Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A számviteli munka szakaszai
53. lecke

3 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI
A vagyon változását a gazdasági események idézik elő. A számvitel, olyan elszámolási és információs rendszer, amely a GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET MEGFIGYELI, MÉRI ÉS RENDSZEREZETTEN feljegyzi. A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel. Ezért a számviteli munka első szakasza: a számlák megnyitása a mérleg alapján és a gazdasági események elsőd- leges feljegyzése a bizonylato- kon. A számvitel CÉLJA a vagyon és a vagyonváltozás kimutatása A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet. Az alapításkor, illetve az üzleti év első napján a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza. A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel.

4 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAINAK SEMATIKUS ÁBRÁZOLÁSA
Beszá- moló (Mérleg, Eredmény- kimutatás) Nyilvántartások természetes egységben Analitikus nyilvántartások Szintetikus Szigorú egymásra épülés Kötelező kapcsolat Nem mindig kötelező kapcsolat Gazdasági események Bizonylatok Induló vagyon Mérleg, leltár

5 A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA
Számviteli bizonylatnak minősül a gazdasági esemény elsődleges, hitelt érdemlő feljegyzése. TÖMÖREN - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, SZÁMVITELI BIZONYLAT MINDEN OLYAN A GAZDÁLKODÓ ÁLTAL KÉSZÍ- TETT, illetve a A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFO- GALMAZÁSA SZERINT AMELYET A GAZDASÁGI ESEMÉNY SZÁMVITELI NYILVÁNTAR- TÁSA CÉLJÁRA KÉSZÍTET- TEK, és amely RENDELKEZIK A SZÁMVI- TELI TÖRVÉNYBEN MEG- HATÁROZOTT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KEL- LÉKEKKEL. GAZDÁLKODÓVAL üzleti vagy egyéb KAPCSOLATBAN ÁLLÓ természetes személy vagy más gazdálkodó által készített okmány (számla, számlát helyet- tesítő okmány, szerződés, meg-állapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat)

6 A BIZONYLATI ELV FOGALMA
A BIZONYLATI ELV LÉNYEGE: MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY- RŐL BIZONYLATOT KELL KIÁL- LÍTANI, TÖMÖREN A gazdasági műveletek (esemé- nyek) folyamatát tükröző ÖSSZES BIZONYLAT ADATAIT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTAR- TÁSOKBAN RÖGZÍTENI KELL. MINDEN BIZONYLATON SZEREP- LŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYT EL KELL KÖNYVELNI, KÖNYVELNI CSAK SZABÁLYSZE- RŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD. A SZÁMVITELI (KÖNYVVITELI) NYILVÁNTARTÁSOKBA CSAK SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD ADATOKAT BEJEGYEZNI. MINDEN GAZDASÁGI műveletről, ESEMÉNYRŐL, amely az eszkö- zök, illetve az eszközök forrásai- nak állományát, vagy összetéte- lét megváltoztatják BIZONYLA- TOT KELL KIÁLLÍTANI (készíteni). A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFOGAL- MAZÁSA SZERINT RÉSZLETESEN

7 A SZABÁLYSZERŰ BIZONYLAT
KÖVETELMÉNYE Az utalványozási elv azt jelenti, hogy a gazdasági események egy részét (pl. az eszközök átadását, a pénz kifizetését, munkavégzést) csak előzetesen írásban rögzített engedély alapján szabad végrehajtani. UTALVÁNYOZÁSI ELV SZABÁLYSZERŰ AZ A BIZONYLAT, AMELY az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTENDŐ ÉS A MÁS JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ADATOKAT a VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN, HIÁNYTALANUL TARTALMAZZA, MEGFELEL a BIZONYLAT általá- nos ALAKI ÉS TARTALMI követelményei- nek is, és amelyet – hiba esetén – ELŐÍRÁSSZERŰEN JAVÍTOTTAK.

8 A BIZONYLAT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KELLÉKEI
A bizonylat MEGNEVEZÉSE és SORSZÁMA, vagy egyéb más azonosítója. okozta VÁLTOZÁSOK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI ÉS ÉRTÉKBENI ADATAI. A KÜLSŐ BIZONYLAT esetében a bizonylatnak TARTALMAZNI KELL többek között: A KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ NEVÉT, - CÍMÉT stb. A bizonylatot KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ (ezen belül szervezeti egység) MEGNEVEZÉSE. A gazdasági műveletet ELRENDELŐ SZEMÉLY, vagy szervezet MEGJELÖLÉSE, AZ UTALVÁNYOZÓ, és a RENDELKEZÉS VÉGREHAJTÁSÁT IGAZOLÓ személy, valamint az ELLENŐR ALÁÍRÁSA. A készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az ÁTVEVŐ, az ellennyugtákon a BEFIZETŐ ALÁÍRÁSA. ÖSSZESÍTŐ BIZONYLATOKON rögzíteni kell az ÖSSZESÍTÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ BIZONYLATOK körét, valamint az időszakot, amire az összesítés vonatkozik. A KÖNYVELÉS MÓDJÁRA, AZ ÉRINTETT KÖNYVVITELI SZÁMLÁKRA VALÓ HIVATKOZÁS. A bizonylat KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA. Kivételesen annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak. A könyvviteli NYILVÁNTARTÁSOKBAN TÖRTÉNT RÖGZÍTÉS IDŐPONTJA, IGAZOLÁSA. A gazdasági művelet TARTALMÁNAK LEÍRÁSA, vagy megjelölése, a gazdasági művelet TOVÁBBÁ minden olyan adat, amelyet JOGSZABÁLY ELŐÍR.

9 A BIZONYLATOK CSOPORTOSÍTÁSA
KELETKEZÉSI HELYÜK SZERINT: belső bizonylatok, külső bizonylatok. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT: a befektetett eszközök bizonylatai, a készletek bizonylatai, az állattartás bizonylatai, a munka- és munkabér-elszámolás bizonylatai, a pénzügyi elszámolások bizony- latai, a termeléssel kapcsolatos bizony- latok, az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok, a leltározás bizonylatai, az ügyviteli, pénzforgalmi, könyvelési bizonylatok. JELLEGÜK SZERINT: elsődleges vagy alap, másodlagos, összesítő bizonylatok. TARTALMUK SZERINT: egyszerű, összetett bizonylatok.

10 A BIZONYLATOKRA VONATKOZÓ SZIGORÚ SZÁMADÁSI
KÖTELEZETTSÉG A SZIGORÚ SZÁMADÁS ALÁ VONT BIZONYLATOKRÓL, nyomtatványokról a kezelé-sükkel megbízott, vagy a ki-bocsátásukra jogosult személy-nek OLYAN NYILVÁNTARTÁST KELL VEZETNI, AMELY BIZTO-SÍTJA AZOK ELSZÁMOLTA-TÁSÁT. Szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak azok a BIZONYLATOK (NYOMTATVÁNYOK), amelyek AZ ILLETÉKTELEN FELHASZNÁ- LÓKNAK MEGKÖNNYÍTIK A CSA- LÁST, ILYENEK A PÉNZKEZELÉS, SZÁMLÁZÁS STB. BIZONYLATAI, amelyekért a nyomtatvány értékénél nagyobb összeget kell fizetni (pl. ajándékutalvány, ét- kezési jegy, belépő jegy) . A szigorú számadási kötele-zettség a bizonylatot, a nyom-tatványt kibocsátót terheli.

11 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI I.
A BIZONYLAT SZERKESZTÉSEKOR a VILÁGOSSÁG ELVÉT szem előtt kell tartani. A KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓ, szolgáltató SZÁMLÁJÁN – AZOKAT AZ ADATOKAT, megjelöléseket KELL – a feldolgozás előtt – MAGYARUL IS FELTÜNTETNI, AMELYEK A BIZONYLAT HITELESSÉGÉHEZ, A MEGBÍZHATÓ, A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐ ADATRÖGZÍTÉSHEZ, könyveléshez, UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSHEZ FELTÉTLEN SZÜKSÉGESEK. A SZÁMVITELI BIZONYLAT ADATAINAK alakilag és tartalmilag HITELESNEK, MEGBÍZHATÓNAK ÉS HELYTÁLLÓNAK KELL LENNIE. A számviteli BIZONYLATOT a GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖR-TÉNTÉNEK, illetve a gazdasági INTÉZKEDÉS MEGTÉTELÉNEK, vagy végrehajtásának IDŐPONTJÁBAN MAGYAR nyelven KELL KIÁLLÍTANI. Az adatokat időtálló módon kell rögzíteni. A bizonylatokat a szükséges példányban (minimum két pél-dányban) kell elkészíteni. KÜLFÖLDI MEGRENDELŐNEK küldött és magyar nyelven kiállított számlán az adatok a megrendelő nyelvén is fel-tüntethetők.

12 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI II.
A SZÁMLA, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi HITELESSÉGÉT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY a gazdálkodó adatainak feltüntetésével és ALÁÍRÁ-SÁVAL KÖTELES IGAZOLNI. TÉVES BEJEGYZÉS esetén az UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁST – minden példányon – ÚGY KELL VÉGREHAJTANI, hogy AZ EREDETI ADATOK IS OLVASHATÓK LEGYENEK. A téves adatot ferde vékony vonallal át kell húzni és a JÓ ADATOKAT FÖLÉ KELL ÍRNI. Feltüntetve a JAVÍTÁS IDŐPONTJÁT. A JAVÍTÁST VÉGZŐ ALÁÍRÁSÁVAL igazolja az indokolt javítás tényét. Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli kiírását, az egyértelmű azonosítás érde- kében a kódjegyzéket. Pénztári és bankbizonylatokat nem szabad javítani. Hibás kiállítás esetén át kell húzni, ráírni, hogy rontott (és a tömbben marad), új bizonylatot kell kiállítani.

13 A termék vagy szolgáltatás áthárított áfa összege
SZÁMLA Száma:………………………. A számlakibocsátó neve, címe: Adóigazgatási azonosító száma: A vevő neve, címe: A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: A fizetés határideje: A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői mennyiségi egysége mennyisége egységára (áfa nélkül) értéke áfa kulcsa áthárított áfa összege (áfával együtt) Számlaérték részletezése: Áfa-kulcsok AM Összesen: 0% 12% 25% Számlaérték áfa nélkül: Az áfa összege: Számlaérték áfával: Átvevő aláírása: Számlakibocsátó aláírása: 3 pédányos számla 1. példánya

14 A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI
AZ EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONYLATAINAK ADATAIT a gazdasági művelet megtörténte után, LEGKÉSŐBB NEGYEDÉVENKÉNT – a számviteli politikában meghatározott időpontig, – DE LEGKÉSŐBB A TÁRGYNEGYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRJA, HOGY A PÉNZESZKÖZÖKET ÉRINTŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONY- LATAINAK ADATAIT KÉSEDELM NÉLKÜL KÉSZPÉNZFORGALOM ESETÉN A PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDE- JŰLEG, A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A BIZONYLATOK ADATAI KÖZÖTTI EGYEZTETÉS ÉS ELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGÉT – függetlenül a technikai megoldásoktól – LOGIKAILAG ZÁRT RENDSZERREL BIZTOSÍTANI KELL. BANSZKÁMLA FORGALOMNÁL A HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, AZ EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érintő tételeket legkésőbb a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell.

15 A BIZONYLAT ÚTJÁNAK leggyakoribb ÁLLOMÁSAI:
A BIZONYLAT ÚTJA A BIZONYLAT ÚTJÁNAK leggyakoribb ÁLLOMÁSAI: KIÁLLÍTÁS, UTALVÁNYOZÁS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, ELLENŐRZÉS, SZÁMLAKIJELÖLÉS (KON- TÍROZÁS), KÖNYVELÉS, MEGŐRZÉS (IRATTÁROZÁS). A BIZONYLAT A KIÁLLÍTÁS-TÓL különböző feldolgozási fázisok után jut el az IRATTÁRIG. Ezt az utat nevezik a bizonylat útjá-nak.

16 A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE
A GAZDÁLKODÓ AZ ÜZLETI ÉVRŐL KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓT (mérleg, eredmény- kimutatás, kiegészítő melléklet), az azt alátámasztó LELTÁRT, ÉRTÉKELÉST, FŐKÖNYVI KIVONATOT, NAPLÓFŐKÖNYVET, valamint MÁS a számviteli törvénynek megfelelő NYILVÁNTARTÁST, Az egyszerűsített beszámolót alátámasztó LELTÁRT és a RÉSZLETEZŐ NYILVÁNTARTÁST OLVASHATÓ FORMÁBAN, vala- mint A KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁST közvetlenül és közvetve ALÁ-TÁMASZTÓ BIZONYLATOKAT (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus nyilvántartásokat is) legalább 8 ÉVIG KELL OLVASHATÓ FORMÁBAN, visszakereshető módon MEGŐRIZNI. FOLYÓSZÁMLÁKNÁL AZ ELÉ-VÜLÉSI IDŐ A FOLYÓSZÁMLA MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONT-JÁVAL KEZDŐDIK. A SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BI-ZONYLATOK RONTOTT PÉLDÁ-NYAIT IS MEG KELL ŐRIZNI. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL ALKALMAZOTT, MŰKÖDŐKÉPES ÁLLAPOTBAN TÁROLT SZÁMÍTÓ-GÉPES PROGRAMOT legalább 10 ÉVIG KÖTELES MEGŐRIZNI. SZERVEZETI VÁLTOZÁS (ide- értve a jogutód nélküli megszűnést is) VÉGREHAJTÁSAKOR INTÉZKEDNI KELL A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉRŐL.

17 A BIZONYLATI REND SZABÁLYOZÁSA
A MÁS VÁLLALKOZÓTÓL, SZERVTŐL ÉRKEZŐ BIZONYLA-TOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉT. A számviteli törvény előírása szerint a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó számlarendet köteles készíteni, amelynek tartalmaznia kell A BIZONYLATI RENDET. A BIZONYLATOK ÚTJÁT, A FELDOLGOZÁS MÓDJÁT. A BIZONYLATOK SZÁMOZÁSI, (kódolási), MEGJELÖLÉSI RENDSZERÉT. A BIZONYLATI RENDBEN A KÖVETKEZŐKET KELL MEGHA-TÁROZNI: A SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖ-TELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ NYOMTATVÁNYOK FELSORO-LÁSÁT. A VÁLLALKOZÓNÁL A GAZDA- SÁGI MŰVELETEK RÖGZÍTÉSÉ- RE ELŐÍRT BIZONYLATOK célját, kiállításának helyét, a kiállítás időpontját és módját, a kiállítandó példányszámot, a kiállítást végző munka- körét. A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉNEK MÓDJÁT, HELYÉT ÉS IDŐTARTAMÁT. A vállalkozónál használt bi-zonylatokból, nyomtatványokból BIZONYLATI GYŰJTEMÉNYT (ALBUMOT) CÉLSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTANI.

18 FONTOSABB NYILVÁNTARTÁSOK
A bizonylatok alapján általában mennyiségi mértékegységben vezetett elsődleges összesítés, kimutatás. FOGALMA raktárkönyv, raktári nyilvántartó lap, állatnyilvántartási könyv, tejkönyv, munkalap-összesítő, műhelynapló, stb. A GYAKRABBAN VEZETETT FONTOSABB NYILVÁNTARTÁSOK Az eszközök kezelésének, tárolásának, az állatok tartásának, a munkák végzésének helye. VEZETÉSÉNEK HELYSZÍNE

19 ANALITIKUS (RÉSZLETEZŐ) KÖNYVELÉS,
NYILVÁNTARTÁS Bizonylatok alapján MENNYISÉGBEN ÉS ÉRTÉKBEN vezetett részletező nyilvántartás. FOGALMA A tárgyi eszközök és az imma-teriális javak analitikus köny-velése. AZ ANALITIKUS KÖNYVELÉS TERÜLETEI Az analitikus nyilvántartások (analitikus számlák) egy-egy csoportja egy megfelelő főkönyvi számlához kapcsolódik. A készletek analitikus nyilván-tartása (Nem kötelező a nyilván-tartás vezetése). PÉLDÁUL: A munkabérről dolgozónként vezetett analitikus számlák adatairól havonként készített összesítő kimutatás (feladás) alapján könyvelik el a JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI főkönyvi számlán a vállalkozás havi munkabér fizetési kötelezettségét. A munkabér analitikus könyvelése. A vevők, szállítók analitikus könyvelése ( a folyószámlák ve-zetése) stb.

20 IDŐSOROS KÖNYVELÉS A gazdasági műveletek megtörténtük sorrendjében történő feljegyzése. FOGALMA A GYAKORLATBAN ALKALMAZZÁK AZ: egy naplós és a több naplós eljárást. FORMÁJA a könyvviteli napló A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: Nyitónapló, Pénztár napló, Elszámolási betétszámla naplója, Beérkezett számlák naplója, Kimenő számlák naplója, Vegyes napló, Zárónapló. SZEREPE, hogy biztosítja: a könyvelés folyamatosságát, teljességét, ellenőrizhetőségét és a számszerű egyeztetés lehe- tőségét. A NAPLÓ TARTALMAZZA: a hivatkozási számot (bizony- lat száma, számla száma), a bizonylat keltét, a művelet megnevezését, a T és K összeget.

21 SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS
A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése. FOGALMA A KÖNYVELÉSI TÉTEL RÉSZEI: a könyvelés kelte, a bizonylat száma, a gazdasági művelet megnevezése, a könyvelendő összeg (T vagy K), az ellenszámla száma. FORMÁJA a könyvviteli számla SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket tartalmuk szerint csopor- tosítja, a könyvelési tételek össze- függéseit áttekinthetővé teszi. A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA K T Számlaszám (ellenszámla) Összeg Szöveg (művelet) Bizonylat száma Kelet

22 A KÖNYVVITELI ZÁRLAT AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA  FOGALMA 
A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐ-KÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet összeállítható. AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhe- tőbbé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munka, és év végén a számlák technikai lezá- rása. FOGALMA

23 ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK
Egy-egy főkönyvi számlához kapcsolódó analitikus számlák értékadatait összesítik. FOGALMA AZ ANALITIKUS SZÁMLA-KIVONAT TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGE, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG KELL, hogy EGYEZZEN a MEGFELELŐ FŐKÖNYVI SZÁMLA TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGÉVEL. AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT EGYEZŐSÉGE az ANALITIKUS ANYAG- SZÁMLÁK KIVONATA AZ ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁM- LA főösszegét és egyenlegét tartalmazza anyagféleségen- ként. a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA KIVONATA a VEVŐK FŐ- KÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként. PÉLDÁUL

24 FŐKÖNYVI KIVONAT Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg A FŐKÖNYVI KIVONAT EGYEZŐSÉGEI A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik, illetve követel egyenlegét. KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS, A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás. AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA

25 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA
FŐKÖNYVI KIVONAT DECEMBER Me.: e Ft Sor-szám A SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL 1. 12 INGATLANOK 3100 350 2750 . 34. 381 PÉNZTÁR 50 48 2 40. 411 JEGYZETT TŐKE 6000 43. 454 SZÁLLÍTÓK 150 200 ÖSSZESEN: 10356 8250

26 FORGALMI KIMUTATÁS A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT IS BEMUTATJA. Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, nyitó egyenlegét, tartozik és követel forgalmát, záró egyenlegét. HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS, A zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leírtakkal elveiben megegyezik.

27 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA
FORGALMI KIMUTATÁS DECEMBER Me.: e Ft Sor-szám A SZÁMLA NYITÓ EGYENLEG FORGALOM ZÁRÓ EGYENLEG száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL 1. 12 INGATLANOK 3000 - 100 350 2750 . 34. 381 PÉNZTÁR 1 49 48 2 40. 411 JEGYZETT TŐKE 6000 43. 454 SZÁLLÍTÓK 20 150 180 50 ÖSSZESEN: 8356 2000 8250

28 ZÁRÓKIMUTATÁS A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ-SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel fő- összegét, tartozik és követel egyenlegét, NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS, Eszközök – Források egyenle- gének különbsége = Költségek (ráfordítások) – Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL. a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét az eredmény (költség, rá- fordítás és bevétel) szám- lák egyenlegét.

29 A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA
ZÁRÓKIMUTATÁS DECEMBER Me.: e Ft SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG MÉRLEG EREDMÉNY Száma Neve T K Költség (ráford.) Bevétel 1-4 Mérleg számlák . 8, 9 Eredmény számlák ÖSSZESEN 3000 1000 430 400 570 600 30 MINDÖSSZESEN

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések