Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A számviteli munka szakaszai 53. lecke

3 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI  A számvitel, olyan elszámolási és információs rendszer, amely a GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET - MEGFIGYELI, - MÉRI ÉS - RENDSZEREZETTEN feljegyzi.  A számvitel CÉLJA a - vagyon és a - vagyonváltozás kimutatása  Az alapításkor, illetve az üzleti év első napján a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza.  A vagyon változását a gazdasági események idézik elő.  A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel. Ezért a számviteli munka első szakasza: - a számlák megnyitása a mérleg alapján és - a gazdasági események elsőd- leges feljegyzése a bizonylato- kon.  A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel.  A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet.

4 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAINAK SEMATIKUS ÁBRÁZOLÁSA Induló vagyon Mérleg, leltár Gazdasági események Bizonylatok Szigorú egymásra épülés Kötelező kapcsolat Nem mindig kötelező kapcsolat Beszá-moló(Mérleg,Eredmény- kimutatás ) Nyilvántartások természetes egységben Analitikus nyilvántartások Szintetikus nyilvántartások

5 A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA  Számviteli bizonylatnak minősül a gazdasági esemény elsődleges, hitelt érdemlő feljegyzése. TÖMÖREN - GAZDÁLKODÓVAL üzleti vagy egyéb KAPCSOLATBAN ÁLLÓ természetes személy vagy más gazdálkodó által készített okmány (számla, számlát helyet- tesítő okmány, szerződés, meg- állapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat)  SZÁMVITELI BIZONYLAT MINDEN OLYAN A - GAZDÁLKODÓ ÁLTAL KÉSZÍ- TETT, illetve a A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFO- GALMAZÁSA SZERINT - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, AMELYET A - GAZDASÁGI ESEMÉNY SZÁMVITELI NYILVÁNTAR- TÁSA CÉLJÁRA KÉSZÍTET- TEK, és amely - RENDELKEZIK A SZÁMVI- TELI TÖRVÉNYBEN MEG- HATÁROZOTT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KEL- LÉKEKKEL.

6 A BIZONYLATI ELV FOGALMA - A SZÁMVITELI (KÖNYVVITELI) NYILVÁNTARTÁSOKBA CSAK SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD ADATOKAT BEJEGYEZNI.  A BIZONYLATI ELV LÉNYEGE: - MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY- RŐL BIZONYLATOT KELL KIÁL- LÍTANI, TÖMÖREN - A gazdasági műveletek (esemé- nyek) folyamatát tükröző ÖSSZES BIZONYLAT ADATAIT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTAR- TÁSOKBAN RÖGZÍTENI KELL. - MINDEN BIZONYLATON SZEREP- LŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYT EL KELL KÖNYVELNI, - KÖNYVELNI CSAK SZABÁLYSZE- RŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD.  - MINDEN GAZDASÁGI műveletről, ESEMÉNYRŐL, amely az eszkö- zök, illetve az eszközök forrásai- nak állományát, vagy összetéte- lét megváltoztatják BIZONYLA- TOT KELL KIÁLLÍTANI (készíteni). A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFOGAL- MAZÁSA SZERINT RÉSZLETESEN

7 A SZABÁLYSZERŰ BIZONYLAT KÖVETELMÉNYE  SZABÁLYSZERŰ AZ A BIZONYLAT, AMELY az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a - KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTENDŐ ÉS A - MÁS JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ADATOKAT a MEGFELEL a BIZONYLAT általá- nos ALAKI ÉS TARTALMI követelményei- nek is, - VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN, - HIÁNYTALANUL TARTALMAZZA, és amelyet – hiba esetén – ELŐÍRÁSSZERŰEN JAVÍTOTTAK. Az utalványozási elv azt jelenti, hogy a gazdasági események egy részét (pl. az eszközök átadását, a pénz kifizetését, munkavégzést) csak előzetesen írásban rögzített engedély alapján szabad végrehajtani. UTALVÁNYOZÁSI ELV

8 A BIZONYLAT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KELLÉKEI  A bizonylat MEGNEVEZÉSE és SORSZÁMA, vagy egyéb más azonosítója.  A bizonylatot KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ (ezen belül szervezeti egység) MEGNEVEZÉSE.  A gazdasági műveletet ELRENDELŐ SZEMÉLY, vagy szervezet MEGJELÖLÉSE, - AZ UTALVÁNYOZÓ, és a - RENDELKEZÉS VÉGREHAJTÁSÁT IGAZOLÓ személy, valamint az - ELLENŐR ALÁÍRÁSA. A készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az ÁTVEVŐ, az ellennyugtákon a BEFIZETŐ ALÁÍRÁSA. okozta VÁLTOZÁSOK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI ÉS ÉRTÉKBENI ADATAI.  ÖSSZESÍTŐ BIZONYLATOKON rögzíteni kell az ÖSSZESÍTÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ BIZONYLATOK körét, valamint az időszakot, amire az összesítés vonatkozik.  A KÜLSŐ BIZONYLAT esetében a bizonylatnak TARTALMAZNI KELL többek között: - A KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ NEVÉT, - CÍMÉT stb.  A bizonylat KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA. Kivételesen annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak.  A KÖNYVELÉS MÓDJÁRA, AZ ÉRINTETT KÖNYVVITELI SZÁMLÁKRA VALÓ HIVATKOZÁS.  A könyvviteli NYILVÁNTARTÁSOKBAN TÖRTÉNT RÖGZÍTÉS IDŐPONTJA, IGAZOLÁSA.  TOVÁBBÁ minden olyan adat, amelyet JOGSZABÁLY ELŐÍR.  A gazdasági művelet TARTALMÁNAK LEÍRÁSA, vagy megjelölése, a gazdasági művelet

9 A BIZONYLATOK CSOPORTOSÍTÁSA  TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT: - a befektetett eszközök bizonylatai, - a készletek bizonylatai, - az állattartás bizonylatai, - a munka- és munkabér-elszámolás bizonylatai, - a pénzügyi elszámolások bizony- latai, - a termeléssel kapcsolatos bizony- latok, - az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok, - a leltározás bizonylatai, - az ügyviteli, pénzforgalmi, könyvelési bizonylatok.  KELETKEZÉSI HELYÜK SZERINT: - belső bizonylatok, - külső bizonylatok.  TARTALMUK SZERINT: - egyszerű, - összetett bizonylatok.  JELLEGÜK SZERINT: - elsődleges vagy alap, - másodlagos, - összesítő bizonylatok.

10 A BIZONYLATOKRA VONATKOZÓ SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG  Szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak azok a BIZONYLATOK (NYOMTATVÁNYOK), amelyek - AZ ILLETÉKTELEN FELHASZNÁ- LÓKNAK MEGKÖNNYÍTIK A CSA- LÁST, ILYENEK A PÉNZKEZELÉS, SZÁMLÁZÁS STB. BIZONYLATAI, - amelyekért a nyomtatvány értékénél nagyobb összeget kell fizetni (pl. ajándékutalvány, ét- kezési jegy, belépő jegy).  A SZIGORÚ SZÁMADÁS ALÁ VONT BIZONYLATOKRÓL, nyomtatványokról a kezelé- sükkel megbízott, vagy a ki- bocsátásukra jogosult személy- nek OLYAN NYILVÁNTARTÁST KELL VEZETNI, AMELY BIZTO- SÍTJA AZOK ELSZÁMOLTA- TÁSÁT.  A szigorú számadási kötele- zettség a bizonylatot, a nyom- tatványt kibocsátót terheli.

11 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI I.  A BIZONYLAT SZERKESZTÉSEKOR a VILÁGOSSÁG ELVÉT szem előtt kell tartani.  A SZÁMVITELI BIZONYLAT ADATAINAK alakilag és tartalmilag HITELESNEK, MEGBÍZHATÓNAK ÉS HELYTÁLLÓNAK KELL LENNIE.  A számviteli BIZONYLATOT a GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖR- TÉNTÉNEK, illetve a gazdasági INTÉZKEDÉS MEGTÉTELÉNEK, vagy végrehajtásának IDŐPONTJÁBAN MAGYAR nyelven KELL KIÁLLÍTANI.  A KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓ, szolgáltató SZÁMLÁJÁN – AZOKAT AZ ADATOKAT, megjelöléseket KELL – a feldolgozás előtt – MAGYARUL IS FELTÜNTETNI, AMELYEK A BIZONYLAT HITELESSÉGÉHEZ, A MEGBÍZHATÓ, A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐ ADATRÖGZÍTÉSHEZ, könyveléshez, UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSHEZ FELTÉTLEN SZÜKSÉGESEK.  Az adatokat időtálló módon kell rögzíteni. KÜLFÖLDI MEGRENDELŐNEK küldött és magyar nyelven kiállított számlán az adatok a megrendelő nyelvén is fel- tüntethetők.  A bizonylatokat a szükséges példányban (minimum két pél- dányban) kell elkészíteni.

12 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI II.  A SZÁMLA, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi HITELESSÉGÉT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY a gazdálkodó adatainak feltüntetésével és ALÁÍRÁ- SÁVAL KÖTELES IGAZOLNI.  Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: - az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli kiírását, - az egyértelmű azonosítás érde- kében a kódjegyzéket.  TÉVES BEJEGYZÉS esetén az UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁST – minden példányon – ÚGY KELL VÉGREHAJTANI, hogy AZ EREDETI ADATOK IS OLVASHATÓK LEGYENEK. A téves adatot ferde vékony vonallal át kell húzni és a JÓ ADATOKAT FÖLÉ KELL ÍRNI. Feltüntetve a JAVÍTÁS IDŐPONTJÁT. A JAVÍTÁST VÉGZŐ ALÁÍRÁSÁVAL igazolja az indokolt javítás tényét.  Pénztári és bankbizonylatokat nem szabad javítani. Hibás kiállítás esetén át kell húzni, ráírni, hogy rontott (és a tömbben marad), új bizonylatot kell kiállítani.

13 SZÁMLA Száma:………………………. A vevő neve, címe:A számlakibocsátó neve, címe: Adóigazgatási azonosító száma: A fizetés módja:A teljesítés időpontja:A számla kelte:A fizetés határideje: A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői mennyiségi egységemennyisége egységára (áfa nélkül) értéke (áfa nélkül) áfa kulcsa áthárított áfa összege értéke (áfával együtt) Számlaérték részletezése: Áfa-kulcsok AMÖsszesen: 0%12%25% Számlaérték áfa nélkül: Az áfa összege: Számlaérték áfával: Átvevő aláírása:Számlakibocsátó aláírása: 3 pédányos számla 1. példánya

14 A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI  A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRJA, HOGY A PÉNZESZKÖZÖKET ÉRINTŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONY- LATAINAK ADATAIT KÉSEDELM NÉLKÜL - KÉSZPÉNZFORGALOM ESETÉN A PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDE- JŰLEG, AZ EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONYLATAINAK ADATAIT a gazdasági művelet megtörténte után, LEGKÉSŐBB NEGYEDÉVENKÉNT – a számviteli politikában meghatározott időpontig, – DE LEGKÉSŐBB A TÁRGYNEGYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni.  A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A BIZONYLATOK ADATAI KÖZÖTTI EGYEZTETÉS ÉS ELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGÉT – függetlenül a technikai megoldásoktól – LOGIKAILAG ZÁRT RENDSZERREL BIZTOSÍTANI KELL. - BANSZKÁMLA FORGALOMNÁL A HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, - AZ EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érintő tételeket legkésőbb a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell.

15 A BIZONYLAT ÚTJA  A BIZONYLAT A KIÁLLÍTÁS- TÓL különböző feldolgozási fázisok után jut el az IRATTÁRIG. Ezt az utat nevezik a bizonylat útjá- nak.  A BIZONYLAT ÚTJÁNAK leggyakoribb ÁLLOMÁSAI: KIÁLLÍTÁS, UTALVÁNYOZÁS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, ELLENŐRZÉS, SZÁMLAKIJELÖLÉS (KON- TÍROZÁS), KÖNYVELÉS, MEGŐRZÉS (IRATTÁROZÁS).

16 A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE  A GAZDÁLKODÓ AZ ÜZLETI ÉVRŐL KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓT (mérleg, eredmény- kimutatás, kiegészítő melléklet), az azt alátámasztó LELTÁRT, ÉRTÉKELÉST, FŐKÖNYVI KIVONATOT, NAPLÓFŐKÖNYVET, valamint MÁS a számviteli törvénynek megfelelő NYILVÁNTARTÁST, Az egyszerűsített beszámolót alátámasztó LELTÁRT és a RÉSZLETEZŐ NYILVÁNTARTÁST OLVASHATÓ FORMÁBAN, vala- mint  A SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BI- ZONYLATOK RONTOTT PÉLDÁ- NYAIT IS MEG KELL ŐRIZNI. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL ALKALMAZOTT, MŰKÖDŐKÉPES ÁLLAPOTBAN TÁROLT SZÁMÍTÓ- GÉPES PROGRAMOT legalább 10 ÉVIG KÖTELES MEGŐRIZNI.  A KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁST közvetlenül és közvetve ALÁ- TÁMASZTÓ BIZONYLATOKAT (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus nyilvántartásokat is) legalább 8 ÉVIG KELL OLVASHATÓ FORMÁBAN, visszakereshető módon MEGŐRIZNI.  SZERVEZETI VÁLTOZÁS (ide- értve a jogutód nélküli megszűnést is) VÉGREHAJTÁSAKOR INTÉZKEDNI KELL A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉRŐL.  FOLYÓSZÁMLÁKNÁL AZ ELÉ- VÜLÉSI IDŐ A FOLYÓSZÁMLA MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONT- JÁVAL KEZDŐDIK.

17 A BIZONYLATI REND SZABÁLYOZÁSA  A számviteli törvény előírása szerint a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó számlarendet köteles készíteni, amelynek tartalmaznia kell A BIZONYLATI RENDET.  A BIZONYLATI RENDBEN A KÖVETKEZŐKET KELL MEGHA- TÁROZNI: A VÁLLALKOZÓNÁL A GAZDA- SÁGI MŰVELETEK RÖGZÍTÉSÉ- RE ELŐÍRT BIZONYLATOK - célját, - kiállításának helyét, - a kiállítás időpontját és módját, - a kiállítandó példányszámot, - a kiállítást végző munka- körét. A MÁS VÁLLALKOZÓTÓL, SZERVTŐL ÉRKEZŐ BIZONYLA- TOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉT. A BIZONYLATOK ÚTJÁT, A FELDOLGOZÁS MÓDJÁT. A SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖ- TELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ NYOMTATVÁNYOK FELSORO- LÁSÁT. A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉNEK MÓDJÁT, HELYÉT ÉS IDŐTARTAMÁT. A vállalkozónál használt bi- zonylatokból, nyomtatványokból BIZONYLATI GYŰJTEMÉNYT (ALBUMOT) CÉLSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTANI. A BIZONYLATOK SZÁMOZÁSI, (kódolási), MEGJELÖLÉSI RENDSZERÉT.

18 NYILVÁNTARTÁS A bizonylatok alapján általában mennyiségi mértékegységben vezetett elsődleges összesítés, kimutatás. FOGALMA Az eszközök kezelésének, tárolásának, az állatok tartásának, a munkák végzésének helye. VEZETÉSÉNEK HELYSZÍNE raktárkönyv, raktári nyilvántartó lap, állatnyilvántartási könyv, tejkönyv, munkalap-összesítő, műhelynapló, stb. A GYAKRABBAN VEZETETT FONTOSABB NYILVÁNTARTÁSOK

19 ANALITIKUS (RÉSZLETEZŐ) KÖNYVELÉS, NYILVÁNTARTÁS  Bizonylatok alapján MENNYISÉGBEN ÉS ÉRTÉKBEN vezetett részletező nyilvántartás. FOGALMA A tárgyi eszközök és az imma- teriális javak analitikus köny- velése. AZ ANALITIKUS KÖNYVELÉS TERÜLETEI A készletek analitikus nyilván- tartása (Nem kötelező a nyilván- tartás vezetése). A vevők, szállítók analitikus könyvelése ( a folyószámlák ve- zetése) stb. A munkabér analitikus könyvelése. Az analitikus nyilvántartások (analitikus számlák) egy-egy csoportja egy megfelelő főkönyvi számlához kapcsolódik. PÉLDÁUL: A munkabérről dolgozónként vezetett analitikus számlák adatairól havonként készített összesítő kimutatás (feladás) alapján könyvelik el a JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI főkönyvi számlán a vállalkozás havi munkabér fizetési kötelezettségét.

20 IDŐSOROS KÖNYVELÉS  A gazdasági műveletek megtörténtük sorrendjében történő feljegyzése. FOGALMA  SZEREPE SZEREPE, hogy biztosítja: a könyvelés folyamatosságát, teljességét, ellenőrizhetőségét és a számszerű egyeztetés lehe- tőségét. FORMÁJA FORMÁJA a könyvviteli napló   A NAPLÓ TARTALMAZZA: a hivatkozási számot (bizony- lat száma, számla száma), a bizonylat keltét, a művelet megnevezését, a T és K összeget.  A GYAKORLATBAN ALKALMAZZÁK AZ: egy naplós és a több naplós eljárást.  A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: Nyitónapló, Pénztár napló, Elszámolási betétszámla naplója, Beérkezett számlák naplója, Kimenő számlák naplója, Vegyes napló, Zárónapló.

21 SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS  A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése. FOGALMA  SZEREPE SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket tartalmuk szerint csopor- tosítja, a könyvelési tételek össze- függéseit áttekinthetővé teszi. FORMÁJA FORMÁJA a könyvviteli számla   A KÖNYVELÉSI TÉTEL RÉSZEI: a könyvelés kelte, a bizonylat száma, a gazdasági művelet megnevezése, a könyvelendő összeg (T vagy K), az ellenszámla száma. A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA KT Számlaszám (ellenszámla) ÖsszegSzöveg (művelet) Bizonylat száma Kelet

22 A KÖNYVVITELI ZÁRLAT Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a - folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhe- tőbbé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munka, és év végén a - számlák technikai lezá- rása. FOGALMA  A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐ- KÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet összeállítható. AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA 

23 ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK Egy-egy főkönyvi számlához kapcsolódó analitikus számlák értékadatait összesítik. FOGALMA  AZ ANALITIKUS SZÁMLA-KIVONAT TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGE, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG KELL, hogy EGYEZZEN a MEGFELELŐ FŐKÖNYVI SZÁMLA TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGÉVEL. AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT EGYEZŐSÉGE  az ANALITIKUS ANYAG- SZÁMLÁK KIVONATA AZ ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁM- LA főösszegét és egyenlegét tartalmazza anyagféleségen- ként. a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA KIVONATA a VEVŐK FŐ- KÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként. PÉLDÁUL 

24 FŐKÖNYVI KIVONAT A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg A FŐKÖNYVI KIVONAT EGYEZŐSÉGEI  Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik, illetve követel egyenlegét. KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS,  A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás. AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA 

25 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA Sor- szám A SZÁMLAFŐÖSSZEGEGYENLEG számamegnevezéseTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETEL 1.12INGATLANOK31003502750.......................................... 34.381PÉNZTÁR50482.......................................... 40.411JEGYZETT TŐKE6000.......................................... 43.454SZÁLLÍTÓK15020050.......................................... ÖSSZESEN:10356 8250 FŐKÖNYVI KIVONAT 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

26 FORGALMI KIMUTATÁS A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT IS BEMUTATJA.  Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, nyitó egyenlegét, tartozik és követel forgalmát, záró egyenlegét. HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS,  A zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leírtakkal elveiben megegyezik. 

27 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA Sor- szám A SZÁMLANYITÓ EGYENLEGFORGALOMZÁRÓ EGYENLEG számamegnevezéseTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETEL 1.12INGATLANOK 3000-1003502750-...................................................... 34.381PÉNZTÁR 1-49482-...................................................... 40.411JEGYZETT TŐKE -6000---...................................................... 43.454SZÁLLÍTÓK -20150180-50...................................................... ÖSSZESEN: 8356 2000 8250 FORGALMI KIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

28 ZÁRÓKIMUTATÁS A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ- SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel fő- összegét, tartozik és követel egyenlegét, NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS,  Eszközök – Források egyenle- gének különbsége = Költségek (ráfordítások) – Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL. a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét az eredmény (költség, rá- fordítás és bevétel) szám- lák egyenlegét.

29 A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA SZÁMLAFŐÖSSZEGEGYENLEGMÉRLEGEREDMÉNY SzámaNeve TKTKTK Költség (ráford.) Bevétel 1-4Mérleg számlák........ 8, 9Eredmény számlák........ ÖSSZESEN 3000 1000 430400570600 EREDMÉNY 30 MINDÖSSZESEN 430 600 ZÁRÓKIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések