Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hol a helyem? Mi a hivatásom? Keresztény élethivatás kurzus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hol a helyem? Mi a hivatásom? Keresztény élethivatás kurzus"— Előadás másolata:

1 Hol a helyem? Mi a hivatásom? Keresztény élethivatás kurzus
2. előadás: A keresztény ember hivatása Koronkai Zoltán SJ

2 2. A keresztény ember hivatása

3 Az ember hivatása I. Az embertudományok alapján
A. Összpontosítás, fokuszálás, képességek kibontakoztatása (Csíkszentmihályi Mihály) B. Minőségi emberi kapcsolatok (Kopp Mária) C. Önmagamat felülmúló cél találása (Viktor Frankl) „ne azt kérdezd, hogy te mit várhatsz az élettől, hanem, hogy az élet mit vár tőled. Mi az a feladat amit be kell töltened?„

4 Az ember hivatása II. A kinyilatkoztatás alapján
Jézus megmutatja az embernek az embert (GS22) Istenért élő ember Másokért élő ember II. János Pál: az ember nagysága, azaz hivatása abban áll hogy szeretetből őszintén ajándékozza el önmagát. (EV25)

5 Mire hivatott a keresztény ember?
Mit jelent kereszténynek lenni? Mi a kereszténység sajátja? Mitől más vallás a többihez képest? Szerinted?

6 Krisztusinak lenni Antióchia: Keresztény: meghívott ember
„Először Antióchiában nevezték el a tanítványokat keresztényeknek”. Apcsel 11,26. ‘Xristianus’- krisztusi Keresztény: meghívott ember „kövess engem” Egyház: eklesia –kaleo, egybehívottak közössége Jézussal való kapcsolatra való meghívás Jézus Krisztus személye központi a kereszténységben

7 Az Újszövetség újdonsága: Krisztus személye
„Az Újszövetség igazi újdonsága nem az új eszmék, hanem Krisztus személye, aki a test és a vér gondolatának hallatlan realitást ad. A bibliai újdonság már az Ószövetségben sem egyszerűen a gondolatokban áll, hanem Isten váratlan, s bizonyos értelemben hallatlan cselekedeteiben. Istennek e tevékenysége most drámai formát ölt azáltal, hogy Jézus Krisztusban maga Isten indul el az „elveszett bárány”, a szenvedő és elveszett emberiség után. Amikor Jézus példabeszédeiben az elveszett bárányt kereső pásztorról, a drachmáját kereső asszonyról és az atyáról beszél, aki az elveszett fiú elé siet és át-öleli őt, mindezek nem puszta szavak, hanem az Ő saját létének és tevékenységének a magyarázatai. Kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje és megmentse – ez a szeretet legradikálisabb formája. A Jézus átszúrt oldalára emelt tekintet, amelyről János beszél (vö. 19,37), megérti, hogy mi volt ennek az írásnak a kiindulópontja: „az Isten szeretet” (1Jn 4,8). Ezt az igazságot Jézus átszúrt oldalában lehet szemlélni, és belőle kiindulva lehet meghatározni, hogy mi a szeretet. Ebből a látásból találja meg a keresztény ember életének és szeretetének útját.” XVI. Benedek, Deus Caritas est,12

8 A kereszténység lényege
nem egy tanítás nem az istentisztelet egy speciális módja nem egy erkölcsi magatartás hanem egy személy: Jézus Krisztus

9 Jézushoz kötődés Hinni Jézusban –mint az Atya Fiában
„Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.” Gal 2,20 Barátság Jézussal –személyes kapcsolat, ima „Barátaimnak mondalak titeket” Imádni Jézust –kultusz „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” Fil 2,10-11 Követni Jézust –ethosz ”Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” Fil 2,5

10 Kérdések önmagunkhoz Jézus központú
a hitem? az etikám? az imádságom? van-e személyes kapcsolatom Jézussal? Az Egyházban minden (liturgia, szentségek, szentek, stb.) azt a célt szolgálják, hogy Krisztusra irányítsák figyelmünket, hozzá vezessenek.  Jézus ugyanakkor tovább vezet bennünket: az Atyához

11 II. Szentháromságos élet
Isten: szeretetközösség Atya, Fiú, Szentlélek „az Isten szeretet” ingyenesen teremti a világot Lélek és a Fiú „az Atya két keze” (Szt. Ireneus) Kereszténynek lenni: szentháromságos életben részesülni

12 III. Keresztség: a húsvéti misztériumban való részesedés

13 Nemet mondani „Ellene mondasz?” „Ellene mondok” „pompa diabuli”
a halál kultúrája Anti-kultúra látszat élet Hamis boldogságok: igazságtalanság, kizsákmányolás, csalás, felelőtlen élvezetek, mások kihasználása, tárgyként kezelése, önközpontúság

14 Igent mondani „Hiszel?” „Hiszek” Igen az Élet útjára: parancsolatok
Istenre aki értelmet ad az életnek (I-III. parancsolat) Családra (IV. parancsolat) Életre (V. Parancsolat) Felelős szerelemre (VI. parancsolat) Szolidaritásra, igazságosságra, szociális felelőségre (VII.) Igazságra (VIII) Mások javainak, értékeinek tiszteletére (IX-X) Jézus követésére

15 Krisztussal meghalni és vele feltámadni
„nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert ha halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” Rom 6,3-8

16 Húsvéti misztérium Húsvét Jézus életében Motivációja
Jézus életének van egy vezérfonala, melynek iránya: Húsvét. Halál és feltámadás. Motivációja Jézus az utolsó vacsorán önként, szeretetből adja életét a barátaiért. „Nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” Odaajándékozta magát az Atyának és az emberiségnek. Halál és feltámadás Halálával „csak” a világtörténelem egy tragikus hőse lenne, DE: az Atya feltámasztotta, Jézus új életre kelt! Ez a hitünk alapja, enélkül minden csak üres légvár volna. Húsvét értelme Jézus halála és feltámadása összefoglalja élete titkát: szeretet önátadása, mely erősebb a halálnál. Jézus halálában és feltámadásában való részesülés nem más mint az ő egész egzisztenciájába való részesedés, azaz a szeretet egzisztenciája, mely erősebb a halálnál. Következmény: Ha valaki nagyon tud szeretni, élet fakad benne, és körülötte másokban is.  

17 Misztikus egység Krisztussal
Misztikus módon mi is az Ő létébe nyerünk bebocsátást Abba (Atyám)! ~ Nagyon mély, bensőséges kapcsolat az Atyával. Kereszt: Isten részesévé tesz bennünket Fia megváltó munkájában. Feltámadás: A keresztségben Krisztussal meghalva a keresztény élete az élő Krisztusban, a Feltámadottban való életté is válik. A keresztény élet nem egyszerűen párhuzamosan fut Jézus életével a keresztig, hanem folytonsan részesedés a feltámadásban is. (Balthasar)

18 Radikalitás Életszentség
Pál tapasztalata: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.”Gal 2,20 A keresztény élet lényege annak megtapasztalása: hogy Isten Fia, valóságos ember és valóságos Isten, az életét adta érted! Egész egzisztenciáját. A válasz nem lehet kevesebb. „A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.” (1Jn 3,16) Spontán válasz Ez a tapasztalat keresztény élet erőforrása. Mint a szerelem, ez a fajta önátadás is viszonzásra indít. Krisztus apostolának lenni a világban, szolgálni embertársaimat! Ez radikális út! Jézus nem kispolgári „langyos kereszténységet” akart. Fontos azonban tudni, hogy ez nem muszáj-radikalitás, hanem Krisztus által a szeretet és önátadás megtapasztalásából fakad. Ennek alapja az a felismerés, hogy tényleg Jézustól kaptam az életemet. Életszentség minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a tökéletes szeretetre, az életszentségre. (LG42)  

19 IV. Közösségi meghívás Jézus életstílusa:
Nem egy remete. Tanít, gyógyít, emberek gyűlnek köréje, s ő választ közülük. Jézus tanítványai, a mi testvéreink, nem megkerülhetők a Jézushoz vezető úton! Eucharistia, communio ~ a szentmise lényege Jézus nem csak individuumokat váltott meg, hanem az emberiség egész közösségét! Az Újszövetség kitárja ezt a közösségi dimenziót a zsidóságon kívülre is: misszió. „Tegyétek tanítványommá mind a népeket!”  

20 Jézus és a misszió Öndefiníciója: „küldött”
Tevékenysége: hirdeti az Isten országát Küldi az apostolokat Amint ugyanis az Atya küldte a Fiút, Ő is elküldte apostolait (vö. Jn 20,21): "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok minden nap, a világ végéig." (Mt 28,18--20)

21 Egyház és misszió Pünkösd utáni Egyház: misszionárius
Krisztus ezen ünnepélyes parancsát az üdvös igazság hirdetésére az apostoloktól az Egyház kapta meg, hogy teljesítse azt a Föld végső határáig (vö. ApCsel 1,8). –LG17 "Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!" (1Kor 9,16) Egyház természete misszionárius: Az egyház számára a misszió: raison d'étre. A missziós munka nem valami perifériális az Egyház számára hanem lényegi tevékenysége. (H. De Lubac SJ) „A zarándok Egyház, mivel az Atyaisten terve szerint a Fiú és a Szentlélek küldetéséből származik, missziós természetű. „ AG2

22 Forrása Isten Saját tapasztalat misszionárius természete
Isten szeretet bizalma irántunk a mi felelős, aktív együttműködésünkre számít az emberiség üdvözítésében Nem üdvözülünk egymás nélkül, Isten össze akar kötni minket. Üdvösség: egység Isten és az emberiség között. Egyház: üdvösség egyetemes szentsége (LG 48) Saját tapasztalat Megtapasztalt szeretet amit tovább szeretnénk adni

23 Misszió és szeretet Nem egoizmusból fakad
Nem önmegvalósítás Szeretet benső természetéből fakad Forrása a Jézussal való találkozás: „Aki valóban találkozott Krisztussal, az nem őrizheti meg őt önmagának, hanem hirdetnie kell” II. János Pál Ha megszűnök evangelizálni akkor a szeretet az ami visszavonult tőlem. Már nem érzem szükségét, hogy továbbadjam ezt a lángot, mert már nem ég bennem. A Szentháromság élete természete szerint olyan, hogy nem tudom magamban élvezni. Azért hogy megtartsam tovább kell adni. Olyan ajándék ez, amely hogy valóban birtokoljam tovább kell adni. Jajj nekem ha nem hirdetem az evangéliumot (1Kor 9,16). H. De Lubac SJ

24 Evangelizáció Szolgálat – és nem uralom
A másik kiteljedéséhez járulhatok hozzá – még emberibb ember lehessen Párbeszéden és tiszteleten alapul Inkulturáció Alap: Isten már régen dolgozik a világban Bátorság Út Tanúságtétel, hirdetés, szentségek, közösség


Letölteni ppt "Hol a helyem? Mi a hivatásom? Keresztény élethivatás kurzus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések