Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák a MAB értékelések tükrében Bazsa György a MAB elnöke Jogi karok dékáni kollégiuma Győr, 2008. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák a MAB értékelések tükrében Bazsa György a MAB elnöke Jogi karok dékáni kollégiuma Győr, 2008. április."— Előadás másolata:

1 Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák a MAB értékelések tükrében Bazsa György a MAB elnöke Jogi karok dékáni kollégiuma Győr, 2008. április 4.

2 „Dr.” tradíciók - doktori cím/fokozat (1984-) (dr. univ.) - dr. jur., dr. med. stb. – diplomával együtt jár - doktori fokozat (PhD/DLA) Az egyetem szimbóluma – külön adományozott jog volt (vs. jogakadémia) Kék háttér: általános elemek Piros háttér: jogász vonatkozások

3 1993: első felsőoktatási törvény (+ 1994 akadémiai törvény) -Megszűnik a kandidátusi és a „… tudományok doktora” tudományos fokozat, vele együtt a hibrid jogállású (kormány/MTA) TMB -Egyetlen tudományos fokozat lesz/van: a doktori (PhD) fokozat. (Művészetben DLA.) Az „MTA doktora” 1994-től cím és nem fokozat, de változatlan presztízzsel (és pénzzel). Ma aktuális jogi háttér az Ftv. alapján: 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet 2007/V/5. MAB határozat (2007. április 28.)

4 A PhD, a DI funkciói a tudomány fejlődésében: a)tudományos utánpótlás képzése (~30 éves kor alatt), b)alkalmasságának igazolása (tudományos fokozattal), c)szervezett, autonóm, minőséget biztosító/garantáló keretekben, a doktori iskolákban, d)új tudományos eredmények a fiatal kutató erede- tisége, munkabírása + a tapasztalt tudós irányítása, áttekintése szintéziséből. a felsőoktatásban az oktatói karrier alapja, MTA köztestületi tagság, MTA doktora cím feltétele társadalmi (anyagi?) rang / megbecsülés alapja, út a nemzetközi tudományos élet fórumaihoz (ERA) – [nyelvismeret].

5 Ftv.: a (szervezett) doktori képzés és a doktori fokozatszerzés egységet alkot,de ez két külön jogi aktus [középiskola vs. érettségi]  képzés: doktorandusz (3 év) a képzés a fokozathoz vezető egyik út, de van egyéni felkészüléses út is.  fokozatszerzés: doktorjelölt (2 év) [ez lényegében angolszász rendszer (még Bologna előtt); a német rendszer nincs képzés, csak a Doktorvater irányít] 2003-ban Berlinben a doktori képzést a Bologna-rendszer 3. ciklusává minősítik.

6 a1) Doktori képzés  36 hónap (nem 6 félév)  doktoranduszi státusz  kreditrendszer (ECTS)  a képzés: előadások, szemináriumok és  kutatómunka - részértékelésekkel  publikáció, poszter, konferencia-előadás  részvétel az A/M oktatásban – de mértékkel!  nyelvtanulás  abszolutórium zárja: lezáró funkciója van.

7 A fiatal diplomás által választható párhuzamos képzési rendszerek – vizsgával, oklevéllel a doktori képzés az „academic” (tudományos) vonal: alkotó (produktív) teljesítmény a szakvizsga (jogászok, orvosok, mérnökök stb.) a „professional” vonal: alkalmazó (reproduktív) teljesítmény (szakirányú továbbképzések) – pontgyűjtéssel pl. az orvosoknál

8 b1) Doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …;  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

9 c1) Tudományos autonómia és minőség A képzés keretét adó szervezetben A doktori iskola önálló szervezet(i egység): autonóm keletkezési jog – minőséget biztosító előírt peremfeltételekkel (Ftv., korm.rend., MAB) személyi: vezető, tanács, kvalifikált törzstagok (ebben átfedés van az egyetemmel) működési: SZMSZ, minőségbiztosítási terv belső szervezet lehet (programok) doktoranduszok felvétele (vegyes kép) képzési program (teljes önállóság) infrastrukturális és pénzügyi (részleges) A „társadalom” képviselőinek bevonását (DT, szig., védési biz.) a törvény előírja.

10 A doktori iskolai felvételekben szakmai rész: doktori iskoláké keretelosztási jog: egyetemé/karé A fokozatszerzés rendszerében erős jogkörű doktori tanács(ok) tudományosan kvalifikált személyi összetétel ugyan ez a szigorlati és védési bizottságokban az eljárásban minden döntés joga a tanácsé

11 A doktori iskolák akkreditációjában A MAB (eredendően) az egyetemek autonómiája egy részét közösen gyakorló szervezet (15/29) az Ftv. DI ügyekben döntő jogkört ad a MAB-nak (a FOI bírósághoz fellebbezhet) A tudományági rendszer kialakításában a DI tudományág(ak)ban szervezhető a PhD fokozat tudományágban ítélhető oda a rendszert a MAB határozata rögzíti (vö. Ab) Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában az Országos Doktori Tanácsnak törvényben biztosított erős javaslattevő joga van

12 d1) Új tudományos eredmények Eötvös Loránd: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” A szakmáknak sajátos közlési szokásai vannak: cikkek lektorált és referált hazai és külföldi folyóiratokban, ezekben irodalomjegyzék, azaz van független hivatkozás (e nélkül nincs tudomány!); lektorált könyvek; emlékkötetek, poszterek, konferencia-kiadványok; ? kutatási jelentések, értekezések, szakértések; ?? interjúk, újságcikkek stb.

13 a2) A jogász doktori képzés Ez (jogász) szakmai kérdés, dokumentumai a doktori adatbázisból elérhetők. A képzés 3 éve: oktatás + kutatás együttese tartalom: a DI képzési terve (saját döntés) személyi feltételek: az oktatói kar – saját és meghívott előadókkal (a gyakorlatból is) infrastruktúra: tanterem, könyvtár, internet, doktoranduszi szoba stb. szervezettség, rendszeresség, ellenőrzés: TVSz. doktoranduszok részvétele az A/M képzésben: hasznos, indokolt – mértékkel, díjazással (saját jogon, nem helyettesítőként!)

14 b2) Jogász fokozatszerzési adatok (a korábbi, átadott www.mab.hu adatbázisból, csak a PhD értekezés alapján szerzett fokozatokat számolva, azaz átminősítések, honosítás nélkül) A fokozatot szerzők száma (1993-tól 2007. május 2-ig) koreloszlása (a jelölt kora a fokozatszerzés idején) – valódi tudás- utánpótlás (30 alatt) vagy PhD főleg a karrier érdekében? Ezek fontos számok, tanulságos ábrák, de a háttér, a tartalom, az okok elemzése a doktori iskolák (karok) feladata. Pl. hány államilag finanszírozott doktori ösztöndíjas szerzett PhD fokozatot - hányból? Milyen az egyénileg felkészülők aránya? Stb.

15 >10 év alatt 4 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 43-ból.

16 >10 év alatt 15 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt az 53-ból.

17 >10 év alatt 6 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 29-ből.

18 >10 év alatt 6 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 28-ból.

19 >10 év alatt 97 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 152-ből.

20 A mostani eljárás eredményei, tanulságai Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság – adatokban és értékelésben adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.) együtt a fokozatszerzés adatai és követelményei az értékelés rendszere:  törzstagok megfelelősége  DI-k megfelelősége Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek. 2009-ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

21  A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) témavezetői eredményesség (triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia)

22  A DI megfelelés szempontjai „M” törzstagok minimális száma: 7 „M” egyetemi tanárok minimális száma: 4 legyen 1 mesterszak minden tudományághoz új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) honlap (21. század!) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!)

23 Szereposztási „hierarchia” a DI-ben: oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője; törzstag – a DI szervezetének kulcsszereplője: - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - de a DI jövőjét is kell biztosítsa (3+2 év), - többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett. Felsőoktatás és kutatóintézetek (nem csak akadémiai) együttműködése doktori ügyekben: kívánatos és támogatandó, megállapodással, képzés a FOI-ban, kutatás lehet az intézetben is, fokozat odaítélése kizárólag az egyetem joga.

24 A most záruló értékelési eljárásban - részt vett: 140 szakértő 25 bizottság, testület 134 testületi tag 10 MAB titkársági referens - készült: 5.518 szakértői vélemény 7.235 testületi vélemény 50.861 különböző szempont szerinti döntés 32.124 indoklás 7.235 határozat.

25 2 216 törzstag-jelölt mostani értékelése: IGEN 1 358 fő61 % feltételesen 436 fő20 % NEM 422 fő19 % 157 DI mostani értékelése (közte 8 új): IGEN 44 DI28 % feltételesen 94 DI60 % NEM 19 DI12 % 11 DI-ről és TT-jairól április 25-én határoz a MAB Figyelem! 2325 törzstag + ~3.000 témavezető vs. 1000 PhD ösztöndíj/év: 5:3 arány.

26 c2) A jogász DI-k jelen helyzete adatok a www.doktori.hu adatbázisból (a törzstag-jelöltek közlései alapján) 5 régi – 5 új bontásban  a DI oktatóinak száma  közülük témavezető  közülük törzstag a DI oktatóihoz felvett doktoranduszok közülük abszolutóriumot szerzett közülük PhD fokozatot szerzett  Fokozatot szerzett / felvett doktorandusz %

27 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók ELTEMEPTESZTEPPKE Azonosító11.34.90.113.1. Alapítás2000 1993

28 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók ELTEMEPTESZTEPPKE Azonosító11.34.90.113.1. Alapítás2000 Oktató6925182938179 Témavezető5225182033148 Törzstag371112151994

29 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók ELTEMEPTESZTEPPKE Azonosító11.34.90.113.1. Alapítás2000 Oktató6925182938179 Témavezető5225182033148 Törzstag371112151994 Oktatókhoz felvett hallg.4542723141442521436 absz. szerz.22113414568102670 PhD-t szerz.7842301822190 Eredmény %17,215,49,612,58,713,2

30 KREDENNyESZEKEE*--- Azonosító159.177.166.187.191.Össz Alapítás20042006 2008?--- „Fiatal” doktori iskolák

31 KREDENNyESZEKEE*--- Azonosító159.177.166.187.191.Össz Alapítás20042006 2008?--- Oktató2223152726113 Témavezető222315221799 Törzstag8799740 „Fiatal” doktori iskolák

32 KREDENNyESZEKEE*--- Azonosító159.177.166.187.191.Össz Alapítás20042006 2008?--- Oktató2223152726113 Témavezető222315221799 Törzstag8799740 Oktatókra felvett hallg.12664188175273826 absz-t szerzett4426127121214532 PhD-t szerzett91611085158378 Eredmény %7,125,058,548,657,945,8 „Fiatal” doktori iskolák

33 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége TTMFMNFMDI most! ELTE3717 PTE1210 SzE84* ME116 SzTE155 DE73 PPKE192 KRE8- BNNyE9 KeE7

34 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége TTMFMNFM ELTE3717155 PTE12102- SzE84*31 ME11632 SzTE15510- DE734- PPKE192125 KRE8-44 BNNyE9 KeE7

35 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége TTMFMNFMDI most! ELTE3717155IGEN PTE12102-IGEN SzE84*31IGEN (új*) ME11632feltételesen SzTE15510-feltételesen DE734-feltételesen PPKE192125NEM KRE8-44NEM BNNyE9 vár (3 tud. ág) KeE7új

36 DI vezetőFelvettAbsz.PhD ELTE310 ME200 PTE48186 SZTE333 PPKE1463 KRE800 DE200 BNNyE1722 SzE888 KeE504530

37 d2) Jogász tudományos eredmények: amit olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk!

38 Wikipédia (cikkekről, szerzőkről, hivatkozásokról) A különböző tudományterületeken az elérhető eredmé- nyek számszerű értéke igen különböző, a teljesítmé- nyek ezért nem hasonlíthatók össze. Például az orvostudományban, és általában a természet- tudományban letisztultabbak a szabályok, egy jelentős eredményt könnyebben lehet citációkkal jellemezni. Míg a társadalomtudományokban – például tipikusan ilyen a jogtudomány – egy-egy eredmény csak abban az adott országban vált ki érdeklődést, ahol született. (Az orvostudományban tipikus az öt-hat társszerzős néhány oldalas cikk, a jogtudományban szinte mindig egyszerzős, általában 15 folyóiratoldalt kitevő tanul- mány a jellemző, amelyet elmélyült, hosszas kutatás és bibliografizálás előz meg).

39 A jogász DI-k heterogén publikációs előírásai PPKE - 1 Az abszolutórium (?) kiállításának feltétele: … a doktori témavezető által kiadott, … a megfelelő számú és minőségű publikáció meglétéről szóló igazolás. ??? ELTE - 11 3 publikáció: 3×8=24 kredit ME - 34 (1) A DI a doktorjelöltek publikációs tevékenységének elősegí- tésére - a megfelelő anyagi keret megléte esetén, - rendsze- resen - tanulmánykötetet jelentet meg. Ennek szerkesztő- bizottságát a doktori iskola tanácsa kéri fel. (2) A tanulmánykötet megjelentetésére a DI tanácsa a rendelkezésére álló pénzügyi keretekből prioritást biztosít. (3) A doktori iskola elősegíti a doktorjelöltek egyetemi szintű, illetőleg egyetemen kívüli publikációs tevékenységét is.

40 SZTE - 113 A közleményeknek számát és terjedelmét pontrendszer határozza meg; a doktorjelöltnek legalább 25 pontot kell az önálló tudományos munkásság igazolásához összegyűjtenie. A közlemények pontértékei: tanulmány 2 ív (80001 n) felett6 p. tanulmány 1,5-2 ív (60001 n-80000 n)5 p. tanulmány 1-1,5 ív (40001 n-60000 n)4 p. tanulmány 0,5-1 ív (20001 n-40000 n)3 p. tanulmány 0,5 ív (20000 n) alatt2 p. egyéb (recenzió, ismertetés)1 p. Többletpontok adhatók: idegen nyelvű közlemény +2 p. külföldi szakfolyóiratban egyéb, tanulmány 1 ívig (40000 n) +2 p. tanulmány 1 ív (40001 n) felett +4 p. A közlemények közé legalább egy 5 pontot érőt kell, és legfeljebb 5 db 1 pontot érőt lehet beszámítani. A közlemények közül legalább 10 pont értékű az értekezéshez kapcsolódjon.

41 DE - 177 Publikációs követelmények. A minőségbiztosítás fontos eszköze, hogy a jelöltek a védésig megfelelő számú és minőségű publikációval kell rendelkezniük. A védésre bocsátás feltétele legalább három, a témához kapcsolódó publikáció, amelyből lehetőleg egynek külföldi vagy idegen- nyelvű folyóiratban kell megjelennie, a többi pedig jelentős hazai jogtudományi periodikában, vagy kiadványban. A publikációk alkalmasságát a védésre bocsátás feltételeként, valamennyi jelölt esetében a Doktori Program [Iskola!] Tanácsa mérlegeli. PTE - 90 Önálló tudományos munkásság - cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon történő - bemutatása. Az e szabályzat 3. számú mellékletében megállapított számítási módot alkalmazva a jelölt munkássága meg kell, hogy haladja a 18 pontértéket.

42 A PTE ÁJK Doktori Iskolájának kredit alapú doktori szabályzata 3. sz. melléklete Publikációs értékindex PublikációPont/ív Szakmai tanulmány magyar nyelven A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 1 Szakmai tanulmány magyar nyelven C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem lektorált tanulmánykötetben 0,7 Szakmai tanulmány magyar nyelven D) kategóriás magyar szakfolyóiratban0,5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 3 Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem lektorált tanulmánykötetben 2 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás magyar szakfolyóiratban1,5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy nem lektorált külföldi tanulmánykötetben 4 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás külföldi szakfolyóiratban3 Szakcikk (nem jogi szakfolyóiratban jelenik meg)0,5 Tankönyv(rész)2 Jegyzet(rész)1 Forráskiadás, tansegédlet0,5 Szakfordítás idegen nyelvről anyanyelvre0,5 Szakfordítás anyanyelvről idegen nyelvre1 Szerkesztés0,5 Recenzió (terjedelemtől függetlenül)0,5

43 Hivatkozások: 144 jogász törzstag közül 44 fő – kb. egyharmaduk - ad meg hivatkozási adatokat!

44 EISZ – WEB of Knowledge Impact factor? Title: The role of constitutional courts in the transition to democracy - With special reference to Hungary Solyom L Source: INTERNATIONAL SOCIOLOGY Volume: 18 Issue: 1 Pages: 133-161 Published: MAR 2003 Times Cited: 1

45 SAJÓ, A: Transnational governance and constitutionalism: International studies in the theory of private law. ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Volume: 3 Issue: 4 Pages: 697-705 Published: OCT 2005 SAJÓ, A.: From corruption to extortion: Conceptualization of post-communist corruption CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Volume: 40 Issue: 2-3 Pages: 171-194 Published: OCT 2003 SAJÓ, A.: ON OLD AND NEW BATTLES - OBSTACLES TO THE RULE OF LAW IN EASTERN-EUROPE JOURNAL OF LAW AND SOCIETY Volume: 22 Issue: 1 Pages: 97- 104 Published: MAR 1995 SAJÓ, A.: NEW LEGALISM IN EAST-CENTRAL-EUROPE - LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION JOURNAL OF LAW AND SOCIETY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 329- 344 Published: FAL 1990 SAJÓ, A., CSILLAG, G.: LAW-MAKING AS ADMINISTRATIVE BEHAVIOR - THE CASE OF INVESTMENT REGULATION IN HUNGARY INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW Volume: 15 Issue: 2 Pages: 209-223 Published: MAY 1987

46 Elemzések készítése, következtetések levonása, tennivalók meghatározása: doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai, kari doktori tanácsok, a karok vezetése és a dékáni kollégium. Ezt a MAB is megteszi a közeljövőben – ehhez az intézmények véleményét, javaslatait is kéri. Itt is érvényes a MAB filozófiája: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt követelmények állításával, azok teljesíté- sének értékelésével segíti.

47 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák a MAB értékelések tükrében Bazsa György a MAB elnöke Jogi karok dékáni kollégiuma Győr, 2008. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések