Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BŰN és BŰNHŐDÉS CSONGRÁD

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BŰN és BŰNHŐDÉS CSONGRÁD"— Előadás másolata:

1 BŰN és BŰNHŐDÉS CSONGRÁD
Csemegi Károly Könyvtár (Szentháromság tér 12.) április 11 (szombat) 17 óra Bibliai előadás

2 BŰN = TÖRVÉNYSZEGÉS  / KI ALKOTJA A TÖRVÉNYT? /
I.BŰN ) ~ FOGALMA BŰN = TÖRVÉNYSZEGÉS  / KI ALKOTJA A TÖRVÉNYT? / a.)Emberi meghatározás (szubjektív!) Az egyén dönti el (New Age) <--> Nincs erkölcsi alapja A mindenkori hatalom dönti el  kiszámíthatatlan (állandóan változik)  emberi jellem, államhatalmi struktúrák… igazságtalan (nem egységes)  javak elosztása, halálbüntetés, eutanázia, azonos neműek házassága… tragédiákhoz vezet  önbíráskodás, háborúk, éhínségek…

3 b.) Biblia tanítása Csak Isten határozhatja meg
Tökéletes (hibátlan törvényeket alkot) Zsid 5,9 Tiszta (erkölcsi alapja van hozzá) Luk 1,49 Mindenható (mindenkori hatalom) Jel 16,7 Örökkévaló (kiszámítható) Zsid 13,8 ; Jak 1,17b Igazságos (mindenkire vonatkozik) Ján 14,6 Oltalmaz (védelmünket szolgálja)  közlekedés - KRESZ

4 2.) ~ EREDETE a.) Szellemi lények (angyalok) teremtése  szolgáló lelkek Lucifer  Oltalmazó kérub (Ezékiel 28, 12-17) Mihály  Izráelért áll (Dániel 12,1) Gábriel  Isten előtt áll (Lukács 1,19) Lucifer lázadása és levettetése  (Jelenések 12, 7-12) Ismeret  Felfuvalkodás  Kívánság  Lázadás 1Kor 8, Péld 18,12 ; 16, Jak 1, Pét 1,3-4

5 b.) Földi (ember) világ teremtése 1Mózes 1
Hazugság  Kívánság  Törvényszegés  Ismeret „…olyanok lesztek…” „…kívánatos az a fa a bölcsességért…” „…arról az egyről ne egyél…” „…megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei…” Eredendő bűn  Minden emberre elhatott (Róm 5,12) „Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.”  Bűnben születünk (Zsolt 51,7) „Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.”  Nincs aki jót cselekedne (Zsolt 53,4 ; Róm 3,10-12) „Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” „Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.”

6 II.BŰNHŐDÉS 3.) ~ KÖVETKEZMÉNYE
a.) Az ember Istentől való elszakadása = szellemi halál A bűn ismerete A halál törvényének az uralkodása (könny, fájdalom, kiáltás, halál, gyász…) b.) A teremtett világ megromlása („rabság és rothadandóság alatt.) (Róm 8,21-22) Állatvilág megvadulása (tápláléklánc) Növényvilág elvadulása („bogáncskórót teremjen…”)

7 4. ~ BÜNTETÉSE Örök kárhozat (Istentől való örök elszakítottság)
A büntetés helye a pokol („És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, homártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.” Lk 16,24 „A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.” Mk 9,44 „És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.” Jel 20,10 „És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” Jel 20,15 „Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.” Mt 25,41

8 III. A MEGOLDÁS ÉLNI ISTEN FELKÍNÁLT KEGYELMÉVEL
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Ézs 53,5 Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2Kor 5,21

9 IV.MIT TEHETSZ? a.) Valld meg bűneidet!
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1Ján 1,9 b.) Köszönd meg az Úr Jézus helyettes áldozatát! Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Róm 10,9 c.) Higgy az Úr Jézus Krisztusban! Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ján 3,16 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ján 3,36a

10 Minden tettünknek van következménye?
a.) Örökkévalóságra nézve Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von! Préd 12,1 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mát 5,28  tekintet (gondolat) A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne. 1Ján 3,15 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

11 b.) Földi életre nézve Megnyomoríthat: „És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez- é vagy ennek szülei, hogy vakon született?” Ján 9,2 „Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Zsolt 32,3 „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek. 3Ján 1,2

12 Mit tegyek, ha nem tudok magamnak megbocsátani?
Ha a tökéletes Isten megbocsátott neked Jézus Krisztus kifolyt vérére tekintve, akkor nem lehetsz szűkkeblűbb mint Ő.

13 Jó cselekedetekkel "kiválthatjuk" vétkeinket?
Nem! Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ef 2,9 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid 9,22

14 Hol van itt az igazság, ha az első bűneset miatt kell szenvedni?
Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik. Jer 3,39 Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele. Jer 31,30

15 Akkor is aratnom kell, amit vetettem, ha megbántam a bűneimet?
Örökkévalóságban nem: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1Ján 1,9 Földi értelemben igen: Dávid bűnének következményei (gyermek meghalt, fegyver a házában…)


Letölteni ppt "BŰN és BŰNHŐDÉS CSONGRÁD"

Hasonló előadás


Google Hirdetések