Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák"— Előadás másolata:

1 Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák
a MAB értékelések tükrében Bazsa György a MAB elnöke Jogi karok dékáni kollégiuma Győr, április 4.

2 - doktori cím/fokozat (1984-) (dr. univ.) - doktori fokozat (PhD/DLA)
„Dr.” tradíciók - doktori cím/fokozat (1984-) (dr. univ.) - dr. jur., dr. med. stb. – diplomával együtt jár - doktori fokozat (PhD/DLA) Az egyetem szimbóluma – külön adományozott jog volt (vs. jogakadémia) Kék háttér: általános elemek Piros háttér: jogász vonatkozások

3 1993: első felsőoktatási törvény (+ 1994 akadémiai törvény)
Megszűnik a kandidátusi és a „… tudományok doktora” tudományos fokozat, vele együtt a hibrid jogállású (kormány/MTA) TMB Egyetlen tudományos fokozat lesz/van: a doktori (PhD) fokozat. (Művészetben DLA.) Az „MTA doktora” 1994-től cím és nem fokozat, de változatlan presztízzsel (és pénzzel). Ma aktuális jogi háttér az Ftv. alapján: 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet 2007/V/5. MAB határozat (2007. április 28.)

4 A PhD, a DI funkciói a tudomány fejlődésében:
tudományos utánpótlás képzése (~30 éves kor alatt), alkalmasságának igazolása (tudományos fokozattal), szervezett, autonóm, minőséget biztosító/garantáló keretekben, a doktori iskolákban, új tudományos eredmények a fiatal kutató erede- tisége, munkabírása + a tapasztalt tudós irányítása, áttekintése szintéziséből. a felsőoktatásban az oktatói karrier alapja, MTA köztestületi tagság, MTA doktora cím feltétele társadalmi (anyagi?) rang / megbecsülés alapja, út a nemzetközi tudományos élet fórumaihoz (ERA) – [nyelvismeret].

5 képzés: doktorandusz (3 év)
Ftv.: a (szervezett) doktori képzés és a doktori fokozatszerzés egységet alkot,de ez két külön jogi aktus [középiskola vs. érettségi] képzés: doktorandusz (3 év) a képzés a fokozathoz vezető egyik út, de van egyéni felkészüléses út is. fokozatszerzés: doktorjelölt (2 év) [ez lényegében angolszász rendszer (még Bologna előtt); a német rendszer nincs képzés, csak a Doktorvater irányít] 2003-ban Berlinben a doktori képzést a Bologna-rendszer 3. ciklusává minősítik.

6 a1) Doktori képzés 36 hónap (nem 6 félév) doktoranduszi státusz
kreditrendszer (ECTS) a képzés: előadások, szemináriumok és kutatómunka - részértékelésekkel publikáció, poszter, konferencia-előadás részvétel az A/M oktatásban – de mértékkel! nyelvtanulás abszolutórium zárja: lezáró funkciója van.

7 A fiatal diplomás által választható párhuzamos képzési rendszerek – vizsgával, oklevéllel
a doktori képzés az „academic” (tudományos) vonal: alkotó (produktív) teljesítmény a szakvizsga (jogászok, orvosok, mérnökök stb.) a „professional” vonal: alkalmazó (reproduktív) teljesítmény (szakirányú továbbképzések) – pontgyűjtéssel pl. az orvosoknál

8 b1) Doktori fokozatszerzés
a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele; két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása; az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …; a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

9 c1) Tudományos autonómia és minőség
A képzés keretét adó szervezetben A doktori iskola önálló szervezet(i egység): autonóm keletkezési jog – minőséget biztosító előírt peremfeltételekkel (Ftv., korm.rend., MAB) személyi: vezető, tanács, kvalifikált törzstagok (ebben átfedés van az egyetemmel) működési: SZMSZ, minőségbiztosítási terv belső szervezet lehet (programok) doktoranduszok felvétele (vegyes kép) képzési program (teljes önállóság) infrastrukturális és pénzügyi (részleges) A „társadalom” képviselőinek bevonását (DT, szig., védési biz.) a törvény előírja.

10 A doktori iskolai felvételekben
szakmai rész: doktori iskoláké keretelosztási jog: egyetemé/karé A fokozatszerzés rendszerében erős jogkörű doktori tanács(ok) tudományosan kvalifikált személyi összetétel ugyan ez a szigorlati és védési bizottságokban az eljárásban minden döntés joga a tanácsé

11 A doktori iskolák akkreditációjában
A MAB (eredendően) az egyetemek autonómiája egy részét közösen gyakorló szervezet (15/29) az Ftv. DI ügyekben döntő jogkört ad a MAB-nak (a FOI bírósághoz fellebbezhet) A tudományági rendszer kialakításában a DI tudományág(ak)ban szervezhető a PhD fokozat tudományágban ítélhető oda a rendszert a MAB határozata rögzíti (vö. Ab) Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában az Országos Doktori Tanácsnak törvényben biztosított erős javaslattevő joga van

12 d1) Új tudományos eredmények
Eötvös Loránd: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” A szakmáknak sajátos közlési szokásai vannak: cikkek lektorált és referált hazai és külföldi folyóiratokban, ezekben irodalomjegyzék, azaz van független hivatkozás (e nélkül nincs tudomány!); lektorált könyvek; emlékkötetek, poszterek, konferencia-kiadványok; ? kutatási jelentések, értekezések, szakértések; ?? interjúk, újságcikkek stb.

13 a2) A jogász doktori képzés
Ez (jogász) szakmai kérdés, dokumentumai a doktori adatbázisból elérhetők. A képzés 3 éve: oktatás + kutatás együttese tartalom: a DI képzési terve (saját döntés) személyi feltételek: az oktatói kar – saját és meghívott előadókkal (a gyakorlatból is) infrastruktúra: tanterem, könyvtár, internet, doktoranduszi szoba stb. szervezettség, rendszeresség, ellenőrzés: TVSz. doktoranduszok részvétele az A/M képzésben: hasznos, indokolt – mértékkel, díjazással (saját jogon, nem helyettesítőként!)

14 b2) Jogász fokozatszerzési adatok
(a korábbi, átadott adatbázisból, csak a PhD értekezés alapján szerzett fokozatokat számolva, azaz átminősítések, honosítás nélkül) A fokozatot szerzők száma (1993-tól május 2-ig) koreloszlása (a jelölt kora a fokozatszerzés idején) – valódi tudás- utánpótlás (30 alatt) vagy PhD főleg a karrier érdekében? Ezek fontos számok, tanulságos ábrák, de a háttér, a tartalom, az okok elemzése a doktori iskolák (karok) feladata. Pl. hány államilag finanszírozott doktori ösztöndíjas szerzett PhD fokozatot - hányból? Milyen az egyénileg felkészülők aránya? Stb.

15 >10 év alatt 4 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 43-ból.

16 >10 év alatt 15 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt az 53-ból.

17 >10 év alatt 6 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 29-ből.

18 >10 év alatt 6 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 28-ból.

19 >10 év alatt 97 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 152-ből.

20 A mostani eljárás eredményei, tanulságai
Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság – adatokban és értékelésben adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.) együtt a fokozatszerzés adatai és követelményei az értékelés rendszere: törzstagok megfelelősége DI-k megfelelősége Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

21 A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége
az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) témavezetői eredményesség (triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia)

22 A DI megfelelés szempontjai
„M” törzstagok minimális száma: 7 „M” egyetemi tanárok minimális száma: 4 legyen 1 mesterszak minden tudományághoz új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) honlap (21. század!) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!)

23 Szereposztási „hierarchia” a DI-ben:
oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője; törzstag – a DI szervezetének kulcsszereplője: - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - de a DI jövőjét is kell biztosítsa (3+2 év), - többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett. Felsőoktatás és kutatóintézetek (nem csak akadémiai) együttműködése doktori ügyekben: kívánatos és támogatandó, megállapodással, képzés a FOI-ban, kutatás lehet az intézetben is, fokozat odaítélése kizárólag az egyetem joga.

24 A most záruló értékelési eljárásban - részt vett:
140   szakértő 25   bizottság, testület 134   testületi tag 10   MAB titkársági referens - készült:     5.518   szakértői vélemény 7.235   testületi vélemény   különböző szempont szerinti döntés   indoklás 7.235   határozat.

25 2 216 törzstag-jelölt mostani értékelése:
IGEN fő 61 % feltételesen fő 20 % NEM fő 19 % 157 DI mostani értékelése (közte 8 új):     IGEN DI 28 % feltételesen DI 60 % NEM DI 12 % 11 DI-ről és TT-jairól április 25-én határoz a MAB Figyelem! 2325 törzstag + ~3.000 témavezető vs PhD ösztöndíj/év: 5:3 arány.

26 c2) A jogász DI-k jelen helyzete
adatok a adatbázisból (a törzstag-jelöltek közlései alapján) 5 régi – 5 új bontásban a DI oktatóinak száma közülük témavezető közülük törzstag a DI oktatóihoz felvett doktoranduszok közülük abszolutóriumot szerzett közülük PhD fokozatot szerzett Fokozatot szerzett / felvett doktorandusz %

27 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók
ELTE ME PTE SZTE PPKE Azonosító 11. 34. 90. 113. 1. Alapítás 2000 1993

28 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók
ELTE ME PTE SZTE PPKE Azonosító 11. 34. 90. 113. 1. Alapítás 2000 Oktató 69 25 18 29 38 179 Témavezető 52 20 33 148 Törzstag 37 11 12 15 19 94

29 DI oktatók, témavezetők, törzstagok + felvett, végzett, fokozatot szerzett hallgatók
ELTE ME PTE SZTE PPKE Azonosító 11. 34. 90. 113. 1. Alapítás 2000 Oktató 69 25 18 29 38 179 Témavezető 52 20 33 148 Törzstag 37 11 12 15 19 94 Oktatókhoz felvett hallg. 454 272 314 144 252 1436 absz. szerz. 221 134 145 68 102 670 PhD-t szerz. 78 42 30 22 190 Eredmény % 17,2 15,4 9,6 12,5 8,7 13,2

30 „Fiatal” doktori iskolák
KRE DE NNyE SZE KEE* --- Azonosító 159. 177. 166. 187. 191. Össz Alapítás 2004 2006 2008 ?

31 „Fiatal” doktori iskolák
KRE DE NNyE SZE KEE* --- Azonosító 159. 177. 166. 187. 191. Össz Alapítás 2004 2006 2008 ? Oktató 22 23 15 27 26 113 Témavezető 17 99 Törzstag 8 7 9 40

32 „Fiatal” doktori iskolák
KRE DE NNyE SZE KEE* --- Azonosító 159. 177. 166. 187. 191. Össz Alapítás 2004 2006 2008 ? Oktató 22 23 15 27 26 113 Témavezető 17 99 Törzstag 8 7 9 40 Oktatókra felvett hallg. 126 64 188 175 273 826 absz-t szerzett 44 127 121 214 532 PhD-t szerzett 16 110 85 158 378 Eredmény % 7,1 25,0 58,5 48,6 57,9 45,8

33 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége
TT M FM NFM DI most! ELTE 37 17 PTE 12 10 SzE 8 4* ME 11 6 SzTE 15 5 DE 7 3 PPKE 19 2 KRE - BNNyE 9 KeE

34 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége
TT M FM NFM ELTE 37 17 15 5 PTE 12 10 2 - SzE 8 4* 3 1 ME 11 6 SzTE DE 7 4 PPKE 19 KRE BNNyE 9 KeE

35 Jogi DI-k és a törzstagok mostani megfelelősége
TT M FM NFM DI most! ELTE 37 17 15 5 IGEN PTE 12 10 2 - SzE 8 4* 3 1 IGEN (új*) ME 11 6 feltételesen SzTE DE 7 4 PPKE 19 NEM KRE BNNyE 9 vár (3 tud. ág) KeE új

36 DI vezető Felvett Absz. PhD ELTE 3 1 ME 2 PTE 48 18 6 SZTE PPKE 14 KRE 8 DE BNNyE 17 SzE KeE 50 45 30

37 d2) Jogász tudományos eredmények:
amit olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk!

38 Wikipédia (cikkekről, szerzőkről, hivatkozásokról)
A különböző tudományterületeken az elérhető eredmé-nyek számszerű értéke igen különböző, a teljesítmé-nyek ezért nem hasonlíthatók össze. Például az orvostudományban, és általában a természet-tudományban letisztultabbak a szabályok, egy jelentős eredményt könnyebben lehet citációkkal jellemezni. Míg a társadalomtudományokban – például tipikusan ilyen a jogtudomány – egy-egy eredmény csak abban az adott országban vált ki érdeklődést, ahol született. (Az orvostudományban tipikus az öt-hat társszerzős néhány oldalas cikk, a jogtudományban szinte mindig egyszerzős, általában 15 folyóiratoldalt kitevő tanul-mány a jellemző, amelyet elmélyült, hosszas kutatás és bibliografizálás előz meg).

39 A jogász DI-k heterogén publikációs előírásai
PPKE - 1 Az abszolutórium (?) kiállításának feltétele: … a doktori témavezető által kiadott, … a megfelelő számú és minőségű publikáció meglétéről szóló igazolás. ??? ELTE - 11 3 publikáció: 3×8=24 kredit ME - 34 (1) A DI a doktorjelöltek publikációs tevékenységének elősegí-tésére - a megfelelő anyagi keret megléte esetén, - rendsze-resen - tanulmánykötetet jelentet meg. Ennek szerkesztő-bizottságát a doktori iskola tanácsa kéri fel. (2) A tanulmánykötet megjelentetésére a DI tanácsa a rendelkezésére álló pénzügyi keretekből prioritást biztosít. (3) A doktori iskola elősegíti a doktorjelöltek egyetemi szintű, illetőleg egyetemen kívüli publikációs tevékenységét is.

40 SZTE - 113 A közleményeknek számát és terjedelmét pontrendszer határozza meg; a doktorjelöltnek legalább 25 pontot kell az önálló tudományos munkásság igazolásához összegyűjtenie. A közlemények pontértékei: tanulmány 2 ív (80001 n) felett 6 p. tanulmány 1,5-2 ív (60001 n n) 5 p. tanulmány 1-1,5 ív (40001 n n) 4 p. tanulmány 0,5-1 ív (20001 n n) 3 p. tanulmány 0,5 ív (20000 n) alatt 2 p. egyéb (recenzió, ismertetés) 1 p. Többletpontok adhatók: idegen nyelvű közlemény p. külföldi szakfolyóiratban egyéb, tanulmány 1 ívig (40000 n) p. tanulmány 1 ív (40001 n) felett p. A közlemények közé legalább egy 5 pontot érőt kell, és legfeljebb 5 db 1 pontot érőt lehet beszámítani. A közlemények közül legalább 10 pont értékű az értekezéshez kapcsolódjon.

41 DE - 177 Publikációs követelmények. A minőségbiztosítás fontos eszköze, hogy a jelöltek a védésig megfelelő számú és minőségű publikációval kell rendelkezniük. A védésre bocsátás feltétele legalább három, a témához kapcsolódó publikáció, amelyből lehetőleg egynek külföldi vagy idegen- nyelvű folyóiratban kell megjelennie, a többi pedig jelentős hazai jogtudományi periodikában, vagy kiadványban. A publikációk alkalmasságát a védésre bocsátás feltételeként, valamennyi jelölt esetében a Doktori Program [Iskola!] Tanácsa mérlegeli. PTE - 90 Önálló tudományos munkásság - cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon történő - bemutatása. Az e szabályzat 3. számú mellékletében megállapított számítási módot alkalmazva a jelölt munkássága meg kell, hogy haladja a 18 pontértéket.

42 Publikációs értékindex
A PTE ÁJK Doktori Iskolájának kredit alapú doktori szabályzata 3. sz. melléklete Publikációs értékindex Publikáció Pont/ív Szakmai tanulmány magyar nyelven A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 1 Szakmai tanulmány magyar nyelven C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem lektorált tanulmánykötetben 0,7 Szakmai tanulmány magyar nyelven D) kategóriás magyar szakfolyóiratban 0,5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 3 Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás magyar szakfolyóiratban vagy nem lektorált tanulmánykötetben 2 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás magyar szakfolyóiratban 1,5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány A) vagy B) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben 5 Idegen nyelvű szakmai tanulmány C) kategóriás külföldi szakfolyóiratban vagy nem lektorált külföldi tanulmánykötetben 4 Idegen nyelvű szakmai tanulmány D) kategóriás külföldi szakfolyóiratban Szakcikk (nem jogi szakfolyóiratban jelenik meg) Tankönyv(rész) Jegyzet(rész) Forráskiadás, tansegédlet Szakfordítás idegen nyelvről anyanyelvre Szakfordítás anyanyelvről idegen nyelvre Szerkesztés Recenzió (terjedelemtől függetlenül)

43 Hivatkozások: 144 jogász törzstag közül 44 fő – kb
Hivatkozások: 144 jogász törzstag közül 44 fő – kb. egyharmaduk - ad meg hivatkozási adatokat!

44 EISZ – WEB of Knowledge Impact factor?
Title: The role of constitutional courts in the transition to democracy - With special reference to Hungary Solyom L Source: INTERNATIONAL SOCIOLOGY   Volume: 18   Issue: 1 Pages:   Published: MAR Times Cited: 1

45 SAJÓ, A: Transnational governance and constitutionalism: International studies in the theory of private law. ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW   Volume: 3   Issue: 4   Pages:   Published: OCT 2005 SAJÓ, A.: From corruption to extortion: Conceptualization of post-communist corruption CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE   Volume: 40   Issue: 2-3   Pages:   Published: OCT 2003 SAJÓ, A.: ON OLD AND NEW BATTLES - OBSTACLES TO THE RULE OF LAW IN EASTERN-EUROPE JOURNAL OF LAW AND SOCIETY   Volume: 22   Issue: 1   Pages:   Published: MAR 1995 SAJÓ, A.: NEW LEGALISM IN EAST-CENTRAL-EUROPE - LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION JOURNAL OF LAW AND SOCIETY   Volume: 17   Issue: 3   Pages:   Published: FAL 1990 SAJÓ, A., CSILLAG, G.: LAW-MAKING AS ADMINISTRATIVE BEHAVIOR - THE CASE OF INVESTMENT REGULATION IN HUNGARY INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW   Volume: 15   Issue: 2   Pages:   Published: MAY 1987

46 doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai, kari doktori tanácsok,
Elemzések készítése, következtetések levonása, tennivalók meghatározása: doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai, kari doktori tanácsok, a karok vezetése és a dékáni kollégium. Ezt a MAB is megteszi a közeljövőben – ehhez az intézmények véleményét, javaslatait is kéri. Itt is érvényes a MAB filozófiája: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt követelmények állításával, azok teljesíté-sének értékelésével segíti.

47 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogász doktori képzés, PhD fokozatok, doktori iskolák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések