Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar felvilágosodás 1772 – 1825.. Nyugat – Európában?Mi volt a történelmi szerepe a felvilágosodásnak Nyugat – Európában? A polgári társadalom előkészítése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar felvilágosodás 1772 – 1825.. Nyugat – Európában?Mi volt a történelmi szerepe a felvilágosodásnak Nyugat – Európában? A polgári társadalom előkészítése,"— Előadás másolata:

1 A magyar felvilágosodás 1772 – 1825.

2 Nyugat – Európában?Mi volt a történelmi szerepe a felvilágosodásnak Nyugat – Európában? A polgári társadalom előkészítése, a polgári szemlélet elterjesztése Nálunk a 18. században betölthetett–e ilyen szerepet? Aligha. Ok: Nincs igazi polgárság. Max. a feudalizmus modernizációjáról lehetett szó, a polgárosodás előkészítéséről.

3 A magyar felvilágosodás specialitásai : 1.Társadalmi bázisa : a nemesség felvilágosult része: Európát járt, művelt arisztokraták:(Gr. Fekete János, Gr. Teleki József) A kultúrát felkaroló főnemesek, írástudó nemesek ( Báró Ráday Gedeon, Gr. Teleki Sámuel, Gr. Széchényi Ferenc, Gr. Festetich György), s az általuk patronált értelmiségiek.

4 Teleki Sámuel könyvtára Vásárhelyen 1760 után a francia felvilágosodás eszméi a könyvek révén terjednek : Egyre több f ő úri család könyvtárában találhatók meg a francia szerz ő k m ű vei. A f ő úri könyvtárak olvasói között egyre több a pártfogolt író, költ ő, tudós. Ráday Gedeon péceli könyvtára

5 A magyar felvilágosodás specialitásai: A felvilágosodás elterjedését részben ösztönözte, részben akadályozta két modernül gondolkodó abszolút uralkodó: oMária Terézia (1740-1780) o II. József (1780-1790)

6 Mária Terézia Mária Terézia : –a felvilágosodás bizonyos eszméit figyelemre méltatta, – ám a veszélyesnek tartott gondolatok terjedését akadályozta. Hasznos, okos rendeletei: –Ratio Educationis, –úrbéri rendelet, –a nagyszombati egyetem Budára helyezése, –iskolák alapítása

7 Mária Terézia magyar nemes ifjakból állította fel Bécsben a testőrsé- gét.

8 Testőreit elkápráztatta a fejlett, civilizált Bécs, a klasszicista zene és színházi élet központja (Haydn, Mozart, Beethowen).

9 A testőrírók: A magyar kultúra fejlesztését tűzték ki célul. Olvastak, írtak, fordítottak (pl. Voltaire-t), munkáikat közös kötetben ad- ták ki. Létrehozták az első írói társaságot. Bessenyei György Báróczy Sándor Barcsay Ábrahám

10 II. József Igazi felvilágosodott uralkodó volt ( jobbágyrendelet, türelmi rendelet,), ám ő a birodalom racionális átszervezése érdekében figyelmen kívül hagyta a magyar érdekeket. Pl. –a német nyelv hivatalossá tétele, – a nemesség megadóztatása, –állami centralizáció.

11 II. József II. József megosztotta a magyarságot.  nemesi ellenállókra, pl. Ányos Pál, Pálóczi Horváth Ádám, Gr. Gvadányi József, Batsányi János  és jozefinistákra hasadt a szellemi elit. Pl. Kazinczy Ferenc, Szentjóbi Szabó László.

12 Egyéb tényezők: Szabadkőműves-mozgalom : –tagjai nálunk a testőrírók, majd Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Kármán József, Dayka Gábor,Kölcsey Ferenc). Páholyok : Pest, Miskolc, Kolozsvár. Martinovics-féle összeesküvés : –jakobinus-mozgalom (Résztvevők : Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Szentmarjay József, Kazinczy Ferenc stb.)

13 Szabadkőművesség A szabadkőművesség filozofikus és filantropikus (emberbaráti) intézmény. Célja: Célja: a művelődés és a testvériség terjesztése, a jótékonyság gyakorlása. Tagjai szertartásokon és legendákon keresztül ismerkednek meg a testvériség értékeivel, az önnevelés kötelezettségével és a humánummal.

14 A Martinovics Ignác-féle mozgalom célja köztársaság létrehozása volt. 1795-ben kegyetlenül felszámolja I. Ferenc.

15 A magyar felvilágosodás céljai : 1.A kulturális elmaradottság leküzdése 2.A magyar nyelv fejlesztése „Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet se tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” Bessenyei György

16 A kulturális elmaradottság leküzdése 1.Az irodalmi közélet megszervezése : irodalmi szalonok (Podmaniczky Anna szalonja, Ráday-, Orczy-szalon), írói társaságok 2.Könyvtárak alapítása (pl. Ráday-könyvtár, Teleky- könyvtár, Festetich-könyvtár, 1802. Nemzeti Könyvtár)

17 A kulturális elmaradottság leküzdése 3.Iskolák, főiskolák alapítása :  Tereziánum,  a Pázmány Péter Tudományegyetem Budára, majd Pestre helyezése,  keszthelyi Georgicon,  Bányászati Akadémia Selmecbányán 4.Könyvkiadás, újság- és folyóiratkiadás megindítása 5.Vándorszíntársulatok létrehozása

18 Újság- és folyóiratkiadás 1.Az első magyar nyelvű újság a Magyar Hírmondó  Magyar Hírmondó  1780-1787.Pozsony, főleg magyarországi hírekről számol be.  Verseket is megjelentet. 3. Rát Mátyás, Révai Miklós szerk.

19 Szépirodalmi folyóiratok 1787-1793. Kassai Magyar Múzeum (Szerk.: Batsányi, Kazinczy, Baróti Szabó Dávid ) Orpheus Kazinczy Ferenc Mecénásuk: a péceli Ráday Gedeon

20 Kármán József Csokonai Vitéz Mihály Szépirodalmi folyóiratok

21 Tudományos folyóiratok Péczeli József Ismeretterjesztő folyóirata Komáromban Tudományos Gyűjtemény 1817. Pest

22 Színtársulatok Kelemen László vezetésével 1790-96-ig működik az első magyar nyelvű színtársulat. (A budai Várszínházban léphet fel.) 1792-től az Erdélyi magyar Színjátszó Társaság is működni kezd Kolozsvárott

23 Vándorszíntársulatok Déryné Széppataki Róza

24 Báró Ráday Gedeon, az Orpheus és a Magyar Museum mecénása Beleznayné Podmaniczky Anna, az Uránia fönntartója Gr. Széchényi Ferenc, az OSZK alapítója Gr. Festetich György, a csurgó gimnázium és a keszthelyi Georgicon alapítója Gr. Eszterházy Miklós: Fertődön operát, zenekart tart fenn (Haydn). A kultúra támogatói, mecénásai:

25 A magyar felvilágosodás korszakának tagolása: 1.1772-1795. Bessenyei Ágis tragédiájának megjelenésétől Martinovicsék lefejezéséig: Pezsgő szellemi élet, folyóiratok, könyvek, színházak. 2.1795-től hanyatlás: a cenzúra ellehetetleníti a folyóirat- és könyvkiadást, az írók kizárólag levelezés útján tartanak kapcsolatot (a széphalmi vezér, Kazinczy közvetítésével). 1795 után egyetlen téren lehet előrelépni: a nyelvfejlesztés terén (Kazinczy nyelvújító programja).

26 Művelődési programok Bessenyei György nyelvművelő programja Kármán József eredetiség-programja Kazinczy Frenc nyelvújító programja és ízlésreformja

27 Bessenyei György Röpiratokban hirdet kulturális megújulást. Ezek: Magyarság (1778) :„ Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem ” Magyar néző (1779) Egy Magyar Társaság Iránt Való Jámbor Szándék (1781) : akadémia terve

28 – a cél: a közboldogság – akadálya: a tudatlanság – tehát: terjesztenünk kell a tudományokat – ezt csak a nép anyanyelvén lehet – ha a nyelv alkalmatlan – alkalmassá kell tenni – a nyelv pallérozásának legjobb eszköze: a szépirodalom művelése (eredeti művek alkotása, fordítás), színház, folyóiratok és egy tudós társaság, az akadémia létrehozása Bessenyei György programja

29 Kármán József programja: A nemzet csinosodása (Uránia) Eredeti művek kellenek! –„Eredeti munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják a nemzetet és emelik fel a nagy nemzetek ragyogó sorába.”) Szellemi központ kell: Pest legyen! Nyerjük meg a lányokat, asszonyokat az olvasásnak! A falusi fiatalok tanuljanak ipart, keres-kedelmet!

30 Kazinczy Ferenc, a széphalmi vezér programja

31 Stíluseszménye: a „fentebb stíl”, az árnyalatok pontos kifejezése: „kevés, de jól megválogatott szóval súlyosat mondani” Szókincsb ő vítést, nyelvújítást szorgalmazott. E mozgalom eredményeként 10.000 új magyar szó keletkezett. Pl. gondolat, rend ő r, folyóirat, érzelem, bizonyítvány, igazol-vány, zongora, tanár, higany, m ű t ő stb. Az eredeti alkotásoknál többre tartotta a jó fordításokat (fogsága el ő tt egy szentimentális regényt, idilleket és 13 drámát – köztük a Hamletet – fordította magyarra). Kazinczy Ferenc, a széphalmi vezér programja

32 Batsányi János

33

34 Kármán és Fanni

35 Kazinczy Ferenc ÍRÓI ÉRDEM Szólj, s ki vagy, elmondom. - - Ne tovább! ismerlek egészen. Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés. Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés: Íz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.

36 Csokonai Vitéz Mihály Berzsenyi Dániel

37 Vége


Letölteni ppt "A magyar felvilágosodás 1772 – 1825.. Nyugat – Európában?Mi volt a történelmi szerepe a felvilágosodásnak Nyugat – Európában? A polgári társadalom előkészítése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések