Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. Az etika és a gazdaság viszonya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. Az etika és a gazdaság viszonya"— Előadás másolata:

1 2. Az etika és a gazdaság viszonya
Gazdasági etika 2. Az etika és a gazdaság viszonya

2 A gazdaság és az etika viszonya I.
"Ismét csalódtam, azt hívén, elég Ledönteni a múltnak rémeit S szabad versenyt szerezni az erőknek. - Kilöktem a gépből egy főcsavart, Mely összetartá, a kegyeletet, S pótolni elmulasztám más erősbbel. Mi verseny ez, hol egyik kardosan Áll a meztelen ellennek szemében, Mi függetlenség, száz hol éhezik, Ha az egyes jármába nem hajol. Kutyáknak harca ez egy konc felett.„ (Madách Imre: Az ember tragédiája)

3 A gazdaság és az etika viszonya II.
A gazdaságetika a gazdasági tevékenységek és tevékenységrendszerek etikai szempontú elemzésével foglalkozik. A gazdaságetika, mint diszciplína az 1960-as évektől kezdve került be a ,,legújabb kori" közgazdaságtani ,,köztudatba. A gazdaságetika újrafelfedezésének indoka az uralkodó közgazdaságtan emberképéről (az utilitarista, racionális és individualista gazdasági szereplőről) bebizonyosodott azzal nem magyarázhatók a valóságos gazdasági folyamatok

4 Amíg a gazdaság és az etika összefüggött
A premodern társadalmakban ( a XVIII - XIX. századi nagy társadalmi, gazdasági, filozófiai változásokig) a gazdaságot az erkölcsbe ágyazottan értelmezték. A piaci termelés és a kereskedelem többnyire erősen társadalmi, illetve vallási normakontroll alá vont tevékenység volt. A piaci tevékenységet, akárcsak a társadalmi élet egyéb megnyilvánulásait szigorú és részletes magatartási szabályok határolták körül. ( Pl.: Nem szabad dolgozni ünnepnapokon; tilos egy meghatározott mértéknél nagyobb kamatot szedni; stb.) Ugyancsak jellemző a premodern társadalmakra, hogy maga a piaci termelés is csak egy (méghozzá gyakran lenézett és éppen hogy megtűrt) szelete a gazdálkodásnak.

5 A gazdaság és az etika szétválásának okai
Mi az oka annak, hogy az ipari forradalommal kezdődően egészen a XX. század harmadik harmadáig az etika szerepe közgazdaságtani elméletekben minimálisra csökkent? Több, egymással összefüggő oka van. Néhány a legfontosabbak közül: A már megismert utilitarista etika hatása a közgazdaságtani eszmékre A gazdaság erkölcsi kérdésektől való megfosztása A ,,Láthatatlan kéz" elmélete A piaci koordináció egyeduralkodóvá válása

6 Az utilitarista érvelés (ismétlés)
Az utilitarizmus szerint minden emberi cselekvés az élvezet – fájdalom motiváción alapul. (Ha az élvezetek összege nagyobb, akkor a cselekedet jó és erkölcsileg kötelező.) Ezt az etikai alapállást hedonizmusnak (az élet ésszerű élvezése a legfőbb jó) nevezzük. az utilitarista érvelés szerint az etikának olyan normákat kell követni, amelyek az emberi cselekedeteket következményei felől értékeli (ha a következmény jó, akkor a cselekedet erkölcsileg helyes). A 19. század elején kiforrt homo oeconomicus emberkép korunk uralkodó közgazdaságtanában szintén az utilitarizmuson alapul.

7 Az utilitarizmus bírálata I.
Kizárólagos mérce a hasznosság → a haszon igazságos elosztása pedig nem valósul meg →így a társadalmi igazságosság sem Az utilitarizmus célfüggvénye: az élvezetek maximalizálása. → Ennek hibája egy ember például sosem lehet egy másik ember gyönyörének puszta eszköze. Az utilitarizmus nélkülözi azokat az erkölcsi parancsokat, amelyek lehetővé tennék, hogy morális és igazságossági elveket képviseljen. Pl. ilyen erkölcsi parancs :Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük.[Mt. 7, 12]) Az élvezetek hajszolása relatív kategória. Az emberek véletlenszerű hajlamaitól, érdekeitől és preferenciáitól függ, hogy mit tartanak fontosnak. → Lásd pl. hataloméhes politikus, a beteges hiúságban szenvedő médiaember, a pénzéhes vállalkozó, a szexuális perverziók stb.

8 Az utilitarizmus bírálata II.
Az utilitarizmus szerint a gyönyör maximalizálása, a fájdalom minimalizálása vezet a maximális boldogsághoz. Biztos, hogy ez jelenti a boldogságot? „A boldogság nem az örömteli élmények maximalizálása, hanem az, hogy az ember tehetsége kibontakoztatása révén (1) megoldja sorsfeladatát (2), és e teljesítmény által (3) élete értelmet nyerjen – vagyis, hogy az ember az élete során akár küzdelmek és szenvedések árán is, de azzá váljon akivé válhat.” (Takács Dávid)

9 A gazdaság erkölcsi kérdésektől való megfosztása
Bernard de Mandeville XVIII. sz. elején írt A lázongó kas, avagy a megjavult gazemberek című allegorikus meséje elvégezte a gazdaságban azt, amit Machiavelli (mintegy kétszáz évvel előtte) a politikában. Machiavelli a politikát igyekezett megszabadítani az etikai kérdésektől (a cél szentesíti az eszközt) →Mandeville a gazdaságot Mandeville kérdése: milyen erkölcsi tulajdonságok segítik leginkább a gazdagság (gazdaság) fejlődését. válasz: a bűnök hasznosabbaknak bizonyulhatnak az erényeknél. Így a mű mondanivalója → a közgazdaságtanban a ,,jót" illetve a ,,rosszat", helyettesíteni kell a ,,hasznossal" illetve ,,károssal". Ebből a történetből származik a híres paradoxon, mely szerint ,,a közjó a magánbűnök szülötte".

10 A ,,Láthatatlan kéz" elmélete
Adam Smith híres elmélete szerint a piaci mechanizmus akkor állítja elő a legnagyobb jólétet, ha az emberek kizárólag önérdekeiket szem előtt tartva cselekszenek. Ilyenkor a gazdasági szereplők felett spontán kialakul egy rendezőelv - a ,,Láthatatlan kéz" -, amely önműködően megteremti a piaci egyensúlyt. Smith (aki egyébként erkölcstan tanár volt) az önérdekről, mint a csere motivációs hátteréről beszél. Ezzel még nem zárja ki, hogy erkölcsi kérdések is szerepet játszanak döntésekben. A ,,Láthatatlan kéz" elmélete csak azután lett nagy hatású a gazdasági etikára, miután a smithi szellemtől eltávolodó közgazdászok (smithiánusok) az önérdekkövetést leválasztották az etikai kérdésekről.

11 A piaci koordináció egyeduralkodóvá válása
A gazdasági rendszer szabályozásához fontos szempont a koordinációs mechanizmusok ismerete. Koordinációs mechanizmuson két vagy több egyén vagy szervezet egymásra hatásával járó folyamat szabályozását értjük. (Kornai János) Koordinációs mechanizmusok: (1) bürokratikus (2) piaci (3) agresszív (4) etikai (5) családi (6) autonóm A közgazdaságtan akkor töltené be maradéktalanul a feladatát, ha minden koordinációt fel tudna tárni egy gazdasági rendszerben, de az uralkodó közgazdaságtan csak a piaci koordinációra összpontosít. Ez az egyoldalú szemlélet pedig nyilván csökkenti az etika szerepét, hiszen az ,,elfelejtett" koordinációk között három (autonóm, családi, etikai) kifejezetten etikai tartalmú.

12 Polányi Károly a piacgazdaságról I.
A piacgazdaság új típusát teremtette meg a társadalomnak a gazdasági rendszert egy önműködő gépezetre bízták (piac) ezáltal szüntelen mozgásban tartó erők vannak: (1) a munkás létszükségleti eszközök elvesztésétől való félelme → egy vagyontalan személy nem tud megélni, ha előbb nem adja el munkáját a piacon (2) a tőkés korlátlan profitéhsége → egy vagyonos személyt semmi sem akadályoz meg abban, hogy a legolcsóbb piacon vásároljon és a legdrágább piacon adjon el Eredmény: szakadatlan növekedési kényszer (egyrészt a természet, másrészt bizonyos embercsoportok – pl. harmadik világ – rovására)

13 Polányi Károly a piacgazdaságról II.
A piacgazdaság kialakulásával létrejött egy ,,gazdasági szféra", amely élesen elkülönült a társadalom többi intézményétől. Mivel működő termelőapparátus nélkül egyetlen emberi csoportosulás sem maradhat fenn, a társadalom többi része függő helyzetbe került a gazdaságtól. Végeredményben a piaci mechanizmus lett a társadalmi szervezet életének meghatározója az egyén kénytelen ennek megfelelően cselekedni, ha nem akarja, hogy a piac könyörtelen hatalma eltiporja.


Letölteni ppt "2. Az etika és a gazdaság viszonya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések