Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelési intézmények fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelési intézmények fejlesztése"— Előadás másolata:

1 Nevelési intézmények fejlesztése
Joó-Néninger Lívia, programmenedzser

2 Eddigi eredmények a régióban
6 pályázati felhívás 118 támogatott projekt 32 Md Ft megítélt támogatás 24 Md Ft kifizetett összeg

3 Alapvető célok (ÉAOP-4.1.1/A-11)
Óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése (kapacitásbővítés / új kapacitás-létrehozása (min. 20 fő befogadására alkalmas óvodai csoportszoba(k) kialakítása) és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló intézmények férőhelybővítése Óvodai feladatellátási hely felújítására, korszerűsítésére, kizárólag kapacitásbővítés mellett nyílik lehetőség. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása

4 Rendelkezésre álló forrás, támogatás mértéke
2 000,00 millió Ft Támogatható pályázatok várható száma: 15 db A támogatás mértéke: A projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 95 %-a (!). Kivételek: Központi költségvetési szerv (támogatás 100 %), ha: a tevékenységet szakmai alapfeladatként látja el, és az önerő más állami támogatásból, vállalkozási tevékenységéből, jövedelemtermelő, nem vállalkozási tevékenységéből nem biztosított. Közszféra szervezet pályázók: kizárólag a maximális támogatási intenzitással igényelhetnek támogatást.

5 Pályázók köre A közoktatásról szóló törvény szerinti, magyarországi székhelyű nevelési intézmények fenntartói: a. Központi költségvetési szervek; b. Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, ezek társulásai c. Magyarország területén alapított, itteni székhelyű, június 01. előtt létrejött és legalább szeptember 01-jén működési engedéllyel rendelkező egyesület, egyház, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet. Működési engedély nem vizsgálandó, ha a beruházással érintett intézmény 2011/2012 tanévben működő óvodai intézményegységgel (működő óvodai feladatellátási hellyel) nem rendelkezik, és a projekt tárgya új óvodai intézményegység létesítése. Utóbbiak esetén feltétel, hogy a pályázó közoktatási megállapodást kössön, illetve az egyházi jogi személy a beruházással érintett feladatellátási helyre a közoktatási feladatok ellátására kiterjedő megállapodással rendelkezzen.

6 Pályázat célja Az alábbi feladatellátási helyek fejlesztése:
Óvoda (többcélú intézmény keretében működő óvodai feladatellátási helyek és önálló OM azonosítóval rendelkező szervezetileg önálló óvodai intézmények feladatellátási helyei), b) egységes óvoda-bölcsőde (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szerint) c) többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül, azonos feladatellátási helyen, fizikailag is egy épületben működő azon feladatellátási hely, ahol szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység is működik. Nem támogathatóak kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek kizárólag bölcsődei intézményegység fejlesztése

7 Támogatható tevékenységek köre
Minden beruházással érintett feladatellátási helyen legalább egy önállóan támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztés Kivétel: az önálló feladatellátási helyen található (más közoktatási nevelési- alapfunkciót nem ellátó) tornaszoba fejlesztése, ill. közoktatási intézmények konyháinak fejlesztése azzal, hogy ebben az esetben is ugyanazon pályázat keretében más feladatellátási helyen legalább egy, önállóan támogatható tevékenység vállalása kötelező! egy pályázat keretében egy intézmény (egy OM azonosító) feladatellátási helye/helyei támogathatóak egy feladatellátási hely fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be kizárólag akadálymentesítést célzó beruházás nem támogatható.

8 Tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Nem támogatható tevékenységek

9 Önállóan támogatható tevékenységek
A nevelési intézmények férőhelybővítése, energiatakarékossá tétele, korszerű óvodai feladatellátási helyek kialakítása, épületek/épületrészek akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, átalakítása többfunkcióssá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása, kapacitásbővítés keretében akár új telephelyek létesítésével is. Kizárólag olyan fejlesztések, melyek a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas) óvodai férőhelybővítés valósul meg. Lehetőség van már működő intézmények keretében új óvodai intézményegység, vagy új óvodai tagintézmény/telephely létrehozására, azonban elvárt, hogy minimum két új csoportszobával bővüljön. Az önállóan támogatható tevékenységekre tervezett elszámolható építési költségeknek meg kell haladniuk az összes elszámolható építési költség 50%-t!

10 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség felújítása, rekonstrukciója, új építése; 2. udvar, játszóudvar akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítés építés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés); 3. (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése; 4. szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, 5. bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, 6. főzőkonyha (speciális szabályok: adagszám arányosítás)

11 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 2. Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat (min. 50 MFt támogatás esetén) 3. Akadálymentesítés (valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen) 4. Nyilvánosság biztosítása (II. sz. kommunikációs csomag) 5. Azbesztmentesítés 6. Energiahatékonysági korszerűsítés 7. A beruházással érintett feladatellátási helyen a projekt zárásáig - a pályázat keretében, vagy egyéb saját forrásból - megteremtődik a minőségi nevelésoktatás feltételrendszere 8. Új épület építése ill. bővítés esetén - a bővítmény vonatkozásában - az MSZ szabványban előírt építészeti korlátozások megtartása kötelező a tervezési eljárás során.

12 Nem támogatható tevékenységek
Mindazon tevékenységek, amelyek nem szerepeltek az előbbi felsorolásokban, különösen: 1. Általánosságban az új építés (van kivétel!); 2. Infrastruktúrafejlesztés, ha nem az útmutató szerinti tulajdoni viszonyok betartásával történik; 3. A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; 4. Tanuszoda, tanmedence építése vagy bővítése; 5. A minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 6. Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása (TÁMOP-ból támogatható); 7. Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák; 8. Járműbeszerzés; 9. Bérelt ingatlanon történő fejlesztés.

13 Elszámolható költségek
Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei pl.: kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; közoktatási esélyegyenlőségi szakértő díja, engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek költségei, hatósági eljárási díjak, rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; közbeszerzési eljárások költségei

14 Elszámolható költségek
II. Megvalósítási költségek a. Projektmenedzsment költségek b. Szolgáltatások igénybevételének költsége Pl. Építési műszaki ellenőr díja, a megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja, hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja), nyilvánosság biztosításának költségei, projektszintű könyvvizsgálat díja c. Építési (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) költségek Pl. komplex terület-előkészítés, területrendezés; bontás; közműépítések, átalakítások, zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés stb. d. Eszközbeszerzések költségei e. Immateriális javak beszerzése f. ÁFA, valamint más adók és közterhek

15 Nem elszámolható költségek
Nem elszámolható költség különösen: 1. Ingatlanvásárlás; 2. Vagyoni értékű jog megszerzése 3. Új intézmény létesítéséhez kapcsolódó költségek (jogi költségek, hatósági díjak, stb.); 4. Járművásárlás; 5. Lakóépületek építése, felújítása, előkészítési munkák; 6. Saját teljesítés, kivitelezés, saját vállalkozásban végzett beruházás; 7. Természetbeni hozzájárulások; 8. Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; 9. Tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök beszerzése (pl. papír, szappan, stb.) 10. Posta és telekommunikációs és banki költségek; 11. A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; 12. Bármilyen, december 20. előtt felmerült költség; Stb….

16 A projektre vonatkozó speciális kizáró okok
1. Csak az a projekt támogatható, mely a) a valós igényeknek megfelelő és min. egy új, min. 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával kapacitásbővítés valósul meg, és legkésőbb a zárójelentés elfogadását követő nevelési évtől megkezdi működését és b) legalább két óvodai csoporttal rendelkezik, vagy a pályázat benyújtásakor egy csoportos óvodaként működő feladatellátási hely. c) Nem nyújtható támogatás azon beruházásokra, amelyekre a pályázati felhívásban megjelölt pályázatokon korábban támogatást nyertek (pl.· a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, NFT I. ROP 2.3 vagy az ÚMFT ÉAOP-4.1.1) 2. Nem támogatható a szegregációt eredményező oktatásszervezési gyakorlat 3. A hatályos OTÉK be nem tartása esetén a fejlesztés nem támogatható 4. Ugyanazon feladatellátási hely fejlesztésére kizárólag egy pályázat nyújtható be. 5. Egy pályázat keretében kizárólag egy intézmény (egy OM azonosító) feladatellátási helyére/helyeire igényelhető támogatás.

17 A projektre vonatkozó speciális kizáró okok
6. Az főt elérő, vagy meghaladó, továbbá megyei jogú városi státusszal rendelkező településeken megvalósuló fejlesztések esetében egy fenntartó, ugyanazon településre maximum két pályázatot nyújthat be. 7. Két különálló intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt megvalósítási időszakának a befejezéséig megvalósul az intézmények szervezetileg történő összevonása 8. Kizárólag olyan intézmény feladatellátási helyére nyújtható támogatás, amely megfelel a felhívásban megjelölt kapacitáskihasználtsági és demográfiai előírásoknak 9. stb.

18 Támogatás összege 20 120 200 Az igényelhető támogatásra vonatkozó
feltételek minimum (millió Ft) maximum 1. Kapacitásbővítést megvalósító, ezen belül, minimum egy önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén, ahol a kialakítandó csoportszobában ellátandó gyermekek száma eléri a 20 főt azzal, hogy tornaszobára eső építési költség nem haladhatja meg a 15 millió Ft.-ot: 20 120 2. Kapacitásbővítést megvalósító, ezen belül minimum 3 új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén, ahol a kialakítandó csoportszobákban ellátandó gyermekek száma eléri a főt, azzal, hogy 200

19 Pályázatok benyújtásának helye, ideje
VÁTI Nonprofit Kft. Észak-alföldi Területi Iroda 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. További információ: Telefonon: Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u en: Köszönöm figyelmüket! 2012. január 30-tól április 02-ig.


Letölteni ppt "Nevelési intézmények fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések