Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Közép-magyarországi Operatív Program Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Közép-magyarországi Operatív Program Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívás."— Előadás másolata:

1 1 Közép-magyarországi Operatív Program Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívás

2 2 Célok BERUHÁZÁSI CÉLOK infrastrukturális beruházások támogatása; intézmények eszközellátottságának javítása. ÁGAZATI CÉLOK a versenyképes tudás megszerzésének biztosítása; az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése a HH és SNI tanulók integrált nevelését, oktatását felvállaló intézményekben; a XXI. század iskolája zászlóshajó programmal összhangban az iskolai környezet akadálymentes átalakítása, és akadálymentes informatikai fejlesztése; a pedagógiai és módszertani reformok, tartalomfejlesztések támogatása; egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtése. KIEMELT CÉLCSOPORTOK AZON INTÉZMÉNYEK/TELEPÜLÉSEK, AHOL a gyereklétszám demográfiailag növekszik/stagnál magas a hátrányos helyzetű gyerekek száma.

3 3 A pályázók köre CSAK az alábbi közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak óvoda; általános iskola; Szakiskola, gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium; Többcélú intézmények (a közokt. intézmény több különböző típusú közokt. intézmény feladatát látja el); Nevelési tanácsadó, logopédiai intézet, ha többcélú intézmény tagintézménye A fenti intézmények fenntartói közül nem pályázhat: gazdasági társaságok (kivéve a jogszabályi kötelezettség folytán 2007. július 1. után alakult non-profit gazdasági társaságok) a természetes személyek mint egyéni vállalkozók

4 4 A jogosultság területi és egyéb feltételei Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek támogathatók De csak akkor, ha  a pályázat benyújtásakor a fenntartó tulajdonában állnak, vagy a tulajdon átruházása végett rájuk adásvételi előszerződést kötnek (Bérlet, tartós bérlet, illetve más jogviszony nem elfogadható!)  80% -os kihasználtság (alapító okiratban szereplő férőhely / OKM stat. Lapban szereplő tanuló létszám )  Demográfiai mutatója növekvő/stagnáló (élve születések száma vagy a kiskorú állandó lakosok száma) {(a1/a0-1)+(a2/a1-1)}/2>-0,10  Integrált nevelés oktatás megvalósítása akkor, ha rajta van a „Települések ahol a HH gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot.

5 5 Rendelkezésre álló forrás, támogatás formája, mértéke Keretösszeg 2007-ben: 4 972 650 000 forint 2007. május 29. - 2007. július 16-ig tartó pályázati időszakban 2007. szeptember 17. -2007. november 19. A kiíró szándéka: az első kör forrásainak lekötését követően minden min. 60 pontot elért pályázat a második körben automatikusan részt vesz Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a. Önrész igazolása A pályázati szakaszban nyilatkozni kell (adatlap), és költségvetésbe tervezni Beadható pályázatok száma egy fenntartó több pályázatot is benyújthat – egy feladatellátási helyre egy pályázat

6 6 Igényelhető támogatás összege Támogatott tevékenységekA támogatás minimális összege A támogatás maximális összege „A „ (Eszközbeszerzés)10 millió Ft50 millió Ft B (infrastruktúra+ eszközbeszerzés) Maximális beszerzés: 20% 20 millió Ft (eszközbeszerzés a komplexitás miatt fontos!) Felújítás, bővítés estén: 250 millió Ft Új építés esetén: 500 millió Ft 250 millió forintot meghaladó támogatás csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázható: Nem kerül sor új intézmény létesítésére; az intézmény minden – a SzMSz és Ped. programjában rögzített - funkcióját együttesen ellátni képes új épület/épületegyüttes létesül – a ped. programot csak szerződéskötéshez kell csatolni!; a létesítendő épület/épületegyüttes a már meglévő, de gazdaságos átalakításra alkalmatlan létesítmény minden funkcióját teljes körűen ellátja; a beruházás az intézmény feladat,- és funkciócsökkenését nem eredményezi.

7 7 Támogatható tevékenységek köre „A” eszközbeszerzések A SNI gyerekek, képzését biztosító speciális eszközök és berendezések; oktatásinformatikai berendezések; Infokommunikációs akadálymentes eszközök; tartalmi fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések; az intézményekre vonatkozó kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben szereplő eszközök; konyhai berendezések; kistérségi közoktatási megállapodáson alapuló feladatellátáshoz szükséges iskolabusz. (Kistérségi közoktatási megállapodás alapja lehet: pl. többcélú kistérségi, mikrotérségi, intézményfenntartó társulási megállapodás.)

8 8 Támogatható tevékenységek köre „B” Infrastruktúrafejlesztés Épületek akadálymentes építése, felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele Az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, konyha, tornaterem, medence, tornaszoba, szocializációt segítő helyiségek akadálymentes kialakítása/korszerűsítése; Építésügyi hatóság által előírt parkoló-férőhelyek létesítése; A kistérség igényein alapuló integrált intézmények létrehozása, (épületek integrált feladatellátásra alkalmassá tétele átalakítással) Építés csak akkor, ha a meglévő épület átalakítása költségesebb, mint a zöldmezős beruházás!

9 9 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek „A” és „B” komponens esetében –Beruházás nem valósulhat meg hozzá kapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) a célra külön pályázatot indít. Röviden a TÁMOP-ról: –A KMOP pályázati kiírás keretében pályázóknak a mellékelt nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a TÁMOP keretében pályázatukat elkészítik; –A KMOP pályázati kiírás részét képező „INFRA Kosár” informatív jellegű, azt nem kell betervezni jelen kiírás költségvetésébe; –A TÁMOP pályázat elkészítéséhez a szaktárca szakértői segítséget biztosít a KMOP kiírás nyertesei részére.

10 10 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek „B” komponens esetében: –Az intézmény projekt arányos akadálymentesítése a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumnak megfelelően; –a bejárat és legalább egy mellékhelyiség akadálymentesítése az elérési út biztosításával; –Ha az intézményben hallás,- látás,- mozgássérült, értelmi fogyatékos, vagy autista gyermeket látnak el, az intézményt az ellátott gyermek fogyatékossága szempontjából teljes körűen akadálymentesíteni kell – OKM statisztikai adatlap Fontos: rehabilitációs szakmérnök / szakértő bevonása!

11 11 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok I. Integrált nevelés-oktatást valósít meg, vagy szándékában áll elindítani azt SNI gyerekek tekintetében (alapító okirat vagy fenntartói nyilatkozat alapján); Integrált nevelés-oktatást valósít meg, vagy szándékában áll elindítani azt HH gyerekek tekintetében akkor, ha nincs rajta a „Települések, ahol a HH gyerekek száma meghaladja a 40%-ot” c. listán –Azoknál a településeknél melyek rajta vannak a listán, ott jogosultsági kritérium –Társulás esetén a beruházással érintett intézmény székelye szerinti települést kell figyelembe venni Az infrastrukturális beruházások mellett elérhetővé teszi a kompetenciafejlesztéshez igazított tananyagok és módszertan alkalmazását a megfelelő IKT, bútorzat és felszerelés biztosításával (eszkozbeszerzes@sulinet.hu – IKT esetén) (iskolákra, kollégiumokra);eszkozbeszerzes@sulinet.hu

12 12 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok II. Szervezeti jellegűek: Kistérségi, illetve ezen belüli intézményi társulási, települési többcélú intézmények; Egységes iskolák; Együttműködik a közoktatási intézmény más intézménnyel a pedagógiai tevékenysége folyamán; Pest megyében helyezkedik el - kivéve Budapest. Esélyegyenlőségi szempontok alapján: Teljes körű akadálymentesítés valósul meg – csak azokra, akiknél nem jogosultsági előírás!

13 13 Horizontális szempontok Esélyegyenlőség Akadálymentesítés –Kizáró ok: Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész, helyiség vagy parkoló kialakítása során nem tartják be a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című dokumentum előírásait. Kötelező a Rehabilitációs szakmérnökök bevonása (www.szmm.gov.hu)!www.szmm.gov.hu Szegregáció: –Kizáró ok: Szegregáló vagy szegregációt eredményező oktatás –települési (fővárosi kerületi) önkormányzatoknak, illetve önkormányzati társulásoknak (mely lehet többcélú kistérségi, intézményfenntartó, mikrotérségi, stb.) kötelező Települési (Térségi) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Tervet kell készíteni, de elfogadható Települési (Térségi) Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv benyújtása is, amennyiben annak van (köz)oktatási fejezete. –Azon települések melyek rajta vannak a „Települések, ahol a HH gyerekek száma meghaladja a 40%-ot” c. listán OKM szakértő bevonása kötelező (www.okm.gov.hu )www.okm.gov.hu Környezeti fenntarthatóság  Környezeti fenntarthatósági útmutató alapján

14 14 Elszámolható költségek, melyekhez nem kell alátámasztó dokumentáció Elszámolhatósági időszak: 2006. dec. 20 - 2010. dec. 31 Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek)Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek) –2006.12.20. után és a TSZ hatályba lépése előtt –elszámolható költségének 5% –Kötelezően a szakhatóságok által előírt előzetes tanulmányok, tervek, – előzetes közbeszerzési eljárások Projekt menedzsment költségekProjekt menedzsment költségek –elszámolható költségek max. 4%, de legfeljebb 10 millió Ft –menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és személyjellegű költségek, –Lehetőség van bérjellegű költségként tervezni a menedzsment költségeket, de szakértő céggel is köthető megbízási szerződés a feladat ellátására. –Ide kell tervezni a pályázatírás költségeit is! (költségvetés 3.2. sor)

15 15 Elszámolható költségek, melyekhez kell alátámasztó dokumentáció Szolgáltatások igénybevételének költsége –összes elszámolható költségének max. 30 % –PR, Műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök/szakértő; jogi szakértő; könyvvizsgálói díjak, stb. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) –a garanciális visszatartás elszámolható azzal a feltétellel, ha a kedvezményezett és a kivitelező közötti megállapodás leszabályozza, hogy az érintett garanciális összeget számlán vagy más jogi eszközzel elkülönítik, és az összeghez való hozzáférés feltétele mindkettejük közös, együttes jóváhagyása. –Részletezettségnél fontos, ne egyösszegű, és ne túl részletes - a legmeghatározóbb építési folyamatokra bontottan (pl: szerkezetépítés, belső építészet, udvarrekonstrukció stb.) EszközbeszerzésekEszközbeszerzések –Amennyiben „B” komponens részeként történik beszerzés, úgy a maximum beszerzési határ a beruházás 20%-a –Alsó korlát nincs – a komplexitás miatt fontos – A költségvetésben ne konkrét típusmegjelöléssel ellátott eszközmegjelölés szerepeljen

16 16 Értékelés menete A pályázatról befogadó levél a jogosultsági és teljességi kritériumok ellenőrzése után – nem összetévesztendő az iktatással! A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot A döntés a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül. Benyújtási kritériumok ellenőrzése (nem hiány- pótolható!) Jogosult- sági értékelés (nem hiány- pótolható!) Teljességi értékelés Szakmai értékelés

17 17 Szakmai szempontok Értékelési kategóriák: 1. A pályázó környezetének értékelés 2. A pályázó szervezet értékelése 3. A projekt céljának értékelése 4. Szakmai-műszaki értékelés –4.A Szakmai-műszaki értékelés - Előnyök 5. Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 6. Pénzügyi értékelés 7. Projektterv értékelése 8. Fenntarthatóság értékelése 9. Referenciák 10. Horizontális célok értékelése –10.A Környezeti fenntarthatóság –10.B Esélyegyenlőség Fontos! –Az értékelés alapja a kitöltött Pályázati Adatlap –Az adatlap minden konstrukcióra egyforma  konstrukció specifikus kitöltés a Kitöltési Útmutató alapján!

18 18 Pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk Benyújtási időszak: –2007. május 29. – 2007. július 16. Benyújtandó: –2 nyomtatott (1 eredeti, 1 másolat) és 1 elektronikus példányban (CD) Cím: –VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda 1016 Budapest, Gellérthegy U. 30-32 Pályázati információ, elérhetőségek: –06-40/638-638 CALL Center NFÜ –nfu@meh.hu  az e-mail címre beérkező kérdésekből GYIK kerül összeállításra!@meh.hu A pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "1 Közép-magyarországi Operatív Program Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések