Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány, Civil Szolgáltató Központ Görbe Szilvia és Pikó Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány, Civil Szolgáltató Központ Görbe Szilvia és Pikó Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány, Civil Szolgáltató Központ Görbe Szilvia és Pikó Zsuzsanna

2 Miről szól az 1+1%-os, 1996. évi CXXVI. törvény a civileknek? Jogot biztosít a személyi jövedelemadót fizetőknek arra, hogy az szja 1%-át egy civil szervezetnek, másik 1%-át egy egyháznak ajánlják fel. A kedvezményezett szervezet a felajánlott összeget közcélú tevékenységére és működési költségre használhatja fel. (A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás harminc százalékát nem haladhatja meg.)

3 Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %- át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, és jövedelemadóját maradéktalanul, határidőig!!! befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től

4 Kedvezményezett szervezetek köre Társadalmi szervezet és alapítvány, mely a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel a bíróság nyilvántartásba vett Olyan társadalmi szervezet, (köz)alapítvány mely a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 éve a közhasznú tevékenységet végez, azaz közfeladatot lát el, és a bíróság jogerősen kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett, Olyan szervezet, melyet az 1996.évi CXXVI. törvényben külön nevesítenek, vagy országos szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült. Felsőoktatási tv. 1. sz. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmények

5 További feltételek székhelye Magyarországon van, működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekében történik. nyilatkoznia kell arról, –hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. –alapszabályát, alapító okiratát az előző pontban foglalt feltételeknek megfelelően módosította (a módosítást a bíróságra benyújtotta). –köztartozása nincsen (a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között ). –előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

6 Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek? A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermekek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euroatlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

7 További tennivalók A nyilatkozat megtételére az érdekelteket az APEH legkésőbb az adott év szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető.

8 Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb az adott év december 15-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt), vagy a szervezet nem megfelelően válaszolt az APEH felhívására, akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, adószámáról, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza. Az APEH a kedvezményezett kérésére további adatokat is ad. Az APEH továbbítja a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium honlapjára is

9 Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Ha a szükséges nyilatkozatok valamelyike hiányzik, akkor az APEH az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át az 1%-ot. Ha az APEH a nyilatkozatokat valamilyen okból nem fogadja el, akkor erről határozatot kell hoznia, amelyet a szervezet megtámadhat a bíróságon. A nonprofit szervezeteknek átutalt 1 %-ok felhasználását az APEH utólag ellenőrizheti, és amennyiben a szervezet nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, vagy amennyiben az adóhatóság a közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználást állapít meg, annyiban az APEH kötelezheti őt az 1%-ok visszafizetésére a központi költségvetésbe.

10 Mire használhatja a civil szervezet az 1%-os adományt? Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott) Működésre (együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás 30%-át nem haladhatja meg) Különösen az alábbiak vehetők figyelembe –Bérköltség –Székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek; különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak (amennyiben magánlakás is egyben>> NEM!) –Postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek)

11 Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, de maximum 3 évre 2009-től a civil szervezeteknek és intézményeknek nem költséges sajtóközleményként kell közzétenniük, hogy mire használták az előző évben kapott összeget, hanem az adóhatóságnak küldhetik el ingyenesen a közleményeket. A beszámolókat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzéteszi a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján. Ha a szervezetnek van saját honlapja (melynek tartalmáért ő felel), közleményét e felületen is el kell helyeznie a az átutalást követő év december 15-ig, és azt legalább egy évig nem távolíthatja el.

12 Milyen formában kell nyilatkozni? Nyomtatvány részeként a perforált részen (nem kell borítékba tenni, se letépni!) lezárt, normál postai borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezni, ( A borítékra rá kell írni az adózó adóazonosító jelét ) lezárt, normál postai borítékban a munkáltatónak kell leadni ; (munkáltatói adómegállapítás esetén alá is kell írnia a nevet a boríték leragasztásnál átfolyóan) elektronikusan (önmaga vagy meghatalmazással) utólagosan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán eljuttatva az adóhatóságnak (akkor lesz érvényes, ha korábban nem érkezett be érvényes 1+1%nyilatkozat)

13 Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? Mindenki leadhatja május 20-ig személyesen vagy postán az APEH számára a felcímzett borítékban külön is!!! De leadhatja mindenki az adóbevallása részeként is a megfelelő időpontban. Határidők 2009: 1.Február 16. ADAM, vállalkozók 2.Május 10. munkáltatói adómegállapítás 3.Május 20. Egyéni adóbevallás

14 Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? választott szervezet adószámát szervezet nevét is tartalmazhatja, de nem kötelező. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni.

15 Gyakori hibalehetőségek -Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve pontatlanul lett megadva. -A nyilatkozatot tartalmazó borítékon hiányzik kötelezően megadandó adóazonosító, vagy nincs a boríték a ragasztáson átnyúlóan aláírva (munkáltatói). -Felajánló egyszerre nyilatkozik a perforált részen és borítékosan is az adócsomagban. -Nem hatalmazza fel a könyvelőt, hogy 1+1%-ról is nyilatkozzon. (elektronikus) -Két civil szervezetnek, vagy két egyháznak kívánta felajánlani -Nem fizeteti meg az adót időben

16 Adatok – felajánlott összeg (1999-2008) A civil szféra számára felajánlott: 2009. – 9,7 milliárd 2008. – 9,4 milliárd 2007. – 8,8 milliárd 2006. – 7,7 milliárd 2005. – 7 milliárd 2004. – 6,9 milliárd 2003. – 6,2 milliárd 2002. – 5,1 milliárd 2001. – 4,3 milliárd 2000. – 3,7 milliárd

17 Adatok – felajánlott összeg tevékenységi körök szerint (százalékos) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 9,532 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás 7,673 Tudományos tevékenység, kutatás 2,024 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 31,245 Kulturális tevékenység 14,396 Kulturálisörökség megóvása 5,507 Műemlékvédelem 1,018 Természetvédelem,állatvédelem 1,499 Környezetvédelem 1,5110 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 2,5311 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 3,8612 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 0,9514 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 15,6815

18 Adatok – felajánlott összeg/kedvezményezett 200120022003200420052006200720082009 Érvénye s nyilatko zat 1.299.1551.330.2181.396.83 3 1.334.8811.342.8241.533.0521700.0 00 1600.0 00 Kedvez ményez ettek száma 18.62820.29022.01823.25524.95725.78527.78528.87229.741 1 nyilatko zat átlagös szege 332538794439505752445734574055296062 A felajánl ott összeg 1 civil szervez eti átlaga 233.652255.750279.650302.006280.482298.623316.717325.57 4 328.03 5

19 Adatok – Felajánlott összeg nagysága ( 2007) -100 Ft alatt: 233 szervezet -100 – 1000 Ft: 646 szervezet -1000 – 10 000 Ft: 2 975 szervezet -10 000 – 100 000 Ft: 10 885 szervezet -100 000 – 1 millió Ft: 11 670 szervezet -1 millió – 5 millió: 881 szervezet -5 millió – 20 millió: 108 szervezet -20 millió – 50 millió: 17 szervezet -50 millió fölött: 11 szervezet

20 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Felajánlók végzettsége (2000. évi kutatások alapján, százalékban) IskolázottságEgyszer v. kétszer rendelkezett 1997-től kezdve mindig rendelkezett Egyik évben sem 8 osztálynál kevesebb 36,84,059,2 Általános iskola 29,119,851,1 Szakmunkásképző 25,925,049,1 Középiskola 31,331,836,9 Egyetem, főiskola 26,252,920,9

21 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Felajánlók foglalkozása (2000. évi kutatások alapján, százalékban) Foglalkozási csoportEgyszer vagy kétszer rendelkezett 1997-től kezdve mindig rendelkezett Egyik évben sem Vezető 26,756,616,7 Egyetemi végzettségű szellemi 29,151,419,5 Egyéb szellemi 32,837,429,8 Szakmunkás 27,826,845,4 Betanított és segédmunkás 31,218,850,0 Egyéni vállalkozó 24,823,651,6 Egyéni gazda 9,1 81,8

22 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért ajánlják fel az 1%-ot? (2000. évi kutatások alapján, százalékban) Rászorulók segítése 22,8 Konkrét tevékenységi terület támogatása 22,6 Értékek védelme, szolidaritás kifejezése 17,9 Gyermekek támogatása 10,1 Speciális intézmények támogatása 7,2 Személyes érdekek, vagy érintettség 7,2 Társadalmi és gazdasági problémák kezelése 6,3 A támogatott szervezett kiválósága 5,9

23 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért NEM AKARJÁK felajánlani az 1%-ot? (2000. évi kutatások alapján, százalékban) Etikai problémák, a potenciális kedvezményezett megbízhatatlansága 45,9 A folyamatok átláthatatlansága, bonyolultsága, magas költségei 34,7 A célok megkérdőjelezése, az állami felelősség átvállalásának elutasítása 19,4

24 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Egyéb adatok (felajánlási hajlandóságok) Az 1% felajánlási hajlandósága valamivel magasabb: - az állami szektorban dolgozók körében, - a közigazgatásban, valamint a kultúra és oktatás területén dolgozók körében, - a nők körében, - az aktív munkavállalók között az idősebbek körében, - a magasabb jövedelműek körében.

25 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása – a felajánlások címzettje szerint Személyesen ismeri a szervezetet – 41% Csak hírből ismeri a szervezetet – 38% Barátok, ismerősök által ismert szervezet – 16% Rögtönzött és átengedett döntések - 5%

26 Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása, ha nem ismeri a szervezetet Barátok, ismerősök44,0 Napilapok, hetilapok, folyóiratok32,2 Rádió, televízió25,5 Szórólap13,0 Munkahelyi megkeresés10,9 Korábbi kapcsolat a kedvezményezettel 8,1 Postai megkeresés1,9 Otthoni megkeresés0,6

27 1% kampánytervezés 1. Olvassa el a törvényt, útmutatóinkat mielőtt belekezd az adószáma hirdetésébe! 2. Már az adóbevallási időszak előtt is szerepeltesse az adószámát minden írott anyagán! 3. Döntse el előre, hogy bármennyi felajánlást is fog kapni azt átveszi, és nem utasítja el! (A kis összegű támogatás még tovább csökken majd, ha nem így tesz.) 4. Kezdje el kampánya tervezését még az ősz folyamán! 5. Ne feledje, kb. 27 ezren versenyeznek az Ön szervezetén kívül az 1%-okért! 6. Határozza meg pontosan a saját célcsoportját, a nekik szóló üzenetet, és keressen egy olcsó, a célcsoport minél nagyobb részéhez eljutó közvetítési csatornát! (Hírlevél, szaklap, jegy hátoldala, iroda előcsarnoka, rendezvény, intranet stb.)

28 1% kampánytervezés 7. Az adófizetők komoly részét még egyik szervezet se győzte meg! 8. Gondolja meg, szüksége van-e profi segítségére, azt meg tudja-e fizetni, vagy adományként, önkéntes munkaként számít rá! 9. Tájékozódjon a hasonló szervezetek kampányairól és eredményeiről! (az előző évi eredményekről: www.apeh.hu) 10. Becsülje meg a fellelhető tapasztalatok és kutatások alapján a várható bevételt! (Az iskolázottsággal és az szja nagyságával emelkedik az 1%-ról való nyilatkozási hajlam, legtöbben a megyeközpontokban nyilatkoznak, a nők inkább adnak, mint a férfiak További anyagok: www.nonprofit.hu ) 11. Ne költsön a hirdetésre többet, mint a várható bevétel! 12. Ha nem árva állatokkal és súlyosan sérült gyerekekkel foglalkozik, akkor mondjon le a drága reklám eszközökről! 13. Nincs közismert, vagy könnyen megjegyezhető neve, szlogenje a szervezetnek? A remélt bevételt ossza el kettővel!

29 1% kampánytervezés 14. Lehetőleg konkrét célra gyűjtsön, és azt kommunikálja! Fotózza le, mutassa be mire költötte az előző évi 1%-okat! 15. A szervezet adószámát minden munkatárs, támogató, önkéntes stb. ismerje! 16. A kampány időszak alatt jussanak eszébe újságíró/marketinges barátai - hátha van egy-két jó ötletük! Hasznos lehet a könyvelők és a vállalton belüli kommunikációért felelős munkatársak megkeresése is. 17. Minden nyilatkozatot időben adjon le az APEH-nak, és a szervezet vezetőjét szeptemberben tartsa „aláírás-kész” állapotban! 18. Ne feledje, hogy előző évi 1%-os bevételéről ezentúl nem kell költséges hirdetést megjelentetnie! (az adóhatóságnak küldhetik el ingyenesen a közleményeket október 31-ig. Esetleg ha sejti, hogy kik lehettek a felajánlók, akkor áldozzon rá, hogy visszajelzést kapjanak a nyilatkozók!) 19.Éljen az ingyenes lehetőségekkel, pláne, ha az olyan hasznos, mint a NIOK Alapítvány, vagy a megyei CISZOK 1%-os programja! 20. Gondoljon rá, hogy nem az 1% az egyetlen lehetőség!

30 1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Lehetőségek Ismertség és megbízhatóság növelése a helyi környezetben Átláthatóság növelése Támogatók számának növelése Forrásbevonás az alaptevékenység támogatására Egyéni adományozás szokásának erősítése Ismertség növelése a potenciális ügyfelek körében Marketing, kommunikáció gyakorlatának növekedése

31 1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Kockázatok Nagy a verseny ugyanazon támogatók megnyerésére Nem egyértelmű az adófizetőknek, mit kell tenniük, vagy mibe kerül ez nekik Limitált időkorlát a kampány számára, főként a média megnyerésére limitált az esély A stáb elfoglaltsága – a kampány sok időt igényel A kapott támogatás kisebb is lehet, mint a befektetett energia és források Nincs utánkövetési lehetőség (nem tudja a szervezet, ki volt a felajánló)

32 1% kampánytervezés Szükséges források Emberi – kampány koordinátor, munkatársak, önkéntesek, kommunikációs szakemberek Pénzügyi – kreatív anyagok tervezése, gyártása, hirdetési helyek, szakemberek, extra munkatárs fizetése In kind – ingyenes, vagy kedvezményes biztosítása a felsorolt forrásoknak

33 1% kampánytervezés Ellátandó feladatok Üzenet szerkesztése Csatornák kiválasztása Célcsoport elérése Kampányanyagok szerkesztése Kapcsolat építése és fenntartása a partnerekkel, szolgáltatókkal Gyártatás Kampánytevékenység szervezése Értékelés

34 1% kampánytervezés Célcsoportok Helyi – a közösség, amelyben a tevékenységet végzik Regionális – a közösségen belül, illetve ahová a tevékenység hatása kiterjed Országos – helyhez, közösséghez nem köthető (jelenlegi, ismert érintettek – ismeretlenek)

35 1% kampánytervezés Üzenet tervezése Tiszta, világos – könnyen érthető Rövid – könnyen és gyorsan közvetíthető Célcsoporthoz igazított – a kulturális és érzelmi kontextusban érthető Egyedi – azonosítható 1%-hoz köthető

36 1% kampánytervezés Üzenet tervezése Azonosítsa a szervezetet a missziója, vagy a kiszolgált kedvezményezettek által Legyen tiszta, mire is szükséges a támogatás Tegye világossá, hogy ez kifejezetten az 1%-hoz kötődik Tegye világossá, mit kell tennie a felajánlónak Tegye világossá, hogy nem „kerül pénzébe” a felajánlónak Pozícionálja a szervezetet a többiek között Emelje ki, hogy a kis összeg is nagy segítség lehet a probléma megoldásában

37 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek Közvetlen – találkozók, telefonhívások, email és levél, események Közvetített – média (írott sajtó, TV, rádió) használata, (kültéri – beltéri) poszterek, szórólapok, weboldalak Kis költségvetésű kampányok – közvetlenül az ismert célcsoport elérése Komplex kampányok – közvetített eszközökkel több célcsoport elérése

38 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek listája Személyes találkozók barátokkal, támogatókkal, stb Előadás saját vagy egyéb eseményeken Saját hírlevél és kiadványok, egyéb kommunikáció – pl. email aláírások Baráti vállalatok, intézmények munkavállalóinak előadás tartása – találkozók vagy belső intraneten, levelezésen, táblán keresztül Partnerek hírleveleiben történő megjelenés Adatbázisból közvetlen kapcsolatfelvétel (levél, telefon, email), akár család, barátok, ismerős-lavina Bannerek, city-light, poszter, outdoor – pl. közlekedési eszközök, indoor – pl. boltok, kávézók, intézmények Saját weboldal, bannerek az oldalon TV, rádió spotok sugárzása, hirdetések újságokban, magazinokban Cikkek az újságokban, riportok TV, rádió műsorokban Rövid üzenetek újságokban Freecard, szórólap boltokban, kávézókban Direct mail – postaládákban Behúzások (saját vagy sajtótermékekbe) És még sok egyéb….

39 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek kiválasztása – amit meg kell fontolni Mik a szervezet erősségei és forrásai, amely megkönnyíti a választást, hogy melyik módszert válasszuk Ki a célcsoportja az 1% kampánynak (hogy biztosra menjünk, hogy a kiválasztott módszer a célcsoportot éri el) Mik az egyes módszerek anyagi igényei – maradjunk költséghatékonyak

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Információforrások www.nonprofit.hu/egyszazalek - útmutatók, civil szervezeti adatbázis, statisztikák www.onepercent.hu - 1% communication toolkit www.apeh.hu – kedvezményezettek listája, útmutatók

59 Jelen prezentáció a tájékoztatás célját szolgálja, további szóbeli, írásbeli, online felhasználásához, sokszorosításához a NIOK Alapítvány engedélye szükséges! NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV/3 06-1-315-3151, fax: 06-1-315-3366 contact@niok.hu www.nonprofit.hu, www.niok.hu


Letölteni ppt "Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány, Civil Szolgáltató Központ Görbe Szilvia és Pikó Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések