Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Érd, 2011. június 15. Bazsóné Megyes Klára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Könyvtárosok Egyesülete Érd, 2011. június 15. Bazsóné Megyes Klára."— Előadás másolata:

1 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Érd, 2011. június 15. Bazsóné Megyes Klára

2 MKE A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet végzők, a könyvtárak és szakinformációs intézmények országos hatáskörű, civil, non- profit szervezete.  Történet  Célok, feladatok  Dokumentumok  Felépítés  Működés

3 Könyvtárszakma Könyvtárak – könyvtárosok Szakmai irányítás (összefogás): NEFMI, OSZK KI Egyesületek:MKE Egyéb, önálló egyesületek (Egyházi, Orvosi, Egyetemi Egyéb, az MKE-n belül (is) működő egyesületek (KTE, CsMKE, KKE) IKSZ

4 MKE történet  1935  Szervezetek megalakulása  Elnökségek  Kötet Bényei Miklós szerkesztésében

5 Célok  kezdeményezőleg részt vesz a könyvtárpolitika és a szakinformációs politika alakításában; az erre vonatkozó törvényhozási, kormányzati és egyéb társadalmi döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában;  gyarapítja tagjainak szakmai és általános ismereteit és fejleszti hivatástudatát; állást foglal a könyvtáros-képzés és -továbbképzés kérdéseiben; figyelemmel kíséri és véleményezi a képző intézmények munkáját  képviseli a könyvtárosok, szakinformációs tevékenységet végzők, valamint a könyvtárak és szakinformációs intézmények szakmai érdekeit  előmozdítja a könyvtárak és szakinformációs intézmények együttműködését, munkamegosztását, rendszerbe szerveződését; ennek érdekében tanácsaival segíti a könyvtárakat fenntartók (állami, önkormányzati és más intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját  előmozdítja és ápolja az együttműködést a belföldi és külföldi, nemzeti, és nemzetközi szakmai és egyéb szervezetekkel, különös tekintettel a határokon túl élő magyar könyvtárosok szervezeteire.

6 Tevékenység és szolgáltatások  vitaüléseket, konferenciákat, tanfolyamokat, tanulmányutakat és más rendezvényeket szervez  a könyvtári szolgálat érdekeinek védelme és fejlődésének előmozdítása céljából részt vesz a szakma felügyeletét ellátó minisztérium által létrehozott bizottságokban; véleményezi a szakmát érintő jogszabályok tervezeteit  szakmai ajánlásokat, javaslatokat készít, kiadványokat jelentet meg  támogatja tagjainak külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét, ösztöndíjakhoz jutását; pályázatokkal segíti szakmai fejlődésüket.  tájékoztatja tagjait és a nyilvánosságot tevékenységéről és az aktuális szakmai kérdésekről.

7 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti diagramja KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 34 SZERVEZET Területi 18 db Szakterületi 13 db Társult 3 db TAGGYŰLÉS (egy szervezet teljes tagsága) Szervezetek vezetőségei elnök 5-6 fő tag, ebből 1 titkár Munkacsoportok: -Oktatási – képzési ; -Akkreditációs ; -Stratégiai; Életpálya; -Alapszabály; -Gazdálkodási; -Jogi; -Honlap; -Nemzetközi kapcsolatok… stb. TANÁCS Élén a Tanács elnöke Elnökség elnök főtitkár 7 tag (ebben alelnökök) 2 póttag Etikai Bizottság Ellenőrző Bizottság elnök, 4 tag, 1 póttag Titkárság 1 fő fizetett alkalmazott

8 Felépítése  Területi szervezetek: földrajzi régiók, megyék: 18 szervezet (ezen kívül a Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete, Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete)  Szakterületi szervezetek (szekciók):  Bibliográfiai,  Olvasószolgálati,  Műszaki,  Társadalomtudományi,  Gyermekkönyvtáros,  Múzeumi,  Jogi,  FITT Fejlett Információs Technológiák és Társadalom,  Zenei Könyvtárosok Szervezete, Tudományos Szakkönyvtári, Könyvtári Informatikusok Szekciója, Közkönyvtári Egylet, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Mezőgazdasági Szervezet, valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete

9 Felépítése - vezető szervek  Küldöttgyűlés (az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve)  Elnökség (az egyesület munkájának irányítója, szervezője – 9 tagú)  Tanács (a szervezetek képviselőiből áll; az elnökség tanácsadó szerve és a szervezetekkel fenntartott kapcsolatait biztosító testület – 33 tagú)  Ellenőrző Bizottság (5 tagú)

10 Működését meghatározza  Alapszabály – közgyűlés hozza, módosítja  Ügyrend  SZMSZ

11 Tagság  Egyéni és testületi tagság  Tiszteletbeli tagok  A tag éves tagdíjat fizet. Tagdíjnak minősül:  az MKE tagdíj  a szervezeti regisztrációs díj.  A tag tetszőleges számú területi és szakterületi szervezetben regisztráltathatja magát. Az egyéni tagnak legalább egy szervezetben regisztráltatnia kell magát, kivéve, ha egyúttal egy olyan más könyvtáros egyesületnek is tagja, amellyel az MKE együttműködési megállapodást kötött. Az ilyen tagok jogainak és kötelességeinek gyakorlását a szerződő felek adminisztratív és szervezési együttműködés keretében elősegítik.  A tag felvétele csak akkor tagadható meg, ha ez az alapszabályból következik  Jelenleg kb. 1800 fő egyéni, 200 fő testületi tag van

12 Tagság 2. A tagság megszűnik:  a tag kilépésével, melyet az elnökséghez kell írásban bejelentenie;  kizárással;  a tagdíjfizetés – felszólítás ellenére történő – elmulasztása miatti törléssel, vagy  a tag halálával, illetve a testületi tag megszűnésével.

13 Jogok  szavazati joga van mindazon szervezetekben, amelyekben regisztráltatta magát (a továbbiakban: regisztráló szervezet);  megválasztható az egyesület, illetve a regisztráló szervezet(ek) választott szerveinek bármely tisztségére (a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével);  a küldöttközgyűlésre – egyazon küldöttközgyűlésre csak egy szervezet képviseletében – küldöttnek választható;  a küldöttközgyűlésre küldöttet választhat és azon küldöttje útján állást foglalhat;  javaslattételi és kezdeményezési joga van az egyesületet és a regisztráló szervezet(ek)et illető kérdésekben, ideértve a tisztségviselők megválasztására vagy visszahívására tett javaslatokat;  tájékoztatást kérhet és kap az egyesület és bármely szervezetének tevékenységéről;  részt vehet az egyesület és szervezetei által szervezett konferenciákon, előadásokon és egyéb rendezvényeken;  egyesületi célra igénybe veheti az egyesület és a regisztráló szervezet(ek) helyiségeit és berendezéseit;  pályázhat az egyesület és a regisztráló szervezet(ek) által meghirdetett tanulmányutakra és ösztöndíjakra; igénybe veheti a pályázatok formájában meghirdetett és más támogatásokat;  ingyenesen, illetve kedvezményesen részesülhet az egyesület és a regisztráló szervezet(ek) kiadványaiból;  részesülhet minden olyan egyéb kedvezményben vagy juttatásban, továbbá szolgáltatásban, amelyet az egyesület és a regisztráló szervezet(ek) egyéni tagjainak nyújt(anak).  évente érvényesített tagsági igazolványt kap, amellyel igazolja az egyesülethez tartozását.

14 Kötelességek Az egyéni tag kötelességei:  betartani az egyesület alapszabályának, illetve a regisztráló szervezet(ek) szervezeti és működési szabályzatának, továbbá más, ügyrendi szabályoknak a rendelkezéseit;  rendszeresen fizetni a tagdíjat. Magánvélemény: részt venni a munkában, jelen lenni, véleményt nyilvánítani stb.

15 Küldöttgyűlés Össze kell hívni:  évenként;  mindenkor, amikor azt az elnökség elhatározza;  ha az egyesület ellenőrző bizottsága – az alapszabály felhatalmazása alapján – rendkívüli küldöttközgyűlés összehívását kéri;  ha azt a bíróság elrendeli;  mindenkor, amikor a tagok legalább egyötöde – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri 20 tagonként 1 fő küldött Testületi tagok – 1 fő küldött

16 Elnökség 9 fő:  Elnök (közvetlen választás)  Főtitkár (közvetlen választás)  Tagok – 7 fő választása, majd ez elnökség választja az alelnököket Jelenleg: Bakos Klára elnök, Fehér Miklós főtitkár, Barátné Hajdú Ágnes, Kiss Gábor, Dr. Redl Károly alelnökök, Biczák Péter, Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Takáts Béla, Zselinszky Lászlóné tagok Egyéb: évente legalább 8 ülés, a Tanács és az EB elnöke is meghívott

17 Tanács  A szervezetekben regisztrált tagság képviseleti és az elnökség tanácsadó szerve a tanács.  A tanács a területi és szakterületi szervezeteknek a taggyűlésük által egy választási időszakra megválasztott egy-egy képviselőjéből áll, annyi tagú, ahány szervezet van.  Elnökét maga választja (Nem lehet szervezeti elnök).  Évente 4 ülés.

18 Ellenőrző bizottság  Az egyesület alapszabály és az ügyrendi szabályok szerinti működését és gazdálkodását, továbbá a közhasznúság céljainak érvényesülését az egyesület ellenőrző bizottsága felügyeli. Feladatait a szervezetek ellenőrző bizottságaival megosztva, velük együttműködve látja el.  Elnök: Dr. Horváth Sándor Domonkos  Tagok: Elekes Eduárdné  Fülöp Attiláné  Dr. Hangodi Ágnes  Tőzsér Istvánné

19 Néhány egyéb információ  Vándorgyűlések évente  Kitüntetések – szervezetenként is vannak  MKE emlékérem  Füzéky István emlékérem

20 Szervezetek  Közgyűlés – évente egyszer  Vezetőség: elnök (közvetlen választás)  Tagok (4-6 fő), közülük lesz a titkár  Ellenőrző bizottság: elnök és 2 tag

21 PEMEKSZ 2011-2014. Vezetőség:  Elnök: Bazsóné Megyes Klára  Titkár: Bötkös Adrien  Tagok: Fülöp Attiláné  Jancskár Judit  Némedi Tivadarné  Szamosvári Istvánné  Szőts Dávid

22 PEMEKSZ EB Elnök:  Dr. Kovács Csilla Tagok:  Damner Erzsébet  Sebestyénné Majchrowska Ewa


Letölteni ppt "Magyar Könyvtárosok Egyesülete Érd, 2011. június 15. Bazsóné Megyes Klára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések