Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szennyezőanyagok, kármentesítés Ács Tamás 30-318-6601.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szennyezőanyagok, kármentesítés Ács Tamás 30-318-6601."— Előadás másolata:

1 Szennyezőanyagok, kármentesítés Ács Tamás acs.tamas@vkkt.bme.hu 30-318-6601

2 Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; Környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása; Kárelhárítás: a környezeti elemek (vizek, talaj, levegő, élővilág, épített környezet) előre nem látható események vagy ismeretlen ok miatt rendkívüli mértékben bekövetkező elszennyeződése esetén a keletkező károk megelőzésére, elhárítására illetve mérséklésére irányuló tevékenység; Kármentesítés (felszín alatti víz és földtani közeg): olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszín alatti víz és földtani közeg károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszín alatti víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, így különösen az a műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység, amely a veszélyeztetett, szennyezett, károsodott felszín alatti víz, illetőleg földtani közeg megismerése, illetőleg a szennyezettség, károsodás és a kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése, továbbá monitorozása érdekében szükséges. 2 Alapfogalmak

3 Az alapfogalmak hierarchiája

4 4 (A): háttér-koncentráció, reprezentatív érték, az egyes anyagoknak, adott felszín alatti víztestben jellemző koncentrációja, emberi zavarásoktól mentes állapotban; (Ab): bizonyított háttér-koncentráció, meghatározott anyagnak vizsgálatokkal megállapított tényleges háttér-koncentrációja; (B): szennyezettségi határérték, figyelembe véve az ivóvízminőség, a vízi és FAV-tól függő szárazföldi ökoszisztémák igényeit; Határértékek Kármentesítési Kézikönyv 4.

5 5 (C i ): intézkedési szennyezettségi határérték, jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott kockázatos anyag koncentráció, amelyet meghaladó érték esetén (ha nincs (E)vagy (D)) a környezetvédelmi felügyelőségnek intézkednie kell; (D): kármentesítési célállapot határérték, hatósági határozatban előírt koncentráció, amit a kármentesítés eredményeként kell elérni az emberi egészség és az ökoszisztéma, illetve a környezeti elemek károsodásának megelőzése érdekében; (E): egyedi szennyezettségi határérték, a telephelyen a (B) szennyezettségi határérték helyett (ha (A b ) > (B)) hatósági határozatban megállapított szennyezettségi határérték. Határértékek Kármentesítési Kézikönyv 4.

6 6 Bioakkumuláció: A biológiai folyamatok révén a környezeti elemekben alacsony koncentrációban jelen lévő anyag megkötődik, és folyamatos kitettség esetén az élő szervezetekben mennyiségük megnő, azaz az anyag felhalmozódik; Perzisztencia: Az anyagok biológiai lebontással szembeni ellenálló képesség Biodegradáció: mikroorganizmusok által végzett biokémiai-biológiai folyamatok eredményeként megvalósuló lebontási és átalakulási folyamatok összessége. Alapfogalmak

7 7 Toxicitás: a víz mérgező képessége, olyan mérgek jelenléte, amelyek zavarják, veszélyeztetik a vízi élőlények életműködését, csökkentik a víz öntisztuló képességét, korlátozzák ivóvízként történő felhasználását. Mérése: biológiai tesztmódszerekkel. Karcinogén: rákkeltő; Mutagén: genetikai károsodást okozó; Teratogén: fejlődési rendellenességet okozó; Veszélyes anyagnak (prioritásszennyezőnek) elsősorban olyan anyagokat nevezünk, amelyek toxikusak, perzisztensek és bioakkumulációra hajlamosak. E definíció szerint a toxicitást nem szűkítjük le az akut (rövid idejű) hatásokra, hanem az olyan krónikus hatásokat is ideértjük, mint például a karcinogenitás, mutagenitás, teratogenitás vagy a hormonháztartásra gyakorolt negatív hatás. Alapfogalmak

8 8 Szennyezőanyag csoport FormáiHatásaiMegjegyzésBonthatóság szerves anyag (lebomló) vízi ökoszisztéma károsodása igen Nitrogén NH x szem-orr-tüdő irritáció, szívbénulás, eutrofizáció növények felveszik igen NO x "blue baby", eutrofizációigen foszfor Szervesizomgörcs, hányás, akár halál növényvédőszere k Szervetleneutrofizációpl. műtrágyaigen pH szövetkárosodássavak és lúgok Mikroszennyezők Szerves: peszticidek, fenolok, detergensek, stb.; kőolaj és származékai: TPH, PAH, PCB, BTEX, stb. toxikus: karcinogén v. mutagén v. teratogén oldott v. szilárd; bioakkumuláció; egy részük illékony nem vagy nehezen Szervetlen: nehézfémek: Hg, Cd, Zn, Cr, Cu, Pb, Ni, Co, Mo, Sn, Ag; As, Ba, CN, Se, B, stb. oldott v. szilárd; bioakkumuláció; oldott fázist növények felveszik Szennyezőanyagok

9 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről Szennyező anyagok jegyzékei: Jegyzék a veszélyességük alapján K1 minősítésű (nagy kockázatot jelentő) anyagokra: 1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben szerves halogéneket képezhetnek. 2. Szerves foszforvegyületek. 3. Szerves ónvegyületek. 4. Anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízi környezetben vagy azon keresztül. 5. Higany és vegyületei. 6. Kadmium és vegyületei. 7. Ásványolajok és más szénhidrogének, különösen a perzisztens szénhidrogének. 8. Cianidok. 9 Környezeti Kárelhárítás - 1 EA - Jolánkai Zsolt Szennyezőanyagok

10 1. Az I. Jegyzékben nem szereplő félfémek és fémek, valamint vegyületeik, különösen a következő fémek és félfémek: 1.1. Cink 1.2. Réz 1.3. Nikkel 1.4. Króm 1.5. Ólom 1.6. Szelén 1.7. Arzén 1.8. Antimon 1.9. Molibdén 1.10. Titán 1.11. Ón 1.12. Bárium 1.13. Berillium 1.14. Bór 1.15. Urán 1.16. Vanádium 1.17. Kobalt 1.18. Tallium 1.19. Tellúr 1.20. Ezüst 2. Az I. Jegyzékben nem szereplő biocidek, növényvédő szerek és ezek származékai. 3. A felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik. 4. Mérgező vagy bomlásálló szerves szilíciumvegyületek, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák a vízben, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok vagy gyorsan átalakulnak a vízben ártalmatlan anyagokká. 5. Szervetlen foszforvegyületek, valamint az elemi foszfor. 6. Fluoridok. 7. Ammónia és nitritek. 8. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok). 9. Szuszpenzióban lévő anyagok. 10. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI).” 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről – folyt 3 Környezeti Kárelhárítás - 1 EA - Jolánkai Zsolt 10 Jegyzék a veszélyességük alapján K2 minősítésű (kis kockázatot jelentő) anyagokra:

11 11 Közlekedés Ipar: Vegyipar Gyógyszeripar Kohászat Elektronikai ipar Energiaipar (kőszén, kőolaj, égetés, radioaktív balesetek, kiégett fűtőanyagok) Olajfinomítás Gépjárműipar Mezőgazdaság: Növényvédőszerek Trágyák és műtrágyák Közvetett források: Hulladék lerakók Szennyvíz iszapok Bányameddők Ipari szennyvíz Szikkasztók Veszélyes hulladék tárolók Szennyezőanyagok települési forrásai

12 12 Szennyezés megelőzése 1.Védett területek kijelölése 2.Tervezett létesítmény / tevékenység hatásainak értékelése Egyszerűbb és olcsóbb a megelőzés, mint a kárelhárítás vagy kármentesítés.

13 13 Szennyezés megelőzése 1.Védett (védő-) területek kijelölése -Természetvédelmi oltalom alatt álló területek -Nemzeti parkok -Természetvédelmi területek -Tájvédelmi körzetek -Ex lege védett: lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források és víznyelők, barlangok -Ivóvízbázisok védőterületei / védőzónái Tevékenységek korlátozása vagy tiltása

14 14

15 15

16 16 Szennyezés megelőzése 2. Tervezett létesítmény / tevékenység hatásainak értékelése - Környezeti hatásvizsgálat - Egységes környezethasználati engedély - Környezeti felülvizsgálat, teljesítményértékelés Tevékenységek engedélyezése vagy nem engedélyezése Környezeti hatásvizsgálatok című tárgy!

17 17 Környezeti kárt okozó tevékenység kárelhárításkármentesítés Rendkívüli szennyezés Nem rendkívüli szennyezés Balesetjellegű szennyezés Pl. Vörösiszap, cianid Lassú hosszan tartó szennyezés Pl. szivárgó olajtartály, hulladéklerakók Azonnali beavatkozást igényel Pl. gipsz adagolásával semlegesítés, merülőfalak, kicsapatószerek Megfontolt körültekintő költséghatékony megoldást igényel Ha már megtörtént a baj

18 MONITORING 18 Kármentesítés kivizsgálás (felügyelőség) szennyezés nincs szennyezés tényfeltárás nincs beavatkozás

19 19 Kármentesítés Tényfeltárás során vizsgálni kell:  Milyen szennyezőanyagok?  Mennyi (koncentráció, tömeg)?  Szennyezett terület kiterjedése?  Veszélyeztetett terület kiterjedése?  Egészségügyi és környezeti kockázatbecslés  Célállapot megfogalmazása: (D) kármentesítési határérték  Beavatkozás előzetes tervezése Végén TÉNYFELTÁRÁSI ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ benyújtása a felügyelőségnek

20 -veszélyeztet-e? -terjedés sebessége és iránya -környezetszennyezés mértéke - gazdaságossági kérdések 20 Kármentesítés BEAVATKOZÁS nincs tisztítás talaj/talajvíz tisztítás területhasználat korlátozása v. tiltása izoláció immobilizáció -technológiai lehetőségek -szennyező típusa -szennyezettség mértéke in-situ ex-situ

21 Izoláció, immobilizáció ha:  az aktuális szennyezettség nem veszélyeztet hatásviselőket;  a szennyezőanyag lassan terjed;  a geológiai viszonyok lehetővé teszik. célja a szennyezőanyag terjedésének megakadályozása v. a terjedési útvonal módosítása módszerei:  Szigetelő fal (résfal, szádfal); - linklink  Migrációs gát (résfal, benne aktív közeg); - linklink  Hidraulikus gát (pozitív vagy negatív kutakkal, drénnel). - linklink Kármentesítés

22 tisztítási technológiát befolyásoló tényezők  szennyezőanyag típusa és koncentrációi;  szennyezőanyag fizikai megjelenési formája;  szennyezőanyag fizikai, kémiai és (mikro)biológiai jellemzői;  talaj típusa (homok, agyag, iszap,…);  szennyezett terület kiterjedése, a szennyeződés történeti múltja. remediáció 4 lehetséges alapfolyamata  fizikai;  kémiai átalakítás;  termikus lebontás;  biológiai lebontás. Talaj/talajvíz tisztítás Kármentesítés

23 Talaj/talajvíz tisztítás Kármentesítés eljárás helye szerint: ex-situ  talaj/talajvíz kitermelése, majd tisztítása  on-site: a kitermelt talaj/talajvíz a helyszínen, elszállítás nélkül kerül tisztításra, majd visszahelyezésre  off-site: a szennyezett talaj/(talajvíz) elszállítás után kerül tisztításra, utána visszaszállítják és visszahelyezik  kis kiterjedésű szennyezettség esetén (különben aránytalanul drága lehet)  ha vízbázist veszélyeztet a szennyezés  a kitermelt talaj veszélyes hulladéknak minősül

24 - talajmosatás: linklink - kémiai és fizikai folyamat; - elsősorban homoknál; - felületaktív anyagok, savak. - kémiai kivonás (extrakció): linklink - tömény oldószerek; - szennyezőanyag a kivonószerbe kerül. - stabilizáció, szilárdítás: linklink - szennyező kötőanyaghoz (ioncserélő gyanta, agyagásványok); - kötődés kémiai, fizikai, termikus úton; - végén szilárdítás cementtel. Kármentesítés néhány talaj ex-situ eljárás

25 - termikus kezelés: - talajégetés - linklink - pirolízis: szerves szennyezők lebontása oxigén nélkül - linklink - biológiai kezelés - lebontást mikroorganizmusok végzik - tápanyag, oxigén, nedvesség biztosítása - módszer: - agrotechnikai: talaj szétterítésével - linklink - bioágyas, prizmás: kőolajszármazékoknál, halmokban - linklink - reaktor: földmedence, acélreaktor - linklink néhány talaj ex-situ eljárás Kármentesítés

26 26 Talaj/talajvíz tisztítás Kármentesítés eljárás helye szerint: in-situ  helyszíni tisztítás: talaj/talajvíz természetes helyén történő tisztítása ;  nagy kiterjedésű szennyezettség esetén ;  ha vízbázist veszélyeztet a szennyezés;  a kitermelt talaj veszélyes hulladéknak minősül;  bizonyos esetben (mélyebb rétegek remediációja) a felszín használható (nincs munkagödör);  fajlagosan olcsóbb, mint az ex-situ eljárások;  általában hosszabb időt igényelnek, mint az ex-situ eljárások;  visszamaradó szennyezők mennyisége ált. nagyobb, mint az ex-situ eljárásoknál

27 - talajmosatás: linklink - talajszennyezők bemosása talajvízbe - talajvíz szivattyúzása - homoktalajoknál, oldható szennyezőknél - izoláció fontos! - átlevegőztetés (talajlevegő elszívása és kezelése): linklink - furatokban vákuum - illékony szennyezőknél használható - talajlevegő tisztítása - hőkezelés (talaj fűtése): linklink - forró levegő vagy víz injektálása, elektromosan, rádióhullámokkal - segíti a biológiai bontást - kinyert gáz kezelése Kármentesítés néhány talaj in-situ eljárás

28 - biológiai - természetes biodegradáció fokozása –linklink - tápanyagok és oxigén bejuttatása - víz recirkuláció, injektálás, öntözés - bioventilláció - linklink - talajszellőztetés is egyben - oxigén bejuttatása - fitoremediáció - linklink - szennyező eltávolítását növények végzik - oldott nehézfémeknél is alkalmazható Kármentesítés néhány talaj in-situ eljárás

29 - sztrippelés: linklink - kémiai és fizikai folyamat; - illékony szennyezők eltávolítása; - víz toronyba/tartályba és ott levegőztetés. - fázisszétválasztás: linklink - szennyező és víz szétválasztása; - desztilláció, szűrés, fagyasztásos kristályosítás, fordított ozmózis, stb.. - adszorpció: linklink - szennyező adszorbens felületén kötődik meg; - kötődés kémiai, fizikai úton; - adszorbensek: aktívszén, timföld, lignin, agyag, stb. Kármentesítés néhány talajvíz ex-situ eljárás

30 - intenzifikált bioremediáció: linklink - természetes biodegradáció fokozása - tápanyagok és oxigén bejuttatása - levegőztetés: linklink - célja a biológiai lebontás fokozása - átmosatás/sztrippelés: linklink - célja az illékony komponensek „kihajtása” a vízből - talajvízbe forró gőzt injektálnak - elpárolgó szennyezők felfogása vákuumkúttal Kármentesítés néhány talajvíz in-situ eljárás


Letölteni ppt "Szennyezőanyagok, kármentesítés Ács Tamás 30-318-6601."

Hasonló előadás


Google Hirdetések