Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gender-érzékeny társadalmi- gazdasági szemlélet Dr. Szekeres Valéria Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet BMF Gender mainstreaming.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gender-érzékeny társadalmi- gazdasági szemlélet Dr. Szekeres Valéria Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet BMF Gender mainstreaming."— Előadás másolata:

1

2 Gender-érzékeny társadalmi- gazdasági szemlélet Dr. Szekeres Valéria Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet BMF szekeres.valeria@kgk.bmf.hu Gender mainstreaming képzés államigazgatási szervezetek munkatársai számára 2009. május 28.

3 Gender egyenlőség és növekedési potenciál

4 Magyarországi helyzet, 2006, KSH Női bruttó keresetek 22%-kal alacsonyabbak a fizikai, 33%-kal a szellemi foglalkoztatottaknál 15-64 éves nők foglalkoztatási rátáját (51,1%) megelőzi a férfiaké (63,8%) Női munkanélküliségi ráta meghaladja a férfiakét (7,9% illetve 7,2%) Részmunkaidős női foglalkoztatottság aránya 5,6%- os, a férfiaké 2,6%-os.

5 Magyarországi helyzet, kutatási eredmények Kétkeresős háztartásokban a nők háztartási munkája 200%-kal hosszabb a férfiakénál Felsőfokú végzettségű alkalmazottak között több a nő, mint a férfi, mégis a gazdasági hierarchia csúcsán mindössze 16% a nők aránya

6 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

7

8

9 Időbeosztás egy átlagos napon, percben (házasok)

10 Szellemi és fizikai foglalkozásúak nettó átlagkeresetének alakulása nemenként 2005-ös árakon számítva Forrás: Hajósy Adrienne, 2008

11 Aktivitás és gondozás Betlen Anna kutatása 2005-os KSH adatok alapján

12 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

13 Nők aránya a tudományban

14 A kutatásban, fejlesztésben foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása Betlen Anna kutatása 2006-os KSH adatok alapján

15 Felismerték a makrogazdasági eszközök alapvető hatását az életminőségre és a gazdasági lehetőségekre, különösen a nőkére. Ha a társadalom egésze, beleértve a nőket is, hozzájuthat forrásokhoz, annak pozitív gazdasági hatása van Felismerték a gender szerepek gazdasági és etikus szempontból káros voltát, amelyeket korrigálni kell Gender-érzékeny költségvetés gazdasági előzményei

16 Olyan speciális politikára volt szükség, amely lehetővé teszi a kormányköltségvetés genderre való hatásának értékelését. Egyenlőségi szempontok vizsgálata mind a kiadások, mind a bevételek esetében szükséges

17 Globális erőfeszítések Az ENSZ és a Világbank kezdeményezései a gender-érzékeny politikák és programok megvalósítására Gazdasági eszközök közvetlen társadalmi hatásának fókuszba kerülése, szakértői érdekcsoportok fellépése Amartya Sen Nobel-díja a gazdaságpolitikák elemzéséért (1998)

18 Jogi előzmények Magyar Alkotmány (1949) Egyenlő bánásmód szükségessége (Római Szerződés, 1957) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976) Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló New York-i Egyezmény (1982)

19 Jogi előzmények II. Emberi Jogok Európai Egyezménye (1993) Pekingi Akcióterv (1995) → minden egyes pénzügyi megállapodásnál integrálni kell a gender perspektívát, és a specifikus programokhoz megfelelő finanszírozást kell biztosítani; a kormányoknak szisztematikusan át kell tekinteni, hogy a nők hogyan húznak hasznot a közkiadásokból, módosítani kell a költségvetést az egyenlő hozzáférhetőség biztosítása érdekében, és ehhez elegendő forrást kell nyújtani Női-férfi esélyegyenlőség, mint a foglalkoztathatóság növelésének negyedik pillére (Luxemburg, 1997)

20 Férfiak és nők foglalkoztatási arányának kiegyensúlyozása, az egyenlő bérezés elvének érvényesítése és a nők munkaerőpiaci re- integrációjának elősegítése (EU Foglalkoztatási Stratégia, 1999) Millenniumi Fejlesztési Célok: 3. Előmozdítani a nemek közti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését (2000) Esélyegyenlőségi Törvény (Magyarország, 2003) Jogi előzmények III.

21 Mi a gender-érzékeny költségvetés (GB)? A költségvetés a politikai döntések tükröződése. Meghatározza a bevételek behajtásának és a kiadások felhasználásának módját A költségvetési döntéseknek hatása van a társadalom strukturálódására, következésképp, közvetlenül hat mind a nők és férfiak életkörülményeire, mind a gender viszonyokra Gender költségvetésben a nők és férfiak különböző élethelyzeteit szisztematikusan figyelembe veszik a költségvetés-készítési folyamat során

22 Mi a gender-érzékeny költségvetés? Gender mainstreaming alkalmazása a költségvetés- készítési folyamatban, a hagyományos költségvetési politika gender szempont szerinti kibővítése Nők és férfiak különböző életrealitásainak szisztematikus bevonása a teljes költségvetés-készítési folyamatba, beleértve a látszólag gender-semleges területeket is Nem külön költségvetés, nem pótlólagos forrásbevonás, hanem pótlólagos részletezés, ami szükséges a források felelősségteljes kezelése érdekében, hogy maximalizálják az együttes közérdeket és az ügyfelek személyes hasznát

23 Meghatározni, hogy a bevételek és kiadások hogyan hatnak nőkre, férfiakra, lányokra és fiúkra – kinek és hogyan származik közvetlen vagy közvetett előnye a költségvetési intézkedésekből? Kiindulópontként szolgálni a költségvetés gender- méltányos átalakítása és a költségvetési politika prioritásainak megváltoztatása felé (hozzájárulva a fennálló nemi egyenlőtlenségek csökkentéséhez) Gender-érzékeny költségvetés célja

24 Gender-érzékeny költségvetés kulcskérdései Ki a célcsoport? Kit akarunk elérni? Ki húz előnyt az intézkedésekből és szolgáltatásokból? Az intézkedések és szolgáltatások segítik-e csökkenteni a gender egyenlőtlenséget vagy növelik azt? Milyen módon tudjuk az intézkedéseket és szolgáltatásokat úgy nyújtani, hogy az aktuális célcsoportnak az nagyobb hasznára és előnyére váljon?

25 Szükséges adatok/információk Nemek szerint bontott adatok Eredményekhez és hatásokhoz kapcsolódó célkitűzések és mutatószámok (indikátorok) Gender viszonyok megértése Párbeszéd a kormánytisztviselők és a civil társadalom között Változtatások, ha a gender szerinti elszámolásnál nemleges a válasz

26 Gender-releváns egy költségvetési tétel, ha befolyásolja a nők és férfiak... munkaerőpiaci részvételét közszolgáltatásokhoz való hozzáférését. Kritérium: egyenlő mértékű hozzáférés lehetősége fizetetlen munkájának nagyságát. Kritérium: a nagyobb arányban fizetetlen munkát végző csoport támogatása gender viszonyát hosszútávon. Kritérium: a tradicionális szerepmodellek merevségének puhulása

27 Előzetes gender-érzékeny költségvetés Példa OsztályElemGender- specifikus cél Tervezett cselekvések, intézkedések, projektek Sikeresség mutatóiNő és férfi felhasználók aránya % MA 50210Kimutatás a férfiak és nők életkörülményei nek szocioökonómiai jellemzőiről statisztikai és analitikus módszerek segítségével Bécsi Városi Statisztikai Évkönyv és más publikációk Projekt: „A nemek közötti egyenlőség mutatói“ Statisztikai nyilvántartások fejlesztése Növelni a gender-érzékeny kimutatások arányát – tartva a 6%-os éves növekedési ütemet Gender-érzékeny mutatók kézikönyvének elkészítése A gender érzékeny információ aránya 50 / 50

28 Példa

29 Munkaerőpiac: intézkedések a férfiak képzésének elősegítésére a gondozói területeken Egészségfejlesztés: férfi egészség napok, annak érdekében, hogy javítsák a férfiak érzékenységét az egészségi kockázatokra és növeljék a szűrővizsgálatokon való részvételt Üzletfejlesztés: tender értékelés során plusz pont adása a gender mainstreaming feltételeit teljesítő jelentkezőknek

30 Példa

31 Bölcsődék, óvodák Férfi gondozók számának növelése új iskolázási programok révén A tradicionális szerepmodelleket beépítő pedagógiai tananyag helyett modern pedagógiai tananyag bevezetése Óvodai nevelők bevonása gender- érzékeny pedagógiai programokba

32 Példa Gdanski gender költségvetési kezdeményezés Területek: idősek aktivizálása, gender egyenlő munkaerőpiaci bánásmód, nők szakmai ösztönzése, munkanélküliség kezelése Javaslatok: jobb minőségű statisztika készítése, tréningek, speciális munkaerőpiaci programok és azok rendszeres értékelése, női foglalkoztatást célzó programok gyorsítása, nők szükségleteinek kielégítésére fókuszáló programok számának növelése, gyerekfelügyelet megoldása, egyenlőséget támogató tevékenységek fejlesztése és iskolai programok, jogérvényesítés

33 Példa Oroszországi gender költségvetési kezdeményezés Gender szegregáltság a legtöbb irányítói közigazgatási területen Helyi szinten főleg nők foglalkoznak az iskolák, kórházak, szociális szektor, óvodák kiadásaival, amik gyakran csökkennek deficit csökkentési erőfeszítések során A költségvetési kiadások aszimmetriája miatt, a népesség 2/3-át kitévő nők és gyermekek kapják az összes állami kiadás kb. 1/3-át

34 Példa Dél-Afrikai gender költségvetési kezdeményezés (parlamenti képviselők csoportja és NGO-k által) Fókuszálás a legelesettebbekre (színes bőrű, vidéki, szegény nők) Nők elleni erőszak, mint a helyre, korra, rasszra, osztályra tekintet nélküli általános probléma → Megvizsgálták, hogy a rendőrség és börtönök milyen forrásokat kapnak a nők elleni erőszak csökkentésére. Gender szerinti erőszakról szóló törvény felülvizsgálata GB szempontok szerint, és helyére új törvény állítása. A végrehajtás a helyi szintek feladata, amihez a költségvetési juttatásokat felül kellett vizsgálni

35 Gender költségvetés szempontrendszere Hogyan történik a kiadások és bevételek nemek szerinti elosztása? Hogyan hat a költségvetési politika a nemek közötti forráselosztásra rövid és hosszú távon? Hogyan befolyásolja a költségvetési politika a nemi szerepeket? Hogyan mutatkoznak meg a keresőtevékenységre/fizetetlen munkára gyakorolt hatások?

36 Gender költségvetés eszközrendszere Gender szerint bontott kedvezményezett értékelés Közkiadás előfordulás elemzése gender szerinti bontásban Gender-tudatos politika-felmérés Gender-tudatos költségvetési kimutatás

37 Költségvetés időfelhasználásra vonatkozó hatásának vizsgálata gender szerinti bontásban Gender-tudatos középtávú gazdaságpolitikai keret Adóterhelés elemzés gender szerinti bontásban Gender költségvetés eszközrendszere II.

38 Gender költségvetés célrendszere Nők részvételének növelése a gazdasági döntési és költségvetés-készítési folyamatokban Nyilvános vita és részvétel fokozása a költségvetés készítése és ellenőrzése során Javítani az átláthatóságot és hatékonyságot a kormány költségvetési döntéseinek eredményével kapcsolatban

39 Kritikus eszközt biztosítani a kiadások monitorozására, hogy azok valóban elősegítsék a gender szerinti egyenlőséget Kifejleszteni egy alternatív értékhalmazt a kedvezményezett értékelés révén, amely felméri, hogy nők és férfiak mennyiben érzik, hogy a költségvetés kielégíti a szükségleteiket Gender költségvetés célrendszere II.

40 Gender költségvetés érvrendszere Társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, ami elősegíti a gazdasági hatékonyságot is Politikai, társadalompolitikai célok átfordítása a számok nyelvére. Költségvetési tervek ellenőrzése, a hatásmechanizmus jobb feltárása, vagyis elszámoltathatóság Közszektor átláthatóságának növekedése

41 Gender költségvetés érvrendszere II. Háztartáson belüli gender viszonyok figyelembe vétele, a fizetetlen gondozói munka puffer szerepének felismerése Munkaerő-piaci aktivitás növekedése az időbeli leterheltség csökkentése révén

42 Gender-érzékeny költségvetés feltételrendszere Világos politikai akarat, a legfelső vezetés támogatása Alkalmazottak és vezetők gender aspektusok iránti érzékenyítése Gender szerint bontott adatok létrehozása annak érdekében, hogy a költségvetés egyenlőségre és más társadalmi célokra való hatását feltárják Gender költségvetésben résztvevők hálózatának kiépítése a közigazgatáson belül

43 Következtetés Gender költségvetési tisztségviselő alkalmazása növeli a közigazgatás-irányítás hatékonyságát, és a költségvetési fegyelmet (OECD) Gender-érzékeny költségvetés alkalmazása elősegíti a közforrások hatékony felhasználását, amely mind az egyén, mind a társadalom alapvető érdeke!

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gender-érzékeny társadalmi- gazdasági szemlélet Dr. Szekeres Valéria Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet BMF Gender mainstreaming."

Hasonló előadás


Google Hirdetések