Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS"— Előadás másolata:

1 VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS
Nagy Boldizsár előadása a Galilei Fórumon, 2015. március 8-án

2 Jelent-e bármit ez a mondat?
„Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra”

3 A külföldiek kategóriái (+ belső menekültek)
Migráció Nemzetközi Országon belüli Reguláris Irreguláris A jogszabályoknak megfelelő, egy évnél hosszabb távollét/jelenlét Illegális vándorlás Kényszervándorlás Munkavállaló, családegyesítő, diák, nyugdíjas, etc. (Regular migrant) Illegális (dokumentumok nélküli) külföldi (Undocumented foreigner) Menekült (Refugee) Belső menekült (otthonából elűzött) (Internally displaced person, IDP)

4 NÉPESSÉG ADATOK

5 A világ népessége: az út 2011-ig
Source: ( )

6 A népesség növekedésére vonatkozó becslések
Almost all of the additional 3.7 billion people from now to 2100 will enlarge the population of developing countries, which is projected to rise from 5.9 billion in 2013 to 8.2 billion in 2050 and to 9.6 billion in 2100, and will mainly be distributed among the population aged (1.6 billion) and 60 or over (1.99 billion), as the number of children under age 15 in developing countries will hardly increase. Growth is expected to be particularly dramatic in the least developed countries of the world, which are projected to double in size from 898 million inhabitants in 2013 to 1.8 billion in 2050 and to 2.9 billion in 2100. In contrast, the population of the more developed regions is expected to change minimally, passing from 1.25 billion in 2013 to 1.28 billion in 2100,

7 A legfrissebb ENSZ előrejelzés
Assumptions Projection variant   Fertility  Mortality  International migration Low Normal* Normal Medium High Constant-fertility Constant as of Instant-replacement-fertility Instant-Replacement as of Constant-mortality No-change Zero-migration Zero as of  . Medium-fertility assumption: Total fertility in all countries is assumed to converge eventually toward a level of 1.85 children per woman. However, not all countries reach this level during the projection period, that is, by Projection procedures differ slightly depending on whether a country had a total fertility above or below 1.85 children per woman in High: 0,5 child more Low 0,5 child less

8 A népességszám és a földrészek szerinti eloszlás
Forrás: kiváló interaktív ábra: ( )

9 A népesség megoszlása a fejlődő és a fejlett világ között

10 A migrációs nyomás forrása
Forrás: Population Reference Bureau, ( )

11 A VÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

12 World population (million) Stock of migrants (milliion)
A VÁNDORLÁS FŐ IRÁNYAI Honnan jön a 232 millió migráns? (Többen maradnak a fejlődő világban, mint ahányan a fejlettbe jönnek!) Source: Year World population (million) Stock of migrants (milliion) Share % 1965 3 258 75 2,3 1975 3 982 84 2,1 1985 4 720 105 2,2 2000 5 882 175 2,9 2010 6 900 213 3,1

13 Honnan-hova vándorolnak?
KIINDULÓ RÉGIÓ Régiós migránsok az összesen belül Célrégió A saját régiójában marad %

14 A migránsok száma és aránya a világ népességéhez képest
1990 2000 2010 2013 World population (in billion) 5.29 6. 11 6. 90 7,20 (?) International migrants as a percentage of the populatio 2,9 3,1 3,2

15 A migráns állomány növekedése
Migráns: külföldön született vagy külföldi állampolgár (ha a külföldön születettek száma nem elérhető) Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs • Population Division International Migration 2013 Wallchart

16 A külföldön szültetettek száma és aránya (OECD adatok)

17 A külföldön szültetettek száma és aránya (OECD adatok)
Source: International Migration Outlook 2013, Paris, OECD, pp

18 Öregedés Világ 60 éves vagy idősebb 809 743 2 031 337 11 22 14 20 2012
60 éves vagy idősebb Száma Az összlakosság százalékában A 80 éves és idősebb aránya a 60 éves és idősebben belül (ezer) (százalék) ( százalék) Ország vagy régió 2012 2050 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Világ 11 22 14 20 Fejletteb régióka 32 29 Kevésbé fejlett régiók b 9 17 Legkevésbé fejlett régiókc 46 389 5 8 10 EUROPA 34 28 Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs  Population Division Világméretekben, 1950-ben 12 munkaképes korú személy jutott minden 65 éves vagy annál idősebb emberre re ez a szám 9.- re csökken.t 2050-re az öregek támogatási aránya, amelx azt mutatja hogy az öregek javára milyen támogatási lehetőség áll rendelkezésre a feltételezések szerint 4-re fog csökkenni

19 NYITOTT HATÁROK?

20 A vándorlás határok nélkül (nyitott határok) elképzelés
Ezt jelenti: szabad beutazni és letelepedni bármely ország területén, függetlenül a vándor állampolgárságától. Ehhez semmilyen anyagi, képzettségi követelményt nem kell teljesíteni. A határellenőrzés, a bűnözők, elszökött kiskorúak, demenciától szenvedők feltartóztatása, belépésük/kilépésük megakadályozása megengedett Kiegészítő hipotézis A rendszer fokozatosan (pl. szélesedő földrajzi régiókban) és feltételekkel (pl. kezdetben csak munkahelyet találókra kiterjedően) is bevezethető Ez volt a történelmileg természetes az I világháborúig. (Kivételekkel)

21 És mi volt a múlt? Az első útlevéltörvényt Magyarországon 1903-ban fogadták (VI Tc.) el és annak 1 cikke világosan szólt: “A magyar korona országainak területén való tartózkodáshoz és utazáshoz, valamint az állam határán való átkeléshez útlevél rendszerint nem szükséges.” ____________________________________________ Edwin M Borchard kézikönyve (The Diplomatic protection of Citizens Abroad, New York, 1916, 37. old.,) Nagy Boldizsár: A szuverén határai Fundamentum 2003/2  old „Mint tudjuk (de sokszor felejteni hajlamosak vagyunk) Trianon előtt a magyar állampolgárok közül minden második volt magyar nemzetiségű (1910-ben 18,2 millió lakosból 9,9 millió) s ez is már javult az 1800 előtti állapothoz képest, amikor a magyar koronához tartozó területeken élők 39 % -a volt magyar. Az első világháborút megelőző időkben a leendő elcsatolt területeken kisebbségben voltunk: Erdélyben például az évi (a magyar hatóságok által végrehajtott) népszámlálás során 1,04 millió lakos vallotta magát magyar anyanyelvűnek (26,1 %), 2,29 millió románnak (57,3 %), 0,50 millió pedig németnek (12,5%). Tóth Pál Péter, (2001) 28.o.” Kosáry, 59.old. Kocsis-Kocsisné, Hodosi Eszter 46.old

22 Az 1903 évi VI tc indokolásából
“Habár az útlevélnek napjainkban, midőn a költözködés és a forgalom szabadsága majd minden államban elismerést nyert, nincs meg többé az a jelentősége, melylyel az akkor bírt, midőn még a nemzetek közti érintkezés mindenféle korlátoknak és zaklató ellenőrzésnek volt alávetve, mégis mint a személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló okmány még jelenleg is kiváló fontossággal bír… Az útlevélügyre vonatkozólag eddig sem közös, sem külön törvény nem intézkedik, s ilyennek hiányában az útlevélügy részben egyes kormányrendeletek által szabályoztatott, részben a kifejlődött gyakorlat által nyert ellátást, a mely rendszertelenség azonban különféle eltérésekre vezetett s az eljárást ingadozóvá s gyakran hosszadalmassá tette.”

23 Korlátlan vándorlás Joseph Carens, 1987:
„A határokat őrzik, a határőröknek puskája van” „Milyen erkölcsi alapon lehet…embereket kirekeszteni? Milyen alapon van joga bárkinek puskát szegezni reájuk?” „A liberális elméletek arra összpontosítanak, hogy az államnak igazolnia kell az erőszak alkalmazását. Ebben a kontextusban természetesen felmerül az idegenek kirekesztése.” Presentation by Boldizsár Nagy

24 Korlátlan vándorlás/szabad mozgás
Mellette A szabad mozgás, mint jog, mint önálló erkölcsi elv Az államon belüli mozgások analógiája A szabad mozgás, mint a társadalmi, politikai és gazdasági egyenlőtlenségeket kiegyenlítő tényező Szegénység és segély Szabadulás az elnyomó hatalom alól Világméretű redisztribúció Expulsion is prohibited – so it all boils down to the national foreigner difference. Why to tlerate national threats to national security etc?

25 Carens a külföldiek kizárásáról ( a zárt közösségről)
Issues Korlátozható-e az igazságosság egy társadalmon belülre? A nemzeti karakter (az erkölcsös emberek gyülekezete) Önrendelkezés Szuverenitás A honfitársak előnyben részesítése a családi hasonlat Nemzetbiztonság Közrend Jóléti állam Kultúra

26 VAN-E MOST JOG A VÁNDORLÁSHOZ?

27 Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 1948
Jog-e a bevándorlás? Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 1948 13. cikk 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani. 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni. A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966), kihirdette: évi 8. tvr. 12. Cikk 1. Minden olyan személynek, aki törvényesen tartózkodik valamely állam területén, joga van e területen a szabad mozgásra és a tartózkodási helye szabad megválasztására. 2. Mindenki szabadon elhagyhat bármely országot, ideértve saját országát is. 3. A fent említett jogok csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak vethetők alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságainak a védelme érdekében szükségesek, és amelyek összhangban vannak az Egyezségokmányban elismert egyéb jogokkal. 4. Senkit nem lehet önkényesen megfosztani attól a jogától, hogy saját országába beléphessen.

28 MENEKÜLT-DEFINÍCIÓK (NEMZETKÖZI VÉDELEMRE JOGOSULTAK)

29 Fogalmak, menekültdefiníciók Genfi Egyezmény
Aki január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni.

30 Fogalmak, menekültdefiníciók
Afrikai egyezmény: Genf + „aki kénytelen elhagyni szokásos tartózkodási helyét, hogy származási vagy állampolgársági országán kívül keressen menedéket (refuge) a származási, vagy állampolgársági országa egy részében vagy egészében érvényesülő külső agresszió, megszállás, idegen uralom vagy a közrendet súlyosan megzavaró események miatt” Cartagenai nyilatkozat: Genf+ „magába foglalja a menekültek között azokat, akik elmenekültek országukból, mert életüket, biztonságukat vagy szabadságukat az általánossá vált erőszak, idegen agresszió, belső viszály, az emberi jogok tömeges megsértése vagy a közrendet súlyosan megzavaró körülmények fenyegették”

31 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – átmeneti védelem
Átmeneti védelem (2001/55/EK irányelv) ”akiknek el kellett hagyniuk származási országukat, illetve régiójukat, illetve evakuálták őket...és akik az adott országban fennálló helyzet miatt nem képesek biztonságos és tartós feltételek mellett visszatérni, ... különösen olyan személyek, akik: i. fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak térségéből menekültek el; ii. ki vannak téve emberi jogaik rendszeres vagy általános megsértése komoly kockázatának, illetve ennek áldozatai.” a tömeges beáramlás a lakóhelyükről elűzött olyan személyeknek nagy számban a Közösség területére történő érkezését jelenti, akik egy adott országból vagy földrajzi területről érkeztek, függetlenül attól, hogy spontán vagy támogatott módon, pl. evakuálási program keretében érkeztek-e

32 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – Kiegészítő védelem
2004/83/EK irányelv a menekült definíció értelmezéséről és a kiegészítő védelemről 2. cikk e) „kiegészítő védelemre jogosult személy”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetőleg hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve; ... és nem tudja vagy az ilyen veszélytől való félelmében nem kívánja ezen ország védelmét igénybe venni; ________ 15. cikk Súlyos sérelem Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége. person eligible for subsidiary protection’ „who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, .....is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country”; „Serious harm consists of: (a) death penalty or execution; or (b) torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or (c) serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict”

33 Miért kell védeni a menekülteket?
10 lehetséges érv

34 Identitás Esszencialista – konstruktivista nézetek
Brubaker és Cooper az identitás kategóriáját (melyet ebben a formájában kevéssé használhatónak lát) egy hármasságra bontja. Szerintük az identitás első jelentése az azonosítás (az önbesorolás és a mások általi kategorizálás), a második az énkép, a harmadik pedig maga is egy hármasság: a közös tulajdonság az összekapcsoltság és az összetartozás érzése (commonality, connectedness Zusammengehörigkeitsgefühl) Énkép: „It is a dispositional term that designates what might be called ’situated subjectivity’: one's sense of who one is, of one's social location, and of how (given the first two) one is prepared to act. As a dispositional term, it belongs to the realm of what Pierre Bourdieu has called sens pratique, the practical sense – at once cognitive and emotional – that persons have of themselves and their social world”. Uo., 17. old.

35 Az identitás-alkotó, (kollektív) azonosságon alapuló érvek
1) Az emberi mivolt, mint közös nevező. Az univerzális egalitarista érvelés 2) Valamely csoporthoz tartozás, mint a védelem alapja. A közös (másoktól elkülönítő) identitás kifejezése és megerősítése a menekültnek nyújtott védelem révén. Nemzet, törzs, klán Vallási közösség 3) A történelmi azonosulás és identitás-teremtés. Kölcsön a történelem bankjából és annak törlesztése Presentation by Boldizsár Nagy

36 Identitás-alkotó, a menekülő (vagy az üldöző) és a védelmet nyújtó különbözőségén alapuló érvek
4) Helyi – idegen A befogadó lokális identitása és joga a területhez. Az otthon, a haza, a területre vonatkoztatott jogcím konstruálása a menekültnek nyújtott védelem révén 5) Gazdag – szegény Aki segít a magánál szegényebben: gazdag 6) Demokraták v. elnyomó rendszerek Presentation by Boldizsár Nagy

37 Kölcsönösség, egyéni haszonelvűség
7) A mai menekülők válhatnak a holnapi oltalmazókká Ez egy utilitárus, racionális választás alapú megközelítés Európa, az elmúlt 70 év: Spanyolok, franciák, németek, baltiak, olaszok, lengyelek, görögök, magyarok, csehek és szlovákok, románok, oroszok moldávok, örmények, azeriek, grúzok, horvátok, bosnyákok, szerbek, albánok és más nemzetek fiai és lányai kényszerültek menekülni The difference between the shared identity – repaying historic debts and the reciprocity argument is the following: The first is „paying back” the loan in human assistance already taken up by the predecessors. (Hungarians in the s paying back to Afghanistani, what they took out in 1956 from Canadians etc.) History is the bank. Reciprocity is like insurance: one gives protection (pays the insurance policy now) in order to be proteceted later Presentation by Boldizsár Nagy

38 Politikai, állami haszonelvű érvek
8) Politikai kalkuláció – a menekült védelme egyéb politikai célok elérése érdekében konfliktusmegelőzés/a hazai feszültség csökkentése képmutatás, alakoskodás (utilitarista) Presentation by Boldizsár Nagy

39 A történelmi felelősség
9) A korábbi gyarmattartó, katonai szövetséges, amely felelősnek érzi magát a (kivonulása után) kirobbant konfliktusért, vagy a hozzá lojális népességet érő bánásmód miatt Pl. Vietnám - USA Presentation by Boldizsár Nagy

40 A jogból átalánosított elv
10) A non refoulement elve Senki nem szabad olyan területre (országba) visszaküldeni vagy visszafordítani, ahol életét vagy szabadságát üldöztetés, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés fenyegeti. A legtöbb jogrend idetartozónak látja a halálbüntetéssel fenyegetettséget is. Presentation by Boldizsár Nagy

41 A menekülők kirekesztése
Az érkezők számának csökkentése vagy teljes kizárásuk mellett érvelőknek vállalniuk kell, hogy ők: következetes egoisták (jóléti soviniszták) nincs történelmi emlékezetük vakon hisznek a történelmi stabilitásban realisták a nemzetközi kapcsolatok értelmében (készek a jog szándékos megsértésére az általuk azonosított nemzeti érdek védelmében ha nem fenyeget szankció, vagy a szankció kisebb mint a nemzeti érdeket szolgáló előny) Presentation by Boldizsár Nagy

42 Kényszervándorok, globálisan, év végi adatok
Forced migrant 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Refugees (Under UNHCR mandate) 10,5 10,4 11,0 Palestinian refugees( UNWRA) 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 Individual applicants 0,8 1,0 0,9 1,1 IDPs fleeing conflict 26,0 27,1 27,5 26,4 28,8 33,0 Forrás UNHCR: Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons különböző évek (statistical annex) és Vaccessed: szept. 24

43 Honnan származnak a menekültek?
Source UNHCR Midyear l Trends UNHCR, geneva, 2015, p. 5.

44 Fő befogadó országok, 2013 vége és 2014 közepe
Source UNHCR Global Trends War’s Human Cost, p. 13 and UNHCR Midyear l Trends UNHCR, geneva, 2015, p. 5.

45 A legnagyobb válság: Szíria
Forrás: SYRIAN REFUGEES INTER-AGENCY REGIONAL UPDATE 18 February 2015 file:///C:/Users/N55SF/Downloads/SyrianrefugeecrisisInter-AgencyRegionalUpdate pdf

46 Egyéni kérelmek a fejlett államokban 2001 %-ában 2001 - 2009

47 Egyéni kérelmek, régiónként – három év
Forrás UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013 Forrás: UNHCR: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries – 2013, Geneva, 2014, p. 8.

48 Egyéni kérelmek 44 fejlett államban 2009 - 2013
Nyomtatandó vagy a képernyőn nagyítandó! Notes a. Country notes Australia. From 1 July 2013 there were changes to the official methodology utilized by the Government of Australia in counting asylum-seekers who arrived in Australia by boat. Since that time, figures have been based on the number of applications lodged for protection visas. From 1 January 2013 to 30 June 2013, asylum-seekers who arrived in Australia by boat were included once they had been screened in to a refugee status determination process. Asylum-seekers who arrive in Australia by boat and who have been transferred to third countries for refugee status determination are not included in the official statistics. Belgium. Figures include accompanying children since Data include repeat applications in 2009 (4,260) and 2010 (3,410). Canada. Source: Citizenship and Immigration Canada. Cyprus. In addition, UNHCR registered asylum applications in the northern part of Cyprusin 2008 (19), 2011 (31), 2012 (96) and 2013 (113). France. Includes asylum applications of minors. Iceland data refers to January-October only. No information for November and December Source for October data (2013): Eurostat. Ireland. Data for include repeat applications. Japan. Figures are UNHCR estimates. Luxembourg. Data for includes repeat applications. Poland. Data excludes a significant number of repeat applications with the exception of monthly data for December 2013. Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)). Source: UNHCR ( ). Slovakia. Data for includes repeat applications. Spain. Includes applications lodged at Spanish embassies. Switzerland. Figures exclude repeat applications. Turkey. UNHCR is the source of the data. The 2012 figure has been revised to include all asylum-seekers, both those pre-registered and those registered on a monthly basis. The 2013 figure includes asylum-seekers registered with UNHCR as well as asylum-seekers who have been pre-registered but who are pending official registration with UNHCR. As of 31 December 2013, there were 585,480 register ed Syrian refugees in Turkey covered by the Government’s Temporary Protection Regime. The number of Syrian asylum-seekers included in the annex tables covers only those who for specific reasons have beenreferred to UNHCR for further evaluation of their international protection needs. United States. Figures include (1) statistics from the US Department of Homeland Security (DHS), based on the number of cases and multiplied by to reflect the estimated number of individuals; and (2) the number of new (“defensive”) requests lodged with the Department of Justice, Executive Office for Immigration Review (EOIR), based on thenumber of individuals. DHS data for 2013 is based on the number of cases and multiplied by to reflect the estimated number of individuals during this year. EOIR data is available up to August The total number of applications lodged with the EOIR between September and December 2013 has been estimated by UNHCR using a statistical model (seasonal ARIMA). No information is available on the country of origin during this period, however. b. Regional classification EU-Total (28). All Member States of the European Union as at 1 July 2013. Nordic countries (5). Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Southern Europe (8). Albania, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain and Turkey. Former Yugoslavia (6). Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)), Slovenia, and the former Yugoslav Republic of Macedonia. Total Europe (38). All European countries listed. Forrás: Asylum Trends 2013 Asylum levels and trends in industrialized countries UNHCR, Geneva, 24 March 2014 .

49 Honnan jönnek a menekülők Európába?
Forrás: Asylum in the EU,

50 Egyéni kérelmek az EU 28 tagállamában, 1998 - 2013
Forrás: Asylum in the EU,

51 EU+ Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc Egyéni kérelmek, évenként
GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 European Union (28 countries) European Union (27 countries) Belgium 15 940 22 955 26 560 32 270 28 285 21 215 22 850 Bulgaria 745 855 1 025 890 1 385 7 145 11 080 Czech Republic 1 650 1 245 790 755 710 1 155 Denmark 2 375 3 775 5 100 3 985 6 075 7 230 : Germany (until 1990 former territory of the FRG) 26 945 33 035 48 590 53 345 77 650 Estonia 15 40 35 65 75 95 155 Ireland 3 865 2 690 1 940 1 290 955 945 Greece 19 885 15 925 10 275 9 310 9 575 8 225 Spain 4 515 3 005 2 745 3 420 2 565 4 495 5 615 France 41 845 47 625 52 725 57 335 61 455 66 265 Croatia 1 080 450 Italy 30 145 17 670 10 050 40 355 17 350 26 620 64 625 Cyprus 3 920 3 200 2 875 1 770 1 635 1 255 Latvia 55 60 340 205 195 375 Lithuania 520 495 525 645 400 440 Luxembourg 455 485 785 2 155 2 055 1 070 Hungary 3 175 4 670 2 105 1 695 18 900 Malta 2 605 2 385 175 1 890 2 080 2 245 Netherlands 15 255 16 140 15 100 14 600 13 100 17 160 Austria 12 750 15 815 11 060 14 455 17 450 17 520 Poland 8 515 10 595 6 540 6 890 10 755 15 245 8 025 Portugal 160 140 275 295 505 Romania 1 180 965 885 1 720 2 510 1 495 Slovenia 260 200 245 360 305 270 385 Slovakia 905 820 540 490 730 330 Finland 3 770 5 700 3 675 2 975 3 115 3 220 Sweden 24 875 24 260 31 940 29 710 43 945 54 365 81 325 United Kingdom 31 695 24 365 26 940 28 895 30 820 Iceland 45 120 170 Liechtenstein 25 285 110 Norway 14 430 17 225 10 065 9 055 9 785 11 980 11 470 Switzerland 16 605 16 005 15 565 23 880 28 640 21 460 23 770 Total EU+ Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc Egyéni kérelmek, évenként Forrás: Eurostat, Látogatva 2015 február 23-án

52 Forrás s UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013, Table 5, p. 28. Nemzetközi védelemre jogosultként elismerési arányok globálisan és az EU-ban Global trends 2013 (geneva 2014) REFUGEE RECOGNITION RATES (RRR) At the global level (UNHCR and State asylum procedures combined), the Refugee Recognition Rate (RRR) amounted to an estimated 32 per cent of all decisions taken during 2013 while the Total Recognition Rate (TRR) was 44 per cent. (39) Both values are significantly higher than the rates in 2012 – 30 per cent for RRR and 37 per cent for TRR – reflecting a continued increasing demand for international protection throughout the year. At this time, however, global recognition rates are indicative, as some States have not yet reported the relevant data. In 2013, among the main receiving industrialized countries, where States are responsible for conducting refugee status determination, Switzerland, Sweden, Norway, and Italy had the highest TRR at the first instance. This figure ranged from 68 per cent (Switzerland and Sweden) to 64 per cent (Italy). _________Total recognition rate: proportion of Convention or other proteceted status compared to all decisions on merit Refugee recognition rate: Convention status –compared to all decisions on merit. Forrás: Asylum in the EU,

53 A UNHCR által segített belső menekültek

54 MAGYAR ADATOK 2011 2012 2013 2014 2015 jan 1 – febr. 22 Összes kérelem
1.693 2.157 18.900 42.777 27.413 3 fő származási ország Afganisztán (649) Koszovó (211) Szerbia (27) Afganisztán (880) Pakisztán (327) Koszovó (226) Koszovó (6.067) Pakisztán (3.052) Agganisztán (2.279) Koszovó (21.453) Afganisztán (8.796) Szíria (6.587) (22.731) Afganisztán (2.295) Szíria (972) Összes védelemben részesített 191 415 512 Menekült 52 87 198 260 Oltalmazott 139 328 217 252 Elutasítás 740 751 4.185 4.553 Megszüntetett eljárás 623 1110 11.339 23.406 Forrás: A BÁH éves kiadványfüzetei és a UNHCR adatai alapján összeállította: Nagy Boldizsár

55 Friss adatok Forrás: ( )

56 Köszönöm. Nagy Boldizsár E-mail: nagyboldi@ajk. elte. hu www
Köszönöm! Nagy Boldizsár


Letölteni ppt "VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések