Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA –III. tengely Turisztika Vidéki alapszolgáltatás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA –III. tengely Turisztika Vidéki alapszolgáltatás 1."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA –III. tengely Turisztika Vidéki alapszolgáltatás 1

2 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 104/2013 VM rendelet (turisztika 5. jogcímrendelet) 103/2013 VM rendelet (vidéki alapszolg.) /egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az épít ő ipari kivitelezési tevékenységr ő l/ MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában: 117/2014. (VII.22.) számú MVH közlemény (Turisztika) 120/2014. (VII.22.) számú MVH közlemény (Alapszolgáltatás) www.mvh.gov.hu 2

3 Kérelmek benyújtása Kizárólag elektronikusan, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Benyújtáshoz Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges Elektronikus benyújtással kapcsolatos részletes tájékoztatás letölthet ő : www.mvh.gov.hu 117/2014 (VII.22) MVH közlemény 2. sz. melléklet www.mvh.gov.hu 120/2014 (VII.22) MVH közlemény 1. sz. melléklet Feltétele: joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntés Nem áll cs ő d-,felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. 3

4 Kérelmek benyújtásának lehetséges id ő szakai  Február 1- május 31-ig  Augusztus 1-december 31-ig Kifizetési kérelem módosítására kizárólag a benyújtási id ő szakban, a benyújtást követ ő 10 napon belül van lehet ő ség elektronikusan. Az 1. kk benyújtását követ ő en három havonta nyújtható be kifizetési kérelem. 4

5 Kérelmek benyújtása Turisztika: Az els ő kifizetési kérelmet a támogatási döntés közlését ő l számított 9 hónapon belül be kell nyújtani és a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg (csökkentve a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével) legalább 10%-kal el kell számolni! Az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő hat hónapon belül, de legkés ő bb 2015. május 31-ig kell benyújtani. Kivétel: azon ügyfelek, akik a támogató döntést 2014. május 31.után vették kézhez, ez esetben az utolsó kifizetési kérelem benyújtási határideje 2015. augusztus 31. 5

6 Kérelmek benyújtása Alapszolgáltatás: 1-2 célterület: A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be. /Nincs 6 ill. 9 hónapon belüli beadási kötelezettség!!!/ 3-4 célterület: Az els ő kifizetési kérelmet a támogatási döntés joger ő re emelkedését ő l számított 6 hónapon belül be kell nyújtani és a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg (csökkentve a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével) legalább 10%-kal el kell számolni! Az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő három hónapon belül, de legkés ő bb 2015. május 31-ig kell benyújtani. 6

7 Kérelmek benyújtása Alapszolgáltatás: 3-4 célterület: Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a 6 hónapon belüli beadási kötelezettség alól. FONTOS: Ha az ügyfél a m ű veletet a támogatási határozat joger ő re emelkedése el ő tt megkezdte, akkor a támogatási határozat joger ő re emelkedését követ ő 3 hónapon belül be kell nyújtani az utolsó kifizetési kérelmét! 7

8 M ű velet megvalósítási ideje Turisztika: Vhr. 25. § (2) bekezdésétől eltérően azon ügyfél részére, aki a támogatási döntést 2014. május 31-ig kézhez vette 2015. március 31. (utolsó kk május 31.ig) 2014. május 31. után vette kézhez 2015. május 31. (utolsó kk aug. 31-ig) Alapszolgáltatás: A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be. 8

9 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt  nem megfelel ő módon, úton, (kizárólag elektronikusan!)  nem a megadott határid ő ben nyújtották be. Fontos! Az aktuális közlemény alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése. 9

10 Benyújtandó mellékletek Építési beruházás esetén:  Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást  Számlák (1. példány, kötelező rájegyzésekkel), ÉNGY szerinti bontású számlarészletezők, kifizetést igazoló bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatai („az eredetivel mindenben megegyező másolat”, cégszerű aláírás)  Vállalkozási szerződés (számlázással összhangban, vállalási díjat alátámasztó költségvetéssel együtt)  Teljesítésigazolás  Építési napló, valamint számításokkal alátámasztott felmérési napló  Engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős- hatáskörrel rendelkező építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához. 10

11 Benyújtandó mellékletek Építési beruházás esetén:  nem engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv  közbeszerzés dokumentumai (Vhr. 33.§), első olyan kifizetési kérelemhez, amelyben közbeszerzéssel érintett tétel elszámolásra kerül Árajánlatos tétel esetén (eszközbeszerzés)  Számla  Adásvételi szerződés, vagy megrendelés és annak visszaigazolása  kifizetést igazoló bizonylat ügyfél által hitelesített másolata  Teljesítésigazolás  Legalább 2db egymástól független ajánlattevőtől, hasonló műszaki tartalommal rendelkező, a teljesítéskor érvényes árajánlat, amennyiben a szállító nem azonos a támogatási határozatban elfogadottal, vagy az árajánlatos tétel módosul (más típus kerül beszerzésre). Egyéb kiadás  Számla  Számlázással összhangban levő szerződés  kifizetést igazoló bizonylat ügyfél által hitelesített másolata  Teljesítésigazolás 11

12 Benyújtandó mellékletek TURISZTIKA Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell: Falusi, illetve egyéb szálláshely fejlesztés esetén a 239/2009. (X.20.) Korm. rend. alapján az üzemeltetési engedélyt Ifjúsági szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés esetén a 173/2003. (X.28.) Korm. rend. 14/C. §-a szerint kiadott hatósági igazolványt Lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztés esetén a szolgáltatás min ő sítésér ő l szóló igazolást (2 évnél nem régebbi), valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által a nyilvántartásba vételr ő l kiadott igazolást Turisztikai szakmai szervezeti tagságról kiállított igazolás Falusi szálláshely fejlesztés esetén 4 napraforgós nemzeti tanúsító védjegyr ő l szóló igazolást 12

13 Benyújtandó mellékletek ALAPSZOLGÁLTATÁS 1-2 célterület: utolsó kifizetési kérelemhez Új falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén joger ő s m ű ködési engedély, vagy a hatósági nyilvántartás bejegyzésér ő l szóló határozat Ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet, vagy egyház látja el, akkor feladatellátási szerz ő dést Gépjárm ű re vonatkozó adásvételi szerz ő dést CASCO biztosítási kötvényt 3. célterület: els ő kifizetési kérelemhez Könyvtári szolgáltató hely m ű ködtetésre vonatkozó kistelepülési megállapodást (amennyiben a TK-hoz az ügyfél szándéknyilatkozatot csatolt) 3. célterület: utolsó kifizetési kérelemhez Közösségi animátor képzés teljesítésér ő l szóló tanúsítványt 13

14 Projekt megkezdhet ő : Felújítás esetén szemlét követ ő en, egyéb esetben TK benyújtás után saját felel ő sségre, de!!! Alapszolgáltatás jogcím esetében ha az ügyfél a m ű veletet a támogatási határozat joger ő re emelkedése el ő tt megkezdte, akkor a támogatási határozat joger ő re emelkedését követ ő 3 hónapon belül be kell nyújtani az utolsó kifizetési kérelmét! Alapszolgáltatás 1-2 célterület : rendelet hatályba lépésének id ő pontjától Kezdés id ő pontok: - szerz ő dés kötés, - megrendelés, - építési naplóba történ ő els ő bejegyzés Tervezéshez, el ő készítéshez köt ő d ő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem min ő sül a m ű velet megkezdésének 14

15 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokument um alapú, valamint a helyszínen történ ő összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra – Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés – Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) – Valamennyi projektet illet ő en helyszíni szemle/ellen ő rzés 15

16 Kifizetés alapja Elszámolható: Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat (kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat) kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 16

17 Számviteli bizonylat az elszámolás alapja számla meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. 17

18 Számla igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 2 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) jóváhagyott projekthez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat kötelez ő rájegyzések: „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, 18

19 Egyéb elszámolható kiadások A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 19

20 Egyéb elszámolható kiadások A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig Az engedélyezési eljárás díja A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke Közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű - rácsatlakozási és –használatbavételi díj Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6) Önállóan nem számolható el, kivéve utolsó kifizetési kérelem. Vhr. 31. § (7)

21 Építéssel járó tevékenységek 23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. § Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. ( Kivéve 1.500.000,-Ft alatti jóváhagyott elszámolható kiadás esete, amikor m ű szaki ellen ő r alkalmazását nem kell igazolni, valamint rendezvényhez kapcsolódó tereprendezés.) Felmérési napló Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő nek is rendelkezésre kell állnia. Csak annyi anyag számolható el, amennyi beépítésre is került. Használt épít ő anyag, saját munka nem számolható el. Min ő ségi tanúsítvány minden épít ő anyagról 21

22 Kifizetési kérelem összeállítása Építés: ÉNGY alapján, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). Nagyon fontos: tényleges megvalósítás alapján (típus, méret, mennyiség) 22

23 Módosítási lehet ő ségek Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma – a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében (a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot) – az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en egy alkalommal a kifizetési kérelem benyújtásának napját megel ő z ő 30. napig, melyhez m ű szaki ellen ő ri véleményt kell csatolni. (negatív irányba nem) Új munkanem is bekerülhet Nem min ő sül módosításnak: Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb 20 százalékos mértékben meghaladhatja Új munkanem felvétele: amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott m ű szaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az épít ő ipari kivitelezési tevékenység m ű szaki ellen ő re az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjed ő en igazolja. 23

24 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható ÉS Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek ÉS Támogatási összeg nem változhat Hatósági kötelezés nélkül: erre vonatkozó kérelmét az 1. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak lejártát megel ő z ő 60. napig el ő terjeszti. 1 alkalommal terjeszthet ő el ő ilyen irányú kérelem. 24

25 Fontos tudni A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 80%-ban teljesíteni kell. (80-50% közötti teljesítés esetén 20% szankció) Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. (Vhr. 3. § 43.) 25

26 Fontos tudni Hiánypótlás naptári napra vonatkozik a határid ő Teljesítése turisztika esetén postai úton, alapszolgáltatásnál pedig elektronikusan a határid ő n túl beérkezett hiánypótlás nem vehet ő figyelembe az ügyfél nem kérheti a hiánypótlási határid ő meghosszabbítását az ügyfél nem kezdeményezheti a kérelem felfüggesztését nincs önkéntes hiánypótlás egy tárgyban egyszer van mód hiánypótlásra 26

27 Fontos tudni Ügyintézési határid ő A kifizetési kérelmet annak beérkezését ő l (elektronikus benyújtás + 10 nap) számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet – HP 2 hónapon belül Kifizetés a döntést ő l számított 30 napon belül ügyfél- regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlára történ ő átutalással 27

28 Fontos tudni www.mvh.gov.huwww.mvh.gov.hu kiemelt linkek: Tájékoztató az építési beruházások ellenőrzési tapasztalatairól Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Építési beruházásokhoz tartozó követelmények (építési napló, felmérési napló) Aktuális MVH közlemények (valamennyi mellékletével)

29 Köszönöm a figyelmüket! 29


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA –III. tengely Turisztika Vidéki alapszolgáltatás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések