Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”"— Előadás másolata:

1 „Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”

2 Az ASP kiírás alapvető célja
Olyan szolgáltató központok ( ASP) kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve a gazdasági szereplők lehető legszélesebb körének elérhetővé válnak az elektronikus önkormányzati szolgáltatások. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére, regionális alkalmazásszolgáltató központ (ASP) kialakítására és az ahhoz történő csatlakozásra nyerhetnek összesen 1,5 milliárd forint európai uniós támogatást régionként az önkormányzatok. Felhívjuk figyelmüket, hogy több jogszabály (pl. Ket., EU Szolgáltatási Irányelv) kötelezettségként írja elő az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés biztosítását az önkormányzatok esetében!

3 Pályázók köre A konstrukció keretében az évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok pályázhatnak melyek: rendelkeznek legalább a jelen pályázati kiírásban a minimális portfólió elemeként meghatározott három szakrendszert érintően, a 1044/2005. (V.11.) Korm. határozat szerinti 3. szintű, bevezetett e-önkormányzati működő szolgáltatással; meglévő e-önkormányzati szolgáltatásokat biztosító szoftver és hardver infrastruktúrája rendelkezik megfelelő szintű támogatással, üzemeltetéssel, kialakított és alkalmazott mentési és helyreállítási eljárásai; az elmúlt 5 évben legalább összesen bruttó 300 MFt értékű e-önkormányzati informatikai beruházást hajtott végre; alkalmasak a Központi Rendszer hivatali kapu szolgáltatásán keresztüli iratok, üzenetek fogadására. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázó települési önkormányzat az alkalmassági feltételeknek való megfelelést céltársulás keretében – közigazgatási területén – megvalósított beruházásokkal is igazolhatja.

4 Pályázó feladata A pályázó (nyertes önkormányzat) kötelezően vállalja, hogy: létrehozza az ASP központot és vállalja önkormányzatok csatlakoztatását, vállalja, hogy legalább a projekt befejezéséig a régió lakosságának 30%-a (KM régió vonatkozásában Pest megye a vetítési alap) számára a csatlakoztatott önkormányzatok által igénybevett szolgáltatásokon keresztül biztosítja e-önkormányzati szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a lefedettség számítás során azon települések lakosságszáma kerül figyelembe vételre, amely települések a kötelezően megvalósítandó portfolióelemek közül legalább kettőt igénybe vesznek, úgy, hogy legalább egy elem az alábbi rendszerek közül kerül ki: szociális igazgatási rendszer, adóügyi alkalmazás, ipari és kereskedelmi rendszer, építéshatósági rendszer, gyámügyi rendszer.

5 Pályázó feladata Minimálisan meghatározott számú település csatlakoztatása az ASP központhoz régiónként: Közép-magyarországi 35 db, Közép-dunántúli 35 db, Nyugat-dunántúli 50 db, Dél-dunántúli 50 db, Dél-alföldi 35 db, Észak-alföldi 35 db, Észak-magyarországi 50 db. A csatlakoztatott főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie a régió összlakosságának 10%-át (KM régió esetén Pest megye összlakosságának 10%-át). Legalább 2 önkormányzati többcélú kistérségi társulás esetében a társulásba tartozó összes önkormányzat lakosainak legalább 60%-a részére szolgáltatásokat biztosít. A pályázó önkormányzatnak a pályázatban vállalt csatlakoztatás szám legalább 30%-át kitevő írásos szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie (KM régió esetében Pest megye a vetítési alap).

6 Konstrukció ütemezése
2009. december 15-től január 25-ig – pályázatok benyújtása 2010. április-május – beérkezett pályázatok elbírálása, támogatási szerződések megkötése 2013. június 30. – projekt fizikai megvalósításának vége Megkezdéstől/TSZ hatályba lépésétől: Önkormányzati elektronikus ügyintézési modell kialakítására és folyamattervezésre maximum 5 hónap áll rendelkezésre. ASP központ létrehozására maximum 18 hónap áll rendelkezésre. Önkormányzatok csatlakoztatására az ASP központ fejlesztési időszakát követően, várhatóan 2011-től június 30-ig lehet.

7 Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a Pályázati Útmutató C1. pontjában megjelölt tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Általános Feltételek c. dokumentum minden es ROP kiírásra vonatkozóan: Az Általános Feltételek c. dokumentum és a Pályázati Útmutató együttesen alkalmazandó! Előleg: a támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

8 A projekt költségvetésének belső korlátai
ASP központ létrehozásának vonatkozásában a költségtípus Az ASP központ létrehozásának elszámolható költségei arányában Projekt-előkészítés költségei Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Legfeljebb 3,5% Legfeljebb 0,5% Projektmenedzsment költségei Legfeljebb 2% Igénybevett szolgáltatások Minőségbiztosítási feladatok ellátása Rendszerfejlesztés rendszerintegráció Szolgáltatásmenedzsment rendszer kiépítése Elektronikus ügyintézési modell Legfeljebb 60% Legfeljebb 5% Eszközbeszerzése (hardver és egyéb eszközök beszerzése) Szerverpark fizikai kialakítása Legfeljebb 25% Immateriális javak beszerzése Licenc beszerzése Legfeljebb 35%

9 A projekt költségvetésének belső korlátai
A csatlakozás vonatkozásában a költségtípusok A csatlakozások elszámolható költségei arányában számított százalékos korlát Projekt-előkészítés költségei Legfeljebb 1% Projektmenedzsment költségei Legfeljebb 2% Igénybevett szolgáltatások Minőségbiztosítási feladatok ellátása Oktatás Igény specifikáció Rendszerfejlesztés, rendszerintegráció Migráció és tesztelés Legfeljebb 5% Legfeljebb 15% Legfeljebb 60% Legfeljebb 40% Immateriális javak beszerzése Licenc beszerzése vagy szabad szoftverek esetén támogatható szolgáltatások vásárlása Legfeljebb 25% Hardver és egyéb eszközök beszerzése: maximum a D.3 fejezetben az adott településmérethez meghatározott csatlakoztatási normatíva „csatlakoztatás egyéb költségei” jogcím alapján igényelhető összeg.

10 Támogatás mértéke az ASP központra
Régió ASP központ létrehozása (A támogatás maximális mértéke) Önkormányzatok csatlakozása (A támogatás maximális mértéke) Dél-alföldi régió 90 % 95% Dél-dunántúli régió Észak-magyarországi régió Közép-dunántúli régió Közép-magyarországi régió Észak-alföldi régió Nyugat-dunántúli régió A csatlakoztatáshoz szükséges önrészt a csatlakozó önkormányzat is átvállalhatja önrész átadás keretében.

11 Támogatás mértéke a csatlakoztatásra
A 1,5 milliárdos támogatási keret ASP központ létrehozására meg nem ítélt része használható fel az önkormányzatok csatlakoztatására – meghatározott keretek alapján. A csatlakozó önkormányzatoknál bevezetendő alkalmazások (lakosságszám és alkalmazásportfolió alapján kalkulált) maximális támogatási összege a pályázati útmutató D.3 pontjában található. A támogatásból beszerzett, a csatlakozott önkormányzatok oldalán alkalmazásra kerülő eszközök (pl.: PC-k, szoftverek) az önkormányzatok használatába kerülnek.

12 Az ASP központ kialakítására igényelhető támogatás összege
Régió Minimum Maximum Dél-alföldi régió 500 millió Forint 825 millió Forint Dél-dunántúli régió Észak-magyarországi régió Közép-dunántúli régió Közép-magyarországi régió Észak-alföldi régió Nyugat-dunántúli régió

13 Monitoring Általános monitoring Szakmai monitoring
A megvalósítási időszakban (elszámolás, PEJ) Fenntartási időszak (PFJ) vizsgálata Helyszíni szemék mind a megvalósítás mind a fenntartás időszakában A legfontosabb ellenőrzési pontok: Vállalkozási szerződések Teljesítésigazolások A támogatási szerződés és a vállalkozói szerződés teljesítése során kiállított számlák összhangja a pályázati feltételekkel Közbeszerzési dokumentációk Tájékoztatási kötelezettségek teljesítése Esélyegyenlőséggel és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése Vállalt monitoring mutatók teljesülése Szakmai monitoring Feladata a pályázati útmutatóban és annak mellékleteiben kitőzött szakmai követelmények, elvárások teljesülésének folyamatos ellenőrzése, mind a megvalósítás mind pedig a fenntartás időszakában A legfontosabb ellenőrzési pontok: Közbeszerzési eljárás A kiválasztott Szállító/vállalkozó/fejlesztő szakmai alkalmasságának vizsgálata (pályázati útmutató C5.2 pont) Projektindítás (működési szabályzat, minőségbiztosítási szabályzat) Ügyintézési és folyamatszervezési modell Létrehozott ASP központ funkcionalitása, belső szabályzatok, szerződéstervezetek, ASZF Csatlakozások

14 Kiválasztási kritériumok
A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 1 másolati + CD/DVD lemez). A közzétett adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

15 Kiválasztási kritériumok
Hiánypótolható kritériumok → befogadás Szakmai értékelés: tartalmi jogosultság (igen/nem), (PÚ E.1./II., valamelyik szempont nem → elutasítás) többfokú skálán történő értékelés (pontszámos), (PÚ E.1./II.) Csatolandó mellékletek (E.2. pont) Jelen pályázati kiírásra benyújtott projektek kiválasztása szakaszos egyfordulós eljárással történik. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ROP Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u

16 Irányadó jogszabályok
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

17 Köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok a pályázáshoz, csatlakozáshoz
Köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok a pályázáshoz, csatlakozáshoz! Dr. Griniusz Ádám ROP igazgató (BIR rendszer)


Letölteni ppt "„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések