Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OFA – ROP HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA ROP 3.2.3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OFA – ROP HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA ROP 3.2.3."— Előadás másolata:

1 OFA – ROP HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA ROP 3.2.3.

2 AZ OFA-ROP HÁLÓZAT SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉGEK SZAKMAI SEGÍTÉSÉBEN; AZ ÉSZAK-ALFÖLDI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK EDDIGI TAPASZTALATAI MÁTÉ SZILVIA PROGRAMVEZET Ő Jánoshida, 2006. November 13.

3 ROP 3.2.3. Törvényi felhatalmazás, el ő zmények Az 1/2004. (II.16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet melléklete szerint a ROP 3.2.3 intézkedés végs ő kedvezményezettje az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Központi program feladata Területi foglalkoztatási megállapodásokhoz kapcsolódó országos szint ű koordinációs feladatok ellátása, szakmai támogatása. A szociális gazdaságban megvalósuló helyi foglalkoztatási kezdeményezések szakért ő i támogatása/szakmai tanácsadása, a szociális gazdaságban rejl ő lehet ő ségek megismertetése, m ű ködtetése, elterjesztése.

4 ROP 3.2.3. AZ OFA – ROP HÁLÓZAT CÉLJA A szociális gazdaság, és a helyi foglalkoztatási kezdeményezések elterjesztése és meger ő sítése a régiókban a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzet ű csoportok munkaer ő -piaci re-integrációjának el ő segítése érdekében. A munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt helyi intézmények és szervezetek tevékenységének összehangolásának el ő segítése, együttm ű ködésük ösztönzése.

5 ROP 3.2.3. Els ő dleges: potenciális pályázók már m ű köd ő pályázati projektekben részt vev ő felek helyi foglalkoztatási projekt irányítását végz ő szakemberek a szociális gazdaság er ő sítését segít ő szakemberek, VÁTI, RFÜ munkatársak a már m ű köd ő foglalkoztatási paktumok, a ROP 3.2.1 komponensben támogatottak és a potenciálisan m ű köd ő képes paktumok Másodlagos célcsoport – nem pályázott önkormányzatok, kapcsolódó állami intézmények, egyházak, vállalkozások. A Program Célcsoportja

6 ROP 3.2.3. OFA – ROP Hálózat Regionális Irodái VESZPRÉM PÉCS BUDAPEST SZEGED DEBRECEN MISKOLC

7 ROP 3.2.3. OFA – ROP HÁLÓZAT ÉSZAK – ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA DEBRECEN Cím: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. fsz.1. Tel : 06 / 52 / 347 – 133 Fax : 06 / 52 / 418 - 301 E-mail : rop.earegio@ofa.hu E-mail : rop.earegio@ofa.hu

8 ROP 3.2.3. Munkatársak : Máté Szilvia programvezet ő Tel : 06 / 20 / 913 - 6776 E-mail : mate.szilvia@ofa.hu Dr. Csáky Gyopár témavezet ő Tel : 06 / 30 / 628 – 0016 E-mail : csaky.gyopar@ofa.hu Zsoltánszki Renáta programasszisztens Tel : 06 / 20 / 210 – 7474 E-mail : zsoltanszki.renata@ofa.hu

9 ROP 3.2.3. Az OFA – ROP Hálózat szolgáltatásai Tanácsadás Aktív Passzív  ügyfélszolgálat (Szerda: 08.00 – 16.00 Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek:08.00 – 12.00)

10 ROP 3.2.3. Szociális gazdaság Dr. Frey Mária Lévai Márta Dr. Csoba Judit G. Fekete Éva Dr. Soltész Anikó Foglalkoztatási paktum Dr. Kovács PéterDr. Kovács Péter Dr. Széles KatalinDr. Széles Katalin Gombás JózsefGombás József Farsang ZoltánFarsang Zoltán Hollósi SzabolcsHollósi Szabolcs Program rendelkezésére álló szakért ő k

11 ROP 3.2.3. Szociális gazdaság Képzések Foglalkoztatási paktum - országosan egységesen – 2006 tavasz - kulcsszakért ő ink által kidolgozott tankönyv  Helyi foglalkoztatási partnerségek létrehozása és m ű ködtetése  A foglalkoztatási paktumok min ő sítési követelményei és segédlet az önmin ő sítések elvégzéséhez 2007-es tervek szerint regionális képzés

12 ROP 3.2.3. Rendezvények Információs nap Workshop (negyedévente) - 2006. március 8. ROP 3.2.1. pályázat nyertesei M ű helymunka (félévente)

13 ROP 3.2.3. Kommunikáció Plakátok → aktuális információk Szóróanyagok Foglalkoztatási partnerségekhez kapcsolódó kiadványok Tanulmányok Modellprojekt gy ű jtemény Honlapok www.szocialisgazdasag.hu www.foglalkoztatasipaktum.hu → paktum-adatlapok

14 ROP 3.2.3. Foglalkoztatási partnerségek az Észak – Alföldi régióban Összesen 12 nyertes pályázat  Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása  Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása  Gávavencsell ő Község Önkormányzata  Gávavencsell ő Község Önkormányzata  Hajdú-Bihar Megyei Tiszamenti Települések Területfejlesztési Társulása  Hajdú-Bihar Megyei Tiszamenti Települések Területfejlesztési Társulása  Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Kht.  Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Kht.  Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása  Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása  Lungo Drom  Lungo Drom  MSKSZMSZ  MSKSZMSZ  Nyírbéltek Község Önkormányzata  Nyírbéltek Község Önkormányzata  Penyige Község Önkormányzata  Penyige Község Önkormányzata  Sáránd Község Önkormányzata  Sáránd Község Önkormányzata  Fehérgyarmat Város Önkormányzata  Fehérgyarmat Város Önkormányzata  Jánoshida Község Önkormányzata  Jánoshida Község Önkormányzata

15 ROP 3.2.3. A foglalkoztatási paktum m ű ködési jellege területnagyság szerint Regionális (MSKSZMSZ)Regionális (MSKSZMSZ) KistérségiKistérségi TelepülésiTelepülési - a regionális paktumot megvalósítók tapasztalata meger ő síti, hogy igazán hatékonyan m ű köd ő foglalkoztatási partnerségeket kistérségi / települési szinteken lehet létrehozni - a regionális paktum további érdekessége a kiírásból fakadó sajátosság → stratégia / paktum / akcióterv

16 ROP 3.2.3. Paktum – találkozó Észak-Alföldi régiós „hagyomány”  2006. május 2.  2006. május 31.  2006. augusztus 29. - MSKSZMSZ kezdeményezésére, a Regionális Foglalkoztatási Stratégia és a kistérségi és települési stratégiák minél jobb összehangolására - önkéntesség a csatlakozásban

17 ROP 3.2.3. Az Észak-Alföldi régióban m ű köd ő foglalkoztatási partnerségek nehézségei és eddigi tapasztalatai - pénzügyi kifizetések id ő beli csúszása -a helyi szerepl ő k, els ő sorban a helyi vállalkozók érdekl ő désének felkeltése → RPTT ülésen megfogalmazott javaslatok a vállalkozók elérésére -helyi szerepl ő k, f ő ként a vállalkozók bevonása a tervezés folyamatába -helyi dokumentumok és a térségi stratégia összehangolása - a foglalkoztatási stratégiák küls ő cég által történ ő elkészítése esetén a formai és tartalmi követelmények folyamatos egyeztetése

18 ROP 3.2.3. 2. - a partnerségben résztvev ő k érdekeinek összehangolása, a motiváció fenntartása - külföldi tanulmányút megszervezése, elszámolása - a költségvetés esetében különös jelent ő séggel bír, hogy hosszú id ő eltelt a pályázatok beadása és a megvalósítás elkezdése között

19 ROP 3.2.3. Egyéb tapasztalatok - a pénzügyi szempontok el ő térbe helyezése a szakmai szempontokkal szemben - a paktumoknak nincs szakmai monitoringja → az OFA-ROP Hálózat szakért ő i által elkészített tankönyv és min ő sítési kézikönyv alapján kell a min ő sítést elvégezni - a paktumoknak nincs szakmai monitoringja → az OFA-ROP Hálózat szakért ő i által elkészített tankönyv és min ő sítési kézikönyv alapján kell a min ő sítést elvégezni - csak a min ő ségi kritériumoknak megfelel ő paktumok számíthatnak a jöv ő ben támog a tásra - a VÁTI munkatársai szakmai kérdésekben az OFA- ROP Hálózat szakmai felkészültségét veszik igénybe → véleményezés

20 ROP 3.2.3. Hogyan tovább? - a jelenlegi foglalkoztatási partnarségeket létrehozók szívesen folytatnák a megkezdett munkát, a foglalkoztatási helyzet javítását térségükben - a foglalkoztatási partnerségek a TAMOP-ban nevesítve vannak

21 ROP 3.2.3. A JÓL M Ű KÖD Ő PARTNERSÉG ÁLTAL KÍNÁLT LEHET Ő SÉGEK ÉS EL Ő NYÖK 1. A kistérségi problémák, kihívások, lehet ő ségek közös meghatározásaA kistérségi problémák, kihívások, lehet ő ségek közös meghatározása A helyi valós igényekre és adottságokra alapozott fejlesztési stratégia, cselekvési terv, éves munkaprogram és projektekA helyi valós igényekre és adottságokra alapozott fejlesztési stratégia, cselekvési terv, éves munkaprogram és projektek A foglalkoztatási szempontok érvényesítése a tervezett intézkedésekbenA foglalkoztatási szempontok érvényesítése a tervezett intézkedésekben Az eredményes információcsere fontos színtere.Az eredményes információcsere fontos színtere. A foglalkoztatási helyzet javítását a helyi társadalom közös ügyévé teszi.A foglalkoztatási helyzet javítását a helyi társadalom közös ügyévé teszi. Tervszer ű rákészülés a pályázati források elnyerésére.Tervszer ű rákészülés a pályázati források elnyerésére.

22 ROP 3.2.3. A JÓL M Ű KÖD Ő PARTNERSÉG ÁLTAL KÍNÁLT LEHET Ő SÉGEK ÉS EL Ő NYÖK 2. Hatékony forráskoncentráció és koordinációHatékony forráskoncentráció és koordináció A paktumokban rejl ő innovációs potenciál jobb kihasználása, aktivizálása.A paktumokban rejl ő innovációs potenciál jobb kihasználása, aktivizálása. A külön-külön meglev ő tudásbázis és ismeretek egymást er ő sít ő hatása, dinamizálásaA külön-külön meglev ő tudásbázis és ismeretek egymást er ő sít ő hatása, dinamizálása A foglalkoztatási partnerség a térségi szerepl ő k együttm ű ködésének fejlettebb min ő ségi szintjét, új kultúráját teremtheti meg A foglalkoztatási partnerség a térségi szerepl ő k együttm ű ködésének fejlettebb min ő ségi szintjét, új kultúráját teremtheti meg Ennek feltétele: a partnerségi megállapodás által biztosított keretet aktív, dinamikus menedzseléssel, érdemi együttm ű ködéssel, kreatív hozzáállással kell megtölteni.Ennek feltétele: a partnerségi megállapodás által biztosított keretet aktív, dinamikus menedzseléssel, érdemi együttm ű ködéssel, kreatív hozzáállással kell megtölteni. Várható eredmény: több pályázati forrás megszerzése, új munkahelyek létrehozása, emberi er ő forrás potenciál fejl ő dése, életmin ő ség javulása.Várható eredmény: több pályázati forrás megszerzése, új munkahelyek létrehozása, emberi er ő forrás potenciál fejl ő dése, életmin ő ség javulása.

23 ROP 3.2.3. Köszönöm megtisztel ő figyelmüket! Elérhet ő ségek: OFA-ROP HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDII REGIONÁLIS IRODA 4024 Debrecen, Iparkamara u.2. fsz.1. Tel: 06 / 52 / 347 – 133 ; 06 / 20 / 913 – 6776 E-mail: rop.earegio@ofa.hu ; mate.szilvia@ofa.hu www.foglalkoztatasipaktum.hu; www.szocialisgazdasag.hu


Letölteni ppt "OFA – ROP HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA ROP 3.2.3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések