Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IGÉNYLÉSTŐL AZ ELBÍRÁLÁSIG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IGÉNYLÉSTŐL AZ ELBÍRÁLÁSIG"— Előadás másolata:

1 IGÉNYLÉSTŐL AZ ELBÍRÁLÁSIG
Az egészségkárosodott személyek ellátó-rendszerének változása 2008. január 1-jétől új ellátási formával bővült a tb. rendszer. A évi LXXXIV. törvény bevezette a rehabilitációs járadékot.

2 REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK

3 Jogosultak 50-79 % közötti az egészségkárosodása és rehabilitáció nélkül nem foglalkoztatható. Keresőtevékenységet nem folytat, vagy ha folytat keresete 30%-al alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négyhavi keresetének átlagánál Rehabilitálható és A rokkantsági nyugdíjnál előírt- életkorának megfelelő – szolgálati időt szerzett

4 Járadékmérték A III. rokkantsági csoport szerint járó nyugdíj 120%-a Ha dolgozik a járadékos és három egymást követő hónapban nettó keresetének átlaga meghaladja az ellátása alapját képező átlag - kereset 90%-át, a járadékot 50%-al csökkenteni kell. A járadék megállapítását követő években ezen összeget növelni kell a nyugdíjemelések mértékével /dinamikai emelés/ A rehabilitációs járadékost a nyugdíjasokkal azonos mértékű nyugdíjemelés illeti meg.

5 Járadékidő A rehabilitációs járadék maximum 3 évig folyósítható
Ha rövidebb időre állapítják meg, de a rehabilitáció ez alatt nem fejeződik be, egy alkalommal meghosszabbítható, de 3 évnél hosszabb így sem lehet.

6 Járadéklebírálás Írásban, az e célra rendszeresített igénybejelentőn, a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási szervnél kell igényelni a járadékot A kérelemhez csatolni kell az orvosi dokumentációt, a szolgálati időt bizonyító iratokat. A szolgálati idő számítását és a járadék alapját képző átlagkereset kiszámításához a béradatok beszerzését a nyugdíjbiztosítási szerv végzi, továbbá Az orvosi iratokat (leletek, háziorvosi beutaló, ügyfél nyilatkozata) továbbítja az orvosszakértői szervhez, ahol 60 napon belül komplex (orvosi, foglakozási és szociális) minősítést végeznek.

7 Vizsgálják, és véleményezik:
Az egészségkárosodás mértékét A szakmai munkaképességet A rehabilitálhatóságot és annak helyes irányát A rehabilitáció lehetséges módjait és várható időtartamát

8 A szakértői bizottság Megvizsgálja, hogy a rehabilitálandó alkalmassá tehető-e jelenlegi munkakörében vagy más, képzettségének megfelelő munkát végezzen. Meghatározza, hogy az igénylő milyen további foglalkozásokat képes ellátni a rehabilitáció után, továbbá Az orvosi, a foglalkoztatási és a szociális rehabilitációs szükségleteket.

9 Határozathozatal A nyugdíjbiztosítási szerv a szakértői vélemény és a kiszámolt szolgálati idő alapján dönt, hogy a kérelem alapján a rehabilitációs járadékot megállapítja, vagy elutasítja. A határozathozatalról (megállapításról) majd a jogerőre emelkedésről értesíti a foglalkoztatási szervet, mely 30 napon belül köteles a rehabilitációs tervet elkészíteni és a járadékossal ismertetni. A nyugdíjbiztosítási szerv a járadékmegállapító határozatban értesíti a járadékost az együttműködési kötelezettségről. (10 munkanapon belül keresse fel a munkaügyi központot a megállapodás megkötése végett)

10

11 Együttműködési kötelezettség
A járadékos tíz napon belül köteles értesíteni a foglalkoztatási szervet, ha Egészségi állapota tartósan rosszabbodik Keresőtevékenységet vállal, megváltozik a keresete A rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményei lényegesen megváltoztak.

12 A járadék szüneteltetése
Három hónapra szüneteltetni kell a folyósítást, ha a járadékost feketemunkán kapják, erről a munkaügyi felügyelet értesíti a nyugdíjbiztosítási szervet

13 A járadék megszűnése A járadékos halálával A járadékos kérelmére
Eltelt az ellátás időtartama A járadékos három hónapon túl külföldön tartózkodik A járadékos állapotának rosszabbodása miatt a rehabilitációja lehetetlenné válik A járadékost másodszor is fekete munkán kapják Keresete, jövedelme meghaladja a jogszabályban előírt mértéket.

14 A járadék feléledése A járadékra jogosultság- legfeljebb a megszűnés utáni 24 hónapon belül – feléledhet, ha nincs kizáró ok, továbbá, ha Azért szűntették meg, mert a járadékos túllépte a kereseti korlátot, de keresőtevékenysége már megszűnt. Kivéve: ha a munkavállaló - felmondott, - lemondott - hivatalvesztés történt - elbocsátották A járadék folyósítását az egészségi állapot romlása miatt szűntették meg, de állapota időközben javult és a szakértői szerv véleménye szerint rehabilitációja folytatható.

15 Záró rendelkezés A törvényt a dec. 31-ét követően benyújtott igénybejelentések során kell alkalmazni.

16 Kivétel: Annak az egészségkárosodott személynek, aki dec. 31-éig a rá irányadó korhatárt (62. év ) 10 éven belül eléri kérésére a rehabilitációs járadék helyett rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. /52 életévtől- 62 életévig/

17 Egészségkárosodott személyek szociális járadékai
A 8/1983. (VI. 29.) EÜM – PM együttes rendelet helyébe új kormányrendelet lépett a 387/2007. (XII. 23.) számú

18 Átmeneti járadékra jogosult
Egészségkárosodásnak mértéke 40%, mely károsodás keresőtevékenység folytatása alatt keletkezett, ideértve a keresőtevékenység megszűnését követő táppénz és munkanélküli ellátás időtartamát is. Foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas. A reá irányadó öregségi korhatárt (62 év) öt éven belül eléri és, rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel és saját jogú nyugellátásra nem jogosult. Nem részesül rendszeres pénzellátásban Keresőtevékenységet nem folytat, vagy a kérelem benyújtását megelőző keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a legkisebb munkabér összegének 80%-át.

19 A járadék összege: A kiszámított öregségi nyugdíjának 75%-a, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet.

20 Rendszeres szociális járadékra jogosult
Aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és Rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével. A megállapítás feltétele, hogy a kérelmezőt a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vegye E kivétel alól mentesül: aki keresőtevékenységet folytat vagy oktatási intézmény nappali tagozatán tanul a reá irányadó öregségi korhatárt tíz éven belül eléri Az egyéb feltételek megegyeznek az átmeneti járadéknál ismertetett 1, 2, 6, 7. pontokkal. A rendszeres szociális járadék keresettől független fix összegű ellátás.

21 Meg kell szűntetni az ellátást
a járadékos kérelmére három hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik. Az egészségkárosodás mértéke nem éri el a meghatározott (40%) mértékét. Keresőtevékenységet folytat és hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a mindenkori minimálbér 80%-át. Nyugellátásra szerez jogosultságot Részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg Feketemunkán kapják A munkaügyi központtal együttműködésre kötelezett és álláskeresési nyilvántartásból való törlésre az együttműködési kötelezettség megszerzése miatt került sor.

22 Keresőtevékenység: munkaviszony vagy ilyen jellegű viszony
egyéni vállalkozóként társas vállalkozóként tiszteletdíjasként őstermelőként folytatott tevékenység Az ellátások iránti igény a jogviszony megszűnését követő 24 hónapon belül érvényesíthető amely alatt az egészségkárosodás kialakult.

23 MEGÁLLAPÍTÁS A nyugdíjbiztosítási szerv a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a járadékot megállapítja, vagy elutasítja. Az átmeneti járadékot és rendszeres szociális járadékot legkorábban az igénybejelentés napjától lehet megállapítani.

24 Rokkantsági nyugdíj

25 Jogosultság egészségkárosodása 79%-ot meghaladó mértékű
egészségkárosodása 50-79%- közötti mértékű, rehabilitációja nem javasolt az életkorára előírt szolgálati időt megszerezte keresőtevékenységet nem folytat, vagy keresete legalább 30%-al alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapban elért kereset átlagánál táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül

26 A rokkantság mértéke III. rokkantcsoportba tartozik, akinek az egészségkárosodása 50-79% közötti II. csoportos rokkant, akinek az egészségkárosodás mértéke 79%-ot meghaladja I. csoportos rokkant ugyanaz mint a II. csoportba tarozó, de mások gondozására szorul. Az egészségkárosodás mértékét az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) állapíthatja meg.

27 A nyugdíj összege függ az átlagkeresettől
a szolgálati időtől /életkor szerint meghatározott skála alapján/ a rokkantság mértékétől (hányadik csoportba tartozó rokkant.)

28 A rokkantsági nyugdíj megszűnése
már nem rokkant a nyugdíjas, vagy az 50-79%-os mértékű III. csoportos egészségkárosodott 62 év alatti rokkantsági nyugdíjas ha keresőtevékenységből származó, - hat egymást követő hónapra vonatkozó – nettó keresetének havi átlaga meghaladja a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresete 90%-át, illetve az azt követő rendszeres nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a minimálbér összegét. feketemunkán kapják

29 Feléled a rokkantsági nyugdíj
Az orvosi, jogi feltételek a nyugdíj megszűnését követő öt éven belül újra bekövetkeznek. Öregségi nyugdíjas rokkantsági nyugdíjra nem jogosult. 62 éves kor után állapotrosszabbodási kérelem már nem nyújtható be.

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "IGÉNYLÉSTŐL AZ ELBÍRÁLÁSIG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések