Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzatok együttműködési lehetőségei a as időszakban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzatok együttműködési lehetőségei a as időszakban"— Előadás másolata:

1 Önkormányzatok együttműködési lehetőségei a 2014-20-as időszakban
Mizák József Főosztályvezető-helyettes Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Klímavédelmi Projektek Főosztálya

2 Az operatív programok rendszerének áttekintő bemutatása

3 Helyzetkép – Indikatív forrásallokáció megoszlása az operatív programok között a közötti időszakban Gazdaságfejlesztésre fordítódik a források több, mint 60 %-a (GINOP+TOP+VEKOP),

4 Helyzetkép – Operatív programok Magyarországon 2014-2020
Indikatív forrásallokáció a források %-ában EU+hazai Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] 36,4% 2857 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program [TOP] 15,5% 1216 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program [VEKOP] 3,6% 283 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP] 11,8% 930 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program [KEHOP] 14,9% 1 174 Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program [KOP] 13,8% 1087 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 4,0% 314 Összesen 100,00% A keretösszeg 310,1 Ft / euro folyó tervezési árfolyamon került kiszámításra (változhat).

5 Helyzetkép – Operatív programok Magyarországon 2014-2020
Indikatív forrásallokáció a források %-ában EU+hazai Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] 36,4% 2857 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program [TOP] 15,5% 1216 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program [VEKOP] 3,6% 283 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP] 11,8% 930 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program [KEHOP] 14,9% 1 174 Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program [KOP] 13,8% 1087 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 4,0% 314 Összesen 100,00% A keretösszeg 310,1 Ft / euro folyó tervezési árfolyamon került kiszámításra (változhat).

6 Önkormányzati kedvezményezettek számára elérhető fejlesztési irányok az operatív programokban
Képek forrása geospace.hu, korkep.com, zfok.zalaegerszeg.hu

7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Turizmusfejlesztés Gazdaságfejlesz-tést ösztönző közlekedés-fejlesztés Munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatás fejlesztése Településfejlesztés Ipari parkok fejlesztése Iparterületek létrehozása Inkubátor-házak kialakítása Kulturális és örökségvédelmi helyszínek fejlesztése Ökoturisztika Történeti kertek, arborétumok Turisztikai kerékpárutak Tematikus parkok, Strandok 4-5 szám-jegyű utak felújítása Önkormányzati és 4-5 számjegyű utak csomóponti kialakítása Közút és gazdasági terület közötti önkormányzati út felújítása Óvoda, bölcsőde, napközi kialakítás kapacitás-bővítés, felújítás, eszköz-fejlesztés Funkcióbővítő városrehabilitáció bel- és csapadékvíz kezelése kisléptékű hulladék-gazdálkodás

8 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és társadalmi együttműködés erősítése Települési közlekedés-fejlesztés Önkormányzatok energiahatékony-ságának, megújuló energia felhasználásának növelése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Leromlott városi területek rehabilitációja Hivatásforgalmi kerékpárutak Közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések Forgalomcsilla-pítás, közelekedés-biztonsági intézkedések Önkormányzati intézmények (pl.: iskola, művelődési ház, polgármesteri hivatal) energetikai fejlesztései Önkormányzati fűtőművek létrehozása Egészségügyi alapellátó intézmények (háziorvos, védőnői ellátás, fogorvosi alapellátás) építése, átépítése bővítése eszközbeszer-zéssel Szociális- és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése (pl. étkeztetés, házi segítség-nyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) Szociális célú városrehabilitáció leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben

9 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Foglalkoztatás növelését célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex helyi programok Helyi együttműködési programok megvalósítása Foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések egyrészt megyei, másrészt helyi szinten Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása Szociális városrehabilitációs programok közösségfejlesztő, társadalmi felzárkóztatást szolgáló tevékenységei Bűnmegelőzési közbiztonsági programok Közösségfejlesztő programok Partnerségi együttműködések Ösztöndíj programok

10 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Fejlesztési irányok: Együttműködő társadalom és infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése, Népegészségügyi program Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozók életpályájának javítása, dolgozói mobilitás elősegítése, Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése Gyarapodó tudástőke – nem formális és informális tanulási formák támogatása

11 Vidékfejlesztési Program (VP) Véglegesítés alatt!
Tervezett fejlesztési irányok (indikatív): Falumegújítás és alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben Erdőterületek fejlesztése Agrár-környezet-és klímavédelem, ökológiai gazdálkodás Natura 2000-hez és Víz Keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések Kompenzációs kifizetések természeti vagy egyéb specifikus hátránnyal érintett területeken Erdő-környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatások, erdővédelem Támogatás a LEADER helyi fejlesztésekre; javasolt fejlesztési fókuszterületek: Szegénység enyhítését célzó komplex, felzárkózást és befogadást célzó programok Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti környezet fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése

12 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás Önkormányzatok számára nyitott intézkedések: Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése (szemléletformálási programok, helyi klímastratégiák kidolgozása) A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése (önkormányzati, és állami árvízvédelmi művek fejlesztése)

13 Intézkedésstruktúra:
2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése Intézkedésstruktúra: Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett: Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával. A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a LE feletti agglomerációkban, a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett: Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése, autonóm rendszerként várhatóan a véglegesítés alatt álló Vidékfejlesztési Programból lesz támogatható. Fotók: enviroduna.hu; pecsma.hu.

14 Intézkedésstruktúra:
3. prioritástengely: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek Intézkedésstruktúra: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit) Szennyezett területek kármentesítése Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása Fotók: szelektív.hu;dareh.hu.

15 4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések
Intézkedésstruktúra: A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó közvetlen élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beavatkozások A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása A közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzését és fejlesztést, és az EU Biológiai Sokféleség Stratégia hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása

16 Energetikai fejlesztések
Kép forrása: ujnemzedek.hu .megujulok-maskent.blog.hu

17 1. Intézkedés: Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése Az intézkedés keretében elsődlegesen olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják. Támogatott technológiák: Biomassza hasznosítása (ide értve minden, biológiailag lebomló szerves anyagot) Biogáz termelés és felhasználás Geotermikus energia alkalmazása Napenergia hasznosítása Vízenergia hasznosítása Kapcsolódó kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezetek.

18 2. Intézkedés: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése, megújuló energiaforrások alkalmazása (napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

19 Kiegészítő VT komponens: GINOP 8. prioritásból
épületeken belül az épületek energiafelhasználásának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítése „soft” típusú energiagazdálkodási eszközök elterjesztése, amelyek az energiafelhasználás nyomon követésével, folyamatos szabályozásával csökkentik az energiafogyasztást (mérő- és szabályozó berendezések beszerzése, valamint az ezek alkalmazásához szükséges oktatás, képzés, betanítás és a környezeti minőségbiztosítás Támogathatóak a KMR területén lévő: önkormányzatok tulajdonában álló középületek az egyes, közszolgáltatást ellátó intézmények által használt önkormányzati tulajdonú épületek az önkormányzati tulajdonban lévő, lakófunkciót betöltő épületek Kiegészítő VT komponens: GINOP 8. prioritásból Kép forrása: intellimeter.hu,

20 3. Intézkedés: Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények kialakítása, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek korszerűsítése, energiahatékonyság növelése elosztórendszerek, primer vezetékhálózatok cseréje, magas vezetésű vezetékek hőszigetelése és föld alá helyezése, hőközpontok felújítása, szétválasztása, szabályozó- és telemechanikai rendszerek beépítése, új fogyasztók bekapcsolása, távhűtés (hőhajtású fűtés) fejlesztése, valamint új kooperációs és piacbővítő gerincvezetékek kiépítése Támogathatóak: - helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek - Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások Kiegészítő VT komponens: GINOP 8. prioritásból

21 4. Intézkedés: Szemléletformálási programok
elsősorban a tanulókat és gyermekes családokat megmozdító programok támogatása, amelyek felhívják a figyelmet az energia- és klímatudatos viselkedések előnyeire Támogathatóak: Önkormányzatok Kép forrása: gajaegyesulet.hu., okopack.hu

22 Energetikai fejlesztések más operatív programokban
Fotók: keszenlet hu, static.koos.hu, helioactive.hu

23 Az operatív programok energetikai prioritásainak forrásai:
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. - Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4. : Energia - 69,9 mrd Ft Pénzügyi eszközök mrd Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3. és 6.: Fenntartható városfejlesztés – összesen 190 mrd Ft A as időszakban energetikai célokra összesen (KEHOP, GINOP, TOP, VEKOP): nagyságrendileg 760 mrd Ft áll rendelkezésre.

24 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3. és 6
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3. és 6. prioritás: Fenntartható városfejlesztés Cél: Energetikai célú beavatkozások ösztönzése önkormányzatok körében vissza nem térítendő támogatásokkal Épülethez kötődő energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések Megújuló energia felhasználásra alapozott autonóm energiaellátás megvalósítása önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

25 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4. prioritás: Energia Cél: Gazdaságfejlesztést élénkítő energetikai célú beavatkozások támogatása vissza nem térítendő támogatásokkal Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések, jellemzően épülethez kötődően, gazdasági-termelési folyamathoz kapcsolódó energiahatékonyságot, valamint megújuló energiafelhasználás növekedését célzó fejlesztések + Energetikai pénzügyi eszközök a 8. prioritásban – 176 mrd Ft Kép forrása: metamatik.hu.

26 Köszönöm a figyelmet! Forrás:www.green-the-world.net


Letölteni ppt "Önkormányzatok együttműködési lehetőségei a as időszakban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések