Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ELŐZMÉNYEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ELŐZMÉNYEI"— Előadás másolata:

1 AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ELŐZMÉNYEI
Központilag nem szabályozott érettségi vizsgák között ECDL vizsga Számítástechnikai szoftverüzemeltető szakmai vizsga Versenyek

2 AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA KONCEPCIÓJA
évfolyamon tanulók alapvetően az informatika tanulása szempontjából három rétegbe sorolhatók Informatikai pályára készülők Érettségi után munkába állók Nem informatikai szakirányba továbbtanulók A gyakorlati vizsga a két szinten elsősorban nem nehézségben, hanem a vizsga témaköreiben különbözik. Ez a kétszintű érettségi eredeti koncepciójára épített, mely szerint a középszintű érettségi a munkába álláshoz, az emelt szintű érettségi pedig a felsőoktatási felvételhez szükséges ismereteket tartalmazza.

3 A feladatszerkesztés metodikai követelményei
Végh Anfrás előadása alapján Az informatika gyakorlati vizsga lényegében egy különösen fontos mérés-értékelés, ezért különös körültekintéssel hajtandó végre. A legfontosabb követelményeket három elvben foglalhatjuk össze. Validitás elve Korrektség elve Objektivitás elve

4 Validitás elve Mindenekelőtt a feladatsor érvényességét, validitását kell biztosítani. A követelményeknek megfelelő tudást kell mérni, de mást nem. A feladatsornak véletlenszerűen és arányosan kell lefednie az érettségi követelmények által meghatározott tudásterületet. Egyik feladat sem léphet túl a tantárgyi (érettségi) követelményeken. A feladat megoldásához szükséges de az informatikához nem tartozó "előzetes tudás és készség" lehetőleg minimális legyen. A feladat nem lehet sem túl szokatlan, sem túl bonyolult. Egyik feladat megoldhatósága sem függhet másik feladattól.

5 Korrektség elve Tiszteletben kell tartani a vizsgázó azon jogát, hogy tudásának és képességeinek megfelelő, maximális eredményt érhessen el, másokkal azonos feltételek mellett. A feladatsor megoldhatósága ill. a megoldás nehézsége nem függhet a választható szoftverkörnyezettől. Minden feladat egyértelmű legyen, pontosak legyenek a tanulóknak szóló utasítások. Minden feladat szakmailag is korrekt, szakszerű, érthető legyen. A javítási útmutató legyen egyértelmű, részletes és teljes. Csak azt szabad értékelni (pontozni), amit a feladat egyértelműen kér (előír). Amit a feladat kérdez, azt mindenképpen értékelni kell. Nem szabad azt értékelni, amiért nem kell megdolgozni. Egy részfeladatért (itemért) adható pontszám annak „nehézségével” arányos legyen.

6 Objektivitás elve Az érettségi gyakorlati vizsga eredményének függetlennek kell lennie a feladatsor kiválasztását, a lebonyolítást és a feladatjavítást végző személyektől. Ha a feladatsor összeállítása véletlen eljárással történik, nem függ a kiválasztó személytől. (Megfelelően nagy elemszámú és jó statisztikai mutatókkal rendelkező feladatbank lenne szükséges.) A vizsga lebonyolításában résztvevőknek (felügyelő tanár, rendszergazda) meghatározott eljárás szerint kell a vizsgát lefolytatnia. A javító tanároknak pontosan kell követniük a javítási útmutatót, és ismerniük kell a tantárgyi (javítási) konvenciókat. Irodalom: Csapó Benő: Tudásszintmérő tesztek, (Falus István szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Kereban Kiadó, Budapest, 1993. Kiss Margit – Mezősi Károly – Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, FPI, 1998. Végh András: webhelyen az informatika menüpont alatt több tanulmány, bemutató.

7 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY VIZSGA LEÍRÁSA
Az informatika vizsga – a többi tantárgyhoz hasonlóan – központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és emelt szintű. Mindkét vizsga gyakorlati és szóbeli részekből áll. A gyakorlati feladatsorokat és az emeltszintű szóbeli tételsort a vizsgaközpont tűzi ki, a középszintű szóbeli tételsor összeállítása – a vizsga­leírásban megadott jellemzők szerint – a vizsgát szervező intézmény feladata. A felkészítés ideje középszint: legalább 138 óra emelt szint: legalább 276 óra

8 Kompetenciák Általános kompetenciák korszerű alkalmazói készség
algoritmikus gondolkodás önálló munkavégzés együttműködőkészség, csoportmunka alkotó munka az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése Tartalomorientált kompetenciák Információs társadalom Informatikai alapok – hardver Informatikai alapok – szoftver Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Információs hálózati szolgáltatások Prezentáció (bemutató) és grafika Könyvtárhasználat Algoritmizálás, adatmodellezés A programozás eszközei

9 Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga
A vizsga leírása KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete Gyakorlati vizsga 180 perc Szóbeli vizsga 10 perc Számítógéppel megoldandó feladatsor Egy téma kifejtése és párbeszéd a témával kapcsolatban 120 pont 30 pont

10 Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgán az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is önállóan határozhatja meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsga időtartama alatt a rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Vizsgázónként szükséges tantárgyra jellemző segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel, vonalzó. A vizsgázó a vizsgát megelőző évben központilag jóváhagyott (az iskola által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat. A vizsga megkezdése előtt a rendszergazda írásban tájékoztatja a vizsgázót arról, hogy milyen felhasználói adatai vannak, milyen módon éri el a vizsgához szükséges forrásfájlokat, valamint arról, hogy befejezett munkáját hova mentse el.

11 Prezentáció és grafika
Tárgyi feltételek Vizsgakörnyezet előkészítése (rendszergazda feladata). Megfelelő számú munkaállomás, tartalék gép, megfelelő távolságra egymástól, csak a kiválasztott szoftverekkel, Internet elérhetőség tilos, hálózati hozzáférés, forrásállományok a hálózati mappákban. Vizsga zárása, archiválás (rendszergazda feladata) Vizsga végeztével két példányos biztonsági mentés, CD-re (DVD). Tartalmi szerkezet Témakör Idő Szövegszerkesztés 60 perc Táblázatkezelés 50 perc Adatbázis-kezelés 30 perc Weblapkészítés 20 perc Prezentáció és grafika Az adott témakörhöz rendelt idő kitölthető egyetlen nagyobb, több részfeladatot tartalmazó feladattal, vagy több kisebb feladattal.

12 Prezentáció és grafika
Értékelés Témakör Pontszám Szövegszerkesztés 40 pont Táblázatkezelés 30 pont Adatbázis-kezelés 20 pont Weblapkészítés 15 pont Prezentáció és grafika Szaktanár végzi, központi értékelési pontozási útmutató alapján. Értékelésre a vizsgázónak csak azok a produktumai kerülnek, amelyeket a számára kijelölt könyvtárba elmentett és a rendszergazda archivált. A javító tanár minden vizsgázó vizsgadolgozatáról értékelőlapot tölt ki. A dolgozat értékelésének megtekintésekor a vizsgázó a saját munkájáról kitöltött értékelőlapot, valamint az archivált produktumot együtt tekintheti meg.

13 Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A szóbeli vizsga helyszínén internetkapcsolattal rendelkező számítógépnek kell működőképesen rendelkezésre állnia, amelyet a vizsgázó a felelete során használ, amennyiben a Kommunikáció az interneten c. résztémához kapcsolódó tételt húz. A könyvtárhasználat szóbeli témakör vizsgakérdéseinek teljesítéséhez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat (pl. lexikon, enciklopédia, szakkönyv, tankönyv, szépirodalmi mű, CD-ROM) a vizsga helyszínén a diákok rendelkezésére kell bocsátani. E források jellegének, típusának összhangban kell lenniük a szóbeli tételsor feladataival. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményez a témához kapcsolódóan.

14 Információs társadalom 820% Informatikai alapismeretek – hardver
Tartalmi szerkezet A tételsor jellemzői A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek a vizsgakövetelmények 1–3., 7.1, 9. számú témaköreiből jelölhetők ki úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti ismeretanyagát kérje számon. Bármely tételhez kapcsolódhat internetes kommunikációval kapcsolatos gyakorlati részfeladat, melynek várakozás nélküli végrehajtási ideje legfeljebb két perc. Információs társadalom 820% Informatikai alapismeretek – hardver 2432% Informatikai alapismeretek – szoftver 2028% Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) Könyvtárhasználat 812% A tétel jellemzői A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint egy-két perces beszélgetésből áll, amely a vizsgázó témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képességét tárja föl. A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét segítő kérdéseket is tartalmaznak, amelyek orientálják a tanulót a tételben megfogalmazottak részleteiben.

15 Értékelés A felelet értékelése a következő szempontok alapján történik: Logikai felépítés 8 pont (Jó időbeosztás; a lényeg kiemelése; követhető gondolatmenet.) Kifejezőkészség, szaknyelv használata 8 pont Tartalom 8 pont (Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges; vannak-e tárgyi tévedések, rossz magyarázatok.) Kommunikatív készség 6 pont (Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni; ha elakad, megérti-e, amit kérdez a bizottság; lehet-e a vizsgázóval a témáról tartalmas párbeszédet folytatni.)

16 Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 120 pont 30 pont
EMELTSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete Gyakorlati vizsga 240 perc Szóbeli vizsga 20 perc Számítógéppel megoldandó feladatsor Egy téma kifejtése és párbeszéd a témával kapcsolatban 120 pont 30 pont

17 Tartalmi szerkezet, a feladatsor jellemzői
Témakörök Idő Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, web­lap­készítés 60 perc Táblázatkezelés 30 perc Adatbázis-kezelés Algoritmizálás, adatmodellezés 90 perc Értékelés Témakörök Pontszám Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, web­lapkészítés 30 pont Táblázatkezelés 15 pont Adatbázis-kezelés Algoritmizálás, adatmodellezés 45 pont


Letölteni ppt "AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ELŐZMÉNYEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések