Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gender-érzékeny társadalmi-gazdasági szemlélet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gender-érzékeny társadalmi-gazdasági szemlélet"— Előadás másolata:

1

2 Gender-érzékeny társadalmi-gazdasági szemlélet
Gender mainstreaming képzés államigazgatási szervezetek munkatársai számára 2009. május 28. Dr. Szekeres Valéria Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet BMF

3 Gender egyenlőség és növekedési potenciál
OECD felmérés OECD Observer, No. 250, July 2005 A gender egyenlőség javítja a hosszútávú gazdasági fejlődés esélyeit. Ez nem egy légből kapott állítás, egy sor országban végrehajtott újszerű vizsgálat eredményei támasztják alá, ami születési ráta és gyermekvállalási hajlandóság kapcsolatát vizsgálta a gender egyenlőséggel. Egy adott országban a demokratikus struktúrák kiegyensúlyozottabbak ott, ahol a munkahelyi nemi egyenlőség fejlettebb. Most kell a demográfiai változásokat is komolyan venni, és nem csak az előttünk álló nyugdíjnyomás és hasonló problémák miatt hanem a azért is, mert egy olyan népesség amely képes fejlődni és alkalmazkodni, az hosszútávon erősebb gazdaságot alkothat. Most és 2050-ben. Előrejelzések szerint Japán népessége 126-ról 105 millióra fog csökkenni, ez azt fogja eredményezni, hogy a világ GDP-jéből a részesedése 8%-ról 4%-ra fog csökkenni. Az EU részesedése 18%-ról 8-10%-ra esik, az USA 23%-ról 26%-ra emelkedik. Munkaerőpiaci reformok nem elegendőek. A gondolkodásban, hozzáállásban szükséges változásokat elérni. A gender egyenlőség felé tanúsított magatartás, és annak a valós lehetőségnek a megléte, hogy a szülői szerepet össze tudják egyeztetni a jövedelmező foglalkoztatással kulcsfontosságú ebben a kérdésben.

4 Magyarországi helyzet, 2006, KSH
Női bruttó keresetek 22%-kal alacsonyabbak a fizikai, 33%-kal a szellemi foglalkoztatottaknál 15-64 éves nők foglalkoztatási rátáját (51,1%) megelőzi a férfiaké (63,8%) Női munkanélküliségi ráta meghaladja a férfiakét (7,9% illetve 7,2%) Részmunkaidős női foglalkoztatottság aránya 5,6%-os, a férfiaké 2,6%-os. A munkaerőpiac a férfiakat részesíti előnyben a nőkkel szemben, és azáltal, hogy a férfiak és nők otthon betöltött szerepéről kialakult képet tükrözi és igazolja vissza, a jelenleg is létező megosztottságot tovább erősíti, holott világosan bebizonyosodott, hogy a nők többségének életstílusa és ez sok férfira is igaz ezekbe a szűk skatulyákba már nem illik bele. Az Unió területén a nők 30%-a dolgozik részmunkaidőben. Ezzel szemben a férfiaknak csupán 7%-a. A társadalmi nemek közötti egyenlőtlenségek, jól lehet máshogy, de a férfiakra is károsan hatnak pl… ffi fizetett szülői szabadság, aktív szülő szerep, ápoló tev., vagy ffi segélyvonal lehetőségének hiánya. Mind a nők, mind a férfiak profitálnának abból, ha a munka és a családi élet között nagyobb egyensúly lenne.

5 Magyarországi helyzet, kutatási eredmények
Kétkeresős háztartásokban a nők háztartási munkája 200%-kal hosszabb a férfiakénál Felsőfokú végzettségű alkalmazottak között több a nő, mint a férfi, mégis a gazdasági hierarchia csúcsán mindössze 16% a nők aránya + női parl. arány, akadémiai arány => a magyar gazdasag es allam vezetese a tars. felenek hianyaval mukodik. a nők tevékenységüket nagyrészt a társadalom "fő sodrán„ kívül kénytelenek kifejteni. A nők döntéshozó folyamatokban betöltött pozíciója igen gyenge, ami konzerválóképpen hat a helyzetükre. És társadalmi vagyon vész el, ha a képzett humánerőforrást nem használja ki a társ. A sztereotípiák, a nők piacon kívüli időbeli leterheltsége döntő tényezője annak, hogy a munkerőpiaci merítés lehetősége lecsökken a váll.k számára. Pedig az amerikai példa a feketek felszabadításáról a XX.sz.ban azt mutatja, hogy nagy tehetségek termelődhetnek ki. Sokszinubb orszag, oriasi tehetsegek eloterbe kerulese. A felsz. halasztasa, visszatekintve abszurdnak tűnik.

6 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

7 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

8 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

9 Időbeosztás egy átlagos napon, percben (házasok)

10 Szellemi és fizikai foglalkozásúak nettó átlagkeresetének alakulása nemenként 2005-ös árakon számítva Forrás: Hajósy Adrienne, 2008

11 Aktivitás és gondozás Betlen Anna kutatása 2005-os KSH adatok alapján

12 Betlen Anna kutatása KSH adatok alapján

13 Nők aránya a tudományban

14 A kutatásban, fejlesztésben foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása
Betlen Anna kutatása 2006-os KSH adatok alapján

15 Gender-érzékeny költségvetés gazdasági előzményei
Felismerték a makrogazdasági eszközök alapvető hatását az életminőségre és a gazdasági lehetőségekre, különösen a nőkére. Ha a társadalom egésze, beleértve a nőket is, hozzájuthat forrásokhoz, annak pozitív gazdasági hatása van Felismerték a gender szerepek gazdasági és etikus szempontból káros voltát, amelyeket korrigálni kell 0 Eddig gazdasági realitások, ezután továbblépési lehetőségekről. 1 Ha a makrogazd. forráselosztás nagyobb mértékben kiterjed a nőkre, akkor az kedvező multiplikatív hatású. Egyrészt azért, mert inkább fogják fogy.ra fordítani, másrészt mert más a jöv. elosztási szokásuk. Szegény o. … házt.on belüli forr. elosztás. Nagyobb fokú egyenlőség növeli az outputot, a humánerőforrás kapacitást és a jólétet. 2 A gender szerepekből különböző felelősségek és kompetenciák származnak, amelyek rögzülése méltánytalan. N és f maximális társadalmi szerepvállalásának előmozdítása 3 Ktgv. az áll. bevételei és kiadásai. A kltgv. ellenőrzése a társadalmi nemekre való hatása szerint.

16 Gender-érzékeny költségvetés gazdasági előzményei
Olyan speciális politikára volt szükség, amely lehetővé teszi a kormányköltségvetés genderre való hatásának értékelését. Egyenlőségi szempontok vizsgálata mind a kiadások, mind a bevételek esetében szükséges

17 Globális erőfeszítések
Az ENSZ és a Világbank kezdeményezései a gender-érzékeny politikák és programok megvalósítására Gazdasági eszközök közvetlen társadalmi hatásának fókuszba kerülése, szakértői érdekcsoportok fellépése Amartya Sen Nobel-díja a gazdaságpolitikák elemzéséért (1998) Sen a szegénység és jogfosztottság problémájára, különösen a nők jogfosztottságára hívta fel a figyelmet

18 Jogi előzmények Magyar Alkotmány (1949)
Egyenlő bánásmód szükségessége (Római Szerződés, 1957) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976) Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló New York-i Egyezmény (1982) 1 szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az embereknek a felsorolt ismérvek szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. 3 kimondja valamennyi részes állam kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy azok minden megkülönböztetés – nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel – nélkül tiszteletben tartják és biztosítják minden személy számára az Egyezségokmányokban elismert jogokat Az Egyezményhez fűzött hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 5. cikke kimondja továbbá, hogy a házasságban és a gyereknevelés tekintetében a házastársak azonos jogokkal rendelkeznek.

19 Jogi előzmények II. Emberi Jogok Európai Egyezménye (1993)
Pekingi Akcióterv (1995) → minden egyes pénzügyi megállapodásnál integrálni kell a gender perspektívát, és a specifikus programokhoz megfelelő finanszírozást kell biztosítani; a kormányoknak szisztematikusan át kell tekinteni, hogy a nők hogyan húznak hasznot a közkiadásokból, módosítani kell a költségvetést az egyenlő hozzáférhetőség biztosítása érdekében, és ehhez elegendő forrást kell nyújtani Női-férfi esélyegyenlőség, mint a foglalkoztathatóság növelésének negyedik pillére (Luxemburg, 1997)

20 Jogi előzmények III. Férfiak és nők foglalkoztatási arányának kiegyensúlyozása, az egyenlő bérezés elvének érvényesítése és a nők munkaerőpiaci re-integrációjának elősegítése (EU Foglalkoztatási Stratégia, 1999) Millenniumi Fejlesztési Célok: 3. Előmozdítani a nemek közti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését (2000) Esélyegyenlőségi Törvény (Magyarország, 2003) 3 kerettörvényként kívánja biztosítani az ágazati szabályozás egységes értelmezését és hatékonyabb érvényesülését. Az Ebtv. olyan általános anti-diszkriminációs törvény, amely tiltja a diszkriminációt a nőkkel szemben a „nem, családi állapot, anyaság (terhesség)” miatt. a formális jogegyenlőség deklarálása még nem jelenti azt, hogy az egyenlő jogokkal az egyes társadalmi csoportok vagy egyének valóban egyenlő módon tudnak élni is, hogy e jogokat képesek valamennyien megfelelően érvényesíteni. A jogok azonos érvényesíthetőségének előfeltétele az esélyegyenlőség megteremtése is. A jogegyenlőség megvalósulásának ezért – ha nem is egyetlen, de mindenképp – nélkülözhetetlen eszköze az esélyegyenlőség elősegítése.

21 Mi a gender-érzékeny költségvetés (GB)?
A költségvetés a politikai döntések tükröződése. Meghatározza a bevételek behajtásának és a kiadások felhasználásának módját A költségvetési döntéseknek hatása van a társadalom strukturálódására, következésképp, közvetlenül hat mind a nők és férfiak életkörülményeire, mind a gender viszonyokra Gender költségvetésben a nők és férfiak különböző élethelyzeteit szisztematikusan figyelembe veszik a költségvetés-készítési folyamat során 2 költségvetés sokkal több, mint puszta gazdasági eszköz, mivel jelentős információt közöl az aktuális politikai prioritásokról és törekvésekről a gazdaság eszközeinek felhasználása által. költségvetés mutatja meg az állam, illetve helyi szinten a település társadalmi és gazdasági prioritásait, ezzel leképezi a társadalompolitikai vezérelveket. A költségvetés ezáltal visszatükrözi a társadalom struktúráját. A költségvetési politika ezért számokban kifejezett társadalompolitika. Mlyen módon gyakorolhatnak hatást a költségvetés egyes tételei a nőkre és a férfiakra. Mennyiben jelentkezhet eltérő eredmény, ha adott tételt a nők, illetve a férfiak szemszögéből vizsgálunk meg? 3 D. Elson: GB olyan tudás - és információhalmazoknak az összehozásáról, együttes kezeléséről szól, amelyek a mindennapi gyakorlatban nincsenek együtt vizsgálva. A gender egyenlőtlenség ismerete és a közfinanszírozás, a közszektor programjainak szakértelme együtt válik vizsgálatok tárgyává. a way to bridge the gap between these two domains to ensure that resource allocation matches policy objectives and is adequate for the delivery of programmes.

22 Mi a gender-érzékeny költségvetés?
Gender mainstreaming alkalmazása a költségvetés-készítési folyamatban, a hagyományos költségvetési politika gender szempont szerinti kibővítése Nők és férfiak különböző életrealitásainak szisztematikus bevonása a teljes költségvetés-készítési folyamatba, beleértve a látszólag gender-semleges területeket is Nem külön költségvetés, nem pótlólagos forrásbevonás, hanem pótlólagos részletezés, ami szükséges a források felelősségteljes kezelése érdekében, hogy maximalizálják az együttes közérdeket és az ügyfelek személyes hasznát 1 A gender költségvetés mainstreaming-je folyamatos elkötelezettséget feltételez a gender megértése érdekében. Elemzések, konzultációk, foly. ktgv. újramódosítás, hogy figyelembe vegyék nők és ffiak, lányok és fiúk, foly.an változó szükségleteit. During its tenure as President of the European Union in 2001, Belgium, in conjunction with the OECD, UNIFEM and the Nordic Council of Ministers held a high level conference titled, Strengthening economic and financial governance: toward gender-responsive budgeting. OECD reviewed the survey that it has carried out with respect to practices in gender budgeting by its members, Like good governance and Participatory budgeting (PB -> hatékony fejl, stratégia. all pointed to efforts in gathering the relevant data and in introducing gender in the formulation of policies, but only few had experiences in actually translating gender impact assessment of policies into budgetary changes (expenditure or revenue. GB kétségbe vonja the boundaries between economic and social policy making by tracing the effects of economic policy outside the traditional economic domain.

23 Gender-érzékeny költségvetés célja
Meghatározni, hogy a bevételek és kiadások hogyan hatnak nőkre, férfiakra, lányokra és fiúkra – kinek és hogyan származik közvetlen vagy közvetett előnye a költségvetési intézkedésekből? Kiindulópontként szolgálni a költségvetés gender-méltányos átalakítása és a költségvetési politika prioritásainak megváltoztatása felé (hozzájárulva a fennálló nemi egyenlőtlenségek csökkentéséhez) A cél, hogy a költségvetésben eltávolítsák a diszkriminációt, vagy elérjék a gender semlegességet, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a költségvetési politikának nem lehetnek lényegesen különböző hatásai nőkre és férfiakra nézve. Ami itt igazán fontosnak tekintendő az az, hogy a költségvetési politikáknak a méltányosság irányába mutató társadalmi és gazdasági célokat kell szolgálniuk, amelyekhez hozzátartozik a gender szerinti szakadék csökkentése is. A gender költségvetés a kormány gender iránti elkötelezettségének felvállalásáról szól, valamint arról, hogy ezen elkötelezettségeknek megfelelően alakítják a költségvetési folyamatokat. A gender költségvetés alapvetően a gender vonatkozások főáramba emeléséről [1] A gender költségvetési elemzés kiindulópontja az, hogy az alkalmazott költségvetési eszközöknek férfiakra és nőkre vonatkozó implikációi, valamint hatásai különbözhetnek az eltérő társadalmi-gazdasági helyzetük miatt. A gender költségvetés képes arra, hogy tükrözze, nők és férfiak különbözőképpen használják a közszolgáltatásokat, különböző mindennapi tapasztalatokkal rendelkeznek, és eltérő gazdasági realitásokkal szembesülnek. Ahhoz, hogy a közpolitika és közszolgáltatások megfeleljenek a nők és férfiak elvárásainak, figyelembe kell venni ezeket a különbségeket és fel kell ismerni, hogyan befolyásolja a gender a közpolitikai döntéseket és az egyéni választásokat.

24 Gender-érzékeny költségvetés kulcskérdései
Ki a célcsoport? Kit akarunk elérni? Ki húz előnyt az intézkedésekből és szolgáltatásokból? Az intézkedések és szolgáltatások segítik-e csökkenteni a gender egyenlőtlenséget vagy növelik azt? Milyen módon tudjuk az intézkedéseket és szolgáltatásokat úgy nyújtani, hogy az aktuális célcsoportnak az nagyobb hasznára és előnyére váljon? 0 Mivel az esélyegyenlőségi politikákkal nem sikerült a nők helyzetét (és így a férfiakét sem) megreformálni, a politikai döntéshozók és az esélyegyenlőség területén tevékenykedők kénytelenek voltak megkérdőjelezni hatását. Rájöttek, hogy nagyon alaposan át kell gondolni a társadalmi struktúrákat és gyakorlatokat, valamint a nők és férfiak között fennálló viszonyt, mert csak így lehet kigyomlálni az egyenlőtlenség mélyen gyökerező és gyakran láthatatlan okait. Ennek eszközéül pedig a nemek közötti esélyegyenlőség elvének általános érvényesítését választották. A főáram megváltoztatása A nemek közötti esélyegyenlőség elvének általános érvényesítése azon a felismerésen alapszik, hogy a kifejezetten a nőket megcélzó kezdeményezések, amelyek gyakran a társadalom főáramát nem is érintik – bár szükségesek –, önmagukban nem elégségesek komoly változások eléréséhez.

25 Szükséges adatok/információk
Nemek szerint bontott adatok Eredményekhez és hatásokhoz kapcsolódó célkitűzések és mutatószámok (indikátorok) Gender viszonyok megértése Párbeszéd a kormánytisztviselők és a civil társadalom között Változtatások, ha a gender szerinti elszámolásnál nemleges a válasz 3 A nők és férfiak például nem egyformán használják fel idejüket, ami aztán közvetlenül befolyásolja, milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, és esetleg azt is, hogyan döntenek életük legfontosabb kérdéseiről. A nők és férfiak eltérő helyzetének számításba vételével a politikai döntéshozók és a különböző programok vezetői elérhetik, hogy a politikák célkitűzései helytállóbbak, teljesítésük hatékonyabb legyen, és jobban megvalósuljon az esélyegyenlőség. Jelentheti külön nőknek vagy férfiaknak szóló, a makacs egyenlőtlenségek kezelését célzó programok bevezetését, vagy a főáram politikáinak hozzáigazítását a körülmények sokszínűségéhez. előnyösebb, ha egy egyenlőbb, a különbségek elismerésén alapuló, és az egyéni és csoportos igényeket egyaránt kielégítő és megbecsülő társadalomban élhet.

26 Gender-releváns egy költségvetési tétel, ha befolyásolja a nők és férfiak ...
munkaerőpiaci részvételét közszolgáltatásokhoz való hozzáférését. Kritérium: egyenlő mértékű hozzáférés lehetősége fizetetlen munkájának nagyságát. Kritérium: a nagyobb arányban fizetetlen munkát végző csoport támogatása gender viszonyát hosszútávon. Kritérium: a tradicionális szerepmodellek merevségének puhulása

27 Előzetes gender-érzékeny költségvetés Példa
Osztály Elem Gender-specifikus cél Tervezett cselekvések, intézkedések, projektek Sikeresség mutatói Nő és férfi felhasználók aránya % MA 5 0210 Kimutatás a férfiak és nők életkörülményeinek szocioökonómiai jellemzőiről statisztikai és analitikus módszerek segítségével Bécsi Városi Statisztikai Évkönyv és más publikációk Projekt: „A nemek közötti egyenlőség mutatói“ Statisztikai nyilvántartások fejlesztése Növelni a gender-érzékeny kimutatások arányát – tartva a 6%-os éves növekedési ütemet Gender-érzékeny mutatók kézikönyvének elkészítése A gender érzékeny információ aránya 50 / 50 gender budgeting can be initiated and supported at this level include: _ Putting gender budgeting on a legislative basis _ Linking gender budgeting with budget reform processes _ Commissioning costing exercises _ Establishing a women’s budget statement

28 Példa

29 Példa Munkaerőpiac: intézkedések a férfiak képzésének elősegítésére a gondozói területeken Egészségfejlesztés: férfi egészség napok, annak érdekében, hogy javítsák a férfiak érzékenységét az egészségi kockázatokra és növeljék a szűrővizsgálatokon való részvételt Üzletfejlesztés: tender értékelés során plusz pont adása a gender mainstreaming feltételeit teljesítő jelentkezőknek A nyugat-európai példákból kitűnik, hogy mennyire fontos és lényeges ez a program. Magyarországon eddig csak Pécs és Budapest foglalkozott ezzel a kérdéssel. A program célja, hogy több, a nők számára kialakított, jól megvilágított, a gyermekekkel történő ki-be szál-láshoz elegendő helyet biztosító parkoló létesüljön, gyerekbarát hivatalok, intézmények és terek kerüljenek kialakításra. A gyakorlatban tapasztaltak és visszajelzések szerint kisgyermekes anyukaként nehézkes az ügyintézés. Erre nyújthat megoldást egy gyereksarok. A tömegközlekedést is jóval több nő használja, ezért megvizsgálják a kisgyermekes bérlet bevezetésének lehetőségét is. Emellett a ja- vaslatok között szerepel még a kivilágított közparkok, lépcsők, feljárók átalakítása, rámpák, közlekedők biztonságo- sabbá tétele.

30 Példa

31 Példa Bölcsődék, óvodák
Férfi gondozók számának növelése új iskolázási programok révén A tradicionális szerepmodelleket beépítő pedagógiai tananyag helyett modern pedagógiai tananyag bevezetése Óvodai nevelők bevonása gender-érzékeny pedagógiai programokba

32 Példa Gdanski gender költségvetési kezdeményezés
Területek: idősek aktivizálása, gender egyenlő munkaerőpiaci bánásmód, nők szakmai ösztönzése, munkanélküliség kezelése Javaslatok: jobb minőségű statisztika készítése, tréningek, speciális munkaerőpiaci programok és azok rendszeres értékelése, női foglalkoztatást célzó programok gyorsítása, nők szükségleteinek kielégítésére fókuszáló programok számának növelése, gyerekfelügyelet megoldása, egyenlőséget támogató tevékenységek fejlesztése és iskolai programok, jogérvényesítés better quality statistics accumulation, organization of the elderly people spare – time and developing their hobbies, activization of elderly people in their professional life, third age universities, group of planned activities in perspective of aging societies. raising funds from EU for realization of labour market activization programs

33 Példa Oroszországi gender költségvetési kezdeményezés
Gender szegregáltság a legtöbb irányítói közigazgatási területen Helyi szinten főleg nők foglalkoznak az iskolák, kórházak, szociális szektor, óvodák kiadásaival, amik gyakran csökkennek deficit csökkentési erőfeszítések során A költségvetési kiadások aszimmetriája miatt, a népesség 2/3-át kitévő nők és gyermekek kapják az összes állami kiadás kb. 1/3-át 2002., Moreover maternity benefits are fully supported by women’s contributions to the system (budget and obligatory insurance) Gender segregation in general in the Russian economy induces the loss of between 15-20% in fiscal earnings. Finally, the group also suggested ways in which the participation of civil society could be incorporated into the budget process. Following the scheme used on environmental issues where the Russian Government is advised on the environmental impact of industrial activities, the group proposed a similar structure for a gender budget group that would be placed within the legislative and executive systems.

34 Példa Dél-Afrikai gender költségvetési kezdeményezés (parlamenti képviselők csoportja és NGO-k által) Fókuszálás a legelesettebbekre (színes bőrű, vidéki, szegény nők) Nők elleni erőszak, mint a helyre, korra, rasszra, osztályra tekintet nélküli általános probléma → Megvizsgálták, hogy a rendőrség és börtönök milyen forrásokat kapnak a nők elleni erőszak csökkentésére. Gender szerinti erőszakról szóló törvény felülvizsgálata GB szempontok szerint, és helyére új törvény állítása. A végrehajtás a helyi szintek feladata, amihez a költségvetési juttatásokat felül kellett vizsgálni to contact experts in academia and the NGO sector to carry out the analysis of different sectors that were identified as reflecting particular inequalities. parliamentarians would advocate for relevant changes European Commission is undertaking some preliminary steps in introducing this tool as part of its gender mainstreaming efforts

35 Gender költségvetés szempontrendszere
Hogyan történik a kiadások és bevételek nemek szerinti elosztása? Hogyan hat a költségvetési politika a nemek közötti forráselosztásra rövid és hosszú távon? Hogyan befolyásolja a költségvetési politika a nemi szerepeket? Hogyan mutatkoznak meg a keresőtevékenységre/fizetetlen munkára gyakorolt hatások? 0 Példák után a gb kivitelezés módja Esélyegy. elve: Felismeri, hogy a társadalom egyik legalapvetőbb rendező elve a nem, és nemünk a születésünk pillanatától fogva hatással van életünkre. A női és férfi identitás elismerését feltételezi. Elismeri, hogy a férfiak és nők élete eltérő, következésképpen szükségleteik, tapasztalataik és prioritásaik is különbözőek.

36 Gender költségvetés eszközrendszere
Gender szerint bontott kedvezményezett értékelés Közkiadás előfordulás elemzése gender szerinti bontásban Gender-tudatos politika-felmérés Gender-tudatos költségvetési kimutatás 1 Min. elemző eszköz: Közvél. kut., fókuszcsop. os megkérd., magat. vizsg., megkérdezve aktuális és potenciális kedvezményezetteket szükséglet kielég. fokáról 2 Menny. eszköz, hány nő és ffi részesül a szolg.ból an estimate of the distribution of budget resources (or cuts in these resources) among males and females by measuring the unit costs of providing a given service and multiplying by the number of units utilized by each group. 3 A ktgv. alapjául szolgáló pol. elemzése, hogy meghatározza a várható gender hatást. A politika és a hozzá társuló forráselosztás hogyan csökkenti (növeli) a g. egyenlőtlenséget 4 Demonstrálja, hogy a közkiadások, vagy annak lebontott részei hogyan foglalkoznak a g.e. problémájával (költségcsop. gender relevancia szerint -> milyen arányú kiadás ment g.e. növelő célokra …). Egy vagy több eszköz alkalmazása révén áttekinti a ktgv-t és összegzi az implikáckat g.e.-re kül. indikátorok alapján, mint pl. g.e. kiadások aránya, g.e a korm. szerződésekben és mnka tréningeken, vagy a főleg nők által használt közszolg.ok kiadásokon belüli aránya. Egy olyan korm. eszköz, amely révén meg lehet mutatni a politikák erdeményét, mérni lehet a pol. fejlődését és feltárni a hiányosságokat a ktgv. nyelvén.

37 Gender költségvetés eszközrendszere II.
Költségvetés időfelhasználásra vonatkozó hatásának vizsgálata gender szerinti bontásban Gender-tudatos középtávú gazdaságpolitikai keret Adóterhelés elemzés gender szerinti bontásban 1 Nemzeti ktgv. és a fztln munka (gondoskodó szektor) közötti kapcsolatot azonosítja be. A fizetetlen munka mennyiségi beazonosítása a cél, annak eloszlása ffi és nő között, és a ktgv pol. fejlesztése hogy figy.be vegye a fztln mnka hozzájárulását a gazd.hoz. Gazd. pol. eszközök hatása … 2 Vagy a gazd. változók bontásával(munkaero), vagy gender érzékeny model létrehozásával, a fizetetlen gondozási szektor változójának beépítésével, ami új. Nincs példa rá. 3 Mind a kzvtl, mind a kvttt adózási formákat megnézi, hogy a kül. kategoriák által bontott egyének adózási nagyságát. megvizsgálja goals for gender equality, for making gender visible in policy formulation and implementation as well as improving transparency in the budgetary process by which policy is executed are common to all of the initiatives.

38 Gender költségvetés célrendszere
Nők részvételének növelése a gazdasági döntési és költségvetés-készítési folyamatokban Nyilvános vita és részvétel fokozása a költségvetés készítése és ellenőrzése során Javítani az átláthatóságot és hatékonyságot a kormány költségvetési döntéseinek eredményével kapcsolatban Privát szféra pozitív példái, ahol nők vannak vezető szerepben

39 Gender költségvetés célrendszere II.
Kritikus eszközt biztosítani a kiadások monitorozására, hogy azok valóban elősegítsék a gender szerinti egyenlőséget Kifejleszteni egy alternatív értékhalmazt a kedvezményezett értékelés révén, amely felméri, hogy nők és férfiak mennyiben érzik, hogy a költségvetés kielégíti a szükségleteiket As the examples documented below show, in the section of GRB initiatives in the ECE region, the mix of approaches in coverage and in instruments of analysis as well as the specific policies addressed vary widely. However, the goals for gender equality, for making gender visible in policy formulation and implementation as well as improving transparency in the budgetary process by which policy is executed are common to all of the initiatives lisszaboni célkitűzést, miszerint 2010-re a nők körében 60%-os foglalkoztatási arányt kell elérni, csak úgy lehet megvalósítani, ha a társadalmi nemek közötti esélyegyenlőség területén további erőfeszítések történnek

40 Gender költségvetés érvrendszere
Társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, ami elősegíti a gazdasági hatékonyságot is Politikai, társadalompolitikai célok átfordítása a számok nyelvére. Költségvetési tervek ellenőrzése, a hatásmechanizmus jobb feltárása, vagyis elszámoltathatóság Közszektor átláthatóságának növekedése Ugyanazon jogi szinten a gender egyenlőség a makrogazd. egyensúlyi célok, a fenntartható finanszírozás. Ausztria 2013-ig teljesítmény alapú ktgv. Alkotmányjogi és nemzetközi kötelezettségek a hátrányos megkülönbözetés ellen. P.ü. Eszközökkel Gazd. növ., nagyobb telj. képesség és életmin. Női inaktivitás csökkenése (diploma, szaktudás, nyelvtudás kihasználása és a szakképzésekben való részvétel nagyobb fokú hajlandósága), férfilakosság védelme (kenyérkereső szerepnek való megfelelés miatti szorongás)

41 Gender költségvetés érvrendszere II.
Háztartáson belüli gender viszonyok figyelembe vétele, a fizetetlen gondozói munka puffer szerepének felismerése Munkaerő-piaci aktivitás növekedése az időbeli leterheltség csökkentése révén Gender egyenlőtlenség jelen van a háztartásban is: a források és a hatalom egyenlőtlenül oszlik meg. Nők, mint másodrendű bérkeresők, láthatatlanok és a férfiak eltartottjai Költségvetési döntések kihatnak a fizetetlen munkára is. Közkiadások megkurtítása, társadalmi szolgáltatások reformja a közszektor munkaterhét a privát, háztartási szektorra terheli át. Az el nem ismert és fizetetlen gondozási munka (care work) bufferként való szerepe egyenlőtlenül hat nőkre és férfiakra, növelve a gender egyenlőtlenséget

42 Gender-érzékeny költségvetés feltételrendszere
Világos politikai akarat, a legfelső vezetés támogatása Alkalmazottak és vezetők gender aspektusok iránti érzékenyítése Gender szerint bontott adatok létrehozása annak érdekében, hogy a költségvetés egyenlőségre és más társadalmi célokra való hatását feltárják Gender költségvetésben résztvevők hálózatának kiépítése a közigazgatáson belül The relevant data in terms of use of services, payment of taxes or prices, or receipt of transfers disaggregated by sex be available. The absence of this information and this focus can thus render macroeconomic policy, and fiscal policy in particular, as gender neutral, when it is in fact gender blind raising awareness among all those involved in this process. If sound economic analysis is being produced proving the fact that equality actually enhances economic growth and efficiency, and on the other hand governments are obliged by their international and national commitments to women and gender equality, budgetary processes and objectives should be revised in the light of the research. Describe the situation of women and men, girls and boys (and different sub-groups) in the sectorCheck whether policy is gender-sensitive i.e. whether it addresses the situation described in step one o Check that adequate budget is allocated to implement the gender-sensitive policy Check whether the expenditure is spent as planned o Examine the impact of the policy and expenditure i.e. whether it has promoted gender equity as intended, and changed the situation described in step one

43 Következtetés Gender költségvetési tisztségviselő alkalmazása növeli a közigazgatás-irányítás hatékonyságát, és a költségvetési fegyelmet (OECD) Gender-érzékeny költségvetés alkalmazása elősegíti a közforrások hatékony felhasználását, amely mind az egyén, mind a társadalom alapvető érdeke! 0 A tartós növekedés és a demokrácia elengedhetetlen feltétele, hogy a nők és a férfiak egyenlő mértékben vegyenek részt a társadalom minden területén. Ez egyben az adott társadalom politikai érettségének is fokmérője. High-Level International Conference ‘Strengthening economic and financial governance through gender responsive budgeting’, held in Brussels in October 2001 It sets out four main principles: transparency, efficiency, participation and equality. It encourages an examination of budget processes to ensure that women’s and men’s needs and priorities are considered equally. It calls for women’s participation in this process, through their parliaments and civil society organizations. It calls for women’s participation in this process, through their parliaments and civil society organizations. It encourages governments to issue annual gender equality budget reports. And finally, it promotes the catalytic and supportive role of development cooperation in fostering gender budget initiatives.

44 Köszönöm a figyelmet! A tartós növekedés és a demokrácia elengedhetetlen feltétele, hogy a nők és a férfiak egyenlő mértékben vegyenek részt a társadalom minden területén. Ez egyben az adott társadalom politikai érettségének is fokmérője. High-Level International Conference ‘Strengthening economic and financial governance through gender responsive budgeting’, held in Brussels in October 2001 It sets out four main principles: transparency, efficiency, participation and equality. It encourages an examination of budget processes to ensure that women’s and men’s needs and priorities are considered equally. It calls for women’s participation in this process, through their parliaments and civil society organizations. It calls for women’s participation in this process, through their parliaments and civil society organizations. It encourages governments to issue annual gender equality budget reports. And finally, it promotes the catalytic and supportive role of development cooperation in fostering gender budget initiatives.


Letölteni ppt "Gender-érzékeny társadalmi-gazdasági szemlélet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések