Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hét napjaira rendelt zsoltárok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hét napjaira rendelt zsoltárok"— Előadás másolata:

1 A hét napjaira rendelt zsoltárok
A 7 legközismertebb zsoltár-ének a Szentély korából

2 Az Örökkévaló Isten tiszteletének fejlődése
Áldozattal járultak elé (Kain és Ábel) Szólították (segítségül hívták) az Úr nevét Patriarchák: oltár és áldozat Mózes a Sinai hegyen: sátor és rendtartás - papok, áldozatok, ünnepek, - a mindennapi (tamid) áldozat Sámuel: karizmatikus istentisztelet: síppal, dobbal, szellemi áldozatokkal Dávid: szüntelen dicséret

3 A levita kórus: Aszáf, Hémán, Jeduthun és Kórah fiai
Dávid és 30. zsoltár: „el ne hallgasson a dicséret” 1Krónika16,37 Ott hagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint…

4 A levita kórus a szentélyben
2Krónika 5,12 fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedútún a fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt százhúsz harsonát fújó pap.   A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az ÚR dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az URat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor a házat, az ÚR házát felhő töltötte be,  úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az ÚR dicsősége betöltötte az Isten házát.

5 A mindennapi áldozat 2Mózes29,38-43
Ezt készítsd az oltárra: naponként mindig két egyéves bárányt.   Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el.  Egy tizedrész finomlisztet, egy negyed hin sajtolt olajjal gyúrva, italáldozatul pedig egy negyed hin bort kell venni az első bárányhoz.  A második bárányt estefelé készítsd el: úgy készíts hozzá ételáldozatot és italáldozatot, mint reggel! Kedves illatú tűzáldozat lesz ez az ÚRnak.  Állandó égőáldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál az ÚR előtt, ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled.  Ott fogok megjelenni Izráel fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt.

6 A hét napjai: a teremtés rendje
1-3 nap: elválasztások: 1: világosság, sötétség – (élet és halál) 2: lenti és fenti vizek (boltozat) – (Jeruzsálem) 3: tenger és száraz, növények (magvai) – (önkény és törvény) 4. nap: égitestek (idő) – (bálványimádás) 5. nap: állatvilág (víz, levegő, föld) – (Izrael és a népek) 6. nap: ember (emlős/melegvérű/házi állatok) (Isten trónol a történelem viharai felett) 7. nap: sabbat – (az eljövendő világ)

7 Napok és zsoltárok 1. nap (vasárnap) világosság - 24. zsoltár
Nyíljatok örök kapuk! 2. nap (hétfő) boltozat zsoltár Jeruzsálem: földön és égen 3. nap (kedd) száraz zsoltár Isten az egész Föld bírája, az örök bíró 4. nap (szerda) égitestek zsoltár Isten bosszút áll a bálvány- (csillag)imádókon 5. nap (csütörtök) állatok zsoltár Izrael Isten választott népe 6. nap (péntek) ember – zsoltár Isten fenségben trónol a tajtékzó tenger (emberi történelem) felett 7. nap (szombat) nyugalom – 92. zsoltár Az eljövendő világ

8 24. Zsoltár – sötétség és világosság
Dávid zsoltára. Az Örökkévalóé az egész Föld! Övé minden, ami rajta van. Bizony, övé az egész világ, és annak minden lakója! Mert Ő emelte a szárazföldet a tenger fölé, és erősítette meg a vizekkel szemben! Kicsoda mehet föl az Örökkévaló hegyére? Ki állhat meg előtte, szent helyén? Csak az, akinek szíve és keze tiszta, nem használja az Örökkévaló nevét hamis esküre, s ha megígér valamit, teljesíti. Az ilyen ember kap áldást az Örökkévalótól, és kegyelmet a szabadító Istentől! Ilyen a sok-sok nemzedék, amely keresi őt. Arcodat keresi, Jákób Istene! Szela

9 24. Zsoltár/b világosság Táruljatok kapuk, nyíljatok ki, örök ajtók,
hogy bemehessen a dicső Király! Ki ez a dicsőséges Király? Az erős és hatalmas Örökkévaló! Ő az Örökkévaló, a hatalmas a harcos! Az Örökkévaló, Seregek Ura, ő a dicső Király!

10 48. Zsoltár/a boltozat Ének. Kórah fiainak zsoltára.
Nagy az Örökkévaló! Méltó, hogy dicsérjük őt Istenünk városában, Isten szent hegyén, amely szépen emelkedik, az egész világ örömére! Sion hegye az Isten igazi hegye, a Nagy Király városa! Palotáiban mindenki ismeri Istent, mint erős kővárat és menedéket. Mert a királyok összefogtak, felvonultak Isten városa ellen, hogy megostromolják. Mikor meglátták, elámultak, félelem fogta el őket, és szétfutottak! Megrémültek és reszkettek, mint a vajúdó asszony.

11 48. Zsoltár/b boltozat Bizony, a keleti széllel összetörted a királyok nagy hajóit, Istenem! Amit hallottunk hatalmadról, most saját szemünkkel látjuk, az Örökkévaló, a Seregek Ura városában, Istenünk városában. Megerősíti Isten ezt a várost örökké! Szela Kegyelmedről emlékezünk templomodban, Istenünk. Amilyen dicső a neved, úgy dicsérnek téged szerte a földön, mert jobb karod az igazságosság karja. Örül a Sion hegye, örülnek Júda városai, mert ítéleteid igazságosak!

12 48. Zsoltár/c boltozat Járjátok körül Siont, jól ismerjétek meg a várost, jegyezzétek meg tornyait, nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok gyermekeiteknek: „Nézzétek, ő az Isten, a mi Istenünk örökké, bizony, mindörökké! Ő vezet bennünket mindhalálig!”

13 82. Zsoltár/a szárazföld Ászáf zsoltára.
Isten áll az istenek/bírák (Él) gyűlésében, ítél a bírák/istenek (elohim) között: „Meddig fogtok még igazságtalanul ítélkezni?! Miért pártoljátok a bűnösöket?! Szolgáltassatok igazságot az árváknak és szegényeknek! Mentsétek meg a nyomorultakat és a szűkölködőket! Szabadítsátok meg a szegényeket és a nincsteleneket! Mentsétek ki őket a gonoszok kezéből!” De nem tudják, mi történik, nem értenek semmit! Tudatlanok és értelmetlenek: inognak a föld tartópillérei!

14 82. Zsoltár/b szárazföld Én mondtam neketek: „Istenek vagytok,
a Felséges fiai mindnyájan”, mégis meghaltok, mint minden ember! Lehullotok, mint minden uralkodó! Kelj fel, Ó Isten! Tarts ítéletet az egész Földön! Mert minden nép a te birtokod

15 94. Zsoltár égitestek Az Örökkévaló a bosszúállás Istene!
Bosszúálló Isten, jelenj meg ragyogva! Egész Föld Bírája, foglald el trónod a magasban, büntesd meg a kevélyeket, ahogy megérdemlik! Meddig örülhetnek még a gonoszok győzelmeiknek? Meddig hagyod ezt, Örökkévaló? Dicsekednek, hangoskodnak, a gonosztevők mind kevélykednek, miközben népedet összetörik, Örökkévaló, és megalázzák a hozzád tartozókat! Özvegyeket, jövevényeket és árvákat gyilkolnak kegyetlenül! Azt mondják: „Úgysem látja ezt az Örökkévaló, nem veszi észre Jákób Istene!”

16 94. Zsoltár/b égitestek Ó, ti ostobák! Nem értitek? Esztelenek, térjetek észhez! Isten, aki a fület teremtette, ne hallana? Aki a szemet alkotta, maga nem lát? Aki egész népeket megfenyít, titeket ne büntetne meg? Isten az, aki értelemre tanítja az embereket! Bizony, az Örökkévaló ismeri az emberek gondolatait, jól látja, mennyire üresek és értelmetlenek! De boldog és áldott, akit az Örökkévaló törvényével tanít! Igen, akit fegyelmez, sőt megfenyít, hogy a veszedelem idején békességben élhessen, nyugodt maradjon, míg a gonoszok a sírba hullanak. Mert az Örökkévaló nem hagyja el népét, nem dobja el örökségét! Mert helyreáll az igazságszolgáltatás, és minden becsületes követi az igaz ítéletet.

17 94. Zsoltár/c égitestek Ki áll mellém a gonoszokkal szemben?
Ki harcol velem a gonosztevők ellen? Tudom, az Örökkévaló hamarosan megsegít engem! Különben hamar a csend országába merülnék. De biztos, hogy jön, és segít! Már azt gondoltam, összeroskadok, de hűséges szereteted mégis megerősített, Örökkévaló! Lelkem megtelt gondokkal és aggodalommal, de megvigasztaltál és felüdítettél!

18 94. Zsoltár/d égitestek Örökkévaló, mi köze van hozzád a hamis bíróknak, akik a törvényre hivatkozva csak nyomorúságot okoznak, összefognak az igazságszeretők ellen, és halálra ítélik az ártatlanokat? De az én védelmezőm az Örökkévaló! Magas kőváram a hegycsúcson! Isten a Kősziklám, ő a menedékem! Bizony, az Örökkévaló megbünteti a hamis bírókat, a gonosz uralkodókat: A saját fejükre fordítja vissza gonosz tetteiket szétszórja és elsöpri őket a földről! Örökkévaló, Istenünk, pusztítsd el őket teljesen!

19 81. Zsoltár/a állatok A zenészek vezetőjének. A Gittitre. Ászáf éneke.
Énekeljetek dicséretet Istenünknek! Kiáltsatok örömmel Jákób Istenének! Szólaljanak meg a hangszerek: csörgődob, kedves hangú hárfa és lant! Fújjátok meg a sófárt az Újhold ünnepén, meg holdtöltekor, ünnepeink kezdetén! Törvény ez Izráel számára, amit Jákób Istene rendelt el.

20 81. Zsoltár/b állatok Mert szövetséget kötött József népével,
amikor Egyiptom földje ellen támadt. József ott olyan nyelvet hallott, amelyet nem értett. Isten mondta: „Levettem válladról a terhet, kivettem kezedből a nehéz kosarat. Mikor bajban voltál, engem hívtál segítségül, én pedig megszabadítottalak, a mennydörgés rejtekhelyén titokban válaszoltam neked, próbára tettelek Meribá vizénél”. Szela

21 81. Zsoltár/c állatok „Hallgass rám, népem!
Ó Izráel, figyelj szavamra, szövetséget kötök veletek: ne legyen rajtam kívül más istenetek, ne hajolj meg idegen népek istene előtt, ne imádd őket! Én vagyok Istened, az Örökkévaló, én hoztalak ki Egyiptom földjéről! Izráel, nyisd ki a szádat, hogy megöltsem!” „De népem nem hallgatott rám! Izráel nem engedelmeskedett nekem! Hagytam hát, hogy kövessék saját kívánságaikat, járjanak makacs szívük szerint, csináljanak, amit akarnak!”

22 81. Zsoltár/d állatok „Bárcsak hallgatna rám népem!
Ó ha Izráel útjaimon járna! Akkor hamar megverném ellenségeit, és ellenfeleire nehezedne kezem! Az Örökkévaló ellenségei hízelegnének neki, Izráel ideje pedig örökké tartana! A legjobb búzával táplálnám, még a kősziklából is mézet adnék neki!”

23 93. Zsoltár/a ember Uralkodik az Örökkévaló, mint Király!
Dicsőségbe öltözött, királyi méltóság a palástja, s erejét öltötte magára! Megerősítette a világmindenséget, hogy szilárd legyen, ne inogjon. Szilárdan áll trónod, Örökkévaló, ősidők óta, mert öröktől fogva létezel.

24 93. Zsoltár/b ember A folyók hangja, Örökkévaló, egyre hangosabb,
hogy zúgnak, morajlanak, a háborgó hullámok zaja egyre erősebb! Hogy zúg a tenger! Harsognak hatalmas hullámai! Mégis, az Örökkévaló a magasságban sokkal fenségesebb és hatalmasabb! Törvényed és Szövetséged milyen bizonyos! Házadat szentség ékesíti, Örökkévaló, mindörökké!

25 92. Zsoltár/a sabbat Zsoltár. Ének szombatnapra
Milyen jó dicsérni téged, Örökkévaló, milyen jó neked énekelni, Felséges, hűséges szeretetedről énekelni reggel, hűségedet dicsérni éjjel, tízhúrú hangszerrel, lanttal és széphangú hárfával! Örülök tetteidnek, Örökkévaló, kezed alkotásairól örvendezve énekelek! Milyen hatalmasak tetteid, mélységesek gondolataid! Az értelmetlenek nem látják, az ostobák nem érthetik meg. Az istentelenek felnőnek, mint a gaz, a gonosztevők egy időre virágzanak, de mikor eltűnnek, örökre végük van!

26 92. Zsoltár/b sabbat De te, Örökkévaló, örökké uralkodsz mindenek fölött! Ellenségeid mind elpusztulnak, bizony, elvesznek örökre! A gonosztevők mind szétszóródnak. De engem győzelemre segítesz, ahogy a vad bivaly emeli szarvait. Megújítod erőmet, olajoddal felfrissítesz. Szemmel tartom azokat, akik vesztemre törnek, a gonoszokat, akik terveket szőnek ellenem, jól tudom, mit gondolnak!

27 92. Zsoltár/c sabbat Akik szeretik az igazságot, virágzanak, mint a pálmafa, magasra növekednek, mint a libanoni cédrusok, mert az Örökkévaló házában növekednek, Istenünk udvaraiban virágzanak. Még idős korukban is szüntelen teremnek, mint a dúslombú fiatal fák. Ezzel hirdetik és tanúsítják, hogy az Örökkévaló, hűséges és igaz! Kősziklám ő, akiben nincs hamisság!

28 Napok és zsoltárok 1. nap (vasárnap) világosság - 24. zsoltár
Nyíljatok örök kapuk! 2. nap (hétfő) boltozat zsoltár Jeruzsálem: földön és égen 3. nap (kedd) száraz zsoltár Isten az egész Föld bírája, az örök bíró 4. nap (szerda) égitestek zsoltár Isten bosszút áll a bálvány- (csillag)imádókon 5. nap (csütörtök) állatok zsoltár Izrael Isten választott népe – szemben a pogányokkal 6. nap (péntek) ember – zsoltár Isten fenségben trónol a tajtékzó tenger (emberi történelem) felett 7. nap (szombat) nyugalom – 92. zsoltár Az eljövendő világ, melyben igazság lakozik


Letölteni ppt "A hét napjaira rendelt zsoltárok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések