Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 Földügy, térképészet állami alapfeladatai Ingatlan nyilvántartás, Topográfiai térképezés
Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I

2 Nemzetgazdasági stratégiai földügyi, térképészeti alapfeladatok
Alapelvek: egy-egy ágazat erőforrásait meghaladó stratégiai adatrendszer előállításának biztosítása Dilemmák: Mi legyen az összegyűjtendő, karbantartandó állami földügyi, térképészeti alapadatok köre – Minden/ Csak váztérkép Szabad hozzáférés/Jogi, gazdasági korlátozás Jogok/Kötelezettségek Közhitelesség/ Felelősségbiztosítás Szélső pontosság/Csak ami feltétlenül kell Homogén pontosság/ Heterogenitás Területi, tartalmi prioritások/ Teljes körű lefedettség

3 Nemzetgazdasági stratégiai földügyi, térképészeti alapfeladatok
Vonatkozási rendszer, alaphálózat Polgári: EOV Katonai: UTM Nemzetközi: WGS84 /GPS Egységes ingatlan nyilvántartás/ kettős irányítás: Tulajdon nyilvántartás – telekkönyv (Igazságügy) Birtok nyilvántartás - földadó kataszter (Pénzügy) -> Egységes ingatlan nyilvántartás (VM/KIM-IM) Topográfiai térképezés Katonai térképművek: védelem, harcászat, logisztika (HM) Polgári térképművek: mérnöki alkalmazások, környezet (VM) Település térképek, Közművek, Környezet, Vízügy, Katasztrófa védelem stb. Önkormányzatok (KIM-IM) Infrastruktúra , Vagyonpolitika (NFM) Település rendezés, Vízügy, katasztrófavédelem (BM)

4 Mi legyen állami feladat
Mi legyen állami feladat? NSDI példa (USA Nemzeti Téradat Infrastruktúra ): Ingatlan nyilvántartás (Kataszter - adózás, Telekkönyv-magánjog) Alaphálózatok, folytonos, diszkrét vonatkozási rendszerek Ortofotó állapot rögzítés Domborzat Vízrajz Közlekedés Közigazgatási, statisztikai, postai cím és egyéb földrajzi egységek Közművek, infrastrukturális alaphálózatok Ingatlanadó kataszter, termőföld, építési telek, épület… Egyéb kataszterek (multipurpose, építési jog, bányajog, környezet jog…)

5 Mi legyen állami feladat? INSPIRE (EU) példa Adatkörök:
Annex I 1. Koordináta rendszerek 2. Földrajzi hálózatok 3. Földrajzi nevek 4. Közigazgatási egységek 5. Címek 6. Földrészletek 7. Közlekedési hálózatok 8. Vízrajz 9. Természetvédelmi területek Annex II 1. Domborzat 2. Felszín borítás 3. Ortofotók 4. Földtan

6 INSPIRE adatkörök Természeti erőforrások
11.Terület gazdálkodás és szabályozás 12.Természeti kockázati zónák 13.Légköri viszonyok 14.Meteorológiai földrajzi jellemzők 15.Óceonográfiai jellemzők 16.Tengeri régiók 17.Bio-geográfiai régiók 18.Élőhelyek 19.A fajok megosztása 20.Energiaforrások 21.Ásványi nyersanyagok Annex III – Szocio-ökonómia, infrastruktúra 1. Statisztikai egységek 2. Épületek 3. Talaj 4. Földhasználat 5. Emberi egészség és biztonság 6. Közüzemi és közszolgáltatások 7. Környezetvédelmi monitoring létesítmények 8. Termelő és ipari létesítmények 9. Mezőgazdasági és akvakultúrás létesítmények 10.Népesség eloszlása – demográfia

7 Mi legyen állami földügyi, térképészeti alap feladat > Ez maradt…
Vonatkozási rendszer, alaphálózat Ingatlan nyilvántartás: Tulajdon nyilvántartás – telekkönyv Birtok nyilvántartás - földadó kataszter? Topográfiai térképezés Katonai térképművek: védelem, harcászat, logisztika Polgári térképművek: mérnöki alkalmazások, környezet Belterületi/külterületi közművek, Település térképek??? Digitális közmű Egyéb téradat körök -> Ágazati megoldások

8 Térkép típusok, méretarányok
Jellemzők Alkalmazás Nagyméretarányú műszaki, földmérési, kataszteri térképek (1:500) 1:1000, 1:2000 1:1440, 1:2888, 1: 4000, (1:10000) Diszkrét kulcspontokkal jellemzett objektumok geometriájának mérethű ábrázolása, kevés objektum típus, elemi jelkulcs Földügy, műszaki tervezés Topográfiai térképek 1:10000, 1:25000 1: 50000, 1:100000 1:200000, 1:500000 Természetes és mesterséges jelenségek (földfelszín, domborzat, vízrajz, növényzet) méreten felüli ábrázolása (alaprajzszerű, méretarány hű, helyzet hű), sok objektum típus, gazdag jelkulcs Katonai alkalmazások, környezeti, regionális tervezés Földrajzi térképek 1: :10Mi A földfelszín regionális, globális környezet természeti, gazdasági jelenségeinek átfogó, térbelileg hű ábrázolása Jelenségek regionális, globális térbeli megjelenítése Tematikus térképek - Természeti és társadalmi jelenségek, mennyiségi, minőségi jellemzőinek szemléltetése Gazdasági, politikai, üzleti, tudományos prezentáció

9 Ingatlan nyilvántartás
Az egysége ingatlan nyilvántartás célja a jelentős népgazdasági vagyont képező ingatlanokhoz kapcsolódó jogi, pénzügyi, adózási, fejlesztési feladatok megbízható alapjainak megteremtése. - Adózás: földadó kataszter (PM) - Tulajdon nyilvántartás: telekkönyv (IM) =>Egységes ingatlan nyilvántartás (1972) VM – KIM kettős irányítás (2011) VM: szakmai felügyelet KIM- Kormányhivatal: szervezeti irányítás

10 Földhivatalok integrálása a megyei kormányhivatalba
KIM-IM szervezeti irányítás VM szakmai irányítás Országos funkcionális irányító szerv Integrált megyei kormányhivatal Funkcionális feladatok (földhivatal + közig.hivatal + …. funkcionális állománya) Fővárosi/megyei földhivatal (szakigazgatási szerv) Szakmai törzsfeladatok Az adott megyének megfelelő szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységek Integrált ügyfélszolgálati iroda Körzeti földhivatalok

11 Ingatlannyilvántartás alapelvei
A bejegyzés: jogok a bejegyzéssel jönnek létre (kivétel elbirtoklás, öröklés, hatósági határozat) A nyilvánosság: a tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető (kivétel a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok) A közhitelesség: a nyilvántartás a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja, ellenkező állapot bizonyítása esetén a Magyar Állam jótáll A kérelemhez kötöttség: a Földhivatal csak kérelemre jár el A rangsor: a bejegyzés rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg Az okirati elv: bejegyzés csak jogszabályban meghatározott okirat alapján

12 Ingatlan nyilvántartás tartalma
Szöveges alapnyílvántartások: Tulajdoni lap I-III. Földkönyv Rajzi alapnyilvántartások: Ingatlan nyilvántartási térkép Talajosztályozási térkép Egyéb önálló ingatlanok alaprajzai Szolgalmi jogi vázlatok Kiegészítő munkarészek: irattár segédletek iktató könyv névmutató helyrajzi szám mutató

13 Bejegyezhető jogok: Tulajdonjog Földhasználati jog
Haszonélvezeti jog és használat joga Telki szolgalmi jog Elő- és visszavásárlási valamint vételi jog Tartási és életjáradéki jog Jelzálog jog Végrehajtási jog

14 A tulajdoni lap I. rész tartalma
Település neve Helyrajzi szám, terület nagyság, fekvés megjelölés Belterületen utca, házszám Művelési ág, Minőségi osztály Épület fő rendeltetését (lakóház, üdülő stb.) Tulajdonost megillető telki szolgalmi jogot Ingatlan jogi jellegét (társasház, műemlék, tanya, bányatelek stb.)

15 A tulajdoni lap II. rész tartalma
Az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, azok jogosultjait, ezekre vonatkozó tényeket A tulajdonjogot, tulajdonos kiskorúságát, gondnokság alá helyezését Állami tulajdonnál a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezését A vagyonkezelői jogot

16 A tulajdoni lap III. rész tartalma
Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárást Kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítását Árverés kitűzését Tulajdonjog- fenntartással történt eladást Épület létesítés vagy lebontás tényét Földhasználati, haszonélvezeti jogot, használat jogát Telki szolgalmi jogot Elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot Tartási és életjáradéki jogot Jelzálogjogot

17 Földmérési alaptérkép – Műszaki alap Nyilvántartási térkép – Földhivatali hatósági alap Közmű alaptérkép – Infrastruktúra fejlesztési alap 1: német kataszteri térkép 1: Bp-i földmérési térkép 1: 500 Bp-i közmű térkép ->

18 Tulajdoni lap

19 Történeti fejlődés Telekkönyv: 1855 Osztrák Igazságügyi Minisztérium, Telekkönyvi bíróság, Földadó Kataszter: 1789 (II.József halála után megsemisíteték), 1850: ideiglenes kataszter, 1875 Állandó kataszter. Téképi alapok, Művelési ágak (Szántó, Kert, Rét, Szőlő, Legelő, Erdő, Nádas), minőségi osztályok (1-8), Kataszteri tiszta jövedelem becslése 10 év statisztikája alapján, I, II, III. kataszteri felmérés MA = 1: 2880, 1: 1440  1972: egységes ingatlan nyilvántartás: cél - magántulajdon kontrolja, MA = 1: 1000, 1:2000, 1: 4000 (1:10000)

20 Jogi, műszaki szabályozó rendszer
1997. évi CXLI tv. az ingatlan nyilvántartásról – Nyilvánosság, Közhitelesség 2013 évi V. trv (PTK) – Polgári jogi szerződések (1959 évi IV. trv (PTK) – től az új PTK hatályos)  2012. évi XLVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről – Állami alapadatokban változást generáló eljárások szabályozása, Egységes alapok 161/2004 (XI.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti adatok kezeléséről, szolgáltatásáról, és szolgáltatási díjairól – Állami, Üzleti, Nonprofit szervezetek adathozzáfáráse   MSZ : DAT szabvány -> FVM FTF DAT utasítás

21 MSZ Szabvány A MSZ "Digitális alaptérkép fogalmi modellje" című szabvány tartalma: meghatározza - a digitális alaptérkép fogalmát, amely az alaptérkép számítógépes változata, - a digitális állami földmérési alaptérkép tartalmát, amely az állami földmérési alaptérkép számítógépen kezelhető változata; fogalmi szempontból meghatározza és tartalmilag pontosan körülhatárolja - az állami alapadatok fogalmát, amely az állami földmérési alaptérkép tartalmi elemeinek, a földmérési alappontoknak és a digitális ügykezelést szolgáló felmérési munkaterület objektumnak a körét fogja át, - az alapadatok fogalmát, amely az állami földmérési alaptérkép és az alaptérkép közötti tartalmi különbséget adja meg; előírja - az alkalmazandó geodéziai alapokat és - a digitális alaptérkép megjelenítésének főbb szabályait; objektumorientált szemléletben meghatározza a digitális alaptérkép - objektumainak körét, osztályozási rendszerét, féleségeit és attribútumait, - geometriai és topológiai alapjait, - teljes részletességű adatminőségi követelményeit és az adatminőség mindenhol használandó jellemzési módjait.

22 Szervezeti kérdések, adatgazdák -
VM (Vidékfejlesztés. régen OFTH – Országos Felmérés) > NVH (Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal): adatgazda > FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet): szakmai felügyelet KIM-IM (Közigazgatás, Igazságügy): szervezeti irányítás > Kormányhivatal - Földhivatali hálózat: Megyei/Körzeti földhivatalok: NFM - NKP KFT (Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság)

23 Társadalmi, gazdasági hasznosítás
Ingatlan forgalom, jogbiztonság Adózás Tulajdon nyilvántartás Műszaki, gazdasági tervezés Állami térképművek alap rendszere: Önkormányzat, közművek …jövőkép -> többcélú, 3D kataszter

24 Topográfiai térképezés
Honvédelem, katasztrófavédelem mezőgazdaság, környezetvédelem, vízügy, közlekedés, távközlés komplex stratégiai térképészeti adat igényének kielégítése Épített és természeti környezet, terep és kiemelt objektumok 3D jellemzőinek ábrázolása Regionális felbontás M = 1: :

25 A hazai Polgári és Katonai alkalmazások közötti feladat megosztás
Polgári: EOV: 1: (1: , 1: , 1: ) + Digitális átalakítás Katonai: UTM : 1: , 1: , 1: , 1: Digitális átalakítás

26 Topográfiai térképrendszer
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény Egységes topográfiai térképrendszer Honvédelmi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1: – 1: 1:10 000 Polgári szektor felhasználói Védelmi szektor felhasználói

27 Topográfiai térképezés hazai történeti fejlődése
I, II, III. katonai felmérés: topográfiai térképművek, M = 1: 28800, 1:28800, 1:25000 A III. katonai felmérés után az elmúlt száz esztendőben mintegy 14 topográfiai alaptérképmű született 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1: méretarányban, számos alapfelületen (Bessel, Kraszovszkíj, IUGG67, Hayford, WGS84) és vetületben (Poliéder, Sztereografikus, Gauss-Krüger, EOV, UTM)

28 Törvényi, szabályozási háttér
2012. évi XLVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 161/2004 (XI.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti adatok kezeléséről, szolgáltatásáról, és szolgáltatási díjairól MSZ : Digitális topográfiai térképszabvány

29 Fejlesztések HM: DTA – 50, 1: katonai topográfiai térkép grafikai vázának digitalizálása DSZM, DDM-10,50: 1: katonai topográfiai térkép domborzat tartalmának digitális átalakítása 2004-től megkezdődött 1: méretarányban egy új digitális fotogrammetriai felmérési technológiával előállításra kerülő térképmű elkészítése FÖMI: 1: topográfiai térkép: 1. szkennelt változat, 2. egyszerűsített grafikai váz digitalizálása, 3. domborzat digitalizálása, Az ország teljes területének digitális ortofotóval történő lefedése, 3-5 évenkénti aktualizálása

30 Polgári Topográfiai térképek
EOTR M = 1 : EOTR M = 1 :

31 Vektoros adatbázis 1:10 000

32 DITAB objektumok

33 Katonai topográfiai térképek RTA: digitális raszter állományok
1:25 000 1: 1: RTA25 1:25: 000; 1:100 000 és 1:200 000 ma. Gauss-Krüger vetületben Felbontás: 150, 200, 300 dpi Színmélység: 8 bit Formátum: TIFF, geoTIFF RTA100 RTA200

34 RTA 50 - GeoTiff Az UTM vetületi rendszerű topográfiai térképek digitális nyomdai színkivonataiból készült UTM saját sávban georeferált. RTA50_300DPI RTA50_200DPI RTA50_150DPI

35 Vektoros adatbázisok DTA-50 v. 2.3
1 : méretarányú topográfiai térképnek megfelelő adattartalom és helyzeti pontosság Attribútum adatok feltöltve a következő elemekre: út, vasút, települések, vízrajz, távvezetékek, stb … Folyamatos karbantartás

36 Jövőkép, dilemmák Polgárai/ katonai kooperáció
Térkép vagy térinformatikai adatbázis? Változásvezetés bizonytalansága/megoldatlansága Adat politika: állami, üzleti, nonprofit

37 Információk, linkek FÖMI: http://www.fomi.hu/
NKP KFT: Földhivatalok: Takarnet / Födhivatali hálózat: HM Térképészeti Szolgálat: HM Térképészeti KHT:


Letölteni ppt "Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések