Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány"— Előadás másolata:

1 Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány

2 Miről szól az 1+1%-os, 2007. évi CXXV. törvény a civileknek?
Jogot biztosít a személyi jövedelemadót fizetőknek arra, hogy az szja 1%-át egy civil szervezetnek, másik 1%-át egy egyháznak ajánlják fel. A kedvezményezett szervezet a felajánlott összeget közcélú tevékenységére és működési költségre használhatja fel. (A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás harminc százalékát nem haladhatja meg.) Felhasználás arány pontosan leírva a kiosztott összehasonlító jegyzetben (továbbiakban PM jegyzet): 14 oldal/(6)-(7) pont

3 Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, és jövedelemadóját maradéktalanul, határidőig!!! befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től

4 Kedvezményezett szervezetek köre
Társadalmi szervezet és alapítvány, mely a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel a bíróság nyilvántartásba vett Olyan társadalmi szervezet, (köz)alapítvány mely a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 éve a közhasznú tevékenységet végez azaz közfeladatot lát el, és a bíróság jogerősen kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett, Olyan szervezet, melyet az 1996.évi CXXVI. törvényben külön nevesítenek, vagy országos szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült. Felsőoktatási tv. 1. sz. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmények

5 További feltételek (az első három esetben)
székhelye Magyarországon van, működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekében történik. nyilatkoznia kell arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. alapszabályát, alapító okiratát az előző pontban foglalt feltételeknek megfelelően módosította (a módosítást a bíróságra benyújtotta). köztartozása nincsen. előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. Köztartozás nincsen: 5 oldal/(d)

6 Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek?
A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermekek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euroatlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

7 További tennivalók A nyilatkozat megtételére az érdekelteket az APEH legkésőbb az adott év szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető. Ha az aláírásra jogosult beteg v külföldön tartózkodik

8 Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban?
Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb az adott év december 15-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Két esetben lehetséges, hogy ez nem valósul meg. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt) akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, adószámáról, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza. Az APEH a kedvezményezett kérésére további adatokat is ad. Az APEH továbbítja a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium honlapjára is Az APEH a kedvezményezett kérésére további adatokat ad: 11/(5) alja

9 Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban?
Ha a szükséges nyilatkozatok valamelyike hiányzik, akkor az APEH az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át az 1%-ot. Ha az APEH a nyilatkozatokat valamilyen okból nem fogadja el, akkor erről határozatot kell hoznia, amelyet a szervezet megtámadhat a bíróságon. A nonprofit szervezeteknek átutalt 1 %-ok felhasználását az APEH utólag ellenőrizheti, és amennyiben a szervezet nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, vagy amennyiben az adóhatóság a közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználást állapít meg, annyiban az APEH kötelezheti őt az 1%-ok visszafizetésére a központi költségvetésbe.

10 Mire használhatja a civil szervezet az 1%-os adományt?
Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott) Működésre (együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás 30%-át nem haladhatja meg) Különösen az alábbiak vehetők figyelembe Bérköltség Székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek; különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak (amennyiben magánlakás is egyben>> NEM!) Postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek)

11 Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után?
lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, de maximum 3 évre 2009-től a civil szervezeteknek és intézményeknek nem költséges sajtóközleményként kell közzétenniük, hogy mire használták az előző évben kapott összeget, hanem az adóhatóságnak küldhetik el ingyenesen a közleményeket. A beszámolókat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzéteszi a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján. Ha a szervezetnek van saját honlapja (melynek tartalmáért ő felel), közleményét e felületen is el kell helyeznie a az átutalást követő év december 15-ig, és azt legalább egy évig nem távolíthatja el. Tartalékolás, saját honlap: 10oldal/(3)

12 Milyen formában kell nyilatkozni?
Nyomtatvány részeként a perforált részen (nem kell borítékba tenni,se letépni!) lezárt, normál postai borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezni, (A borítékra rá kell írni az adózó adóazonosító jelét ) lezárt, normál postai borítékban a munkáltatónak kell leadni; (munkáltatói adómegállapítás esetén alá is kell írnia a nevet a boríték leragasztásnál átfolyóan) elektronikusan (önmaga vagy meghatalmazással) utólagosan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán eljuttatva az adóhatóságnak (akkor lesz érvényes, ha korábban nem érkezett be érvényes 1+1%nyilatkozat)

13 Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető?
Mindenki leadhatja május 20-ig személyesen vagy postán az APEH számára a felcímzett borítékban külön is!!! De leadhatja mindenki az adóbevallása részeként is a megfelelő időpontban. Határidők 2008: Február 15. ADAM, vállalkozók Május 10. munkáltatói adómegállapítás Május 20. Egyéni adóbevallás Munkáltatói: 8/(3) Minden szabály alól felold, ún. Jolly Joker: 7/(e)

14 Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni. Változás: max 2 kiemelt költségvetési előirányzat lehet

15 Gyakori hibalehetőségek
Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve pontatlanul lett megadva. A nyilatkozatot tartalmazó borítékon hiányzik kötelezően megadandó adóazonosító, vagy nincs a boríték a ragasztáson átnyúlóan aláírva (munkáltatói). Felajánló egyszerre nyilatkozik a perforált részen és borítékosan is az adócsomagban. Nem hatalmazza fel a könyvelőt, hogy 1+1%-ról is nyilatkozzon. (elektronikus) Két civil szervezetnek, vagy két egyháznak kívánta felajánlani Nem fizeteti meg az adót időben

16 Adatok – felajánlott összeg (1999-2007)
A civil szféra számára felajánlott: 2007. – 8,4 milliárd 2006. – 7,7 milliárd 2005. – 7 milliárd 2004. – 7 milliárd 2003. – 6,2 milliárd 2002. – 5,1 milliárd 2001. – 4,3 milliárd 2000. – 3,7 milliárd 1999. – 3,0 milliárd

17 Adatok – felajánlott összeg tevékenységi körök szerint (százalékos)
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 9,532 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás 7,673 Tudományos tevékenység, kutatás 2,024 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 31,245 Kulturális tevékenység 14,396 Kulturálisörökség megóvása 5,507 Műemlékvédelem 1,018 Természetvédelem,állatvédelem 1,499 Környezetvédelem 1,5110 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 2,5311 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 3,8612 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 0,9514 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 15,6815

18 Adatok – felajánlott összeg/kedvezményezett
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Érvényes nyilat Kedvezményezettek száma 17.865 18.238 18.489 20.178 21.904 23.136 24.826 25.736 27.426 1 nyilatkozat átlagösszege 2600 2878 3328 3879 4466 5133 5266 5759 5479 A felajánlott összeg 1 civil szervezeti átlaga

19 Adatok – felajánlott összeg nagysága( 2007)
100 Ft alatt: 233 szervezet 100 – 1000 Ft: 646 szervezet 1000 – Ft: szervezet – Ft: szervezet – 1 millió Ft: szervezet 1 millió – 5 millió: 881 szervezet 5 millió – 20 millió: 108 szervezet 20 millió – 50 millió: 17 szervezet 50 millió fölött: 11 szervezet

20 1% kampánytervezés 1. Olvassa el a törvényt, vagy útmutatónkat mielőtt belekezd az adószáma hirdetésébe! 2. Már az adóbevallási időszak előtt is szerepeltesse az adószámát minden írott anyagán! 3. Döntse el előre, hogy bármennyi felajánlást is fog kapni azt átveszi, és nem utasítja el! (A kis összegű támogatás még tovább csökken majd, ha nem így tesz.) 4. Kezdje el kampánya tervezését még az ősz folyamán! 5. Ne feledje, kb. 27 ezren versenyeznek az Ön szervezetén kívül az 1%-okért! 6. Határozza meg pontosan a saját célcsoportját, a nekik szóló üzenetet, és keressen egy olcsó, a célcsoport minél nagyobb részéhez eljutó közvetítési csatornát! (Hírlevél, szaklap, jegy hátoldala, iroda előcsarnoka, rendezvény, intranet stb.

21 1% kampánytervezés 7. Az adófizetők nagyobb részét még egyik szervezet se győzte meg! 8. Gondolja meg, szüksége van-e profi segítségére, azt meg tudja-e fizetni, vagy adományként, önkéntes munkaként számít rá! 9. Tájékozódjon a hasonló szervezetek kampányairól és eredményeiről! (az előző évi eredményekről: 10. Becsülje meg a fellelhető tapasztalatok és kutatások alapján a várható bevételt! (Az iskolázottsággal és az szja nagyságával emelkedik az 1%-ról való nyilatkozási hajlam, legtöbben a megyeközpontokban nyilatkoznak, a nők inkább adnak, mint a férfiak További anyagok: 11. Ne költsön a hirdetésre többet, mint a várható bevétel! 12. Ha nem árva állatokkal és súlyosan sérült gyerekekkel foglalkozik, akkor mondjon le a drága reklám eszközökről! 13. Nincs közismert, vagy könnyen megjegyezhető neve, szlogenje a szervezetnek? A remélt bevételt ossza el kettővel!

22 1% kampánytervezés 14. Lehetőleg konkrét célra gyűjtsön, és azt kommunikálja! Fotózza le, mutassa be mire költötte az előző évi 1%-okat! 15. A szervezet adószámát minden munkatárs, támogató, önkéntes stb. ismerje! 16. A kampány időszak alatt jussanak eszébe régi újságíró barátai - hátha van egy-két jó ötletük! Hasznos lehet a könyvelők és a vállalton belüli kommunikációért felelős munkatársak megkeresése is. 17. Minden nyilatkozatot időben adjon le az Apeh-nak, és a szervezet vezetőjét szeptemberben tartsa „aláíráskész” állapotban! 18. Ne feledje, hogy előző évi 1%-os bevételéről hirdetést kell megjelentetnie! (Nagyon sok ingyenes lehetőség is van, de ha tudja kb. kik lehettek a felajánlók, akkor inkább áldozzon rá, hogy visszajelzést kapjanak a nyilatkozók!) 19.Éljen az ingyenes lehetőségekkel, pláne, ha az olyan hasznos, mint a NIOK Alapítvány , vagy a megyei CISZOK 1%-os programja, 20. Gondoljon rá, hogy nem az 1% az egyetlen lehetőség!

23 Információforrások - útmutatók, civil szervezeti adatbázis, statisztikák - 1% communication toolkit – kedvezményezettek listája, útmutatók

24 Jelen prezentáció a tájékoztatás célját szolgálja, további szóbeli, írásbeli, online felhasználásához, sokszorosításához a NIOK Alapítvány engedélye szükséges!


Letölteni ppt "Mindentudó 1x1 az 1%-ról NIOK Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések