Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály."— Előadás másolata:

1 Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21.

2 A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer Jelenleg: 2 KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS

3 A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer 3 KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS

4 A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer Ideális eset: JogszabályIrányelv 4 KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS

5 A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer OTSZ 5.0: JogszabályIrányelv 5 KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS

6 (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése és kivitelezése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, átalakítása, megszüntetése, használata, c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, d) anyagok előállítása, használata, tárolása e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, valamint f) a szabadtéri rendezvények tartása g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során. (2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni. 6

7 Felépítés Alapok 7 fogalmak tűzveszélyességi osztályba sorolás (anyagok) kockázati osztályba sorolás védelmi célok tervezés kiindulási feltételei

8 Felépítés Létesítés 8 szerkezeti követelmények tűzterjedés elleni védelem kiürítés hő és füst elleni védelem tűzoltó beavatkozás rendeltetéstől függő követelmények hasadó, hasadó-nyíló felületek villamos berendezés, villámvédelem, működőképesség- megtartás speciális építmények tűzjelző és tűzoltó berendezések éghető gázok, folyadékok – létesítés

9 Tűzveszélyességi osztály - csak anyagok esetében marad meg jelenleg A B C D E 9

10 Tűzveszélyességi osztály 5.0 szerint AB CD E 10

11 Tűzveszélyességi osztály 5.0 szerint (AB) (CD) (E) Robbanásveszélyes Nem tűzveszélyes Tűzveszélyes 11

12 Kockázati osztályba sorolás Kockázati egység Az épület „felszabdalása” olyan egységekre, amelyeket veszélyeztetettség szempontjából azonosan kezelünk. Befolyásolja: Pl. lakó és közösségi alaprendeltetésnél épületen belüli elhelyezkedés benntartózkodók létszáma (helyiség) benntartózkodók menekülési képessége 12

13 Kockázati osztályba sorolás Kockázati egység lehet: önálló rendeltetési egység szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja egyéb, a rendeletben foglaltak figyelembe vételével meghatározott épületrész 13

14 14 IRODAHÁZÜZLETSZÁLLODALAKÁSOK

15 Kockázati osztályba sorolás Kockázati egység – kockázati osztály kockázati egységen belüli követelmények Épület – mértékadó kockázati osztály Épületen belül egységes követelmények 15

16 Kockázati osztályba sorolás Kockázati egység kockázati osztályától függ: menekülési útvonalnak nem minősülő helyiség burkolatai oltóvízellátás időtartama maximális tűzszakaszméret tűzeseti fogyasztó működőképesség-megtartásának időtartama tűzjelző, tűzoltó berendezés szükségessége ( más körülménnyel együtt ) Az épület mértékadó kockázati osztályától függ: szerkezetek állékonysága tűzgátló szerkezetek tűzállósága épületek közötti tűztávolság mértéke 16

17 17

18 Szerkezeti követelmények 18

19 Szerkezeti követelmények Nincs követelmény: kizárólag növénytermesztési célú, földszintes építmény, kizárólag nem tűzveszélyes anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolás és tárolóeszköz nélküli tárolására szolgáló, földszintes tárolóépület, legfeljebb 15 m 2 alapterületű, földszintes, kereskedelmi rendeltetésű önálló épület legfeljebb 5.000 m 2 alapterületű, földszintes, NAK vagy AK mértékadó kockázati osztályú mezőgazdasági, ipari vagy tárolási épület, ha valamennyi helyiség kiürítése a szabadba a kiürítés első szakaszában biztosított és az épületben egyidejűleg tartózkodó személyek létszáma legfeljebb 50 fő. 19

20 20 http://www.this-magazin.de/imgs/56883934_422af521f6.jpg

21 Tűzterjedés elleni védelem 21 olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható tűztávolság tűzgátló építményszerkezet beépített tűzterjedésgátló berendezés

22 Tűzterjedés elleni védelem Tűztávolság egységesítve 22 ABCDD 1 A é p ü let m é rt é kad ó kock á zati oszt á lya A é s B é p ü letek k ö z ö tti tűzt á vols á g (m), ha B é p ü let m é rt é kad ó kock á zati oszt á lya 2 NAKAKKKMK 3NAK4566 4AK5677 5KK6788 6MK7810

23 Tűzterjedés elleni védelem tűzgátló építményszerkezet tg. alapszerkezet tg. lezárás tűzterjedés elleni gát 23 tűzfal tg. fal tg. födém tg. válaszfal tg. nyílászáró tg. záróelem tg. réskitöltő-réslezáró rendszer tg. lineáris hézagtömítés

24 Tűzterjedés elleni védelem Tűzgátló válaszfal? válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem (pl. tg. csappantyú) nem szükséges a tűzgátló „tömítés” viszont nem hagyható el!! 24

25 Tűzterjedés elleni védelem Rendeltetésfüggő követelmények tűzgátlás kell például: 100 m 2 -nél nagyobb alapterületű tűzveszélyes osztályú anyagok tárolására szolgáló helyiség 140 kW összteljesítmény feletti kazánhelyiség szállásrendeltetés – szobaegységek közötti fal … 25

26 Tűzterjedés elleni védelem Beépített tűzterjedésgátló berendezés 26 http://www.bvfa.de/de/110/stationaere-loeschtechnik/komponenten_produkte-fuer- loeschanlagen/sprinkler-und-zubehoer/

27 Tűzterjedés elleni védelem Beépített tűzterjedésgátló berendezés automatikusan működésbe lép az elválasztott térrészek között a helyettesített tűzgátló építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelményt kielégíti a tűzterjedésgátló képességét, alkalmasságát valós méretű tűzteszttel igazolták 27

28 28

29 http://cdn.lvz- online.de/files/images/bild_770x770/00000 574/op- saal_dpacae2b6bbe41317987909.jpg Kiürítés Tartózkodási hely Tartózkodási hely védelme Átmeneti védett tér Biztonságos tér 29

30 Kiürítés érintett személyek önállóan menekülésre képes személy menekülésben korlátozott személy segítséggel menekülőmozgásképtelen előkészítés nélkül menthető előkészítéssel menthető előkészítéssel sem menthető 30

31 Kiürítés Biztonsági felvonó tűzoltó felvonó: szabvány + rendelet menekülési felvonó: tv. szakhatóság írja elő szabvány kidolgozás alatt tűzoltó felvonó követelményei aknaajtó szélesség kerekesszék megfordulásához elégséges tér ajtó előtt 31

32 Kiürítés Beléptető rendszernél biztosítani kell: a menekülő személy részére a beléptetési ponton az áthaladás késedelem nélküli biztosítását, az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használha- tóságukat, a beléptetési ponton a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét, az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe állását automatikusan vagy állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel.

33 Kiürítés Kiürítés megfelelősége útvonalhosszúság számítás kiürítési számítás szimuláció 33 http://www.hitech.at/2012/07/23/evakuierung-simulieren/

34 34 www.firefighter.at

35 Hő és füst elleni védelem Uralkodó szélirány figyelembe vétele gravitációs füstelvezető/légpótló szerkezet beépítési helye vezérlése esetén 35

36 Hő és füst elleni védelem Beépítési hely fontossága 36

37 37 ABC 1 é rintett helyis é g gravit á ci ó s f ü stelvezet é s legkisebb m é rt é keL é gcsere m é rt é ke (ha nem a hat á sos ny í l á sfel ü letet alkalmazz á k) 2 f ü stszakaszonk é nti hat á sos ny í l á sfel ü let f ü stszeg é ny levegőr é teg magass á ga (m) 3 a helyis é g alapter ü let é nek %- á ban kifejezve minimuma (m 2 ) 4 menek ü l é si ú tvonalat k é pező k ö zlekedő, folyos ó 11 m 2 -- 4--- 30/ ó ra 5 L é pcsőh á z 51 m 2 - 30/ ó ra 6 Fedett á trium 31 m 2 -- 7 1200 m 2 -n é l nagyobb alapter ü letű helyis é g a belmagass á g legfeljebb 4 m 1--- 8 a belmagass á g meghaladja a 4 m-t -- a sz á m í t á si belmagass á g fele, de legal á bb 3 m - 9 T ö megtart ó zkod á sra szolg á l ó helyis é g 13 m 2 -- 1010 Pinceszinti helyis é g 10,3 m 2 --

38 Hő és füst elleni védelem Komfortszellőzés füstelvezetésre igénybe vehető, ha a füstelvezetésre vonatkozó követelményeket maradéktalanul kielégíti vagy a hőállóság kivételével kielégíti és a füst hőmérséklete, a térhőmérséklet 50 0 C alatt marad 38

39 Hő és füst elleni védelem A füstgyűjtő térbe anyag-, terméktárolás akkor tervezhető, létesíthető, ha a füstgyűjtő tér maradék térfogata és a füstelvezetés teljesítménye számítással igazolt módon biztosítja a hő és a füst elvezetését és a füstgyűjtő tér hőmérséklete számítással igazolt módon nem emelkedik 150 0 C fölé vagy a helyiség teljes területe ESFR sprinklerberendezéssel védett.

40 Hő és füst elleni védelem Füstmentes lépcsőházban felvonó nem csak biztonsági legyen tűzeseti vezérlése 40 http://www.ab-paeschke.de/wordpress/wp-content/uploads/Lift-im-Treppenhaus.jpg

41 41

42 42 ABCDE 1 Tűzeseti fogyaszt ó időtartam (perc) 2 A kock á zati egys é g kock á zati oszt á lya 3NAKAKKKMK 4 Biztons á gi vil á g í t á s 30 6090 5 G é pi hő é s f ü stelvezet é s é s l é gp ó tl á s 30 6090 6 Hő é s f ü stelvezet é s é s l é gp ó tl á s ny í l á sz á r ó i 30 7 T ú lnyom á sos f ü stmentes í t é s 30 6090 8 Tűzolt ó felvon ó 30 6090 10 Tűzolt ó r á di ó erős í tőNincs k ö vetelm é ny 90 11 Olt ó v í zell á t á s nyom á sfokoz ó szivatty ú jaaz olt ó v í zell á t á s elő í rt időtartam á val megegyező ideig 12 Menek ü l é si felvon ó 30 6090 13 Evaku á ci ó s hangos í t ó rendszer 30 60 14 Á tmeneti v é dett t é rhez, biztons á gi felvon ó hoz tartoz ó kommunik á ci ó s ö sszek ö ttet é s 30 6090 15 be é p í tett tűzjelző berendez é s, be é p í tett tűzolt ó berendez é s a XVIII. fejezet szerint 16 be é p í tett tűzterjed é sg á tl ó berendez é s a IV. fejezet szerint

43 Tűzeseti fogyasztók működőképessége Szabályozás A-Z-ig a szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll, a tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 134. § szerinti kialakítása biztosított, a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli átkapcsolás automatikus, a tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított a tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű. 43

44 Tűzeseti fogyasztók működőképessége Átállás normál tápforrásról biztonsági tápforrásra biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc 44

45 Tűzeseti fogyasztók működőképessége Kábelrendszer tűzhatás elleni védelme nem szükséges, ha a biztonsági tápforrás a tűzeseti fogyasztóban van vagy a kiesés mértéke megfelel a rendeletben előírtnak 45 ABC 1 tűzeseti fogyaszt ó megengedett kies é s m é rt é ke NAK, AK, KK oszt á ly ú kock. egys é g MK oszt á ly ú kock. egys é g 2 biztons á gi vil á g í t á s egy tűzszakasz egy szintj é n bel ü l legfeljebb 1600 m 2 ell á tott alapter ü let egy tűzszakasz egy szintj é n bel ü l legfeljebb 500 m 2 ell á tott alapter ü let 3 evaku á ci ó s hangos í t ó rendszer

46 Köszönöm a figyelmet! Wagner Károly tű. alezredes BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 46


Letölteni ppt "Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések