Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mongol írások Birtalan Ágnes 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mongol írások Birtalan Ágnes 2013."— Előadás másolata:

1 A mongol írások Birtalan Ágnes 2013

2 Válogatott bibliográfia
Birtalan Ágnes–Rákos Attila Kalmükök – Egy európai mongol nép. Budapest, Terebess Kiadó. /TEXTerebess, 1./ Budenz, József Rövid mongol nyelvtan. Újra közreadja Ligeti Lajos. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /A Kőrösi Csoma Társaság Magyar Nyelvű Kiadványai, 13./ Doerfer, Gerhard Ältere westeuropäische Quellen zur kalmückischen Sprachgeschichte Witsen 1692 – Zwick Wiesbaden, Otto Harrassowitz. Fodor István (szerk.) A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó Janhunen, Juha (ed.) The Mongolic Languages. London–New York, Routledge /Routledge Language Family Series./ Kara György 1972b. A mongol irodalom kistükre. Antológia a klasszikus és mai mongol irodalom és népköltés műveiből. 2. kiadás Budapest, Európa Könyvkiadó. Kara György: Books of the Mongolian Nomads. More than Eight Centuries of Writing Mongolian. Indiana University, Bloomington Martin, Samuel E Dagur Mongolian Grammar, Text and Lexicon. Based on the Speech of Peter Onon. Bloomingon, Indiana University; The Hague, Mouton & Co. /Uralic and Altaic Series 4./ Ramstedt, Gustav John Das Schriftmongolische und die Urgamundart phonetisch verglichen. Helsingfors /Journal de la Société Finno-ougrienne 21/2./ Sárközi, Alice Classical Mongolian. München, LINCOM. /Languages of the World, 429./ Vladimircov, B. Ja Sravnitel’naja grammatika mongol’skogo pis’mennogo jazyka i halhaskogo narečija. Leningrad, Leningradskij Vostočnyj Institut.

3 Szótárak Kara György Mongol–magyar kéziszótár. Budapest, Terebess Kiadó. Kowalewski, J. E Dictionnaire mongol-russe-français. I–III. Kazan, Universitetskaja Tipografija; Reprint: Taipei, SMC Publishing Inc Lessing, Ferdinand D Mongolian–English Dictionary. Bloomington, Indiana, The Mongolia Society

4 A kitaj írás A szien-pei népek közül származó kitajok észak-kínai Liao dinasztiája ( ) által használt írásrendszerekről már több információnk van és fennmaradt emlékek is rendelkezésre állnak. Kétféle saját írást használtak: a nagy kitaj és a kis kitaj írást. A 920-ra keltezhető nagy kitaj írás a kínai íráson alapult, de a felhasznált több ezer jel (melyek között valószínűleg nem csak szó-, hanem hangjelek is előfordultak) jó részének formája és jelentése a kínaitól eltérő, s máig megfejtetlenek. Az egyszerűbb szerkezetű kis kitaj írást (melyet sokáig tévesen az ujgur írással azonosítottak) 925-ben hozták létre, s bár ez is tartalmaz szójeleket, de emellett szótagokat és hangokat is jelöl, elemeinek száma néhány százra tehető, s szövegemlékeit is sikerült részben megfejteni.

5

6

7

8 A mongolok titkos története
Kínai írásos mongol szöveg

9 Az ujgur-mongol írás A 13. századtól, Dzsingisz kán korától kezdve vannak adataink és fennmaradt emlékeink a mongolok által azóta is használt írásrendszerre, az ujgur vagy ujgur-mongol néven ismert írásra. Ez egy gyökerében közel-keleti eredetű írásrendszer, mely szogd közvetítéssel jutott a ujgurokhoz, majd tőlük a mongolsághoz, akiknek egyes csoportjai (najmanok vagy kereitek) feltételezhetően már Dzsingisz ideje előtt is használták. Az ujgur-mongol írás fentről-lefelé haladó betűírás, a sorok balról-jobbra követik egymást. Az írás betűi sok esetben többértelműek, csak az első szótagban, de ott is csak részben különböztetik meg hangrend szerint a magánhangzókat, nem tesznek különbséget a zöngés és zöngétlen mássalhangzópárok között, s nincs közvetlen mód a hosszú magánhangzók jelölésére. A helyesírás nem követi a beszélt nyelvet, egy attól távol álló nyelvállapotot rögzít, s az ujgur írásbeliségtől örökölt elemek is felfedezhetők benne. Az ujgur-mongol írással, a mongol írott nyelv és a halha beszélt nyelvjárás összehasonlításával foglalkozik: Vladimircov 1929.

10 Az ujgur-mongol írással, a mongol írott nyelv és a halha beszélt nyelvjárás összehasonlításával foglalkozik: Vladimircov Az ujgur-mongol írás jeleinek többértelműsége miatt a mongol nyelv lejegyzésekor is okozott nehézségeket, de a buddhista irodalomban használatos idegen nyelvű, főként tibeti és szanszkrit szavak egyértelmű átadására szinte teljesen alkalmatlan volt. Ezt a hiányosságot igyekezett kiküszöbölni Ayusi Güsi, aki 1587-ben az ujgur mongol írást kiegészítette főként a tibeti írásból eredő mellékjelekkel, illetve új betűkkel, melyek a tibeti és szankszkrit nyelv hangjainak pontos jelölését tették lehetővé. Az új jeleket összefoglalóan ali-gali (ali-γali) vagy galig (γaliγ) névvel illették (< szanszkrit āli kāli). A galig jelek napjainkban is részét képezik az ujgur-mongol írásnak, s általában az idegen szavak, kifejezések és nevek átírásakor használatosak

11 Az írott mongol nyelv kifejezés a Nagy Mongol Birodalom kialakulásától (1206) kezdve napjainkig is ujgur-mongol írással készülő művek nyelvét jelenti, melynek írásképe nem tükrözi a beszélt nyelveket és nyelvjárásokat. Az írott mongol nyelvet hagyományosan egy preklasszikus és egy klasszikus korszakra tagolják. A preklasszikus nyelv a 13. századi szövegek nyelve, mely — mivel a korabeli kiejtést jobban tükrözi — közelebb állt a 13. századi beszélt nyelvhez mint a későbbi ujgur-mongol írásos emlékek. A preklasszikus nyelv sajátosságai ezen kívül megjelennek a 17. századi krónikairodalom és a 13. századi buddhista művek új (16. századi) redakcióinak nyelvében is. A ma Belső-Mongóliában és a 90-es évektől a Mongol Köztársaságban is (itt a cirill betűs írással párhuzamosan) újra használt írás a klasszikus nyelvállapotra épül, Belső-Mongóliában bizonyos nyelvi helyzetekben (pl. a névszóragozás, a kérdő partikula használata) közelítik a kiejtett formákhoz.

12 A magánhangzójelölés rendszere

13 A mássalhangzójelölés rendszere

14 Činggis

15 Mongγol

16 Güjük kán pecsétje

17

18 Dzsingisz köve

19 Részlet Argun ilkán (Irán területét birtokló mongol uralkodó) IV
Részlet Argun ilkán (Irán területét birtokló mongol uralkodó) IV. Miklós pápának írt leveléből (1290)

20 Részlet a Kandzsurból

21 mongγol kele ‘mongol nyelv’

22 Az írott ojrát nyelv Az ojrát írott nyelv a 17. század közepétől alakult ki, miután az ojrátok neves buddhista misszionáriusa zaja pandita 1648-ban megalkotta az ujgur-mongol írás alapján az ojrát írást, vagy más néven „világos írást”, azzal a céllal, hogy az írott nyelvet közelítse a beszélt nyelvhez és pontosabb hangjelölést tegyen lehetővé. Az ojrát írás főként korai formájában, sokat megőrzött ugyan az ujgur-mongol írásos irodalmi mongol nyelv sajátságaiból, de számos vonatkozásban megfelel vagy közel áll a 17. század beszélt nyelvéhez is.

23 Ojrát írásos buddhista szöveg

24 Egy ojrát írásos, színes képekkel illusztrált asztrológiai témájú kézirat két oldala

25 A Phagsz-pa írás Az óriásira növekedett mongol birodalom igényei hívták életre Kubiláj kán idején, 1269-ben a „birodalmi” vagy Phagsz-pa (Phags-pa) írást, melyet megalkotójáról, a tibeti származású Phagsz-pa lámáról neveztek el. Az írás képes volt nem csak a mongol, hanem a birodalom többi nyelvének (török, tibeti, kínai) lejegyzésére is. Alapját a tibeti írás jelentette, de a kínai és az ujgur-mongol írás hatásai is megfigyelhetők (szövegirány, helyesírás, a betűket összekötő vonal, stb.). Az Phagsz-pa írás szótagos helyesírású betűírás (a betűk négyzet alakot formáznak, ezért négyszögírásnak is nevezik, mong. dörbeljhin bičig), mely pontosan megkülönbözteti a lejegyzett nyelvek hangjait, így a mongol magas és mély hangrendű magánhangzóit, illetve zöngés és zöngétlen mássalhangzópárjait, s helyenként nem csupán a fonémákat jelöli, hanem az allofónokat is. Phagsz-pa írással leginkább kőbe vésett feliratok, követi táblák (pajdze) maradtak fenn, valamint buddhista szövegek töredékei. Az írásrendszer nem volt hosszú ideig használatban, a Jüan dinasztia bukása után gyakorlatilag megszűnt, s újra kizárólagos helyet foglalt el a ujgur-mongol írás, melyet a Phagsz-pa írás korábban sem tudott visszaszorítani.

26 Phagsz-pa írásos pajdze

27 Phagsz-pa írás Juyongguan 1345

28 A phagpa írás háromféle stílusú változata: egy alapváltozat (balra, ez a legelterjedtebb), egy pecsétfeliratok számára (középen) és egy főleg Tibetben használt díszítő célú forma (jobbra).

29

30 A szojombó írás A 17. században élt mongol egyházfő, Öndör Gegen Dzanabadzar (halha Öndör Gegēn Janabajār) nevéhez fűződik két, elsősorban nem mindennapi használatra szánt, hanem díszes feliratokhoz készült írás megalkotása. Az egyik a szojombo (mong. soyombo) írás (1686), mely a szojombo jel alakját használja a betűk alapformájaként, s a tibeti írás mintájára formált mássalhangzó- és magánhangzójelekkel egészíti ki azt. A szótagokba rendezett jeleket használó írás képes a mongol nyelv hangjainak pontos jelölésére (hangrend, hosszúság, zönge), miként a tibeti és a szanszkrit lejegyzésére is.

31 A szojombó jel

32 Szojombó írás

33

34

35 Vízszintes pecsétírás
Díszítő célú írás, szintén Öndör Gegen Dzanabadzar készítette. Ez is a tibeti íráson alapul, a tibeti betűk szögletesített változatait használja, ami sokban emlékeztet a phagpa írásra, de itt a betűk nem függőlegesen, hanem vízszintesen sorakoznak balról jobbra, s nincsenek összekötve egymással. Egy betű egy mássalhangzót jelölhet, valamint mellékjellel még egy magánhangzót is, azaz csak nyílt szótagok írhatók le. Ennek az írásnak kevés emléke maradt fenn, használata szórványos lehetett.

36

37 A cirill- és latinbetűs írások
A 20. századtól kezdve egyre több mongol nép alkalmazott latin vagy cirill íráson alapuló ábécét, gyakran felsőbb utasításra, az aktuális politikai helyzetnek megfelelően váltogatva azokat. A Volga-menti kalmükök által a 20. század első felében használt latin és cirill írásokból közöl mintákat Kara 1997, és ugyanő adott ki terjedelmes szöveggyűjteményt a mandzsúriai dahúrok hajdani, mára pinyin alapuló latinra cserélt cirill betűs írásbeliségéből (1995). Az 1940-es évektől kezdve általánossá vált a cirill írás használata Mongóliában (halhák), a burjátok és a kalmükök között, minden esetben sajátos és egymásétól sokszor eltérő betűkkel kiegészítve azt. Belső-Mongólia területén máig folyamatos az ujgur-mongol írásbeliség (kisebb helyesírási újításokkal), de az 1990-es évektől Mongóliában is újra párhuzamosan alkalmazzák a cirill ábécével. Az ojrát írás hivatalosan csak a kelet-turkesztáni ojrátok között maradt fenn (bár néhány éve áttértek a Belső-Mongóliában honos ujgur-mongol írásra), de mind Nyugat-Mongólia területén, mind pedig a kalmükök között is ismert még szórványosan.

38 A halha ABC

39 Тавтай морилогтун. (tavtai morilogtun)
Сайн уу? (Sain uu?) Сайн байна уу? (Sain baina uu?) Сонин сайхан юу байна вэ? (Sonin saihan yu baina ve?) Тантай уулзсандаа баяртай байна (Tantai uulzsandaa bayartai baina) Та монгол хэл мэдэх үү? (Ta mongol hel medeh üü?)

40 Cirill betűs halha szöveg

41 Cirill betűs burját szöveg

42 Cirill betűs dahúr szöveg

43 Cirill betűs kalmük szöveg
Ода деерән номтнрин илдкҗ авсар "Җаңһрин" хөрн долан бөлг барлгдҗ һарсн бәәнә. "Җаңһр" кезә үүдсн болхмби гисн сурврт хәрү олхин төлә "Җаңһриг" бийинь авад шинҗләд хәләй. Җаңһрахн уулта, модта, усн далата һазрт, өргн ик һолта орнд бүүрлсәр үзүлгднә. Җаңһрин баатрмудын теҗәл болсн хот-ундынь, бәрҗ йовсн аң-аһурсынь, аңнҗ йовсн заһсынь, түлә кеҗ бәәсн модн-урһцынь, бәәсн геринь авад шинҗлхлә, "Җаңһр" ики кесг зун җилмүд хооран — "эрднин экн цагт" болсн тууҗин тускар келҗ өгчәнә.


Letölteni ppt "A mongol írások Birtalan Ágnes 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések