Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"— Előadás másolata:

1 Csík-hágó Iskola Magyar Történelem
es tanév 5. óra Az Árpád-házi királyok kora, 1. rész: , Szt Istvántól Szt Lászlóig. (The Age of the Kings of the Árpád Dynasty, Part I: AD, From kings St. Stephen I to St. Ladislaus) tanár: Németh Károly

2 Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! (“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823)) O Lord, bless the Hungarian nation With your grace and bounty Extend over it your guarding arm During strife with its enemies Long torn by ill fate Bring upon it a time of relief This nation has suffered for all sins Of the past and of the future! (“Hymn”, by Ferenc Kölcsey (1823))

3 Felhasznált anyag (references):

4

5

6

7 Szt Imre halála és Vazul megvakíttatása
Vazul (Basil) Szt István unokatestvére volt, nyitrai herceg. Szt Imre, Szt István egyetlen nagykorúságot megélt Fia 1031-ben meghalt egy vadászaton, balesetben. Vazul igényt tartott a trónra, ám mivel pogány hírében állt, Szt István inkább velencei unokaöccsét, Orseolo Pétert tette meg utódjának. Vazul lázadni próbált, de elfogták és megvakították, fülébe ólmot öntöttek, hogy sose uralkodhasson. Három fiát, Leventét, Andrást és Bélát száműzték. The blinding of Vazul Vazul (Basil) was the cousin of St Stephen, prince Of Nitra (Northern Hungary). The sole earl of St Stepen, St Emerich died in a Hunting accident After his deaf, Vazul Aspired for the throne, however St Stephen Preferred his nephew Peter Orseolo of Venice, Since Vazul was rumored to practice paganism. Vazul tried to conspire against St Stephen but he Was arrested and blinded. In addition they have poured molten lead into his ears to avoid him ever Become a king. Soon after he died. His three sons, Levente, András and Béla were exiled. Imre herceg temetése és Vazul megvakítása A Képes Krónikából. The burial of Prince Emerich and the blinding Of Vazul from the Chronicon Pictum.

8 Fülembe forró ólmot öntsetek, Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait, Tiporjatok reám durván, gazul. (Ady Endre “Góg és Magóg fia vagyok én” című verséből.) Ady Endre ( )

9 I. Péter és A velencei dózse fia, Szt István unokaöccse. Németeket és olaszokat helyezett állami vezetői helyekre, ezért többször is fellázadtak ellene, végül a pogány magyarok lázadása (Vata féle pogány-lázadás) során elfogták és megvakították, majd rövidesen meghalt. Uralmát a német császár segítségével próbálta megtartani, annak vazallusává vált. Son of the doge of Venice and nephew of St Stephen. Preferred to employ Germans and Italians at leading state positions, thus provoked many revolts. finally he was captured by revolting pagan Hungarians and blinded. Soon after he died. He tried to consolidate his power with the help of the German emperor and became his vassal. I. Péter király aranyozott lándzsát ad III. Henrik német császárnak, amivel a császár szolgájának (vazallusának) ismeri el magát és Magyarországot. King Peter I hands over a golden spear to German emperor Henrik III as a gesture of acceptance of vassal status. Képes Krónika/Chronicon Pictum.

10 Aba Sámuel ( ) Feltehetően a magyarokhoz csatlakozott kabarok (kazár-török nép) vezetője. A kabarok egy része zsidó vallású volt, feltehetőleg zsidó vallásosságára utal Aba Sámuel neve is. Szt István a kabarokat is a római katolikus kereszténységre térítette. I Péter elűzése után került trónra, I Péter visszatérésekor, a III. Henrikkel folytatott ménfői (Észak-Nyugat Magyarország) csatában ölték meg (lsd az alábbi képet a Képes Krónikából). He is supposed to be the leader of the kabars, a Khazar-turk tribe who joined the Hungarians (back in Levédia and Etelköz). Many of the kabars became Jews after the nobility of the Khazar empire largely converted to Judaism late 9th century. Supposedly the name of Samuel Aba refers to the Jewish tradion of the khazars. King St Stephen also converted the Khazars to the Roman Catholic Christianity. Samuel Aba became King after the dethroning of Peter I and was killed in a battle at Ménfő (North-West Hungary) against German emperor Henry III who reinstated Peter I on the throne of Hungary (for about 2 years).

11 I. András ( ) A megvakított Vazul második fia, apja halála Után Kijev-ben (Ukrajna fővárosa) telepedett le, Az ottani fejedelem lányát vette feleségül, ekkor keresztelkedett meg és kapta az András nevet ban Magyarországon pogánylázadás tört ki egy Vata nevű főur vezetésével. A lázadók Hazahívták Andrást, és elűzték I Pétert. III Henrik német császár seregeit 1051-ben a Vértesnél (közel Budapesthez) kiéheztették, miután élelmiszerszállító hajóit hamis levél segítségével visszafordíttatták ben Pozsonynál elsüllyesztették dunai flottáját (Búvár Kund a víz alatt megfúrta a hajókat). Így Magyarország függetlensége helyreállt. Andrew I was son of Vazul the blinded. After the deaf of his father he fled to exile in Kijev (today capital of Ukraina). There, he was baptized (there his Christian name is from) and married the daughter of the grand-duke of Kijev. He was called home in 1046 by revolting pagan Hungarians lead by a lord named Vata. The rebels dethroned Peter I, arrested and killed him. Henry III of Germany vanted to punish his rebelling Vassals in 1051, but his army was starved out after a fake letter sent by Hungarians in the emperors name turned his supply-fleet back on the Danube to Germany. Next year The emperor sieged Pozsony (today capital of Slovakia) But his supply-fleet was sunken by the Hungarians, most Notably by a diver named Búvár Kund. Hungary restored its independence.

12 I. Andrást megkoronázza Maurus pannonhalmi apát
I. Andrást megkoronázza Maurus pannonhalmi apát. Székely Bertalan ( ) festménye. Coronation of Andrew I by Maurus, abbot of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma, painting Of Bertalan Székely ( ).

13 A tihanyi apátság, I András alapította, itt található a király sírja is. The Benedictine abbey of Tihany (at lake Balaton). It was established by Andrew I. The kings burial place is here. Béla a kardot választja a korona helyett, András beteg-ágyánál, hogy elkerülje a halálos csapdát. Béla choose the sword instead of the crown at the bed of the ill Andrew, to avoid a trap set by advisors of Andrew. I Andrást ellene fellázadt öccse, Béla legyőzte csatában, ekkor halt meg a már különben is betegeskedő király. Béla nem tudta elfogadni, hogy I András 6 éves fia legyen a király őhelyette. Andrew I was defeated by his revolting brother, Béla in battle, the king (who was already very ill at that time) died then. Béla did not accept that Andrew's 6 years old son would inherit the throne instead of him.

14 I. Béla ( ) Uralkodása elején országgyűlést tartott Székesfehérvárott, az akkori fővárosban ahova – hatalmának megerősítésére – minden faluból meghívatott két-két vént. Az összegyűlt küldöttek, akik a város falain kivül sátoroztak, követelték a pogány vallás visszaállítását. A király három napot kért gondolkozásra. Ezalatt összehivta Fehérvár alá a szomszéd megyék várkatonaságát és szétzúzta a tömeget, mely már ujjongva várta követéléseinek teljesülését. Ez volt hazánkban a pogányság utolsó nyílt lázadása. 1063-ban összeomlott alatta a trónszék alatti álvány, a balesetbe hamarosan belehalt. In the first year of his reign he summoned a country-council, A medieval version of the parliament in Székesfehérvár, then capital of Hungary. He also invited envoys of the villages, hoping for their votes and entusiasm to demonstrate his popularity and thus reinforce his power. The elderly of the villages demanded instead the return to the ancient pagan religion. He asked for 3 days of consideration while he secretly gathered troups from nearby castles. Then he crushed the parliament of the village-elders. This was the last open pagan-revolt in Hungary. The kind died in 1063, after the canopy of his throne collapsed, seemingly in an accident.

15 I. Salamon ( ) I András fia volt. Uralkodásának első 7 Évében sikerült viszonylagos békében élnie I Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, akik az ország egyharmadát birtokolták. Ezalatt az idő alatt együtt sikeres hadjáratokat folytattak a szomszédos országokba, például elfoglalták Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot, a görögöktől (a Bizánci Birodalomtól). 1074-ben, gonosz tanácsadója, Vid ispán, rávette a királyt, hogy támadja meg Unokatestvérét, Géza herceget. Géza sikeresen elmenekült, majd testvérével László herceggel együtt legyőzték Salamont. Salamon elmenekült és hét évre évre Pozsony váraba szorult, közben Géza herceget királlyá koronázták 1074-ben, amit a külföldi uralkodók is elismertek. Géza betegségben halt meg 1078-ban, testvére, László követte a Trónon. Mind Géza, mind László nagyvonalúan és megbocsátóan bántak Salamonnal, meghagyták királyi címét és jelentős birtokokat hagytak neki. Salamon Azonban tovább folytatta a cselszövést, Ezért börtönbe zárták. Salamon király a visegrádi vár egyik tornyában raboskodott 1083-ban, ahova I (Szent) László király záratta be. Innen néhány hónap multán kiszabadult, I. István szentté avatása alkalmából megbocsátottak neki. Ismét elmenekült, hogy 1085-ben besenyők segítségével próbálja királyságát visszaszerezni. László király és hadserege szétverte őket. Salamonból rabló-lovag lett, Görögországban rabolt, mignem a görögök megölték. In English:

16 I. Géza (1074-1077) Salamon király elvesztette a régi, Szt. Istváni
koronát menekülés közben, ezért I. Gézát egy uj koronával koronázták meg, ez, feltételezések szerint a ma ismert Szt Korona alsó része, amit a bizánci császár küldött Gézának elismerése jeléül. A korona egyik kép-lemeze állítólag I. Gézat ábrázolja. I. Géza katonai sikerei ellenére annyira szerény megbocsátó és békeszerető volt, hogy hajlandó lett volna Salamon javára lemondani a trónról. Ezt azonban A magyar főurak nem engedték. Végül a király 3 év uralkodás után betegségben meghalt, többek között azért, mert aszkéta életet folytatott. A trónon testvére, László követte, utána pedig I Géza egyik fia fia, Kálmán Uralkodott. Masik fia, Álmos volt, Álmos utáni unokája, II. Béla néven lett király később. King Géza I. Followed Salamon I on the throne. He was crowned in 1074 with the crown that is known now as the Holy Crown of Hungary. The former crown was lost by Solomon when he fled in 1074 from the lost battle against Géza and László, sons of Béla I. The lower part of the Holy Crown was a present by the Byzantian Emperor, Michael VII. It is supposed that one of the pictures of the Holy Crown refers to King Géza I (the one shown here). Despite his military victories and many successes Géza I remained a very modest, forgiving and peaceful person. He even wanted to abdicate from the throne for Salamon, but the Hungarian lords heavily opposed it. He leaved a very ascetic life, which lead to a terminal sickness only after 3 years of ruling. He was followed by his brother László on the throne. László was later followed by Géza's oldest son, Coloman (Kálmán). Even later, his grandchild after his second son Álmos, became king as Béla II.

17 Szt I. László (1077-1095) Szt László a lovagkirály, a keresztény
Magyarország oltalmazója, különösen a keleti, kun támadások ellen. Illusztráció a Képes Krónikából. Minden jelentős csatáját megnyerte. Bátyjához, Gézához hasonló, aszketikus, bölcs és erényes életet élt. King St László (Ladislaus) I, protector of Medieval Christian Hungary, fought a lot of battles with pagan Cumans invading Hungary from the East. He was ever victorious on his enemies. Lived a similarly ascetic, wise and moral life as his brother Géza I. Illustration from Chronicon Pictum. Szt László fej-erekje-tartója. The herma of King St. László (Ladislaus) I, containing the skull of the holy king canonized by the Roman Catholic church.

18 Szt László király csata közben, középkori falkép a székelyderzsi (Erdély) templomban.
A kunok elsősorban Erdélyt támadták. King St László (Ladislaus) I in a battle, Medieval mural from the church of Székelyderzs, Transylvania. The Cumans attacked mostly Trasylvania.

19 Szt László megmenti a székely lányt az őt elrabló kun harcostól.
Középkori falkép a székelyderzsi templomból... St László rescues a Sekler-Hungarian yound women from a Cuman warrier who tried to kidnap her. Medieval mural from Székelyderzs, Transylvania.

20 Magyar Királyság Kingdom of Hungary
Annection of Croatia In 1092 by King László I. The Croatian king died without Earl, his surviving wife, Ilona, was the sister of St László I. The annection happened with the consent of a large majority of Croatian lords. King László I establishes the Archdiocese of Zagreb, Croatia. From 1102 to 1918 Personal Union with Hungary, similar to the United Kingdom, that is a personal union of England, Scotland and Wels, with semi-autonomous governments. Daugther of Ladislaus, Piroska, become wife of Byzantine Emperor John II. Magyar Királyság Kingdom of Hungary Horvátország Croatia 1092-ben Szt László elfoglalja Horvátországot, miután az akkori horvát uralkodóház kihalt. Az utolsó horvát király felesége, Ilona, Szt László testvére volt, a horvát urak többsége támogatta a Magyar Királysággal való egyesülést től 1918-ig Perszonálúnió volt Horvátország és Magyarország között: a két országnak közös a királya, a had-/külügy-/gazdaság-irányitása, de Horvátországot a horvát főurak tanácsa kormányozza más kérdésekben. Hasonló perszonálunión alapul az Egyesült Királyság is, amely Angliát, Skóciát és Wels-et Egyesíti. Szt László lánya, Piroska, a bizánci császár, II. János felesége lett.

21 Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.
Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. (Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836)) To your homeland unwaiveringly, Be faithful, O Hungarian! It is your cradle and will your grave be Which nurses, and will bury you. (from “Szózat” (in English “Summons”) by Mihály Vörösmarty (1836))


Letölteni ppt "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések