Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS MAI FŐBB PROBLÉMÁI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS MAI FŐBB PROBLÉMÁI"— Előadás másolata:

1 A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS MAI FŐBB PROBLÉMÁI
KERESZTYÉNEK KERESZTTŰZBEN MÁRTÍROK, VÉRTANÚK, HITVALLÓK, ÜLDÖZÖTTEK, DISZKRIMINÁLTAK A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS MAI FŐBB PROBLÉMÁI FORMÁK FIZIKAI SZELLEMI FORRÁSOK, VÉGREHAJTÓK ÁLLAMI, HATALMI VALLÁSI, HEGEMÓNIKUS EGYHÁZI, HATALMI, KERESZTYÉNÜLDÖZŐ EGYHÁZI JELENSÉGEK IDEOLÓGIAI, ATEISTA JELENSÉGEK

2 ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁS
Általános definíció Keresztyénüldözéssel jelöljük a keresztyéneknek hitük miatti rendszeres és módszeres, társadalmi vagy/és állami eszközökkel végrehajtott hátrányos helyzetbe hozását, illetve egzisztenciális fenyegetettségét. Ez lehet egy adott állam valláspolitikájának része, a vallási kisebbség törvényi vagy etnikai diszkriminációja, hátrányos megkülönböztetése, a posztkommunista „támogat-tűr-tilt” hármasból a második és a harmadik kategória megvalósítása. Pozitív, krisztusi értelemben: annak visszaigazolása, hogy a jó oldalon állunk, Isten oldalán, mert felismertük, Ő mindenestől a mi pártunkon áll! Minden üldözés a hit próbája. Az üldözött helyzet megélhető/megélt valós paradoxona: „üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak” 2Kor 4,8kk, Krisztus mindig velünk… (Kárpátaljaiak ref. „himnusza”: Mindig velem Uram, mindig velem…)

3 ÚJSZÖVETSÉG JÉZUS ELLENI SZELLEMI CSAPDÁK
A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS KEZDETI ŐSFORMÁJA: JÉZUS-ÜLDÖZÉS JÉZUS ELLENI SZELLEMI CSAPDÁK ALAPVETŐEN A SÁTÁNI KÍSÉRTÉS A PUSZTÁBAN (HATALOM, KENYÉR, CSODA, ISTEN MINDENHATÓSÁGÁNAK GÚNYJA), AZTÁN A TÖRVÉNNYEL, A SZOMBATTAL KAPCSOLATOS FARIZEUS, ÍRÁSTUDÓI RÁKÉRDEZÉS, HOGY BEVÁDOLHASSÁK, A BLASZFÉMIA GYANÚJÁNAK RÁBIZONYÍTÁSI KÍSÉRLETE „ISTEN FIA” – LÁZÍTÁS VÁDJA A FIZIKAI-MATERIÁLIS ÜLDÖZÉS FORMÁI HERÓDESI ÜLDÖZÉS KARDDAL, MENEKÍTENI KELL EGYIPTOMBA, DE A PÉNZZEL VALÓ MANIPULÁCIÓ IS MEGJELENIK, AMIKOR JÚDÁST MEGVESZIK, MAJD A KATONÁK, AMIKOR LETARTÓZTATJÁK, FEGYVEREKKEL JÖNNEK ÉRTE, S AMIKOR FELTÁMAD, A SZANHEDRIN, A ZSIDÓ FŐTANÁCS PÉNZZEL FIZETI LE A KATONÁKAT, HOGY AZT HAZUDJÁK, ELLOPTÁK TESTÉT JÉZUS TANÍTVÁNYAI ELLEN SZINTÉN, MIVEL A TANÍTVÁNY SEM JÁRHAT MÁS UTAT MINT MESTERE Újszövetségi szava: διώκω/diókó = üldözni, διωγμός = üldözés 30x fordul elő az evangéliumokban, ApCsel-ben, Pál leveleiben és a Jelenésekben TARTALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK Isten követeit éri (üldözték a prófétákat is, „boldogok vagytok, ha én miattam…üldöznek titeket…Mt 5,11-12)

4 ÚJSZÖVETSÉG – II. A KRISZTUS-KÖVETÉS RÉSZE Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak – Ján 15,20 AZ ÜLDÖZÖTT KÖVETŐJE IS ÜLDÖZÖTT LEHET Mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják – ez a szintén a viszonosságra vonatkozik – 2Tim 3,12 A JÉZUS-TANÍTÁS HŰ KÖVETŐIT ÜLDÖZIK E tanítás követőit halálra üldöztem – Saul – ApCsel 22,4 A TANÍTVÁNYOK ÜLDÖZÉSE JÉZUS-ÜLDÖZÉS ez a viszonosság másik fele: Saul, Saul, miért üldözöl engem? – ApCsel 22,7 – Én vagyok a Názáreti Jézus, akit te üldözöl – ApCsel 22,8 – ego eimi, Jészúsz ho Nadzóraiosz DE - AZ ÜLDÖZÉSEKNÉL NAGYOBB AZ ÚR, AKI MEG TUD SZABADÍTANI Nagy üldözéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az ÚR! – 2Tim 3,11 A KÉSŐBB KRISZTUS-HITRE TÉRŐK KÖZT ÜLDÖZŐK IS VOLTAK Arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát – 1Kor 15,9 – Féktelenül üldöztem az Isten egyházát –Gal 1,13 ÜLDÖZŐK JELLEMZŐI: az Urat káromló (blaszfémon!), övéit üldöző (persecutor – innen a persecutio modern fogalma a világnyelvekben), erőszakos ember voltam – Páli megjelenési formák, de tipizáláshoz is jellemző lehet e hármasság (1Tim 1,13) FORRÁSA A VILÁG ISTEN-GYŰLÖLETE, ILLETVE AZ ŐT KIJELENTŐ FIÚ GYŰLÖLETE, VÉGSŐ SORON A TEST-LÉLEK, A TERMÉSZETI EMBER- PNEUMATIKUS EMBER ELLENTÉTE Ha gyűlöl titeket a világ,…engem előbb gyűlölt – Ján 15,18; A test szerint született üldözte a Lélek szerintit – Gal 4,29

5 ÚJSZÖVETSÉG- III. AZ ÜLDÖZÉS NEGATÍV JELENSÉG, DE EGY POZITÍV ÁLLAPOT VISSZAIGAZOLÁSA IS LEHET, AZÉ, HOGY VALÓBAN ISTEN OLDALÁN ÁLLUNK Boldogok, akiket az igazságért üldöznek – Mt 5,10 NÉGY KERESZTYÉN TULAJDONSÁG SEGÍT: A KITARTÁS, A RENDÍTHETETLENSÉG, AZ ÁLLHATATOSSÁG, S A HIT SEGÍT ELVISELNI AZ ÜLDÖZÉSEKET Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim…dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek – 2Thessz 1,3kk SUMMA: - A KRISZTUSHOZ TARTOZÁS „LAKMUSZPAPÍRJA” IS AZ ÖLDÖZÉS - A HIT PRÓBÁJA IS - A VÉGIDŐ EGYIK JELE A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS MÖGÖTT A DIABOLOSZ ÁLL, HOGY AKIT LEHET, KIROSTÁLJON ISTEN ARATÁSÁBÓL, GABONATÁRÁBÓL, NÉPÉBŐL TÖBBFAJTA ÜLDÖZÉSELLENES KERESZTYÉN MAGATARTÁS: - IMA AZ ÜLDÖZÖTTEKÉRT ÉS AZ ÜLDÖZŐKÉRT …imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket…- Mát 5,44 - A PÁLI BIZONYOSSÁG TUDATOSÍTÁSA: Üldözöttek vagyunk, de el nem hagyottak – 2Kor 4,9 - FORMÁLJON URUNK RADIKÁLIS, GYÖKERES EMBEREKKÉ nincs gyökere a köves talajú embernek, mert nem állhatatos, azonnal elbukik az üldözés idején – Mát 13,21

6 TÖRTÉNELMI FORMÁCIÓK, SZOMORÚ VÁLTOZATOSSÁG
A NÁZÁRETI JÉZUS KÖVETŐIT AZ ÚJSZÖVETSÉGI KORBAN A SZANHEDRIN, A ZSIDÓK NAGYTANÁCSA ÜLDÖZTE, ISTENKÁROMLÁS CÍMEN. AZ ELSŐ KERESZTYÉN VÉRTANÚ, AKIT A VÁROSON KÍVÜLRE ŰZVE, MEGKÖVEZTEK: ISTVÁN „Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták fülüket, és egy akarattal rárohantak, kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. Megkövezés közben így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! És meghalt – ApCsel 7,54kk. JAKAB apostolt 44-ben lefejezték A Római Birodalomban a milánói türelmi ediktumig (313) nem biztosította a birodalmi jog a szabad vallásgyakorlást és az üldözéssel szembeni védelmet. A keresztyének veszélyesek voltak, mert nem gyakorolták a császárkultuszt és a pogány áldozatokat sem. HATALMI-IDEOLÓGIAI, AZAZ SZELLEMI ÉS FIZIKAI ÜLDÖZÉS VOLT JÓ 2 ÉVSZÁZADON ÁT

7 TÖRTÉNELMI VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA
KÁRTÁGÓI TETULLIANUS EGYHÁZATYA FEJÉN TALÁLTA A SZÖGET AZ ÜLDÖZÉSEK ÁLSÁGOS OKAINAK LEÍRÁSÁVAL,196-BAN: „A KERESZTYÉNEKET VÁDOLJÁK MINDENÉRT – VALAMILYEN, TÖMEGEKET ÉRINTŐ KATASZTRÓFA TÖRTÉNIK VAGY VALAMILYEN SZERENCSÉTLENSÉG, A KERESZTYÉNEK AZ OKAI. HA MAGAS A TIBER FOLYÓ VÍZÁLLÁSA, A KETESZTYÉNEK OKOZZÁK, HA KEVÉS VÍZ VAN A NÍLUSBAN, A KERESZTYÉNEK MIATT VAN, HA FÖLDRENGÉS, ÉHSÍNSÉG TÁMAD VALAHOL VAGY JÁRVÁNY, A KERESZTYÉNEK AZ OKOZÓI”. KORÁN BEINDULT A BŰNBAKKÉPZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. NÉRÓ CSÁSZÁR (+68) ALATT TÖBBSZÖRI VÉRFÜRDŐ, SOK KERESZTREFESZÍTÉS, UTÁNA ZSÁKBA VARRTÁK A HOLTTESTET, ÉGŐ FÁKLYÁNAK HASZNÁLTÁK VAGY KUTYÁKNAK DOBTÁK SMIRNAI POLIKARPUS MÁRTÍR (190 KÖRÜL) FELJEGYZI: A LEGTÖBB KERESZTYÉNT ELÉGETTÉK, HA SZABAD POLGÁR, LEFEJEZTÉK, KERESZTRE FESZÍTETTÉK, ARÉNÁKBA KÜLDTÉK. AZ ÜLDÖZÉS EURÓPAI MINTÁI!!!

8 ÜLDÖZÉSI HULLÁMOK – EXPORTÁLÓ EURÓPA
ELSŐ ÜLDÖZÉSI HULLÁM A RÓMA CSÁSZÁROK ALATT MINDENNAPOS VOLT A KERESZTYÉNEK BEBÖRTÖNZÉSE, KÍNZÁSA, KIVÉGZÉSE. VALÉRIÁNUS CSÁSZÁR 257-BEN MEGTILTOTTA A KERESZTYÉN ÖSSZEJÖVETELEKET, 258-BAN A PÜSPÖKÖKET BEBÖRTÖNÖZTETTE, MAJD KIVÉGEZTETTE, HOGY AZ EGYHÁZ SZERVEZETÉT ÉS MŰKÖDÉSÉT LEHETETLENNÉ TEGYE. FIA, GALLIENUS KERESZTYÉN NŐT VETT FELESÉGÜL, LEÁLLÍTOTTA AZ ÜLDÖZÉSHULLÁMOT 260-BAN. MÁSODIK ÜLDÖZÉSI HULLÁM DIOKLETIÁNUS ( ) CÉLJA A KERESZTYÉNSÉG TELJES FELSZÁMOLÁSA VOLT. A TEMPLOMOKAT LEROMBOLTATTA, A SZENT IRATOKAT MEGSEMMISÍTTETTE, EZRÉVEL DEPORTÁLT KERESZTYÉNEKET BÁNYÁKBA. ENNEK A MILÁNÓI EDIKTUM (313) VETETT VÉGET, MAJD NAGY KONSTANTINUS CSÁSZÁR VÉGLEG BESZÜNTETTE A KERESZTYÉNÜLDÖZÉST A BIRODALOMBAN (314). THEODOSIUS 380-BAN HIVATALOS VALLÁSSÁ TETTE A KERESZTYÉNSÉGET. MAJD JÖN AZ ISZLÁM 7. SZÁZADTÓL. ALIG SZABADULT FEL A KERESZTYÉNSÉG, MEGJELENT A VALLÁSI INTOLERANCIA AZ ISZLÁM FORMÁJÁBAN. ALAPVETŐEN MÁSODRANGÚ ÁLLAMPOLGÁRNAK TEKINTETTÉK A KERESZTYÉNEKET, DE KIS-ÁZSIÁBAN, MAJD SPANYOLORSZÁGBAN A KATOLIKUS ÉS ORTODOX KERESZTYÉNEK ELLEN TÖBB ÜLDÖZÉSI HULLÁM A KÖZÉPKORON ÁT, NÁLUNK AZ OSZMÁN URALOM 150 ÉVE, A BALKÁNON 300, ILLETVE 500 ÉVEN ÁT.

9 RÓMAI KATOLIKUS KERESZTYÉNÜLDÖZÉS
NYUGATI KERESZTYÉN-ÜLDÖZÉSE 1000 KÖRÜL INDUL, AMIKOR KERESZTYÉN VILÁGI URALKODÓK NEM KATOLIKUS KERESZTYÉNEKKEL SZEMBESÜLTEK, KATAROSZOKKAL VAGY ALBIGENSEKKEL AZ INKVIZÍCIÓ A KÖZÉPKORBAN ITÁLIÁBAN ÉS FRANCIAORSZÁGBAN BEINDULT A VALDENSEK ÉS KATAROSZOK ELLEN, EZEKET FELSÉGSÉRTÉSSEL VÁDOLTA, MÁGLYA VAGY KERÉKBETÖRÉS A SPANYOL URALKODÓK A SZÁZADBAN ÁLTALÁNOS VALLÁSÜLDÖZÉSBE FOGTAK, NEM CSAK A HITÚJÍTÓKAT, DE ZSIDÓKAT ÉS MUSZLIMOKAT IS IRTOTTÁK AZ ELLENREFORMÁCIÓBAN HATALMAS ERŐSZAKOS REKATOLIZÁCIÓ, TŰZZEL-VASSAL, PÉNZZEL, BIRTOKVESZTÉSSEL, BIRTOKADOMÁNYOZÁSSAL MEGSZÜLETETT A PROTESTÁNS MÁRTÍROMSÁG IS. HUGENOTTÁK, KÉSŐBB PROTESTÁNS IS ÜLDÖZÖTT PROTESTÁNST, I. ANGLIAI VAGY VÉRESKEZŰ MÁRIA AZ ANGOL REFORMÁTUSOKAT ÉS ANGLIKÁN PURITÁNOKAT, AKIK HOLLANDIÁBA, MAJD AZ USA-BA MENEKÜLTEK

10 PROTESTÁNS MÁRTÍROK 1559. MÁJUS 21. – PROTESTÁNS KERESZTYÉNEK MÁGLYAHALÁLA, Valladolid 1572. SZENT BERTALAN ÉJSZAKÁJA – HUGENOTTÁK GASPARD DE COLIGNY ADMIRÁLIS 3000 TÁRSÁVAL 1673. SZEPT. 25 – 33 PROT. LELKÉSZ ÉS TANÍTÓ HALÁLRA ÍTÉLÉSE POZSONYBAN, I. LIPÓT ÉS SZELEPCSÉNYI GYÖRGY ESZTERGOMI ÉRSEK „JÓVOLTÁBÓL”, MAJD MÁRC PROT. LELKÉSZ ÉS TANÍTÓ ELÍTÉLÉSE, KB. 350 GÁLYARABSÁGRA, VÉGÜL FEBR. 11 – 300-AT MICHAEL DE RUYTER HOLLAND ADMIRÁLIS KISZABADÍT – GÁLYARABSÁG SPANYOL PROTESTÁNSOKAT IS ÉRT PROTESTÁNS MÁRTÍROK: 1415 HUSZ JÁNOS. A REFORMÁCIÓ ELSŐ MÁRTÍRJAI KÖZT HOLLANDOK: JOHANNES VAN ESSCHEN, HENDRIK VOS ANTWERPENIEK, HEINRICH VON ZÜTPHEN HOLLAND REFORMÁTOR BRÉMÁBAN PIERRE LECLERC MEAUXI PROT. LELKÉSZT ÉS 14 TÁRSÁT ELEVENEN ELÉGETTÉK GEORG VON GHESE GENFI PRESBITERT MILÁNÓBAN ELÉGETTÉK - EZ ÉVBEN ANTONIO HERREZUELO REF. ÜGYVÉD ELÉGETÉSE 14 TÁRSÁVAL NÉZŐ ELŐTT TOROBAN – A PROT. HÁZIGYÜLEKEZET ALAPÍTÓJÁT SEVILLÁBAN, MARIA DE BOHORQUES 19 TÁRSÁVAL EGYÜTT MEGFOJTJÁK, MAJD ELÉGETIK EPERJESI MÁRTÍROK AZ ELLENREFORMÁCIÓ ELLEN, LEFEJEZÉS, FELNÉGYELÉS ALEXANDRE ROUSSEL REF. VÁNDORPRÉDIKÁTOR, A FÖLDALATTI, A „PUSZTAI REF. EGYHÁZ” SZOLGÁJÁT MONTPELLIERBEN FELAKASZTJÁK… 10

11 MAI HELYZET THOMAS SCHIRRMACHER prot. teológus és filozófus, az Evangéliumi Allianz Nemzetközi Intézete a Vallásszabadságért igazgatója évekkel ezelőtt nagyszerű könyvet írt, melynek címe: A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS MINDANNYIUNKAT ÉRINT, melyben 100 oldalon, 70 tételben foglalkozik a keresztyén mártíromság teológiájának hiányával, a mártíromság történelmi és mai helyzetével. Majd az OPEN DOORS szervezettel együttműködve nemrég megjelentett egy 350 oldalas munkát: ÉVKÖNYV – KERESZTYÉNEK ÜLDÖZÉSE ÉS DISZKRIMINÁCIÓJA 2014 címmel. Az aktuális helyzettel kapcsolatos reflexiókat és jellegzetességeket ezek alapján, valamint a keresztyénüldözést monitorizáló keresztyén és emberjogi szerveztek jelentései, sajtóanyagok és pár bestseller alapján foglalom össze, melyek a világvallások és a világbéke (H. Küng, P. Berger, M. Toft), illetve a kultúrák világharca kérdéskörrel foglalkoznak (S. Huntington).

12 Keresztyén, nem keresztyén szervezetek, intézmények az üldözés monitorizálására, kutatására

13 Néhány SCHIRRMACHER 70 tételéből
A keresztyénség mai legnagyobb része nem jóléti és nem békés helyzetben él, nincs garantálva jogbiztonsága. Krisztus egyházának a mártíriuma a 21. században új csúcspontot ért el. Évente legkevesebb 3000-rel nő a kivégzettek száma, jelenleg éves szinten , legintoleránsabb a FUNDAMENTALISTA ISZLÁM ÉS A POLITIKAI HINDUIZMUS A 20. század végén és a 21. század elején csaknem több mártír hal meg hite miatt, mint az előző 19 évszázadban összesen Az egyház története az üldözések története is (korábban Japánban , Kínában 8 hullám között, Koreában 10 hullám közt) Sokrétű okok: politikai, kulturális, nacionalista, gazdasági, személyes. DE: ISTEN IGÉJE NINCS BILINCSBE VERVE (2Tim 2,9) A POKOL KAPUI SEM FOGNAK DIADALMOSKODNI /JÉZUS EGYHÁZÁN/ (Mát 16,18/b) Augustinus: „Ábeltől a világ végezetéig a zarándok egyház a világ üldözése és Isten vigasztalásai közepette halad előre”. A LEGNAGYOBB SZÉGYEN, AMIKOR ISTEN NÉPE ÜLDÖZI ISTEN NÉPÉT. VAGY AMIKOR KERESZTYÉNEK ÜLDÖZNEK MÁS VALLÁSÚAKAT. VALLÁSI ÖNKRITIKA HIÁNYA BIZONYOS VILÁGVALLÁSOKBAN (AZ ISZLÁMBAN NINCS ÖNKRITIKA, BLASZFÉMIA LENNE SZERINTÜK) Kath egyházban 1000 után mártír, ők tettek mártírrá et 13

14 NÉHÁNY A 70 TÉTELBŐL JÉZUS KRISZTUS A HŰ ÉS IGAZ MÁRTÍR – LEVÉL 117-BŐL LUTHER: „VÉSSÜK A FEJÜNKBE: MINDENFÉLE ÜLDÖZÉS, MÉG A BELSŐ IS, AMIT AZ ÖRDÖG KAVAR A SZÍVBEN, KRISZTUSÉRT TÖRTÉNIK VELÜNK” MINÉL TÖBBET TUD A GYÜLEKEZET ÉS A HÍVŐ EMBER KRISZTUSRÓL, S MINÉL ELKÖTELEZETTEBB NEKI, ANNÁL BIZTOSABBAN SZÁMOLHAT AZ ANTIKRISZTUS ELLENKEZÉSÉVEL, KISÉRTÉSÉVEL, GYŰLÖLETÉVEL JÉZUS A MÁRTÍRIUM PÉLDAKÉPE A JAVUNKRA ÉS ERŐFORRÁS A MEGÁLLÁSHOZ LUTHER: „AZ ÚR JÉZUSNAK EL KELLETT SZENVEDNIE AZ ÖRDÖG (BELSŐ) ÉS A VILÁG (KÜLSŐ) ÜLDÖZÉSÉT, MIÉRT LENNE EZ VELÜNK MÁSKÉNT?” NINCS IGAZ EGYHÁZ ÜLDÖZÉS NÉLKÜL – AZ ÜLDÖZÉS ÉS A MÁRTÍRIUM AZ EGYHÁZ LÉNYEGÉHEZ TARTOZIK A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS LATENS VAGY NYÍLT, TUDATOS VAGY ÖSZTÖNÖS INDÍTÉKA: A KRISZTUS-ÜZENET ÉS A KERESZTYÉN GYÜLEKEZET, S A HÍVŐ „MÁSSÁGA” A VILÁGHOZ KÉPEST A VILÁG GYŰLÖLI JÉZUST, MERT Ő A VILÁGRA RÁBIZONYÍTOTTA BŰNÖS VOLTÁT, S EZT A „VILÁG” NEM VISELI EL: ENGEM GYŰLÖL A VILÁG, MERT ÉN ARRÓL TANÚSKODOM, HOGY CSELEKEDETEI GONOSZOK JÁN 7,7

15 NÉHÁNY TÉTEL A 70-BŐL TERTULLIANUS: A MÁRTÍROK VÉRE AZ EGYHÁZ MAGVETÉSE/SEMEN EST SANGUIS CHRISTIANORUM A SZENVEDŐK, HITVALLÓK, VÉRTANÚK SZENVEDÉSE ÉS MÁRTÍRIUMA A HIT LEGERŐTELJESEBB PROTESTÁLÁSA A VILÁG AZON IGÉNYE ELLEN, HOGY NE CSAK A TEST, HANEM A LÉLEK ÉS A LELKIISMERET FELETT IS GYAKOROLNI PRÓBÁLJA HATALMÁT A MÁRTÍROMSÁG, ILLETVE A SZENVEDÉS, ÜLDÖZÉS KRISZTUS EGYHÁZA BELSŐ SZOLIDARITÁSÁT ERŐSÍTI!!!! PÁLI SZOLIDARITÁS VAGY KÖLCSÖNÖSSÉG: HA SZENVED AZ EGYIK TAG, VELE EGYÜTT SZENVED VALAMENNYI (1KOR 12,26)

16 AKTUÁLIS HELYZET –

17 AZ ÜLDÖZŐ ÁLLAM KÉT CSOPORTJA:
KÖR,- ÉS KÓRKÉP KÖZEL 200 ÁLLAM 30 %-BAN ÁLLAMI KORLÁTOZÁS A VALLÁSOKKAL SZEMBEN, SOK HELYEN, AHOL A KERESZTYÉNEK SZENVEDNEK, MÁS VALLÁSOK IS HÁTRÁNYBAN ÁLLAMI ÜLDÖZÉS A SZEKULÁRIS ÉS LIBERÁLIS MUSZLIMOKTÓL ÉPPÚGY, MINT A FUNDAMENTALISTÁKTÓL (IRÁN) AZ ÜLDÖZŐ ÁLLAM KÉT CSOPORTJA: AHOL AZ EGYPÁRTI DIKTATÚRA VAGY ANNAK MÓDOSULT FORMÁJA LÉTEZIK: ÉSZAK-KOREA, VIETNAM, LAOSZ, KÍNA AHOLA VALLÁSI ÉS VILÁGNÉZETI KONKURRENCIÁTÓL TARTANAK EZEK A MUSZLIM ORSZÁGOK VALLÁSI MOTIVÁCIÓJÚ KATONAI SZERVEZŐDÉSEK: IS = ISZLÁM ÁLLAM, BOKO HARAM, AL-QUAIDA, EL-SHABAB ÉS MÁSOK VILÁGHATALMI TÖREKVÉSEI: VILÁGKALIFÁTUS. KÉTARCÚ ISZLÁM: AZ IRGALOM ÉS A BÉKE VALLÁSA, DE A BRUTÁLIS TERROR VILÁGHATALMI IDEOLÓGIÁJÁTÓL ÁTITATOTT PARAMILITARISTA SZERVEZŐDÉS IS. ÉSZAK-KOREA – KERESZTYÉN POLITIKAI BÖRTÖNÖKBEN, TÁBOROKBAN – HA VALAKINÉL BIBLIÁTTALÁLNAK, HOSSZÚ BÖRTÖN VAGY AKÁR KIVÉGZÉS IS A BÜNTETÉS SZOMÁLIA – ISZLÁM EXTRÉMIZMUS, TÖRZSI GONDOLKODÁS, KORRUPCIÓ MILITÁNS-ISZLÁMISTA TERRORISTA CSOPORTOK: AL SHABAAB, FIATALOK, AKÁR TIZENÉVESEN IS FEGYVERBEN 17

18 DRÁMAI AKTUALITÁSOK bekefy.agnusradio.ro
SZOMÁLIÁBAN AZ AL-QUAIDA KÖZEL FŐVEL RENDELKEZIK, TERRORISTA SZERVEZET SZÍRIA – DZSIHÁDISTA FEKETE SEREG, AZ IS = ISZLÁM ÁLLAM KATONÁI, AL-QUAIDA IRAK – SZÁZEZREK MENEKÜLTEK EL A FENTI TERRORSZERVEZETEK HATÁSÁRA AFGANISZTÁN – TÁLIBOK SZUDÁN – NIGÉRIA – BOKO HARAM LEGUTÓBB A PÁRIZSI ESEMÉNYEK ÁRNYÉKÁBAN 3000 EMBERT ÖLTEK MEG IRÁN – JUSZUF NADARKHANI ÉVEKEN ÁT TARTÓ PERE HÁZI GYÜLEKEZETÉRT PAKISZTÁN – SZÉLSŐSÉGES HINDUK ÉS MUSZLIMOK GYÚJTOGATNAK, ROBBANTANAK, GYILKOLNAK TOVÁBBI RÉSZLETEK 120 OLDALON ÍRT ELEMZÉSEIMBEN, CIKKEIMBEN: bekefy.agnusradio.ro

19 AZ ÜLDÖZÉS 8 OKA AZ OPEN DOORS SZERINT
ISZLÁM EXTRÉMIZMUS: AZ EGÉSZ VILÁGOT ISZLÁMOSÍTANI, VILÁGKALIFÁTUS FELÁLLÍTSÁA MÁS VALLÁSOK FOKOZÓDÓ MILITARIZÁLÓDÁSA, HINDU NACIONALIZMUS (INDIA A HINDUKÉ - HINDUTVA), EGYES BUDDHISTA IRÁNYZATOK ELŐRETÖRÉSE 3. TÖRZSI/HAGYOMÁNYOS VALLÁSOK ELLENÁLLÁSA, BEFOLYÁSA, GYŰLÖLET MINDEN IDEGENNEL, „MÁSSAL” SZEMBEN 4. EGYHÁZI ARROGANCIA: CSAK A „MI” FELEKEZETÜNKET, EGYHÁZUNKAT TEKINTJÜK LEGITIMNEK, IGAZINAK – KRISZTUS TESTÉBEN CSAK „MI” LEHETÜNK 5. KOMMUNISTA, POSZT-KOMMUNISTA ELNYOMÁS: A KOMMUNIZMUS NEMZETI KÉNYSZERIDEOLÓGIAKÉNT, NINCS ALTERNATÍVA 6. AGRESSZÍV SZEKULARIZMUS: A NYILVÁNOSSÁGBÓL ÉS AZ EMBERI SZÍVEKBŐL MINDEN VALLÁST KIÍRTANI 7. TOTALITÁRIÁNUS PARANOIA: MINDENT MEGTENNI AZÉRT, HOGY HATALMON MARADJUNK, S ENNEK IGAZOLÁSÁRA IDEOLÓGIA GYÁRTÁSA ÉS A HATALOM MONOPOLIZÁLÁSA 8. SZERVEZETT KORRUPCIÓ: A BÜNTETHETŐSÉG FELETT ÁLLNI, EZÉRT RENDŐRSÉG, BÍRÓSÁG MEGVESZTEGETÉSE – BANDÁK ALKALMAZÁSA KERESZTYÉNEK MEGFÉLEMLÍTÉSÉRE, ELŰZÉSÉRE, BESÁROZÁSÁRA, HAMIS HÍRESZTELÉS, „DEZINFORMÁCIÓ”, AKÁR GYILKOSSÁG IS.

20 EGYÉB FONTOS OKOK VILÁGVALLÁSOK VERSENYFUTÁSA: 2025-IG
3 MILLIÁRD, 2 MILLIÁRD MUSZLIM… A 21. SZÁZAD ISTEN VISSZATÉRÉSE ÉVSZÁZADA P. BERGER: MEGBUKOTT A SZEKULARIZÁCIÓS TÉTEL TRENDEK 2050-IG S. HUNTINGTON: a kultúrák harcáról írt könyvében azt állította, hogy a 21. században a nagy világvallások által átitatott kultúrák közötti küzdelem fogja átrajzolni a történelemkönyvek sablonjait.

21 LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK
KÜNG VILÁGÉTOSZÁNAK ALAPTÉTELEI: NEM LESZ TARTÓS EGYÜTTÉLÉS A FÖLDÖN GLOBÁLIS ETIKA NÉLKÜL A NEMZETEK KÖZÖTT NEM LESZ BÉKE, CSAK HA A VALLÁSOK KÖZÖTT BÉKE LESZ A VALLÁSOK KÖZÖTT NEM LESZ BÉKE, AMÍG NEM LESZ IGAZI PÁRBESZÉD A VALLÁSOK KÖZÖTT A VALLÁSOK EGYMÁSRÓL ALKOTOTT VÉLEMÉNYÉNEK VÁLTOZÁSA NÉLKÜL NINCS VILÁGBÉKE A LEGFONTOSABB EBBEN A TEKINTETBEN A NEVELÉS, A VALLÁSOK KÖZÖTTI HELYI TALÁLKOZÁS, EGYMÁS JOBB MEGISMERÉSE BERLINI VALLÁSOK TALÁLKOZÁSÁNAK KÖZPONTJA, EGY FEDÉL ALATT A HÁROM VILÁGVALLÁS – KÖZÖS RENDEZVÉNYEKKEL

22 PRÓBÁLKOZÁSOK, S MIT TEHETÜNK MI KERESZTYÉNKÉNT, PM-KÉNT?
Samuel P. Huntington: a fegyveres konfliktusoknak egyre inkább kulturális és vallási indítékai lesznek, a fölény megszerzésére törekvés.   Mind a keresztyénség, mind az iszlám misszionáló vallások, minden vagy semmi alapon gondolkodnak, meghatározzák azokat az értékeket, melyek az emberlét végső értelemét adják. Aki nem osztja véleményüket, azzal türelmetlenekké válnak. Az enyém különb, mint a tied veszélyes vélekedése vakhithez, fundamentalista fölénytudathoz, önigazultsághoz vezethet. Lásd a párizsi merénylet jelszavát: Alahu Akbar! És mártírként akartak meghalni, nem adták meg magukat. Figyelemre méltó kezdeményezések: Hasszan Ibn Talal jordániai herceg konferenciát hívott össze a Keresztyének Közel-Keleten témában Ammanba. Így fogalmazott: „Az arab keresztyének is végső soron arabok, sőt, ők az arab gondolkodás úttörői, és az arab megújulás munkálói”. Az ilyen és hasonló pozitív kezdeményezésekre PM-ként is sokkal jobban oda kellene figyelni, a sajtóban, a KDNP-ben hivatalos megnyilatkozásokkal, közleménnyel üdvözölni. A pozitív példák keresése, értékelése, közzététele, kapcsolatkeresés is lehet feladatunk! Ammanban megszületett az ARAB SZOCIÁLIS CHARTA A KISEBBSÉGEK VÉDELMÉRŐL. (blogomon olvasható erről cikk). Hasszán herceg üzenete a keresztyénekhez: „Maradjatok ebben a régióban, szükségünk van rátok, RÉSZEI VAGYTOK ARAB VILÁGUNKNAK!”. (Angela Merkel tanult tőle?)

23 Publikálva: www.madrasah.de/.at
Mit tehetünk? Ugyanő 1994-ben megalakította a Vallási Tanulmányok Jordániai Királyi Intézetét, a világvallások közti párbeszéd, egymás jobb megismerése és a közeledés érdekében. 2014. szeptember 27-én 120 iszlám tudós nyílt levelet írt Dr. al- Baghdadinak és az IS-nek, melyben 20 tételben utasítják el a Korán alapján azt a „bűncselekmény” (így!) sorozatot, amit az iszlám nevében az IS elkövet brutális fegyveres akcióival. Publikálva: Nagyon fontos testvérszervezetünk, a CDU/CSU Evangelischer Arbeitskreis-a lapjának, az Evangelische Verantwortungnak rendszeres szemlézése, megvitatása, akik évek óta konferenciákon, akadémiai üléseken, iszlám-keresztyén találkozókon keresik a járható és hasznos utat a világvallások között. Nyilván nem érjük el belátható időn belül e pozitív karikatúrának az állapotát, de legalább el kellene indulni egymás felé, addig is nem a fegyvereké, hanem a SZÓÉ a főszerep! Ez a remény diplomáciája a mi szintünkön!

24 AMIT MI TEHETÜNK MÉG? AKTUÁLIS ESEMÉNYEKRŐL PM ÁLLÁSFOGLALÁS!!!
A remény keresztyén, hétköznapi civil és PM közbenjáró szolgálata és javaslatai MINDENEK ELŐTT AMI MEGKERÜLHETETLEN: IMA, E KÉP SZERINT AZ IMA MINDEN VILÁGVALLÁSBAN OTT VAN, S AZ EGYETLEN RACIONÁLIS ÚT IS! DE INFORMÁLTAN IMÁDKOZNI, HOGY TUDJUK, PONTOSAN MIÉRT, KIKÉRT? ÁLDOZATOKÉRT, ÜLDÖZÖTTEKÉRT ÉS ÜLDÖZŐKÉRT IS! KÜLFÖLDI TESTVÉREINK IMA AKCIÓIBA BEKAPCSOLÓDHATUNK! TANÍTÁS AZ ÜLDÖZÉS BIBLIAI ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL! VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEN IMÁBAN MEGEMLÉKEZNI RÓLUK NÉMELYKOR KÜLFÖLDI VENDÉGET MEGHÍVNI, AKI AZ ÜLDÖZÖTT TERÜLETRŐL VALÓ, S NÉHÁNY SZÓT KÉRNI TŐLE. GYÜLEKEZETI TAG TAPASZTALATAI, AKI MUNKÁJA VAGY MÁS OKNÁL FOGVA AZ ÉRINTETT TERÜTELEN JÁRT. KÜLDJÜNK TÁMOGATÓ, EGYÜTTÉRZŐ LEVELET TESTVÉREINKNEK TILTAKOZÓ -EK ADOTT ESETBEN KORMÁNYOKHOZ (J. NADARKHANI – 3 millió !) FÓRUMOK SZERVEZÉSE PM-KNDP KERETBEN ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAINAK MEGHÍVÁSA AKTUÁLIS ESEMÉNYEKRŐL PM ÁLLÁSFOGLALÁS!!! 24

25 IMA ÜLDÖZÖTTEKÉRT URAM, Hozzád könyörgünk minden üldözöttért,
akiket azért üldöznek, mert Benned hisznek. Különösen is azokért emeljük Hozzád imánkat, akik iszlám országokban élnek. De könyörgünk mindazokért, akiket hitük, származásuk, nemzetiségük miatt üldöznek. URUNK, kérünk, Te állj mellettük, erősítsd és őrizd meg őket! URAM, IRGALMAZZ! Könyörgünk Hozzád azokért, akik Szíriában, Irakban, Szudánban, Nigériában élnek, légy nekik oltalom és védelem! URAM, könyörgünk a hatalmasokért, az uralmuk „mindenhatóságába” szédültekért, az üldözőkért, mutasd meg Magad nekik, és fordítsd vissza őket halált osztó útjukról. URAM, hadd kérjünk Téged magunkért. Segíts, hogy minden körülmények között hűségesek maradhassunk Hozzád, ölelj szorosan Magadhoz Lelkeddel minket, őrizz meg igazságodban, és szeretetedben.

26 IMA ÜLDÖZÖTTEKÉRT (folytatás)
Jézus ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, Atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, ami elkészíttetett számotokra a világ kezdete óta. URAM, Hozzád kiáltunk, hiszen Atyád, Istenünk a mi oltalmunk, erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Minden üldözött keresztyén testvérünkért Hozzád kiáltunk, URAM. Minden elhurcolt gyermekért és felnőttért IMA ÜLDÖZÖTTEKÉRT (folytatás) 26

27 IMA ÜLDÖZÖTTEKÉRT (folytatás)
Minden fogolyért és megkínzott testvérünkért Hozzád kiáltunk, URAM. Minden jóakaratú, segítőkész emberért Tégy minket békességed és szereteted munkálóivá, formálj alkalmassá, hogy éltető, ítélő és kegyelmező Igédet oda vigyük, ahova azt küldöd! Mi Atyánk… (PROTESTÁNS LITURGIA-RÉSZLET AZ ÜLDÖZÖTTEKÉRT, EV. ALLIANZ.DE, KÖZÖLVE: JAHRBUCH 2014 – ford. Dr. Békefy Lajos)

28 Je ne suis pas Charlie Je suis N/nun ÉN A NÁZÁRETIÉ VAGYOK!
KÖSZÖNÖM A KITARTÓ FIGYELMET! AKIT TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉRDEKELNEK, KÉREM, LAPOZZON RÁ KERESZTYÉNÜLDÖZÉSSEL, A VALLÁSOK 21. SZÁZADI RENESZÁNSZÁVAL, A KULTÚRÁK KÜZDELMÉVEL, A VÁRHATÓ TRENDEKKEL KAPCSOLATOS CIKKEIMRE az alábbi blogok valamelyikén: bekefy.agnusrado.ro – 395 cikk stud-theol.blogspot.com – fontosabb cikkek - fontosabb cikkek Barankovics Alapítvány 28

29

30

31

32

33


Letölteni ppt "A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS MAI FŐBB PROBLÉMÁI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések