Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY VIZSGALEÍRÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ INFORMATIKA TANTÁRGY VIZSGALEÍRÁSA"— Előadás másolata:

1 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY VIZSGALEÍRÁSA
Az informatika vizsga – a többi tantárgyhoz hasonlóan – központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és emelt szintű. Mindkét vizsga gyakorlati és szóbeli részekből áll. A gyakorlati feladatsorokat és az emeltszintű szóbeli tételsort a vizsgaközpont tűzi ki, a középszintű szóbeli tételsor összeállítása – a vizsgaleírásban megadott jellemzők szerint – a vizsgát szervező intézmény feladata. A felkészítés ideje középszint: legalább 138 óra emelt szint: legalább 276 óra

2 Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga
A vizsga leírása KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete Gyakorlati vizsga 180 perc Szóbeli vizsga 10 perc Számítógéppel megoldandó feladatsor Egy téma kifejtése és párbeszéd a témával kapcsolatban 120 pont 30 pont

3 Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgán az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is önállóan határozhatja meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsga időtartama alatt a rendszergazdának elérhetőnek kell lennie. A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Vizsgázónként szükséges tantárgyra jellemző segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel, vonalzó. A vizsgázó a vizsgát megelőző évben központilag jóváhagyott (az iskola által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat. A vizsga megkezdése előtt a rendszergazda írásban tájékoztatja a vizsgázót arról, hogy milyen felhasználói adatai vannak, milyen módon éri el a vizsgához szükséges forrásfájlokat, valamint arról, hogy befejezett munkáját hova mentse el.

4 Prezentáció és grafika
Tárgyi feltételek Vizsgakörnyezet előkészítése (rendszergazda feladata). Megfelelő számú munkaállomás, tartalék gép, megfelelő távolságra egymástól, csak a kiválasztott szoftverekkel, Internet elérhetőség tilos, hálózati hozzáférés, forrásállományok a hálózati mappákban. Vizsga zárása, archiválás (rendszergazda feladata) Vizsga végeztével két példányos biztonsági mentés, lehetőleg CD-re (DVD). Tartalmi szerkezet Témakör Idő Szövegszerkesztés 60 perc Táblázatkezelés 50 perc Adatbázis-kezelés 30 perc Weblapkészítés 20 perc Prezentáció és grafika Az adott témakörhöz rendelt idő kitölthető egyetlen nagyobb, több részfeladatot tartalmazó feladattal, vagy legfeljebb 4 kisebb feladattal.

5 Prezentáció és grafika
Értékelés Témakör Pontszám Szövegszerkesztés 40 pont Táblázatkezelés 30 pont Adatbázis-kezelés 20 pont Weblapkészítés 15 pont Prezentáció és grafika Szaktanár végzi, központi értékelési pontozási útmutató alapján. Értékelésre a vizsgázónak csak azok a produktumai kerülnek, amelyeket a számára kijelölt könyvtárba elmentett és a rendszergazda archivált. A javító tanár minden vizsgázó vizsgadolgozatáról értékelőlapot tölt ki. A dolgozat értékelésének megtekintésekor a vizsgázó a saját munkájáról kitöltött értékelőlapot, valamint az archivált produktumot együtt tekintheti meg.

6 Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A szóbeli vizsga helyszínén internetkapcsolattal rendelkező számítógépnek kell működőképesen rendelkezésre állnia, amelyet a vizsgázó a felelete során használ, amennyiben a Kommunikáció az interneten c. résztémához kapcsolódó tételt húz. A könyvtárhasználat szóbeli témakör vizsgakérdéseinek teljesítéséhez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat (pl. lexikon, enciklopédia, szakkönyv, tankönyv, szépirodalmi mű, CD-ROM) a vizsga helyszínén a diákok rendelkezésére kell bocsátani. E források jellegének, típusának összhangban kell lenniük a szóbeli tételsor feladataival. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményez a témához kapcsolódóan.

7 Információs társadalom 820% Informatikai alapismeretek – hardver
Tartalmi szerkezet A tételsor jellemzői A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek a vizsgakövetelmények 1–3., 7.1, 9. számú témaköreiből jelölhetők ki úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti ismeretanyagát kérje számon. Bármely tételhez kapcsolódhat internetes kommunikációval kapcsolatos gyakorlati részfeladat, melynek várakozás nélküli végrehajtási ideje legfeljebb két perc. Információs társadalom 820% Informatikai alapismeretek – hardver 2432% Informatikai alapismeretek – szoftver 2028% Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) Könyvtárhasználat 812% A tétel jellemzői A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint egy-két perces beszélgetésből áll, amely a vizsgázó témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képességét tárja föl. A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét tartalmi szempontokat is felsorolnak.

8 Értékelés A felelet értékelése a következő szempontok alapján történik: Logikai felépítés 8 pont (Jó időbeosztás; a lényeg kiemelése; követhető gondolatmenet.) Kifejezőkészség, szaknyelv használata 8 pont Tartalom 8 pont (Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges; vannak-e tárgyi tévedések, rossz magyarázatok.) Kommunikatív készség 6 pont (Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni; ha elakad, megérti-e, amit kérdez a bizottság; lehet-e a vizsgázóval a témáról tartalmas párbeszédet folytatni.)

9 Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 120 pont 30 pont
EMELTSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete Gyakorlati vizsga 240 perc Szóbeli vizsga 15 perc Számítógéppel megoldandó feladatsor Egy téma kifejtése és párbeszéd a témával kapcsolatban 120 pont 30 pont

10 Tartalmi szerkezet, a feladatsor jellemzői
Témakörök Idő Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 60 perc Táblázatkezelés 30 perc Adatbázis-kezelés Algoritmizálás, adatmodellezés 90 perc Értékelés Témakörök Pontszám Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 30 pont Táblázatkezelés 15 pont Adatbázis-kezelés Algoritmizálás, adatmodellezés 45 pont

11 Témák 1.1. A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források 1.2. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Jogi ismeretek

12 2.1. Jelátalakítás és kódolás
Analóg és digitális jelek Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás 2.2. A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése Hálózatok

13 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasz­nálói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértá­rakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem A szoftver és a hardver karbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, … A hálózatok működésének alapelvei, há­lózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

14 4.1. A szövegszerkesztő használata
A program indítása A munkakörnyezet beállítása A szövegszerkesztő menürendszere Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 4.2. Szövegszerkesztési alapok Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás 4.3. Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás 4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Körlevélkészítés Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk

15 5.1. A táblázatkezelő használata
A program indítása A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyom­tatása 5.2. A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 5.3. Adatok a táblázatokban Adattípusok Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 5.4. Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány-formázá­sok Cellák és tartományok másolása 5.5 Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Formázási lehetőségek Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása A mindennapi életben előforduló problémák

16 6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása 6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés 6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata

17 7.1. Kommunikáció az interneten
Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele WWW Keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata 7.2. Weblap készítése Hálózati dokumentumok szerkezete Weblap készítése web-szerkesztővel Formázási lehetőségek

18 8.1. Prezentáció (bemutató)
A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-minta …) és formázása 8.2. Grafika A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Képek beillesztése, formázása

19 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások 9.2. Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) 9.3. Tájékoztató eszközök Katalógusok Adatbázisok Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép)

20 10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák
Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz Állományok 10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések 10.3. Rekurzió Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 10.4. A programkészítés, mint termék előállítási folyamat A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás 10.5. Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantár­gyak­ban Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs problémák, a középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása

21 11.1. Algoritmusleíró eszközök
Feladatmegoldás egy algoritmusleíró eszköz segítségével Az algoritmusleíró eszközök fajtái 11.2. Programozási nyelv Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete 11.3. Programfejlesztői környezet Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben

22 Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60-79% elérése esetén jó (4), c) 40-59% elérése esetén közepes (3), d) 20-39% elérése esetén elégséges (2), e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1). Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 47-59% elérése esetén jó (4), c) 33-46% elérése esetén közepes (3), d) 20-32% elérése esetén elégséges (2),


Letölteni ppt "AZ INFORMATIKA TANTÁRGY VIZSGALEÍRÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések