Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ URBÁNUS KISTÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGE LUKOVICS MIKLÓS, KOVÁCS PÉTER egyetemi tanársegéd Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar „ Magyar Regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ URBÁNUS KISTÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGE LUKOVICS MIKLÓS, KOVÁCS PÉTER egyetemi tanársegéd Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar „ Magyar Regionális."— Előadás másolata:

1 AZ URBÁNUS KISTÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGE LUKOVICS MIKLÓS, KOVÁCS PÉTER egyetemi tanársegéd Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar „ Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyűlése” Szeged, 2006. október 26-27.

2  A kutatás motivációja, elméleti háttere  Az alkalmazott módszertan  A magyar kistérségek tipizálása a versenyképesség, valamint az urbánus-rurális dimenzió mentén  Az elemzés eredménye  Következtetések Az előadás felépítése

3  egységes (standard) versenyképességi definíció: „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve.” (CEC 1999. 75. o, Lengyel 2000. 974. o.) Versenyképesség a Hatodik periodikus jelentésben (CEC 1999)

4 A régiók, térségek és városok versenyképes- ségének piramis-modellje (Lengyel 2000)

5 Elméleti régiótípusok Cambridge-i régiótípusok Innovációvezérelt Kompetitív fejlődés szakaszai (Porter) Posztfordista régiók típusai Beruházásvezérelt Tényezővezérelt Termelő ágazatok régiója Tudásközp.Tudásteremtő Tudásalkalmazó Neofordista Relatíve fejlett régiótípus Közepesen fejlett régiótípus Relatíve fejletlen régiótípus Növekvő mérethozadékú Rurális régió

6 Hogyan kezeljük a magyar kistérségek versenyképességét?  A 168 magyar kistérség három, megközelítőleg homogén csoportba rendezése az említett régiótipizálások eredményeire támaszkodva  Komplex versenyképességi vizsgálat többváltozós adatelemzési módszerek felhasználásával  Három módszer alkalmazása: főkomponensanalízis, klaszteranalízis, többdimenziós skálázás

7 Hogyan kezeljük a magyar kistérségek versenyképességét?  A modellünknek mindenképpen tartalmazni akell a standard versenyképességi definíció nevesített indikátorait (GDP/fő, munkatermelékenység, foglalkoztatottsági ráta), valamint olyan további indikátorokat, amelyek megfelelően reprezentálják a piramis-modell alapkategóriáit, alaptényezőit és sikerességi faktorait.  Két lépcsős indikátor kiválasztási folyamat  A változók kiválasztását első körben közgazdasági megfontolások, valamint a versenyképesség fogalmának mélyebb átgondolása vezérelte

8 A változók szelektálása  A piramis-modell minden egyes alapkategóriáját, alaptényezőjét, sikerességi faktorát leíró valamennyi mutatószám információtartalmát megvizsgáltuk főkomponens-analízis segítségével  Elhagytuk azokat a változókat, amelyek nem illeszkedtek a megfelelően az egyes alapkategóriát, alaptényezőt, illetve sikerességi faktort jellemző főkomponensre  A változók szelektálásakor a fő szempont az volt, hogy minden alapkategóriát, alaptényezőt, sikerességi faktort lehetőleg egy főkomponens, azaz mutató írjon le úgy, hogy ezek információtartalma legalább 80 százalékos maradjon

9 Objektív súlyozási módszer kidolgozása  Kiindulási alap: Porter (WEF Global Competitiveness Report): regressziós modell  Eredményváltozó: GDP  Magyarázó változók: faktorok  Súlyok: regressziós együtthatók  A mi modellünk:  Összetettebb modell, nagy számú változóval (mutatószám- rendszerrel) képezzük le a regionális versenyképességet  A súlyok meghatárzoása főkomponens-analízis segítségével.  Kommunalitások: többszörös determinációs együtthatók  A többszörös korrelációs együtthatók megadják az egyes standardizált változók – az egész modellt reprezentáló – főkomponensek egészével, vagyis magával a versenyképességgel vett együttmozgásának mértékét, és így az egyes változóknak a modellben betöltött súlyát is.

10 Az objektumok geometriai reprezentációja kétdimenziós skálázás után

11 Relatíve fejletlen kistérségek Közepesen fejlett kistérségek Relatíve fejlett kistérség

12 Klaszteranalízis  A klaszteranalízist ugyanazon 54 súlyozott standardizált változóval hajtjuk végre, mint az MDS-t Az ismert klaszterezési módszerek közül a nemhierarchikus K-közép (vagy K-means) módszert alkalmazzuk Budapest egyedül alkotja a legfejlettebb klasztert  47 közepesen fejlett kistérség  120 relatíve fejletlen kistérség

13 A kistérségek tipizálása az urbánus-rurális dimenzió mentén –a térségek versenyképességének vizsgálatánál kiemelt figyelmet kell szentelnünk a térségben jelen levő „kritikus tömegre”, vagyis a térség urbánus avagy rurális jellegére –Ezt három mutatóval közelítjük meg: A kistérségközpont lakosságának száma a vizsgált év végén: az ESPON (European Spatial Planning Observation Network), valamint az OMB (US Office of Management and Budget) ajánlásai alapján érje el az 50 000 főt. A 120 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya a vizsgált kistérségben legyen legalább 75%. A térségközpont lakosságának aránya a kistérség lakosságában ne legyen kisebb, mint 75%. –A tudás alapú gazdaság által támasztott hallgatólagos követelményeknek megfelelően azon kistérségeket is urbánusnak tekintünk, amelyekben felsőoktatási intézmény működik.

14 A kistérségek típusai kutatásunkban Neofordista Tudás- alkalmazó Tudás- teremtő Urbánus Rurális  5 különböző kistérségtípust különítettünk el

15 Magyar kistérségek a versenyképesség, valamint az urbánus-rurális dimenzió mentén

16 Az ötféle kistérségtípus elhelyezkedése Magyarországon

17  Két eltérő logikájú módszer vezetett hasonló eredményre  A piramis-modell és az arra épülő módszertan alkalmas arra, hogy a regionális versenyképesség mérésének alapját képezze  A gazdaságfejlesztésnek tehát nem szabad homogén módon megvalósulnia, tekintettel kell lenni a vizsgált kistérség adottságaira  Az alulról szerveződő gazdaságfejlesztési stratégiák jellemzőinek megfogalmazásakor célszerű az adott térségtípus jellemzőiből kiindulnunk Következtetések

18 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Lukovics Miklós Szegedi Tudományegyetem GTK miki@eco.u-szeged.hu


Letölteni ppt "AZ URBÁNUS KISTÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGE LUKOVICS MIKLÓS, KOVÁCS PÉTER egyetemi tanársegéd Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar „ Magyar Regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések