Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Részesedés a társadalom fejlődésében Keszeli Sándor Bella Katalin Berta Árpád.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Részesedés a társadalom fejlődésében Keszeli Sándor Bella Katalin Berta Árpád."— Előadás másolata:

1 Részesedés a társadalom fejlődésében Keszeli Sándor Bella Katalin Berta Árpád

2 Familias Consortio 42-48 A család: 1. benső élete az emberség iskolája (egészséges embereket nevel) 2. benső élete a kereszténység iskolája („kicsi egyház”) 3. szolgáló közösség: a. a személyes kapcsolatok szintjén b. a társadalmi struktúrák szintjén

3 Tervszerűség Külföldi tapasztalatok Alapjai: Isten „pedagógiája”; a társadalom „változékonysága” Az egyház is biztat erre (pl. KÁD, MKD) Békéscsabai családnap: „szikra” Tervezés: 1. munkacsoport, 2. fogalmak, 3. folyamat, 4. külföldi modellek, 5. helyzetfelmérés…: missziós helyzetek; igény a mélyebb lelki életre, ön- és hitismeretre, hitelesebb kapcsolatokra, közösségre; sok a rászoruló…

4 Egyházmegye megújulása Pasztorális Helynökség: „Megújulva megújítani” folyamat: 1. év: megtérés 2. év: közösségépítés 3. év: misszió A családpasztorációs szolgálatok igazodnak ehhez

5 Iránytű Célja: gyakorlatias javaslatok (segédanyag) felnőtt- csoportoknak a megújulásért. Érintettek: családcsoportok, házaspárok, egyéb közösségek. Felépítése: 3 év – 3 nagy egység: 1. megtérés Szeresd 1. önmagadat! 2. Istenedet! 3. felebarátodat! 2. közösségépítés Közösség 1. Krisztussal 2. a családban 3. az egyházban 3. misszió Misszió 1.a családban 2.az egyházban 3.a társadalomban Nem „témák”, hanem fejlődési lehetőségek!

6 Iránytű Minden év kb. 20-25 kisebb egység, 9 elemmel Sokrétű alkalmazhatóság (megosztások, tanítás, csoportmunka, egyéni elmélyülés…) Az elemek módszertani logikája: Élet (-gyakorlat, -szemlélet, viszonyulás, „hit”) A hit forrásai (szemlélet, viszonyulás, hit) Megújulás, változás

7 Iránytű 1. megtérés 2. közösségépítés 3. misszió Familiaris consortio 42-48. Iránytű nagy egységei Lehetőség a növekedésre a teljesebb keresztény életben. 1. A család az emberség iskolája 2. A család a kereszténység iskolája 3. A család szolgáló közösség

8 „Beszélgetések az életről” - evangelizációs segédanyag Célja: gyakorlatias javaslatok felnőtt-csoportoknak, ahol vannak nem hívő tagok is – elsegíteni az első hitbeli döntésig. Érintettek: családcsoportok, házaspárok, egyéb közösségek. Felépítése: 24 evangelizációs témajavaslat; módszertani útmutatásokkal.

9 Plébániai családi közösségek megtartása és létrehozása Konzultációs nap (hétvége) családfelelősöknek Baba-mama klub vezetők találkozója Megerősítés, indulás nehézségeinek a leküzdése Közös gondolkodás, saját tapasztalataink megosztása (pozitív, negatív) szempontok, motiváció és módszerek

10 Nehézségekkel küzdők segítése Elváltak, egyedülálló szülők csoportja Özvegyek csoportja Gyásztanácsadás Krízisbe került családok segítése (családterápia)

11 Fiatalok felkészítése a családi életre Családi Életre nevelés órák bevezetése iskolákban CSÉN- munkatársak képzése családi élet témái Természetes Családtervezés Tanfolyamok Jegyes /ifjú házas hétvége elkötelezett pároknak

12 Összefogás falakon kívül Házasság Hete Összefogás: Mozgalmak Egyesületek Felekezetek Médiumok (nem vallásos is) Adjanak hírt, beszéljenek a témáról Rendezvényeink helyszínei város forgalmas terei, egyéb helyei városi könyvtár, múzeum, a szegedi egyetem Tanulmányi és Információs Központja, ismert kávézók

13 A csal á d feladata (FC alapj á n)→ Benső é lete az embers é g iskol á ja Benső é lete a kereszt é nys é g iskol á ja Szolg á l ó k ö z ö ss é g a szem é lyes kapcsolatok szintj é n Szolg á l ó k ö z ö ss é g a t á rsadalmi strukt ú r á k szintj é n Egyh á zmegyei szolg á lat ↓ „ Ir á nytű ” seg é danyag   Evangeliz á ci ó s seg é danyag  Konzult á ci ó s nap csal á dfelelős ö knek Baba-klub vezetők tal á lkoz ó ja  Jegyes /ifj ú h á zas h é tv é ge  Elv á ltak, egyed ü l á ll ó sz ü lők csoportja  Ö zvegyek csoportja  Gy á sztan á csad á s  Kr í zisbe ker ü lt csal á dok seg í t é se  Term é szetes Csal á dtervez é s  Csal á di É letre nevel é s ó r á k bevezet é se  H á zass á g Hete  


Letölteni ppt "Részesedés a társadalom fejlődésében Keszeli Sándor Bella Katalin Berta Árpád."

Hasonló előadás


Google Hirdetések