozó előkészítő létesítmények, illetve egyéb bányászati építmények, gáztárolók földalatti és föld feletti építési-szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése Jelölése: ME - Bányászati építés, szerelés – a területi kamara kódja - regisztrációs szám / érvényesség éve.

13 A gáz- és olajipari jogosultságok Műszaki ellenőrzés
Szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkáinak felelős műszaki ellenőre korlátozás nélkül Tevékenysége: Szénhidrogén-szállító vezetékek, elosztó vezetékek, cél – és telephelyi vezetékek, valamint egyéb, természetben képződő vagy mesterségesen előállított éghető gázok továbbítására -szállítására, elosztására, beleértve a célvezetéket, telephelyi vezetéket, csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést is- szolgáló létesítmények, cseppfolyós gáz tároló és töltő üzemek és építmények, tartályban történő fűtőgáz ellátás és tartozékai, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések építési-szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése. Jelölése: ME - Szénhidrogén szállítás, építés, szerelés – a területi kamara kódja-regisztrációs szám / érvényesség éve.

14 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
4. Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése 4.1. „A” kategória: a) Tevékenységi köre: szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. b) Jelölése a névjegyzékben: MV-BÁ/A - a területi kamara kódja - regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja c) Névjegyzékbe vételi követelmény: ca) okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat cb) bánya- és geotechnikai mérnöki, üzemmérnöki, gáz- és olajipari mérnöki, üzemmérnöki, gépészmérnöki, gázszolgáltató szaküzem-szakmérnöki, felsőfokú gépipari technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

15 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
4.2. „B” kategória: a) Tevékenységi köre: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével. b) Jelölése a névjegyzékben: MV-BÁ/B - a területi kamara kódja - regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja c) Névjegyzékbe vételi követelmény: gépipari technikusi, szakközépiskolai végzettség 5 éves szakmai gyakorlat Megjegyzés: nem szerencsés a szilárd-ásványbányászatot összevonni a fluidum bányászattal!, másrészt minden csoportban hiányos és pontatlan a tevékenység felsorolás.

16 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
A tagozatunk által javasolt szöveg: Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetője korlátozás nélkül Tevékenysége: Kőolaj- és földgázbányászati, valamint geotermikus energiahasznosítási tevékenységéhez kapcsolódó kutató, feltáró, kitermelő, mezőbeli és feldolgozó előkészítő létesítmények, illetve egyéb bányászati építmények, gáztárolók földalatti és föld feletti építési-szerelési munkái. Jelölése: MV - Bányászati építés, szerelés – a területi kamara kódja-regisztrációs szám / érvényesség éve.

17 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
5. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése 5.1. „A” kategória a) Tevékenységi köre: szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül b) Jelölése a névjegyzékben: MV-GO/A - területi kamara kódja - regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja c) Névjegyzékbe vételi követelmény: ca) okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat cb) gáz- és olajipari mérnöki, üzemmérnöki, felsőfokú technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

18 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
5.2. „B” kategória a) Tevékenységi köre: szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok. b) Jelölése a névjegyzékben: MV-GO/B - területi kamara kódja - regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja c) Névjegyzékbe vételi követelmény: gáz- és olajipari technikusi, gépészmérnöki technikusi, szakközépiskolai végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

19 A gáz- és olajipari jogosultságok Felelős műszaki vezetés
A tagozatunk által javasolt szöveg: Szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, cél – és telephelyi vezetékek, csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetője korlátozás nélkül Tevékenysége: Szénhidrogén-szállító vezetékek, elosztó vezetékek, cél – és telephelyi vezetékek, valamint egyéb, természetben képződő vagy mesterségesen előállított éghető gázok továbbítására -szállítására, elosztására, beleértve a célvezetéket, telephelyi vezetéket, a gáz csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezéseket is- szolgáló létesítmények, cseppfolyós gáz tároló és -töltő üzemek és építmények, tartályban történő fűtőgáz ellátás és tartozékai, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések építési-szerelési munkái.

20 MEGOLDÁS A tervező – és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló többször módosított évi LVIII. törvény 18.§ (4) a következőket írja: „(4) A szakmai tagozatok véleményezési és – saját szakmai területüket illető ügyekben – egyetértési joggal rendelkeznek, amely a kamarai állásfoglalások előkészítése során az érintett szakmai tagozattól nem vonható el, véleményüket a kamara állásfoglalásában képviselni köteles.”

21 KONZULTÁCIÓ Konzultáció alkalmával a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke egyetértett a felelős műszaki vezetői és az építési műszaki ellenőri szakterületekre vonatkozó előterjesztés tervezetével. Az előterjesztés végleges változatát elkészítettük és az érintett hatóságok név és címjegyzékével a Magyar Mérnöki Kamara részére megküldtük. A Kamara vállalta, hogy az érintett hatóságok részére alkalmazási segédlet formájában megküldi.

22 MINDENKÉPPEN PONTOSÍTANI KELL!
Célunk: az illetékességi területünkhöz tartozó, a gáz– és olajipar műszaki területein a meghatározó mérnöki tevékenységek (szakértői, tervezői, felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri) jogosultságai - a bányászattól a fogyasztóig - a finomítók kivételével – a vonatkozó törvények elvárásainak megfelelő egységes szemlélettel legyenek kezelhetők. Ehhez kívánok előadásommal szövetségeseket keresni és találni.

23 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Vízváry Dezső"

Hasonló előadás


Google Hirdetések