Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A könyvviteli rendszer működése 52. lecke

3 A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL) FOGALMA KÖNYVVEZETÉS AZ A TEVÉKENYSÉG, amelynek keretében a GAZDÁLKODÓ A TEVÉKENYSÉGE SORÁN FELMERÜLŐ - vagyonra, - jövedelemre ható GAZDASÁGI ESEMÉNYEKRŐL (a számviteli törvény-ben rögzített szabályok szerint) - ZÁRT RENDSZERBEN, - FOLYAMATOSAN NYILVÁNTARTÁST VEZET, és azt az üzleti év végén lezárja.

4 KÖNYVVEZETÉSI RENDSZEREK FOGALMA KETTŐSKÖNYVVITEL Valamennyi gaz- dasági esemény (művelet) feljegy- zése zárt rend- szerben EGYSZERESKÖNYVVITEL Csak a pénzmoz- gással járó gazda- sági műveletek feljegyzése zárt rendszerben BEVÉTELEKRŐLVEZETETTNYILVÁNTARTÁS A pénzügyileg is realizált (befolyt) bevételek feljegy- zése idősorrend- ben

5  A vagyont a számvitel kettős vetületben * (- eszközök, - források) veszi számba, rögzíti a könyv-viteli számlákon.  A kettős könyvvitelben a vagyonra ható valamennyi gazdasági esemény feljegyzésre kerül. A KETTŐS KÖNYVVITEL LÉNYEGE HÁRMAS SZABÁLYA  Minden gazdasági eseményt két számlán kell feljegyezni. - az egyik számla TARTOZIK, - egy másik számla KÖVETEL oldalán. * A vagyon lényegét és csoporto- sítását tartalmazza  Azonos összegben.  Egymással kölcsönös összefüggésben (az egyik változás meghatározza a másikat). Ez a szabály biztosítja, hogy a kettős könyvvitel egy önmagában számszerűen ellenőrző zárt rendszer.

6  A vállalkozó vagyonát két szempont – a vállalkozási tevé- kenységben betöltött szerepük és eredetük (ESZKÖZÖK és FORRÁ- SOK) – szerint indokolt, a szám- vitelben kötelező csoportosítani. Az ESZKÖZÖKET és a FORRÁ- SOKAT külön-külön is ki kell mutatni.  Minden gazdasági eseménynek kettős hatása van. A KETTŐS (FELJEGYZÉS) KÖNYVVITEL Alapja A vállalkozó vagyonának teljes körű, pontos kimutatása. Célja ha a vállalkozó anyagot vásárol hitelben (utólagos fize- tés mellett), akkor - NŐ az anyagai értéke és - NŐ a kötelezettsége. Például: ha a vállalkozó anyagot vásárol készpénzért, akkor - NŐ az anyagai értéke és - CSÖKKEN a pénze,

7 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET ESZKÖZSZÁMLÁKFORRÁSSZÁMLÁKKÖLTSÉG,RÁFORDÍTÁSSZÁMLÁKÁRBEVÉTEL,BEVÉTELSZÁMLÁK MÉRLEG SZÁMLÁK EREDMÉNY (TŐKE VÁLTOZÁS) SZÁMLÁK TARTALMILAG AKTÍV ALAKILAG PASSZÍV

8 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET  Az egységes számlakeretet a szám- viteli törvényben fogalmazták meg.  Az egységes számlakeret FOGALMA: - a könyvviteli számlák csopor- tosítása tartalmuk és jellegük szerint, - a gazdasági műveletek össze- függéseinek kijelölése, - a könyvelés szabályainak ki- jelölése, - a könyvviteli számlák egységes számozásának és elnevezésé- nek biztosítása.  A számviteli törvény tíz számla- osztályt határozott meg: 1-4. MÉRLEGSZÁMLÁK, 5., 8-9.EREDMÉNYSZÁMLÁK, 6-7. SZABADON HASZNÁL- HATÓ SZÁMLÁK, 0.NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK.  Az egységes számlakeret CÉLJA, hogy a gazdálkodó - eszközeinek és - forrásainak, a - gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatá- sainak egységes rendszerbe foglalásával SEGÍTSÉGET ADJON a gazdálkodó SZÁM- VITELÉNEK MEGSZERVE- ZÉSÉHEZ, BIZTOSÍTSA a számviteli törvény szerinti BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAP- INFORMÁCIÓKAT.

9 A SZÁMLAOSZTÁLY ADATOKAT BIZTOSÍT SZÁ- MA NEVEJELLEGETARTALMA 1.Befektetett eszközök AktívEszközA mérleghez 2.Készletek 3.Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások 4.Források PasszívForrás 5.Költségnemek AktívKöltségAz eredmény- kimutatáshoz 6.Szabadon használható Tartalomtól függő Vezetői döntéstől függő A vezetői információhoz 7.Szabadon használható 8.Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások AktívKöltségAz eredmény- kimutatáshoz 9.Értékesítés árbevétele és bevételek PasszívÁrbevétel, bevétel 0.Nyilvántartási számlák -Eszköz, Forrás, Költség, Bevétel A vezetői információhoz, mérlegbeszá- molóhoz AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET FELÉPÍTÉSE

10 SZÁMLAREND  A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével OLYAN SZÁMLARENDET KÖTELES KÉSZÍTENI, amely szerint könyvelve a számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.  A vállalkozó a megalakulástól számított 90 NAPON BELÜL köteles a számlarendet elkészíteni.  A SZÁMLAREND ÖSSZEÁLLÍ- TÁSÁÉRT, annak folyamatos KARBANTARTÁSÁÉRT, a NAP- RAKÉSZ KÖNYVVEZETÉS HE- LYESSÉGÉÉRT A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS.  A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és meg- nevezését, - a számla tartalmát, - a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok - más számlával való kapcso- latát, - a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, - a bizonylati rendet.

11 A KÖNYVVITELI SZÁMLÁK SZÁMOZÁSA  A KÖNYVVITELI SZÁMLÁK SZÁ- MOZÁSA A TÍZES SZÁMREND- SZERBEN TÖRTÉNIK. AZ ELSŐ számjegy jelöli a SZÁMLAOSZTÁLYT. A MÁSODIK számjegy a SZÁMLACSOPORTOT, A HARMADIK számjegy a SZÁMLÁT,  PÉLDÁUL: 1 1. Számlaosztály: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A NEGYEDIK számjegy az ALSZÁMLÁT. 1 1 1. Számlacsoport: IMMATERIÁLIS. JAVAK. 2 1 2. Számlacsoport: INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 3 12 3. Számla: ÉPÜLETEK, ÉPÜ- LETRÉSZEK, TU- LAJDONI HÁNYADOK 1 123 1. Alszámla: RAKTÁRAK

12 A SZÁMLAOSZTÁLYOK (CSOPORTOK) ÉS A MÉRLEG KAPCSOLATA Számlaosztály,számlacsoportszáma Aktívák MÉRLEG Passzívák Számlaosztály,számlacsoportszáma 1.  A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2-3.  B. FORGÓESZKÖZÖK 2.  I. KÉSZLETEK 31-36.  II. KÖVETELÉSEK 37.  III. ÉRTÉKPAPÍROK 39.  C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 38.  IV. PÉNZESZKÖZÖK D. SAJÁT TŐKE  41. E. CÉLTARTALÉKOK  42. F. KÖTELEZETTSÉGEK  43-47. G. PASSZÍV IDŐBELI  48. ELHATÁROLÁSOK

13 A SZÁMLAOSZTÁLYOK (CSOPORTOK) ÉS AZ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS KAPCSOLATA I. Számlaosztály,számlacsoportszáma Az eredmény összetevői 91-94.  I.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 58.  II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 96.  III.EGYÉB BEVÉTELEK 81.  IV.ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82.  V.SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83.  VI.ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86.  VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

14 A SZÁMLAOSZTÁLYOK (CSOPORTOK) ÉS AZ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS KAPCSOLATA I. 97.  VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 87.  IX.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI  B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 98.  X.RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 88.  XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 89.  XII.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F.ADÓZOTT EREDMÉNY 413.  22.EREDMÉNYTARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE OSZTALÉKRA, RÉSZESEDÉSRE 47.  23.JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS 419.  G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Számlaosztály,számlacsoportszáma Az eredmény összetevői

15 A SZÁMLAOSZTÁLYOK (CSOPORTOK) ÉS A FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS KAPCSOLATA 91-94.  I.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 81-84.*  II.ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE III.ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE 85.  IV.ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI 96.  V.EGYÉB BEVÉTELEK 86.  VI.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a 5-13.7 vázlaton szereplő tételekkel. * A 81-84-es számlák neve és tartalma eltérő forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén. eljárással készülő eredménykimutatás esetén. Számlaosztály,számlacsoportszáma Az eredmény összetevői

16 A NÉGY SZÁMLASOROS (KÉT-KÉT ELLENTÉTES SZÁMLASOROS) SZÁMLAELMÉLET SÉMÁJA MÉRLEG SZÁMLÁKEREDMÉNYSZÁMLÁK Eszköz- számlák (E) Egyenleg T 400 Költség, (ráfordítás) (ráfordítás) számlák (K) Egyenleg T 650 Bevétel- számlák (B) Egyenleg K 700 Forrás- számlák (F) Egyenleg K 350 MÉRLEG SZÁMLÁK ÖSSZEVONT EGYENLEGE T 50 EREDMÉNYSZÁMLÁK ÖSSZEVONT EGYENLEGE K 50 Mérleg Eszközök 400 Források 350 Nyereség 50 Főösszeg 400 Eredménykimutatás Költségek (ráf.) 650 Bevételek 700 Nyereség 50 Összesen 700 Képlete: E – F = B – K vagy E + K = F + B

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések