Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása"— Előadás másolata:

1 Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
Jánossy Gábor, Bakos J., Thuróczy Gy. OKK-OSSKI Nem-ionizáló Sugárzások Főosztálya

2 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet
Lakosságra vonatkozó, 0 Hz-300 GHz-ig terjedő frekvencia-tartományban az elektromágneses sugárzás megengedett egészségügyi felső határértékei Hatálybalépés: 2004. augusztus 03-tól érvényét veszítette a 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet, mely munkahelyi határértékeket is tartalmazott. Az Európai Unióban hatályba lépett április 29-én egy új EU Direktíva: 2004/40/EC, elektromágneses sugárzás (0 Hz-300 GHz) munkahelyi megengedett felső határértékei.

3 Az Európa Parlament és Tanács direktívája
a minimális egészségi és biztonsági követelményekről a dolgozók fizikai ágensekből (elektromágneses terek) származó kockázatairól és expozíciójáról 2004/40/EC (2002/44/EC – vibrációról, /10/EC – zajról) (várható 2005-re az optikai- és lézer sugárzásokról)

4 §. Alkalmazási terület A 0 Hz – 300 GHz frekvenciájú elektromágneses tereknek kitett dolgozókra vonatkozik Csak rövidtávú hatásokra vonatkozik (indukált áram, abszorpció, kontakt áram) Üzem alatt levő vezetéktől elszenvedett áramütésre nem vonatkozik.

5 2. §. Definíciók (a) elektromágneses terek:
sztatikus és időben váltakozó elektromos, mágneses és elektromágneses terek 300 GHz frekvenciáig (b) expozíciós határértékek (– alapkorlátok): korlátok az elektromágneses terek expozíciójára, ame-lyek közvetlenül a megalapozott egészségi hatásokon és biológiai megfontolásokon alapulnak (áramsűrűség – A/m2 illetve SAR, fajlagosan elnyelt teljesítmény – W/kg). Ezeknek a korlátoknak való megfelelés biztosítja, hogy az elektromágneses terekkel exponált dolgozók minden ismert egészségre káros hatástól védve legyenek.

6 Alacsonyfrekvenciás (<10 kHz) elektromos és mágneses tér által indukált áram behatolása az emberbe Az elektromos és mágneses tér áramot indukál az emberben, amelyet áramsűrűséggel (mA/m2) írnak le.

7 Rádiófrekvenciás sugárzás elnyelődése
Elektromos térerősség E (V/m) Teljesítmény- sűrűség S (W/cm2) Mágneses térerősség, H (A/m) Fajlagosan elnyelt teljesítmény SAR (W/kg) Dozimetriai alapfogalmak: Levegőben mérhető elektromágneses mértékegységek és az emberben (objektumokban) elnyelt teljesítmény (Specific Absorption Rate)

8 2. §. Definíciók folytatás
(c) intézkedési szintek (– vonatkoztatási határértékek): a közvetlenül mérhető, elektromos térerősség(E), mágneses térerősség (H), mágneses indukció (B) vagy teljesítménysűrűség(S)-ben megadott paraméterek azon értéke, amely elérése esetén intézkedni kell. Amennyiben ezt a szintet nem éri el a mért érték, akkor biztosítva van a megfelelő expozíciós határértékeknek való megfelelőség.

9 Nagyfrekvenciás tér mérő műszer
A mért értékek átszámíthatók V/m A/m µW/cm2 W/m2

10 Expozíciós határértékek és intézkedési szintek
3. §. Expozíciós határértékek és intézkedési szintek 1-2. Az expozíciós határértékek illetve az intézkedési szintek a mellékletben található táblázatokban vannak meghatározva. A dolgozók elektromágneses tér expozíciójának meghatározására, mérésére vagy számítására az európai harmonizálásig a tagállamok alkalmazhatnak más, tudományosan megalapozott szabványt vagy ajánlást. (2008. április 30-ig)

11 Munkáltatók kötelezettségei
4. §. Munkáltatók kötelezettségei A dolgozókat érő elektromágneses terek expozíció-jának becslése, szükség esetén mérése és számí-tása Ha a becslésből származó érték nagyobb, mint az intézkedési szint, akkor becsülni, vagy mérni kell, hogy az expozíciós határértékeket meghaladják-e.

12 Munkáltatók kötelezettségei
4. §. /2. Munkáltatók kötelezettségei folytatás 4. Kompetens szolgáltatónak vagy személynek kell végrehajtani az 1. bekezdés szerinti eljárást, megfelelő időszakonként. Az eredményeket meg kell őrizni. 5. különös figyelmet kell fordítania a következőkre: a) az expozíció szintjére, spektrumára, időtartamára és típusára b) az expozíciós határértékekre és intézkedési szintekre c) bármely, a dolgozók egészségére és biztonságára vonatkozó, különlegesen kockázatos hatásra

13 Munkáltatók kötelezettségei
4. §. /3. Munkáltatók kötelezettségei folytatás 5. különös figyelmet kell fordítania… (folytatás): d) bármely közvetett hatásra, mint pl.: orvosi elektromos készülékekkel való interferencia (pacemaker) vagy éghető anyagok szikrákkal történő belobbanása f) az egészségi felmérésekből származó információkra, beleértve a publikált információkat g) a több forrású expozícióra h) többszörös frekvenciájú terek egyidejű expozíciójára.

14 Munkáltatók kötelezettségei
4. §. /4. Munkáltatók kötelezettségei folytatás 6. Kockázatbecslést kell végezni, vagy végeztetni. Ezt dokumentálni kell. A dokumentációnak kijelentést kell tartalmaznia a további vizsgálatok szükségtelen- ségéről. Rendszeres felülvizsgálat szükséges, különösen jelentős változtatások után.

15 A kockázat elkerülését vagy csökkentését célzó intézkedések
5. §. A kockázat elkerülését vagy csökkentését célzó intézkedések 1. az elektromágneses terek expozícióját meg kell szüntetni, vagy a minimumra kell csökkenteni 2. ha az intézkedési szinteket meghaladja a sugárzás, a munkáltatónak (hacsak nem bizonyítja, hogy az expozíciós határértéket nem lépik túl és a biztonsági kockázat kizárható) tervet kell készítenie a határértéket meghaladó expozíciók megelőzésére, különösen tekintettel a következőkre: - más munkamódszerek, vagy berendezések, amelyek kevesebb elektromágneses tér expozícióval járnak

16 5. §. /2. folytatás - műszaki megoldások az elektromágneses terek
5. §. /2. folytatás - műszaki megoldások az elektromágneses terek kibocsátásának csökkentésére megfelelő karbantartási programok - munkahelyek és munkaállomások tervezése és elrendezése - az expozíció idejének és intenzitásának korlátozása - megfelelő személyi védőeszközök biztosítása

17 5. §. /3. folytatás 3. Azokat a munkatereket, ahol a dolgozók elektro-mágneses tér expozíciója az intézkedési szinteket meghaladhatja, megfelelő jelzésekkel meg kell jelölni, kivéve, ha külön eljárás bizonyítja, hogy az expozíciós határértéket nem lépik túl és ezért a biztonsági kockázat kizárható. A kérdéses területet meg kell határozni, és ahol fennáll a határértékeket meghaladó expozíció kockázata, és technikailag megoldható, korlátozni kell a hozzáférést. 4. A dolgozók semmilyen esetben sem exponálódhatnak a határértékek feletti expozícióval.

18 Dolgozók tájékoztatása és oktatása
6. §. Dolgozók tájékoztatása és oktatása A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a dolgozók, akik elektromágneses térből származó kockázatnak vannak kitéve munkahelyükön, és/vagy azok képviselői megkapjanak minden szükséges tájékoztatást és oktatást az adott munkahellyel kapcsolatos kockázatbecslés eredményére vonatkozóan, különösen figyelemmel a következőkre: a) A tett intézkedések b) Az expozíciós határértékek és intézkedési szintek értékei és fogalma, a lehetséges kockázatok

19 Dolgozók tájékoztatása és oktatása
6. §. /2. Dolgozók tájékoztatása és oktatása folytatás c) az elektromágneses tér expozíciós szintjének megállapítására végrehajtott becslés, mérés és/vagy számítás eredményei d) miért és hogyan kell jelenteni a sérülést e) a dolgozók egészségi felügyeletére jogosító feltételek f) biztonságos munkagyakorlat az expozícióból származó kockázat minimalizálására

20 7. §. 8. §. Egészségi felügyelet
Dolgozói tanácskozási és részvételi jog A nemzeti szabályozásnak megfelelően biztosítani kell a tanácskozási és részvételi jogot a dolgozóknak vagy azok képviselőinek a munkahelyi biztonságot vagy egészséget érintő kérdésekben. 8. §. Egészségi felügyelet Egészségi felügyeletet kell biztosítani azoknál a dolgo-zóknál, akik káros egészségi vagy biztonsági hatásokat szenvedhetnek el, különösen a különleges kockázatú dolgozóknál

21 Technikai módosítások
9. §. Technikai módosítások Az expozíciós határértékek és intézkedési szintek módosítá-sát csak az EP Tanácsa végezheti. 11. §. Jelentések Minden öt évben a tagállamoknak jelentést kell adnia a Bizottságnak a Direktíva gyakorlati végrehajtásáról, jelezve a szociális együttműködők szempontjait. A Bizottság összesítést és értékelést készít, melyet továbbít az EP felé.

22 Expozíciós határértékek
Melléklet – 1. táblázat Expozíciós határértékek 100 kHz alatt áramsűrűségben, 10 GHz felett teljesítménysűrűségben adja mag a határértéket. 100 kHz és 10 GHz között pedig csak a fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR) értékeket adja meg ez a táblázat, mely számított érték, ezt semmilyen körülmények között nem lehet túllépni. Ezen értékek meghatározására és határértékhez való viszonyítására csak akkor van szükség, ha a mért érték eléri vagy meghaladja az „intézkedési szinteket”. Ez a táblázat egész testre és testrészekre is ad expozíciós határértékeket.

23 Intézkedési szintek – kiemelt frekvenciákon
Melléklet – 2. táblázat Intézkedési szintek – kiemelt frekvenciákon Frekvencia Villamos térerősség Mágneses indukció Teljesítmény- sűrűség 0 Hz 200 mT 50 Hz 10 kV/m 500 µT MHz 61 V/m 10 W/m2 900 MHz 90 V/m 22,5 W/m2 1800 MHz 127 V/m 45 W/m2 2,250 mW/cm2 = 2250 µW/cm2 = 22,5 W/m2

24 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések