Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsid 12, 17 Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsid 12, 17 Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással."— Előadás másolata:

1 Zsid 12, 17 Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást.

2 Ézsaú Rm 9,13Rm 9,13 Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. (Mal 1,2-3) Zsid 12,16Zsid 12,16 Ne legyen senki (…)istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát 1Móz 25,281Móz 25,28 Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad 1Móz 28,61Móz 28,6 És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl

3 Ézsaú sorsa 1Móz 26,36 két ízben csalt meg engemet; elvevé elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vevé el 37. Felele Izsák és monda Ézsaúnak: Ímé uraddá tettem őt 40. És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod 41. Gyűlöli vala azért Ézsaú Jákóbot

4 Ézsaú leszármazottja: Edóm Nem engedi Izraelt átvonulni (4Móz 20,20) (2Krón 28,17) az Edomiták is eljöttek, és a Júdabeliek közül sokat levágtak, vagy rabságba hurcoltak Doég: a papokat megölte (1Sám 21,7, 1Sám 22,18) Dávid legyőzte (1 Krón 18,11-13)

5 Ézsaú leszármazottja: Amálek 5 Mózes 25,17. Megemlékezzél arról, a mit Amálek cselekedett rajtad az úton, a mikor Egyiptomból kijöttetek 19. Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, (…) töröld el Amálek emlékezetét az ég alól! 1 Krón 4,42. a Simeon fiai közül, némelyek elmenének (…) 43. És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat (…)

6 Amálek Hadakozik Izrael ellen: Józsué és Mózes felemelt karjai ( 2Móz 17,9) Később Isten akarata ellenére kivonult a nép harcolni ( 4Móz 14,45) Bírák könyve (3) Gedeon (Bír 6, Midján és Amálek) Hámán (Eszter könyve) Ciklág ( 1Sám 30,1)

7 Saul Edóm ellen is hadakozik (1Sám 14,47) 1Sám 15,31Sám 15,3 Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. (ellentétes Dáviddal 1Sám 27,9) Halála egy amálekita miatt (2Sám 1,8)

8 Egyéb bibliai példák Salamon 1Kir 11,1 Salamon király pedig megszerete sok idegen asszonyt, még pedig a Faraó leányán kivül a Moábiták, Ammoniták, Edomiták … 1Kir 11,14 És ellenséget támaszta az Úr Salamonra, az Edombeli Hadádot 1Kir 11,17 (…) Hadád pedig akkor még kis gyermek volt Jeroboám (Jézabel): kívánja Nábót szőlőjét (1 Kir 21)

9 Rajt Cél Mit kívánsz?

10 (Rossz) KÍVÁNSÁG (Jó) KÍVÁNSÁG

11 Világ,Hazugság,Ami nem a miénk  KÍVÁN  bűn  halál IGAZSÁG  KÍVÁN 1Jn 2,16 Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 1Jn 2,17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

12 Világi KÍVÁNSÁG Zsolt 78,30 Nem hagytak fel kívánságaikkal, bár még szájukban volt az étel Zsolt 78,30 4Móz 11,4 De a nép kívánságba esék, és Izráel fiai is síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst? 4Móz 11,4 (manna = Isten Igéje) Zsolt 78,18 És megkísérték Istent, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint (Salamon) Zsolt 78,18 Zsolt 10,3 Mert dicsekszik a gonosz lelkének kívánságával Zsolt 10,3 Rm 1,24 Annakokáért adta is őket az Isten szívök kívánságaiban tisztátalanságra Rm 1,24 Jn 8,44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban Jn 8,44 Ef 4,22 meg van romolva, csalárdság Ef 4,22 Jak 1,14 édesget Jak 1,14 2Pt 1,4 van e világon 2Pt 1,4 2Pt 2,10 tisztátalan 2Pt 2,10 Együtt jár a (Júd 1,16) zúgolódással, panaszolkással, kevélységgel, személyimádattalJúd 1,16 1Tim 6,9 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, káros kívánságba esnek 1Tim 6,9

13 Világ,Hazugság,Ami nem a miénk  KÍVÁN  bűn  halál IGAZSÁG  KÍVÁN

14 Eredet: TEST, VILÁG Róm 13,14Róm 13,14 a testet ne tápláljátok a kívánságokra 1Pt 1,141Pt 1,14 ne szabjátok magatokat, előbbi 1Pt 2,111Pt 2,11 jövevények és idegenek Kol 3,5Kol 3,5 Öldököljétek meg (…) a gonosz kívánságot Gal 5,24Gal 5,24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették (…) kívánságaival együtt. (= halott! Kinek hiszel?) Tit 2,11-12Tit 2,11-12 A kegyelem arra tanít, hogy a világi kívánságokat megtagadjuk Tit 2,12Tit 2,12 megtagadván (…) a világi kívánságokat, (…) igazán (…) éljünk

15 Az ilyen kívánság eredménye: BŰN, HALÁL Rm 6,12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban Rm 6,12 Tit 3,3 különböző kívánságoknak szolgái Tit 3,3 Jak 1,15 Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz Jak 1,15

16 Már a kívánság bűn??? Rm 7,7 Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. Rm 7,7

17 Világ,Hazugság,Ami nem a miénk  KÍVÁN  bűn  halál IGAZSÁG  KÍVÁN Préd 6,7 Az embernek (…) kívánsága be nem telik. Mk 4,19Mk 4,19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét NE!! 2Tim 2,22 2Tim 2,22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot 1Pt 2,11 1Pt 2,11 testi kívánságok (…) a lélek ellen vitézkednek 1Pt 4,21Pt 4,2 ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek Péld 11,6Péld 11,6 Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kívánságokban fogatnak meg a hitetlenek. Jn 8,32Jn 8,32 az igazság szabadokká tesz titeket Ézs 26,9 Szívem utánad vágyottÉzs 26,9

18 Isten szíve szerint való KÍVÁNSÁG Zsolt 38,10Zsolt 38,10 Uram, előtted van minden kívánságom Fil 4,6Fil 4,6 (…) imádságotokban (…) hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Zsolt 145,19Zsolt 145,19 Beteljesíti Gal 5,16Gal 5,16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. 2Kir 10,302Kir 10,30 És monda az Úr Jéhunak: (…) én szívem kívánsága szerint cselekedtél...

19 Zsid 12, 17 Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást.


Letölteni ppt "Zsid 12, 17 Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással."

Hasonló előadás


Google Hirdetések