Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére

2 Érintett jogcímrendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 35/2013. (V.22.) VM rendelet

3 Benyújtás el ő tti teend ő k Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában Saját ügyfélkapuval nem rendelkez ő ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt. VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhet ő el ! Önellen ő rzés céljából célszer ű az MVH honlapján megtalálható Önellen ő rzési lista kitöltése!

4 Általános tudnivalók 2014. augusztus 1. – 2014. december 31.: támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó joger ő s határozat esetén elektronikusan Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be Egy id ő szakon belül több KK lehetséges ha: 1.A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt, vagy 2.Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy 3.Ha legkés ő bb az újonnan benyújtott kérelme el ő terjesztésével egyidej ű leg visszavonja a korábbit. Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapnál Az ügyfél nem állhat cs ő d-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt

5 Számla A Vhr. 30. § (10) bekezdése szerint az elszámolni kívánt bizonylatokhoz ÉNGy szerinti bontású számlarészletez ő knek is rendelkezésre kell állniuk. A számlarészletez ő ket az adott kifizetési kérelemmel együtt - az összes számviteli bizonylat (számla) esetében, melyeken nem felsorolásszer ű en kerültek rávezetésre az elszámolni kívánt tételek - be kell nyújtani. A számlarészletez ő nek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 1.hivatkozás az elszámolni kívánt számviteli bizonylat (számla) sorszámára 2.a számlatétel ÉNGY kódja vagy árajánlatos tétel esetén szöveges megnevezése, a tétel mennyisége, a tétel nettó értéke, a tételre felszámolt ÁFA mértéke vagy a tétel bruttó értéke 3.a számlarészletez ő kiállításának dátuma 4.a számla kibocsátójának cégszer ű aláírása. A számlarészletez ő n szerepl ő ÉNGy tételeknek tartalmában és mennyiségében is egyezniük kell a helyszínen ténylegesen megvalósult fejlesztéssel összhangban a felmérési/építési naplóban szerepl ő ÉNGy tételekkel (ami alapján a kifizetési kérelem ÉNGY betétlapja kerül kitöltésre).

6 Elszámolás módja Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a m ű velet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj) A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik El ő legszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Amennyiben rendelkezik el ő leg, illetve stornó számlával is, azt minden esetben szerepeltetni kell a e-kifizetési kérelemben, illetve fel is kell tölteni a kérelemhez! Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem). ÉNGY és Gépkatalógus esetén: 1.Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szerepl ő referenciaárat 2.A támogatási kérelem benyújtási id ő szak els ő napján hatályos katalógust kell alkalmazni

7 Elszámolás módja ÉNGy szerinti bontású számlarészletez ő kell az építkezésnél. Az ÉNGy adatblokkban feltüntetett adatoknak a számlarészletez ő n, és az építési/felmérési naplóban szerepl ő adatokkal teljes kör ű en egyezniük kell. Az építési napló és a felmérési napló összes példányát, oldalát jól olvasható formátumban a kizetési kérelemmel együtt be kell nyújtani. Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a különbözettel! KK módosítás : a benyújtást követ ő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási id ő szakon belül! Postai benyújtás elutasításra kerül! Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre a 2009-es és a 2011-es pályázatok esetén, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni, a 2013-as pályázatoknál postai vagy elektronikus úton kapják meg az ügyfelek a hiánypótlást, viszont teljesíteni ügyfélkapun keresztül kell! Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű rácsatlakozási és használatbavételi díj). Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.

8 Egyéb elszámolható kiadások 1. 35131 Villamosenergia-elosztás 2. 58114 Hirdetési hely könyvben 3. 58133 Hirdetési hely napilapban 4. 58143 Hirdetési hely folyóiratban, id ő szaki kiadványban 5. 59113 Hirdetési hely, id ő értékesítése filmben, video- és televízióm ű sorban 6. 60103 Rádiós reklámid ő 7. 6201 Számítógépes programozás 8. 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 9. 6203 Számítógép-üzemeltetés 10. 62092 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás 11. 63111 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás 12. 631121 Letöltött videotartalom 13. 63113 Internetes reklámhely, -id ő 14. 661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészít ő szolgáltatás 15. 691016 Közjegyz ő i szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása 16. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás 17. 69203 Adótanácsadás 18. 69204 Vagyonfelügyel ő i tevékenység cs ő d- és felszámolási eljárás során 19. 70211 PR, kommunikáció tanácsadás

9 Egyéb elszámolható kiadások 20. 70221 Üzletviteli tanácsadás 21. 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt 22. 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás 23. 7111 Építészmérnöki tevékenység 24.7112 Mérnöki tevékenység, m ű szaki tanácsadás 25. 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés 26. 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 27. 712013 Összetett m ű szaki, elektronikai rendszer vizsgálata 28. 72112 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei 29. 72192 Mérnöki, m ű szaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát 30. 72194 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 31. 72195 Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia) 32. 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés 33. 72203 Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei 34. 7311 Reklámügynöki tevékenység 35. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 36. 749012 Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 37. 749013 Környezetvédelmi tanácsadás 38. 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és m ű szaki tanácsadás 39. 74902 Egyéb m.n.s. szakmai, m ű szaki és üzleti szolgáltatás 40. 841129 Egyéb államigazgatási kiegészít ő szolgáltatás 41. 91021 Múzeum m ű ködtetése

10 Elszámolás módja Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül! Az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül, de legkés ő bb 2015. május 31-ig kell benyújtani! A támogatási határozattal jóváhagyott m ű veletet 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani.

11 Kérelmek elbírálása Az MVH kizárólag a határid ő ben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási id ő szakon kívül - azt megel ő z ő en vagy azt követ ő en - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja! MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követ ő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határid ő be nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges id ő ; eljárás felfüggesztésének id ő tartama; jogsegélyeljárás id ő tartama. HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehet ő ség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg

12 Kérelmek elbírálása Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi el ő írásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi el ő írásoknak nem megfelel ő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek min ő sül, ami szankciót von maga után Az utolsó KK benyújtása el ő tt nem fizethet ő ki az elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott m ű velet nem kizárólag a rendezvény, képzés, tanulmány tevékenységre irányul, úgy az ügyfél köteles a támogatási határozat közlését ő l számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül

13 Az ügyfél kötelezettségei VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZ Ő RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA! Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelez ő rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem megfelel ő en való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be. KÖTELEZ Ő RÁJEGYZÉSEK: 1.a támogatási határozat azonosító száma, 2.a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés, 3.(Ügyfél regisztrációs szám) Nem min ő sül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját. A számlaösszesít ő n kell szerepeltetni ezt!

14 Az ügyfél kötelezettségei Támogatás elszámolása: Kett ő s könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: t ő ketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, Nem kett ő s könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. Elkülönített nyilvántartás: A Vhr. 20. § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a m ű velettel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában. Arculati elemek feltüntetése: A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és a LEADER logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkés ő bb az els ő kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni! Gépbeszerzés : rendelkeznie kell a teljesítés id ő pontjában kezd ő d ő termékfelel ő sségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal és a gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több id ő ne telhet el.

15 Nem engedélyköteles beruházások esetén: a.) nyilatkozat szükséges az illetékes építésügyi hatóságtól arról, hogy az építés engedély nélkül végezhet ő b.) nyilatkozat szükséges a polgármestert ő l, hogy a beruházás nem kötelezett sem településképi véleményezési eljárásra, sem településképi bejelentésre. Engedélyköteles beruházások esetén: a.) az építésügyi engedélyezési eljárás megindítása általános építmények esetében az ÉTDR-be feltöltött dokumentáció kifizetési kérelemmel egyidej ű leg történ ő benyújtásával, és az ÉTDR azonosító megadásával igazolható. Az MVH kés ő bb, a joger ő s engedélynél az ÉTDR azonosító egyez ő ségét (is) ellen ő rzi. b.) a joger ő s építési engedély és a záradékolt tervdokumentáció elektronikusan maradnak hitelesek, ezért a döntéshozó által elektronikusan záradékolt engedélyt kérjük a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani

16 Építési beruházások Építéssel járó beruházások esetén kötelez ő : 1.építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és 2.építési napló vezetése Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is! Kivétel: 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás

17 Építési beruházás esetén ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó építési napló(rész) másolatát, melyen fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját! 2014. január 1-jén vagy azt követ ő en megkezdett építkezéseknél, az EU- s támogatásból megvalósuló építmények esetében elektronikus építési naplót kell vezetni (191/2009. (IX. 15.) Korm. r., 42. § (7) a.). A megkezdésnek az építési terület átadás-átvétele számít. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhet ő internetes alkalmazás. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az e-naplóból nyomtatott (pdf) f ő - és alnaplót, a mellékleteket. Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került! (pl. csak épít ő anyag nem)

18 Építési beruházások Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, épít ő anyagnak, szerkezeti elemnek min ő ségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie! Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szerepl ő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet! M ű szaki tartalom módosítása: a hatóság kötelez ő el ő írásának teljesítése érdekében módosítható Önkéntes elhatározásából: a m ű szaki tartalom az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en, az ügyfél által legkés ő bb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megel ő z ő harmincadik napig benyújtott, m ű szaki ellen ő ri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható

19 Építési beruházások A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem min ő sül a m ű szaki tartalom megváltoztatásának Új munkanem felvétele: (hogy az ne min ő süljön m ű szaki tartalom változásának) Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott m ű szaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt m ű szaki ellen ő r az MVH formanyomtatványán igazolja.

20 Árajánlatos tételek módosítása A támogatási határozatban szerepl ő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb m ű szaki paraméterekkel rendelkez ő eszközökre irányulhat Kifizetési kérelemhez csatolni kell: 1.Min. 2 darab, a támogatási határozat joger ő re emelkedését követ ő en kiállított, teljesítéskor érvényes árajánlatot, 2.Indokolni kell a választást. Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidej ű leg részletes m ű szaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.

21 Mellékletek NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI M Ű SZAKI ELLEN Ő R ELLENJEGYZÉSÉVEL ( 4. számú melléklet): KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási id ő szak els ő napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be. Árajánlatos tételek indoklása ( 5. számú melléklet): minden egyéb árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek)hez kapcsolódó dokumentum (pl. szállítólevél, min ő ségtanúsítvány, stb.) A támogatási határozatban jóváhagyottól eltér ő munkanembe tartozó építési tételek bejelentésére szolgáló betétlap (6. számú melléklet) Elszámolni kívánt kiadásokat igazoló számlák (az eredeti számlákon fel kell tüntetni a Vhr. 19. § (6) bekezdésében meghatározott rájegyzéseket) pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok

22 Mellékletek Min ő ségi tanúsítványok, szállítólevelek és hulladékjegyek másolata Építési és/vagy felmérési napló építési beruházás elszámolása esetén M ű szaki átadás-átvételi jegyz ő könyv építési beruházás elszámolása esetén (utolsó KK ) Hatósági engedély(ek) Beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerz ő dés(ek), határozat(ok) és a vonatkozó - a támogatást nyújtó szerv által kiállított - támogatás tartalom nyilatkozat(ok) Magánszemély esetén az adóbejelentkezési lap másolata

23 További LEADER kötelezettségek 1. sz. intézkedés Legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást + 10 fénykép: a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelentetésér ő l készített print screen felvétel csatolása az utolsó elszámoláshoz! Helyi vagy az országos sajtó útján tájékoztatást nyújtása a fejlesztésr ő l: a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en, melyhez kötelez ő a marketing tev. költségeinek elszámolása. A megjelentetésér ő l készített másolatot az utolsó elszámoláshoz kell csatolni! 2. sz. intézkedés Legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást + 10 fénykép: A projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelentetésér ő l készített print screen felvétel csatolása az utolsó elszámoláshoz! Helyi médiában meghirdetett nyílt nap megszervezése: A projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtása el ő tt kötelez ő. A szervezéséhez kapcsolódóan kötelez ő marketing tev. költségeinek elszámolása. A nyílt nap szervezésér ő l szóló cikk megjelentetésér ő l készített másolatot az utolsó elszámoláshoz csatolni kell!

24 További LEADER kötelezettségek 4. sz. intézkedés A pályázónak vállalnia kellett, hogy a megvalósítást követ ő en minimum 3 alkalommal a helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, melyr ő l minimum 3 indikátort tartalmazó igazolást nyújt be. A 3-ból 2 alkalommal megvalósuló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en meg kell valósítania és az igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges! Indikátorok : fénykép, emlékeztet ő, filmfelvétel, prospektus, igazolás. A közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 2 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. Az összefoglaló dokumentáció megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 5. sz. intézkedés A pályázónak vállalnia kellett, hogy a megvalósítást követ ő en minimum 3 alkalommal a helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, melyr ő l minimum három indikátort tartalmazó igazolást nyújt be. A 3-b ő l 2 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. Fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt megjelentetése a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján : legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 fénykép. A megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. A projekt megvalósítását követ ő évben a pályázó a közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 2 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez kell csatolni!

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések