Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1

2 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadott tételek elszámolására /utólagos finanszírozás/ 2

3 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007(VI.17.) FVM rendelet (Vhr.), jogcímekre vonatkozó FVM rendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában. egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 3

4 Kérelmek benyújtása postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikusan Feltétele: az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntéssel, és eleget tesz a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban el ő írt feltételeknek. – Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt, term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. – egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. – az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási id ő szakban be kell nyújtani, de legkés ő bb 2015. január 31-ig – A 2010. XII. 23-án még joger ő s döntéssel nem rendelkez ő ügyfelek esetén a támogatási döntés kézhezvételét ő l számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, melyben egyéb költségen kívüli kiadással is elszámol (ha a közbeszerzés megindítását igazolta ett ő l eltér ő ) – A támogatási döntés kézhezvételét ő l számított 24 hónapon belül köteles 50%-kal elszámolni, kivéve ha a megvalósítási id ő 24 hónap vagy annál rövidebb 4

5 Kérelem benyújtása A III. tengely 4 intézkedése, tanyabusz és leader jogcímek esetében: 2011-ben július 1.-december 31. 2012-tól a kifizetési kérelmek benyújtása:  Február 1- május 31-ig  Augusztus 1-december 31-ig Egy kifizetési időszakban több kérelem is benyújtható, ha  A két benyújtás között legalább 3 hónap telt el, vagy  Az előző kérelemre döntés született, vagy azt az ügyfél az új kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonta. A kérelemre vonatkozó módosítási kérelem csak a benyújtás hónapjában nyújtható be. 5

6 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt  nem a jogszabályban meghatározott módon nyújtották be,  nem az igény érvényesít ő je írta alá,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  vállalkozás min ő sítése nem kerül a kifizetési kérelem benyújtásával egyidej ű leg bejelentésre  A kérelem nem tartalmaz olyan adatot, amely a kérelem benyújtását követ ő en nem pótolható  F ő lap/ betétlapok hiánya  Lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat hiánya esetén Fontos! Az aktuális közlemények alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése. 6

7 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s- hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához.  Számlák, számlarészletez ő k, kifizetést igazoló bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatai  A kérelmek elbírálásához a rendeletben, közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet az MVH. 7

8 Projekt megkezdhet ő : A jogcím rendeletek, illetve a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megel ő z ő en nem kezdhet ő meg. Kezdés id ő pontok: építési beruházás, nem beruházás jelleg ű m ű velet esetén: - szerz ő dés kötés, - megrendelés, - építési naplóba történ ő els ő bejegyzés Tervezéshez, el ő készítéshez köt ő d ő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem min ő sül a m ű velet megkezdésének 8

9 Módosítási lehet ő ségek Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma – a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napját megel ő z ő 30. napig, támogatás összege nem növelhet ő (a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot) – az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en egy alkalommal, melyhez m ű szaki ellen ő ri véleményt kell csatolni. (negatív irányba nem) – Új munkanem is bekerülhet Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb 20 százalékos mértékben meghaladhatja Eszközök esetében : intézkedéseink speciálisak, szállító nyilatkozata 9

10 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek, azaz – Az üzemeltetés idejére rendelkezik az ügyfél, a támogatással megvalósítandó létesítmény üzemeltetésének lehet ő ségét biztosító kizárólagos joggal – Támogatással érintett ingatlan a támogatási kérelem benyújtásakor per-és igénymentes Támogatási összeg nem változhat Az így adható pontszám nem változhat 10

11 Fontos tudni A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 50/80%-ban teljesíteni kell. Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik Kötelez ő rájegyzések: iratazonosító, regisztrációs szám, „támogatás elszámolására benyújtásra került”, SZJ/TESZOR vagy VTSZ szám, kiadási tételazonosító Ügyfél által hitelesített példány benyújtása: számla, kifizetés igazolás, számlarészletez ő. A hitelesítés szövege „ az eredetivel mindenben megegyez ő másolat”, ügyfél cégszer ű aláírása 11

12 Fontos tudni Hiánypótlás naptári napra vonatkozik a határid ő benyújtás postai úton a határid ő n túl beérkezett hiánypótlás nem vehet ő figyelembe az ügyfél nem kérheti a hiánypótlási határid ő meghosszabbítását az ügyfél nem kezdeményezheti a kérelem felfüggesztését nem hiánypótolható dokumentumok nincs önkéntes hiánypótlás 12

13 Fontos tudni Ügyintézési határid ő A kifizetési kérelmet annak beérkezést ő l számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet – HP 2 hónapon belül Az ügyintézési határid ő indokolt esetben maximum 3 hónappal meghosszabbítható Kifizetés a döntést ő l számított 30 napon belül 13

14 Kötelezettségek Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. 14

15 Támogatás kifizetése- könyvelés A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni Kett ő s könyvvitelt vezet ő -lekötött tartalékként, a többieknek egyéb bevételként kell elszámolnia, költségvetési szerveknek a 8413545 területpolitikai támogatások és tevékenységek szakfeladatra 15

16 Építéssel járó tevékenységek 23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. § Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Felmérési napló Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő nek is rendelkezésre kell állnia. 16

17 Kifizetési kérelem összeállítása Építés: ÉNGY alapján, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). 17

18 Szakért ő i díjak A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 18

19 Egyéb elszámolható kiadások A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig Az engedélyezési eljárás díja A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke Közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű - rácsatlakozási és –használatbavételi díj Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6)

20 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentális, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) Helyszíni ellen ő rzés/szemle 20

21 Kifizetés alapja Elszámolható: Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 21

22 Számviteli bizonylat az elszámolás alapja számla meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. 22

23 Számla igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) jóváhagyott projekt hez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat kötelez ő rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót. 23

24 Számla Számla a befogadó felel ő ssége is ! Egyszer ű sített ill. számla (Áfa kulcs, Áfa tartam, nettó-bruttó érték) El ő leg, részszámla Számlajavítások (számlával egy tekintet alá eső bizonylat) Teljesítés id ő pontja (ha nem azonos a kiállítással) Fizetési határid ő (nem kötelez ő, szerz ő dés része) 24

25 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja: írásos szerz ő dés részletez ő kimutatás teljesítés igazolás (m ű szaki átadás átvétel, teljesítési jegyz ő könyv, szállítólevél, stb..) használatba vétel, üzembe helyezési jegyz ő könyv, T.e. min ő ségi, megfelel ő ségi igazolások építési napló felmérési napló 25

26 Aktuális közlemények www.mvh.gov.hu 111/2011. (IV.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 113/2011. (IV.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 114/2011. (IV.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 115/2011. (IV.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 110/2011. (IV.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről 49/2011. (III.25.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről

27 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések