Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. „ Nyugd í jreform folyamat ” 2010 K ü lső hat á s Belső hat á sok 1997 előtt 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Munkaügyi Minisztérium. „ Nyugd í jreform folyamat ” 2010 K ü lső hat á s Belső hat á sok 1997 előtt 2007."— Előadás másolata:

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 „ Nyugd í jreform folyamat ” 2010 K ü lső hat á s Belső hat á sok 1997 előtt 2007

3 Reform kihívás zavarkiigazítás

4 A nett ó nyugd í jkiad á sok GDP-hez viszony í tott ar á ny á nak v á ltoz á sa a 2009. é vi int é zked é sek hat á s á ra 10,4 11,3 10,7 10,6 12,6 10,4 11,3 9,6 8,4 9,1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2000.2005.2010.2020.2030.2050. 2008. Konvergencia program2009-es v á ltoz á sokkal

5 Példa: előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult személy, akinek jövedelme stagnált, vagy nőtt.  Megszűnik a munkahelye  El tudna menni dolgozni tudásával, képzettségével, de jóval alacsonyabb bérért  Nem érdemes elmennie dolgozni, mert az nyugdíj számítás során átlagkereset csökkenést okozna,  Inkább jöjjön a nyugdíj, még dolgozni sem kell, szabadidővel rendelkezik  Tudás elvész --- Társadalom veszít --- Nyugdíjbiztosítási Alap kiadása nő.

6 Nyugdíjalap számításánál:  A korábbi keresetek részleges (3 évvel korábbi szintre) valorizálását 2008-tól teljessé tettük, a nyugdíjazást megelőző év szintjére valorizálunk és félnettó keresetek helyett a teljes nettót kell alkalmazni  A magasabb keresetek csökkentett beszámítását (degressziót) fokozatosan oldjuk, néhány éven belül megszüntetjük

7 ’ 97-es reform Korhat á remel é s (1996) t ö bb l á bon á ll á s modellje: á llami rendszer privatiz á l á sa 1/4 r é szben: II. pill é r l é trehoz á sa I. pill é r biztos í t á si jellemzőinek erős í t é se: é letkereset besz á m í t á sa; a keresetek degressz í v besz á m í t á s á nak fokozatos megsz ü ntet é se; A fenntarthat ó s á g é rdek é ben: egy é ni j á rul é k maximum bevezet é se – ezzel k ö zvetetten az ell á t á sok korl á toz á sa

8

9

10 P É NZ Ü GYI FENNTARTHAT Ó S Á G Á llamh á ztart á s egyens ú ly á t ne vesz é lyeztesse Gazdas á g versenyk é pess é g é t az elvon á si m é rt é kek ne g á tolj á k Gener á ci ó k k ö z ö tti ú jraeloszt á s ne legyen ar á nytalan MEGFELELŐS É G megfelelő nyugd í jsz í nvonal (időskori j ö vedelembiztons á g, szeg é nys é gi kock á zat igazs á gos ar á nyok (biztos í t á si elv). RUGALMASS Á G a k ü lső k ö rnyezeti felt é telekhez val ó alkalmazkod ó k é pess é g EGYM Á ST ERŐS Í TŐ KERESZTHAT Á SOK munk á ra ö szt ö nző hat á s erős í t é se, munkaerőpiac, ad ó rendszer, szoci á lis-, eg é szs é g ü gyi ell á t ó rendszer ö sszehangol á sa TRANSZPARENCIA egy é ni jogszerz é sek k ö vethetős é ge, a rendszer explicit é s implicit í g é rv é nyeinek é rt é kelhetős é ge. nyugdíjas Járulék- fizető

11

12 Időskori függőségi ráta (Old age dependency ratio) 65 évnél idősebbek 2004201020302050 Magyarország 23243548 EU 25-ök átlaga 24264052

13 A nyugdíjak és a keresetek arányának alakulása (éves adatok, 1 főre jutó kiadás)

14

15 Foglalkoztatási deficit az idősebb (55-64 éves )munkavállalóknál –A foglalkoztatási ráta az egyik legalacsonyabb az EU-25 esetében; 1997-2005 között 17%-ról 33%-ra nőtt (nőknél 9-27%, férfiaknál 27-41%) –A korhatáremeléssel párhuzamosan következett be a javulás, de a lemaradásunk így is jelentős, a lista végén vagyunk; –Különösen az idősebb nők foglakoztatási rátája alacsony (13% ponttal marad el a férfiakétól) Megnevez é s20052010 15-64 évesek Mo. 56,963,0 EU2567,070,0 55-64 évesek Mo. 33,037,0 EU2542,550,0

16 Konkrét intézkedések:  a nyugdíjba vonulás korcentrumának növelése  Járulékfizetés nyugdíj melletti kereső tevékenység esetén  Nyugdíj szüneteltetés minimálbér éves összegét meghaladó kereset esetén  A rokkantsági rendszer -- a rehabilitáció megteremtése  A nyugdíjszámítási szabályok korszerűsítése: teljes nettósítás --- teljes valorizáció

17 1.Nyugd í jkorhat á r emel é se, a nyugd í jaz á s korcentrum á nak emel é se (malus) 2.Nyugd í jak s á vos emel é se 3.A 13. havi nyugd í j helyett nyugd í jpr é mium 4.A korrekci ó s int é zked é sek m ó dos í t á sa 5.Nyugd í j vagy munkaviszony

18 F é rfiak Sz ü let é si é v É letkor 2009 Ö regs é gi nyugd í j- korhat á r Ö regs é gi nyugd í jra jogosults á g Előrehozott ö regs é gi nyugd í j A jogosults á g é ve Az ig é nylő é letkora Max. időtartam Cs ö kkent é s n é lk ü li szolg.idő Szolg á lati idő é v Max. cs ö kken- t é s % 195059622012201060240 37 38 39 7,2 4,8 2,4 1951586220132011602 – Min.37Max. 8,4 19525762,5 2014. II. f é l é v 2015. I. f é l é v 2012.602,5 – Min.37 Min 42 Max.10,8 Max. 8,4 1953566320162013603 – Min.37. Min.42 Max.13,2 Max. 8,4 19545563,5 2017. II. f é l é v 2018. I. f é l é v 2014. II. f é l é v 2015. I. f é l é v 60,53 – Min.37. Min.42 Max.10,8 Max. 8,4 1955546420192017622 – Min. 37.Max. 8,4 19565364,5 2020. II. f é l é v 2021. I. f é l é v 2018. II. f é l é v 2019. I. f é l é v 62,52 – Min.37.Max. 8,4 1957526520222020632 – Min. 37Max. 8,4

19

20 É rt é kmegőrző, de a fejlőd é sből is r é szesedő nyugd í jak GDP növekedése Fogyasztói árNettó kereset X-3%100%- 3-4%80%20% 4-5%60%40% 5%-X50%

21 A nyugd í jak index á l á s á nak m ó dja az EU tag á llamokban B é rekhezD á nia, Hollandia, Sv é dorsz á g, Szlov é nia Á rakhozAusztria, Belgium, Ciprus, Franciaorsz á g, Lengyelorsz á g, Litv á nia, Luxemburg, M á lta, Nagy-Britannia, Olaszorsz á g, Spanyolorsz á g Vegyes ( á rak é s b é rek kombin á ci ó ja, é s/vagy egy é b t é nyezők figyelembev é tele) Csehorsz á g, É sztorsz á g, Finnorsz á g, Magyarorsz á g, N é metorsz á g, Portug á lia, Szlov á kia Egyedi d ö nt é seken alapul ó G ö r ö gorsz á g, Í rorsz á g, Lettorsz á g

22 GDP növekedése Fogyasztói ár 3,5-5 %1 heti 5-6 %2 heti 6-7 %3 heti 7-8 %4 heti

23 (halmozott, jelenlegi szinten, a jelenlegi kiad á sokhoz viszony í tva Mrd Ft) Megnevez é s 201020112012201320142015201620202030 1)Korhat á remel é s (j á rul é kt ö bbletek n é lk ü l) –– 1174178125240260 2) M á lusz 2011-től a f é rfiakn á l * – 520252423221810 3) 62 é v felett is meg kell sz ü ntetni a biztos í t á si jogviszonyt 4) Az index á l á s ú j rendszere** 45679098106112120170250 5) A 13. havi nyugd í j megszüntet é se 170 Ö sszesen: 115242281310341383437598690 GDP %- á ban 0,40,91,11,21,31,51,72,32,6 Megjegyzés: * A benyújtott tv. kivételként az 1952-53-ban született nők esetében a ma hatályos szabályt alkalmazná 2011-et követően is. Azt feltételezzük, hogy az érintettek fele vállalja a csökkentett nyugdíjat ) ** PM 2009. április 3-i makro paraméterei alapján számított kihatás

24  1997 ó ta modellv á lt á s (paradigmatikus) reform folyik  Jelenleg parametrikus reformok val ó sulnak meg  Paradigmatikus reform lehetőségét vizsgálja a Nyugd í j é s Időskor Kerekasztal műhelye

25 Az á llami szerepv á llal á s terjedelme, garanci á lis k é rd é sek A k ö telez é sen é s az egy é ni v á laszt á son alapul ó r é szv é tel dilemm á i (k é nyszer előtakar é koskod á s, ennek ö szt ö nz ö tts é ge ) Piaci t í pus ú (csak speci á lis szolidarit á si elveket é rv é nyes í tő) modell vagy a t á rsadalmi szolidarit á st teljes k ö rűen kifejező, ill. a k é t é rt é ket ar á nyosan é rv é nyes í tő modell

26 A mai nyugdíjmodell is fenntartható, de más paraméterekkel, más nyugdíjszínvonallal. Alapnyugdíj és munkanyugdíj NDC rendszer (járulékfizetéssel meghatározott) Pontrendszer (járulékalappal arányos, szolgáltatással meghatározott) „TB gyilkos” rendszer

27


Letölteni ppt "Szociális és Munkaügyi Minisztérium. „ Nyugd í jreform folyamat ” 2010 K ü lső hat á s Belső hat á sok 1997 előtt 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések