Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modulos tételkészítés, írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységek sajátosságai. Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. november 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modulos tételkészítés, írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységek sajátosságai. Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. november 13."— Előadás másolata:

1 A modulos tételkészítés, írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységek sajátosságai. Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. november 13.

2 A szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM Módosított 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

3 Legfontosabb változások  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal.  A vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát.  Az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül kell befejezni a vizsgát.  Írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap különbség kell, hogy legyen.  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető.  Bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a szakmai vizsga.  A vizsgabizottság megosztható (elnök, kamarai tag, vizsgaszervező képviselője). 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

4 Központi vizsganapok időpontjainak elérhetősége www.nive.hu/ www.nive.hu/vizsgak/vizsgaidopontok/iskolai rendszeru vizsgak

5 Modulos vizsgaidőpontok  A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész-szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is.  A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni!  A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása szintén letölthető.  A módosított 20/2007 rendelet értelmében napi 8 órás vizsgaidő áll a vizsgázók rendelkezésére.  Az egymást követő írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek közötti szünet 10 perc.

6 Az írásbeli és interaktív vizsgák kezdési időpontjai

7 15/2008 SZMM rendelet szerint 31 521 05 0000 00 00 Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető0110-060203-060204-060330-06 31 521 24 1000 00 00Szerkezetlakatos0110-060111-060220-060224-060233-06

8 31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos

9 A vizsga tervez é s é hez sz ü ks é ges szempontok 1. A vizsga időpontja a. A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül be kell fejezni! b.Az első vizsgatevékenység bármelyik lehet! 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése

10 Modulos vizsgaidőpontok A modulos szakk é pes í t é sekhez az időtervek kimenetenk é nt k é sz ü ltek, í gy az azonos í t ó sz á m alapj á n lehet keresni a r é sz-szakk é pes í t é seket, az el á gaz á sokat é s a r áé p ü l é seket is. A havonta magadott 2 egym á s ut á ni vizsganap k ö z ü l az első napon kell a k ö zponti vizsg á kat megkezdeni! A modulos szakk é pes í t é sekhez tartoz ó k ö zponti vizsgatev é kenys é gek időbeoszt á sa is elk é sz ü lt, mely szint é n let ö lthető. időtervidőterv

11 g0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok1Elsősegélynyújtás, újraélesztés s0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok2Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek g0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)1Összetett lemezalkatrész készítése r0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)2Technológiai dokumentáció készítése g0220-06Gépészeti kötési feladatok1Oldható és nemoldható kötések készítése s0220-06Gépészeti kötési feladatok2 Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai s0224-06 Magasban végzett szerelések1 Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai g0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek 1Szerkezetépítés r0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek2Munkatervezés s0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek3Munkajogi, szervezési ismeretek Szerkezetlakatos

12 s0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok2 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek50%45 s0220-06 Gépészeti kötési feladatok2 Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai30%45 s0224-06 Magasban végzett szerelések1 Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai100%45 s0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek3Munkajogi, szervezési ismeretek15%45 r0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)2Technológiai dokumentáció készítése30%120 r0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek2Munkatervezés35%180

13 Gyakorlati vizsgafeladatok g0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok1Elsősegélynyújtás, újraélesztés50%30 g0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)1Összetett lemezalkatrész készítése70%240 g 0220- 06 Gépészeti kötési feladatok1Oldható és nemoldható kötések készítése70%180 g 0233- 06 Szerkezetlakatos tevékenységek1Szerkezetépítés50%240

14 6 modul – 10 vizsgafeladat 2 í r á sbeli vizsgatev é kenys é g 300 perc 4 gyakorlati vizsgatev é kenys é g 690 perc 4 sz ó beli vizsgatev é kenys é g 180 perc Egy vizsg á z ó vizsgaideje: 1170 perc = 19,5 ó ra  5 + 1nap Szerkezetlakatos

15 g0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok1Elsősegélynyújtás, újraélesztés s0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok2Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek g0203-06 A próbagyártás technológiája1Próbagyártás g0203-06 A próbagyártás technológiája2A próbagyártás dokumentálása g0204-06 Gépek, géprendszerek karbantartása 1Oldható és nemoldható kötések készítése g0204-06 Gépek, géprendszerek karbantartása 2Dokumentálás g0330-06 Fémipari megmunkálógépsor üzemeltetése1 Üzemeltetési ellenőrzés és dokumentálása s0330-06 Fémipari megmunkálógépsor üzemeltetése2 Fémipari megmunkálógépsor és berendezés részei, biztonságos üzemeltetésük Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

16 4 modul – 8 vizsgafeladat 0 í r á sbeli vizsgatev é kenys é g 6 gyakorlati vizsgatev é kenys é g 810 perc 2 sz ó beli vizsgatev é kenys é g 90 perc Egy vizsg á z ó vizsgaideje: 900 perc = 15 ó ra  5 + 1nap Fémipari megmunkálógépsor és berendezés- üzemeltető

17 A tételkészítés folyamata szerző szakmai lektor pedagógiai lektor nyelvi lektor javítás kézirat Tétel, javításokkal szerkesztő Jóváhagyásra előkészítés Minisztériumi hitelesítés archiválás sokszorosítás

18 Kompetencia:  A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Követelménymodul tartalma a kompetenciaprofil: Feladatprofil Tulajdonságprofil Készségek Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszer kompetencia

19

20 Tulajdonságprofil

21 Alapvető elvárás a feladatokban  A vizsgafeladatok gyakorlati MUNKASZITUÁCIÓ-ból induljanak ki! Ahhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok legyenek!  A kérdések egyértelműek legyenek! A javítási értékelési útmutató egyértelműen értékelhetők legyenek!  Ne az elméletet kérje számon, hanem a feladatok elvégzésének lehetőségét.  Nem leíró jellegű feladatok kellenek! pl. ismertesse… EZ NEM LEHET

22 Alapvető elvárás  A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott és modulokhoz rendelt valamennyi kompetencia a vizsgafeladat(ok) által maradéktalanul lefedésre kerüljenek! 1. A szakmai és vizsgakövetelmény a kompetenciák mérésére egyfajta vizsgatevékenységet határoz meg. Szükséges a modulban meghatározott kompetenciák vizsgálata abból a szempontból, hogy azok a vizsgarészben meghatározott vizsgatevékenység révén valóban mérhetőek. 2. Ha kettő vagy több vizsgatevékenységet is rendel a szakmai és vizsgakövetelmény, akkor szükséges annak vizsgálata, hogy az egyes kompetenciák mérésére melyik vizsgatevékenység a legalkalmasabb.

23 Például: 0110-06 alapmodul

24 A tételkészítés javasolt lépései – feladatprofil –tulajdonságprofil – szakmai ismeretek és a szakmai készségek, – személyes, társas, módszerkompetenciák –A vizsgafeladat milyen %-os arányt képvisel a modulban? 1. A szakmai és vizsgakövetelmények tanulmányozása, megismerése

25 2. A tétel tartalmának meghatározása A felmérendő elemek, kompetenciák darabszámát olyan arányban szükséges kiválasztani, amilyen %-os arányban a feladatot figyelembe kell venni a vizsgarész értékelésénél. feladat címéből A tétel konkrét tartalmának meghatározásakor a modul és a feladat címéből kell elsősorban kiindulni. A feladat- és tulajdonságprofilból ki kell választani azokat a kompetenciákat, melyeket a tételben fel kíván mérni. Amennyiben a vizsgafeladat címében a teszt meghatározás szerepel, akkor csak teszt jellegű feladat alkalmazható.

26 3. A vizsga időtartama alapján átlagos felkészültségű végrehajtható A tételtartalomnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy az a vizsga időtartamán belül egy átlagos felkészültségű vizsgázó számára végrehajtható legyen.

27 4. A szakképesítés szintje alapján legalacsonyabb szintű megoldható Ha a modult több eltérő szintű szakképesítés is tartalmazza, akkor a tartalmat úgy kell meghatározni, hogy a legalacsonyabb szintű szakképesítési területen vizsgázók számára is megoldható nehézségű legyen.

28 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása „A” típus (legmagasabb) Személyes szakmai, vezetői közreműködés és eszközhasználat nélkül, „fejből” való alkalmazás. Első próbálkozásra helyes, hibátlan ismeretalkalmazás., amelyet önállóan, gyorsan, hiba nélkül kell tudni alkalmazni előre tervezhető, ismerhető feltételek között. teszt, villámkérdések Javasolt feladattípus: teszt, villámkérdések (egy-két szavas választ igénylő kérdések) rövid, vagy nincs gondolkodási idő. „B” típus Átmenet az „A” és „C” között.

29 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása „C” típus (középső) Az alkalmazási feladat közlése, észlelése után tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatt, tehát a tényleges feladatvégzéshez szükséges időtartamot jelentősen meghaladó, de a teljesítményt valamelyest korlátozó időtartamú alkalmazás. A meghatározó eredmények tekintetében önellenőrzés és javítás után, illetve összességében megfelelő minőségű. Összetett, elemeiben tervezhető, ismerhető feltételek. Javasolt feladattípus: tervezési, számítási, rajzi feladat, problémamegoldásra, esetelemzésre irányuló, kifejtő jellegű, esszészerű, adott szempontok alapján elvégzett szöveges feladat, „D” típus Átmenet a „C” és „E” között.

30 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása „E” típus (legalacsonyabb) Könnyen kiváltható kompetencia. A személyes szerep a közreműködésre korlátozódik. értelmezésre irányuló feladatok Javasolt feladattípus: átfogó, összefüggő információkból egyszerű megértésre, értelmezésre irányuló feladatok.

31 Szóbeli feladatsor készítés 20 db Feladatközlő lap = munkaszituáció (kérdés)+ vázlat 20 db Értékelő lap Pontozás: 100 pont (max. 20 pontonkénti bontásban) A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe.

32 Szóbeli feladatsor készítés A feladat megfogalmazása minden esetben a címhez kapcsolódjon! Munkaszituáció, életszerű helyzet Információ vázlat megadása (nem kérdések, vázlatpontok) A szakmai ismereteknek, feladatprofil kompetenciáknak olyan arányban kell szerepelnie, amilyen százalékos arányt képvisel a feladat a vizsgarészben

33 Szóbeli feladatsor készítés Amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekben van(nak) idegen nyelvi kompetenciák, azokat is fel kell mérni! A feladatokhoz szükséges segédanyag is adható (képletgyűjtemény, táblázat, grafikon, törvény, jogszabály, stb.) ez derüljön ki a feladat megfogalmazásából! Honlapon lévő szóbelik áttekintése

34 Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0845-06 Építőipari közös feladatok III. Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0845-06/1 Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység Fedőlapon szereplő adatok: Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc Jóváhagyás időpontja és a rendelet hivatkozás

35 Szóbeli vizsgatevékenység Mindazok a szakképesítések/rész- szakképesítések/elágazások/ráépülések felsorolása azonosítószámukkal együtt, amelyekben az adott vizsgarész vizsgafeladata előfordul. Első oldalon szereplő adatok: 31 582 03 0100 21 01DarukötözőÉpítményszerkezet- szerelő 31 582 06 0100 31 05TargoncavezetőÉpítő- és anyagmozgató gép kezelője

36 Vizsgafeladat a 856-06-06 modul szóbeli vizsgatevékenységéhez

37 Értékelőlap

38

39 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát.

40 Interaktív vizsgatevékenység A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet. Internet elérhetőség (e-mail küldés, e-mail cím) Nyomtató Egyedi szoftver (csak az eszközjegyzékből) Cd-n forrásfájlok (rendszergazdáknak, jogosultságok beállítása) Cd-n forrásfájlok (vizsgázóknak)

41 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt 10 nappal el kell küldeni a vizsgabizottság elnökének– a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. Értékelő lapot kell hozzá készíteni! A gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán használhatóak. A gyakorlati vizsgafeladatokból több félét kell készíteni, mert a vizsgázó húzás útján választja ki az adott feladatot.

42 A szakmai vizsgára való felkészülést segítő segédanyagok A tanulói létszámadatok és a leggyakoribb követelménymodulok figyelembevételével összeállítva: Írásbeli és interaktív mintafeladatok- 70 db Gyakorlati mintafeladatok- 115 db

43 A létszám megoszlása szakmacsoportok szerint

44 Nyilvánosságra hozott tételek darabszáma

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! mihalka.nora@nive.hu www.nive.hu


Letölteni ppt "A modulos tételkészítés, írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységek sajátosságai. Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. november 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések