Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló általános tájékoztató nyertes pályázók részére Érintett jogcímrendelet:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló általános tájékoztató nyertes pályázók részére Érintett jogcímrendelet:"— Előadás másolata:

1 Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló általános tájékoztató nyertes pályázók részére Érintett jogcímrendelet: 104/2013. (XI.14.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló általános tájékoztató nyertes pályázók részére Érintett jogcímrendelet: 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

2 Benyújtás el ő tti teend ő k Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt. VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható Önellenőrzési lista kitöltése!

3 Belépés a felületre

4 Meghatalmazás menete Amennyiben most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja a listából Meghatalmazóit.

5 Amennyiben nem saját nevében kíván kérelmet benyújtani, úgy a kérelem beadásához szükséges előzetesen meghatalmazás készítése. Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, a saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően a „Meghatalmazás rögzítés” menüpontot kell kiválasztani. A jelszó igényléséhez szükséges nyomtatványokat megtalálja az alább webhelyen: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_ adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401

6 Véglegesítés után, de ÜK Beadás előtt nyomtassa ki a meghatalmazást és írja alá! 1 példány a meghatalmazónál marad, 1 példány a meghatalmazotté, illetve 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére.

7 Általános tudnivalók Várható benyújtási időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. december 31. Az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől 6 hónapon belül köteles benyújtani. Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 3 havonta nyújthat be újabb kifizetési kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszakokon belül. Az utolsó kifizetési kérelem kivételével, legalább a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolási kiadások 10%-ával kell elszámolni. Utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt. A megvalósítási határid ő n belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át köteles teljesíteni. A m ű veletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani!

8 Elszámolás módja Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj). A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik. Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem). ÉNGY és Gépkatalógus esetén: 1.Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat 2.A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell alkalmazni

9 Elszámolás módja ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél! Számlarészletező tartalma: 1. Hivatkozás az elszámolni kívánt bizonylat sorszámára 2. Számlatétel ÉNGY kódja vagy árajánlatos tétel esetén szöveges megnevezése tétel mennyisége, nettó értéke, áfa mértéke vagy a tétel bruttó értéke 3. Számlarészletező kiállításának dátuma 4. Számla kibocsátójának cégszerű aláírása KK módosítás: a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási időszakon belül! Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni

10 Egyéb elszámolható kiadások Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, legfeljebb 10 millió forint. 58114 Hirdetési hely könyvben 58133 Hirdetési hely napilapban 58143 Hirdetési hely folyóiratban, id ő szaki kiadványban 691016 Közjegyz ő i szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása 691019 Egyéb jogi szolgáltatás 70221 Üzletviteli tanácsadás 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, m ű szaki tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7320 Piac-, közvélemény-kutatás

11 Kérelmek elbírálása Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja! MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges idő; eljárás felfüggesztésének időtartama; jogsegélyeljárás időtartama. HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg. Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után. KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

12 Az ügyfél kötelezettségei Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon. Benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező rájegyzései: 1. a támogatási határozat azonosító száma, 2. a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés, 3. (Ügyfél regisztrációs szám) Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját, viszont a számlaösszesítőn szerepeltetni kell ezen adatokat!

13 Az ügyfél kötelezettségei Támogatás elszámolása: Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. Arculati elemek feltüntetése: A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az első kifizetési kérelem benyújtásáig az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót fel kell tüntetni. Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében alkalmazndó arculati elemeket az IH közlemény mellékleteként Arculati Kézikönyv tartalmazza, amely a Kormányportálról letöltelhető.

14 Az ügyfél kötelezettségei Építéssel járó beruházások esetén kötelező: Építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése Műszaki tartalom módosítása: műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható. Árajánlatos tételek módosítása esetén kötelező: Kifizetési kérelemhez csatolni kell: 1.Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, amely a határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökre irányul. 2.Indokolni kell a választást. 3.Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást. Az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős építési engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt. (Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemhez nem csatolta) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt.

15 Jogcímspecifikus kötelezettségek Üzemeltetési kötelezettség: Utolsó KK benyújtásától számított 5 évig tart. Üzemeltetési kötelezettség alatt az ügyfél köteles: 1. A szálláshelyhez kötődő célterületre irányuló fejlesztés esetén legalább kétféle szolgáltatást nyújtani, szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni (amely tartalmazza a szolgáltatás nevét, a részvétel időpontját, tartamát, vendégek nevét és aláírását) 2. Agroturisztikai szolgáltató tevékenység fejlesztése esetén agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni. 3. Lovas turisztikai szolgáltatás esetén MLSZ szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal igazolással rendelkezni. 4. Vadászturizmus esetén vadászati jogosultsággal rendelkezni. 5. Tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben. 6. Falusi szálláshely fejlesztése esetén legalább 4 napraforgós minősítésű szállásszolgáltatást végezni. 7. Falusi valamint egyéb szálláshely célterületekre irányuló fejlesztés esetén üzemeltetési engedéllyel rendelkezni. 8. Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó fejlesztés esetén a jegyző által kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezni.

16 Köszönöm a figyelmet! www.homokhatsag-leader.hu homokhatsag.egyesulet@gmail.com


Letölteni ppt "Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló általános tájékoztató nyertes pályázók részére Érintett jogcímrendelet:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések