Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 „Uniós elvek - magyarországi válaszok„ A Városok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezetében Önkormányzati és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 „Uniós elvek - magyarországi válaszok„ A Városok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezetében Önkormányzati és."— Előadás másolata:

1 1 „Uniós elvek - magyarországi válaszok„ A Városok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezetében Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Kohéziós és Várospolitikai Osztály Cs. Pavisa Anna dr. 2006. November 13.

2 2 Az ÚMFT-t megalapozó hazai dokumentumok  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – Országos Területfejlesztési Koncepció (2005-2020)  Nemzeti Akcióprogram (2005-2008)  Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (2007- 2013)  Fenntartható Fejlődés Stratégiája  Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008)

3 3 EU szakpolitikák, keretstratégia Területpolitika (OTK) Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT) 2007-13 (Kormányzat) Regionális Operatív Programok (EU + HU) Ágazati Operatív Programok (EU + HU) Országos fejlesztési programok (HU) Országos Fejlesztési Koncepció (országgyűlés) Irányelvek, átfogó célok - 2020 Tervezési keretek

4 4 Középtávú feladatok a területfejlesztésben 2013-ig:  Versenyképes budapesti metropolisz térség megteremtése  Régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése (policentrikus városhálózat)  Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása (elérhetőség, kistérségi központok)  Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és területfejlesztési tématerületetek (Balaton, Duna, Tisza, termálkincs, megújuló energiaforrások)  Határmenti területek fejlesztése, határon átnyúló térségi együttműködés (európai területi együttműködés részeként)  Vidékies (rurális) térségek területileg integrált fejlesztésének priorizálása

5 5 A magyar várospolitika célja Élhető városok dinamikus, fenntartható rendszere  Fő cél: együttműködő, kiegyensúlyozott, policentrikus városhálózat megteremtése  Ennek elemei:  főváros nemzetközi versenyképességének erősítése,  a regionális központok kijelölése és a fejlesztési pólusok támogatása,  A középvárosok térségszervező képességének növelése  kisvárosok szerepe a rurális, gyakran periférikus helyzetű, elmaradott térségek dinamizálásában  a városok és térségük közötti kapcsolatok erősítése  a városok egymás közötti kapcsolatrendszerének erősítése

6 6

7 7

8 8 Regionális központok – fejlesztési pólusok  A pólusok a regionalizáció központjai, a szükséges közigazgatási reform egyik fontos lépése a regionális önkormányzatiság és a régióközpontok fejlesztéspolitikai szerepének erősítése  A fejlesztési pólusokat érintő beavatkozások a gazdaságfejlesztési, az emberi erőforrások fejlesztése, a humán infrastruktúra, valamint a regionális operatív programok keretében valósulnak meg.

9 9 A városfejlesztési témák tervezése A fejlesztési pólusok a városfejlesztés szerves részei, annak fókuszált fejlesztési területe Pólus fejlesztési területek a főbb funkciók mentén - innovációs funkciók, - gazdaságfejlesztési, és gazdaság-szervező funkciók, - regionális központi szerephez kapcsolódó funkciók, - városfejlesztési funkciók a vonzóbb befektetési környezet kialakítása érdekében) A pólus-programok az ágazati és regionális OP- k keretében valósulnak meg!

10 10 Városfejlesztés tematikus megközelítése  városfejlesztési beavatkozások egyrészt az attraktivitás növeléshez,  másrészt a városokban sűrűsödő társadalmi – gazdasági problémák oldásához járulnak hozzá

11 11 A városokban sűrűsödő társadalmi – gazdasági problémák oldása  A városok a társadalmi-gazdasági tevékenységek csomópontjai, így a problémák koncentráltan jelentkeznek ezeken a területeken.  az ellentmondásos városi problématerületeken integrált és fenntartható fejlesztések szükségesek  Szükséges, hogy a városrehabilitáció kitérjen a vonzerő- növelést célzó programokra, a szociális városrehabilitációs beavatkozásokra, valamint barnamezős fejlesztésekre is.  A belső városi problémák megoldását célzó fejlesztéseknek ki kell térni a gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokra egyaránt.

12 12 A belső városi problémák A belső városi problémák integrált kezelésének szempontjai:  Revitalizálás (lakó-telep, slum, barna-mező)  Túlzott beépítettség megakadályozása, terjeszkedés megállítása  Környezeti ártalmak csökkentése  Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése  Városmagok értékőrző megújítása  Ifjúságvédelem, társadalmi integráció elősegítése  Közösségfejlesztés  A helyi identitás megőrzése  Közbiztonság javítása  A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

13 13 Gazdasági attraktivitás növelése  A városhierarchiában betöltött szerepüknek megfelelően a városok térségükben hozzájárulnak a lisszaboni célok eléréséhez, a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, helyet adnak az üzleti tevékenységnek, a közigazgatásnak, az oktatási és kulturális élet központjaként funkcionálnak.  A versenyképességet növelő beavatkozások a gazdaságfejlesztési operatív programban és a regionális operatív programokban, ill. a Közép-Magyarországi operatív programban fog megjelenni.

14 14 Magyarország Tervezési - Statisztikai Régiói Planning & Statistical Regions of Hungary Országos Területfejlesztési Hivatal

15 15 Városfejlesztés a ROP-okban (I)   Dél-Dunántúl   városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A régió fejlesztéseinek fókuszában a 2010-es Európa kulturális fővárosa programra készülő fejlesztési pólus Pécs és térsége mellett a regionális növekedési zónák (Kaposvár-Dombóvár, a Paks-Szekszárd-Mohács és a Dél-Balaton fejlesztési tengelyek), ezen belül a : A régió fejlesztéseinek fókuszában a 2010-es Európa kulturális fővárosa programra készülő fejlesztési pólus Pécs és térsége mellett a regionális növekedési zónák (Kaposvár-Dombóvár, a Paks-Szekszárd-Mohács és a Dél-Balaton fejlesztési tengelyek), ezen belül a :   városi környezet fejlesztése   a közszolgáltatási-gazdasági szolgáltató funkciók kiépítése,   a barnamezős területek hasznosítása,   leromlott városrészek rehabilitációja,   a települési környezet és épített örökség védelme és fejlesztése

16 16 Városfejlesztés a ROP-okban (II)   Észak-Alföld   város és térségfejlesztés A régió kiemelt célja az infrastrukturális hiányosságok okozta gazdasági, szociális és környezetvédelmi problémák kezelése, a hátrányos helyzetű városi területek város-rehabilitációs akciói  A régiófejlesztés területi fókuszában Debrecen és agglomerációja mint regionális fejlesztési pólus, Nyíregyháza, Szolnok és agglomerációjuk mint regionális fejlesztési alközpontok, a dinamikus és dinamizálható térségi központok (a jelentősebb vonzáskörzetű vagy vonzás­körzet nélküli mezővárosok), valamint a fel­zárkóztatásra váró térségek (a környéken élők számára kistérségi központként szolgáló települések és a vidéki erőforrás-hasznosítás potenciális terei) állnak.

17 17 Városfejlesztés a ROP-okban (III)   Észak-Magyarország  Település-rehabilitáció A régió településfejlesztési fókuszát jelentik a versenyképes nagyvárosok (kiemelten Miskolc mint fejlesztési pólus), amelyekben a gazdasági innovációs és tudásközpont szerep megerősítése, valamint a regionális igazgatási és kulturális szolgáltatások fejlesztése a legfontosabb feladat. A régió településfejlesztési fókuszát jelentik a versenyképes nagyvárosok (kiemelten Miskolc mint fejlesztési pólus), amelyekben a gazdasági innovációs és tudásközpont szerep megerősítése, valamint a regionális igazgatási és kulturális szolgáltatások fejlesztése a legfontosabb feladat.   városi területek rehabilitációja a nagyvárosok innovációs potenciáljának javításával,   elmaradott kistérségek központi városainak fejlesztése   a társadalmi szempontból szegregálódó és környezeti szempontból ártalmas városi területek megújítása

18 18 Városfejlesztés a ROP-okban (IV)   Közép-dunántúli régió  integrált városfejlesztés   A települési funkciók bővítése, korszerűsítése,  a települési környezet, épített környezet fejlesztése, örökségvédelem (történelmi városok), lakás- és intézményfejlesztés  Székesfehérvár-Veszprém pólushálózat  versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen a helyi KKV-kra alapozott gazdaság innováció-orientált fejlesztése.

19 19 Városfejlesztés a ROP-okban (V)  Nyugat-Dunántúl  városfejlesztés  a településfejlesztés fókuszát jelenti Győr, mint fejlesztési pólus, valamint a városhálózat (Győr, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) kiemelt beruházásai.  a  a városrehabilitáció és a települési infrastruktúra integrált fejlesztése   Dél-Alföld  településfejlesztési akciók  A régió kiemelt területi és településfejlesztési fókuszában Szeged, mint fejlesztési pólus, valamint a városhálózat többi eleme és a mezővárosi hálózat policentrikus fejlesztése áll.

20 20 Városfejlesztés a ROP-okban (VI)   Közép-Magyarország  A KMR fejlesztése a 2-es, versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez kapcsolódik, a konvergencia terület támogathatóságát kivételes és indokolt esetben veheti igénybe  Budapesten a 2-es célkitűzés támogatási területein túl az integrált városfejlesztés legyen elérhető + biztonság fejlesztése  Akcióterületi rehabilitáció, barnamezős területek megújítása, településközpontok fejlesztése  Pest megyében (a budapesti agglomeráció is ide értendő) a 2-es célterület támogatási területein túl elérhető legyen: fenntartható városfejlesztés integrált megközelítésben, humán infrastruktúra fejlesztése

21 21 Az operatív programok városfejlesztési szempontjai  A régió városhálózatának fejlesztési fókuszai  Városfejlesztési stratégia – integrált városfejlesztési terv  Városok részvétele a végrehajtásban  Városfejlesztési kérdések finanszírozása

22 22 1080/20006 EK rendelet (ERFA)  4. Cikk konvergencia célkitűzés  fenntartható integrált regionális és helyi gazdasági fejlődésre és foglalkoztatásra összpontosuló támogatás  kutatás és technológia fejlesztés, információs társadalom, helyi fejlesztési kezdeményezések, környezetvédelem, kockázat megelőzés, idegenforgalom, befektetés a kultúrába, közlekedés fejlesztése, energetikai beruházások, egészségügy

23 23 1080/20006 EK rendelet (ERFA)  5. Cikk Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság  a fenntartható fejlődésre irányuló stratégiák összefüggésében a foglalkoztatottság előmozdítása mellett  innováció és a tudásalapú gazdaság regionális innovációs gazdaságok, és a magán- és közszektor, az egyetemek és technológiai központok közötti kapcsolatrendszerek kialakítása és megerősítése . környezetvédelem és kockázat megelőzés  hozzáférés az általános gazdasági érdekű közlekedési és távközlési szolgáltatásokhoz

24 24 1080/20006 EK rendelet (ERFA)  8. Cikk Fenntartható városfejlesztés  részvételt elősegítő, integrált és fenntartható stratégiák támogatása, amelyek a városi térségekben koncentráltan jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak. stratégiák támogatása, amelyek a városi térségekben koncentráltan jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak. Támogatható tevékenységek:  a gazdasági növekedés erősítése,  a fizikai környezet rehabilitációja, a rozsdaövezetek rehabilitálása,  a természeti és kulturális örökség megőrzése és bővítése,  a vállalkozási kedv, a helyi foglalkoztatottság és a közösségfejlesztés előmozdítása,  a változó demográfiai összetétel figyelembevételével a lakosságnak nyújtott szolgáltatások.

25 25 Operatív programok és az akciótervek (I)  Operatív program:  adott stratégiai célok mentén megfogalmazott fejlesztési irányokat (prioritások) tartalmaz, a kapcsolódó intézkedésekkel  a tervezett pénzügyi keret a prioritás szintjén meghatározott  egy adott beruházásra összpontosító projekt nem kötelező eleme az operatív programnak (kivétel: nagyprojektek)

26 26 Operatív programok és az akciótervek (II)  Akcióterv tartalma:  az operatív program, illetve prioritás megvalósításának bemutatása és ütemezése a teljes tervezési időszakra,  a támogatási konstrukciók részletes bemutatása legalább 2 évre;  a központi projektek listája  a nagyprojektek listája  a támogatási konstrukciók részletes indoklása

27 27 Támogatási formák  Pályázat nélkül nagyprojektek (N+2 projekt) nagyprojektek (N+2 projekt) központi projektek központi projektek  Pályázati kiválasztás egyfordulós (kisebb értékű egyszerűsített és normatív, jogosultsági feltétel) egyfordulós (kisebb értékű egyszerűsített és normatív, jogosultsági feltétel) kétfordulós kétfordulós  Közvetett támogatás vissza nem téritendő (global grant) vissza nem téritendő (global grant) hitel hitel garanciaalap garanciaalap kockázati tőkealap kockázati tőkealap

28 28 Irányító Hatóság Operatív Program Holding Alap Városfejlesztési Alap Beszámolás és adatszolgáltatás JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) pénzügytechnikai keret a fenntartható városfejlesztés támogatására,  A városfejlesztési alapok a kiválasztott köz-és a magánszféra fejlesztési együttműködését szolgáló PPP projekteket és más városfejlesztési projekteket hitel, tőke és garancia nyújtásával támogatják.

29 29 Projekt előkészítés  211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet az EU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról  Összesen 4 milliárd Ft értékben 2007., illetve 2008. évi kifizetésre vállalható kötelezettségek a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében”, az operatív programok céljaihoz illeszkedő projektek előkészítésére

30 30 Köszönöm a figyelmüket! www.otm.gov.hu


Letölteni ppt "1 „Uniós elvek - magyarországi válaszok„ A Városok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezetében Önkormányzati és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések