Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszéljünk az illusztrációról!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszéljünk az illusztrációról!"— Előadás másolata:

1 Beszéljünk az illusztrációról!
„Ecset és toll” I.

2 Az illusztráció szó etimológiája
Lux, lucis f (latin) = világosság, fényes nappal; élet; felvilágosítás, magyarázat; nyilvánosság  Luceo 2 luxi (latin) = világít, fénylik; kiviláglik Lustro 1 (latin) = megvilágít  Illustro 1 (latin) = a) megvilágít b) napfényre hoz, kiderít, megmagyaráz c) ékesít, dicsőít, magasztal  Illustratio, -onis f (latin) = szemléletesség, szemléletes ábra  Illustrator, -oris m (latin) = megvilágító, szemléltető, magyarázó Illustris 2 = világos, fényes ragyogó; érthető, természetes, világos; feltűnő, nevezetes; ragyogó, híres, kiváló, előkelő

3 Az illusztráció fogalma. Néhány definíciója / körülírása
Az illusztráció alkalmazott képi ábrázolás vagy diagram, amelynek célja valamely szöveg szemléltetése, megvilágítása. A szövegtől függő ábra alapesete a könyvbeli illusztráció, ahol az összefüggést rendszerint utalás (pl. szöveges hivatkozás, ábraszámozás) is kifejezi. (Művészeti Lexikon)

4 Az illusztráció fogalma. Néhány definíciója / körülírása
Tulajdonképpen értelmezés, magyarázás; újabban a könyveknek díszítése, a szövegnek értelmezése képekkel. Illusztrált könyv vagy folyóirat az, melynek szövegébe fametszetű, cinkmaratású vagy egyéb módon előállított dúcok segélyével képek vannak nyomva. (Pallas Nagylexikona)

5 Az illusztráció fogalma. Néhány definíciója / körülírása
Az illusztráció nyomtatott szöveg szemléltetését, kiegészítését szolgáló kép, rajz, fénykép, ábra. A mai szó jelentésében a XIX. század közepe óta használják. A művészi illusztráció az egyszerű szemléltetésen túllépve, új művészi élmény hozzáadásával a szöveg megértéséhez, átéléséhez segíti az olvasót. A középkori kódexek illusztrációit illuminációnak hívják. Elterjedése a könyvnyomtatással vált széleskörűvé. Technikáját kezdetben a fametszetben, később a rézmetszetben és litográfiában lelhetjük fel. (Wikipedia)

6 Az illusztráció lehet egyedi vagy sokszorosítható
Egyediek hagyományosan a kézzel festett (pergamen- és papíralapú) kódexek és a murális alkotások. Sokszorosíthatók lehetnek régi és új eljárásokkal készült alkotások is: az eredetileg egyedi tollrajz, a linómetszet, a fametszet, a rézmetszet, a rézkarc, a litográfia, a szitanyomat, a számítógépes grafika, az elektrografika etc A lehetőségek szinte végtelenek…

7 Kérdés, vélekedés, állítás
Közelítés az illusztrációhoz. Már a kódexek előtt? Csak a könyvnyomtatás után? Kérdés, vélekedés, állítás A grafikán belül: alkalmazott vagy autonóm művészet? A képi/jelképi illusztráció megelőzi az írott szöveg illusztrációját. (D. Udvardy Ildikó) Csaknem az egész középkori művészet (pl. Giotto freskói) illusztrációnak tekinthető. Ma mégsem gondolja senki, hogy illusztrációk. (Rényi Krisztina) A nagy illusztrátorok egyszersmind nagy művészek is. Az illusztráció az interpretáció egyik fajtája. Minden esetben? etc. etc.

8 Kína. Írás, költészet és festészet egysége

9 Egyiptom. A Halottak Könyve mint szakrális és zárt illusztráció-együttes

10 Magyar nyelvű Ferenc-legenda, részlet
Szent Ferenc prédikál a madaraknak (Jókai-kódex, 1430) (…) És a tartományon általmenvén az mondott buzgóságban eleve mondott társival, tekénte az út mellett való némi fákra, kiken áll vala különb-különb madaraknak ezenne soksága, hogy sonha azfélékben nem volt láttatott olyan sokaság. Még annak felette ez fölül mondott fáknak mellette való mezőben lakozik vala különb-különb madaraknak nagy soksága, mely sokaságot nézvén Szent Ferenc, és csudálkodván Istennek ihlésével rajta löttet, mondá társinak: Várjatok meg engemet ez úton, elmegyek, és prédikálok én húgimnak, madaracskáknak. És mene az mezőbe. Ki madarak lakoznak vala az földön, legottan, hogy prédikálni kezde, mend az fán lakozó madarak leszállának őhozzá, és egyetlenbe velek az mezőn megmaradának. (…) Ki madaraknak Szent Ferenc mondá: Igen tartoztok Istennek, én húgim, madarak. És tartozzatok mindenkoron űtet dicsérni a szabadságért, kit vallotok mindenütt röpülést, kettős ruháért avagy hármazotért, Noénak bárkájában Istentűl timagatoknak megtartásért, égnek életi nektek adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és Isten titeket eléltet, és ad folyóvizet és kútforrásokat innotok, fészekre hegyet és halmot. És mert sem fonni nem tudtok, sem szőni, de maga ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes öltözést. Azért igen szeret titeket Teremtő, ki tinektek ezenne jót adott. Azért óggyátok magatokot*, én húgim, madaracskák, hogy ne legyetek hálátlanok, de mendenkoron kellemetest dicsérjétek Istent. Ez bódogságos atyának beszédire mend az madarak kezdék megnyitni orrokat, kiterjeszteni szárnyokot, kinyújtani nyakokot, és tisztesen fejeket lehajták földiglen. És ő éneklésekvel és mívelkedésekvel mutaták, hogy az beszéden, kiket szentatya mondott vala nekik, sok képpen örvendeznek vala. De szentatya azonképpen mikor ezeket őrizné, csodálatost örüle és csudálkodik vala madaraknak ezenne sokaságáról és őnekik különb-különb szépségéről és nyájas sokaságokról, és őket Teremtőnek dicséretire édesen hívja vala. És azért ő köztük Szent Ferenc csudálatost dicséri vala Teremtőt.

11 Szent Ferenc a madaraknak prédikál === A démonok kiűzése Arezzóból
Keresztény középkor. A freskó mint szakrális és nyílt illusztráció. Giotto ( ) Szent Ferenc a madaraknak prédikál === A démonok kiűzése Arezzóból

12 Keresztény középkor. A szöveg szerepű illusztráció. Biblia Pauperum

13 Részlet a Szent László-legendából
„Ezután besenyő zsiványok törtek be Magyarországra, és férfiakat, nőket hurcoltak onnan rabságba. Seregével üldözvén őket a király nagy pusztaságba jutott, s nem volt mit enniük. S míg a sereget az éhség kísértette, ő eltávolodott tőlük, imádkozva földre borult, és Isten irgalmáért könyörgött, hogy aki egykoron Izrael fiait mannaesővel táplálta, ne engedje a keresztény népet éhségtől, koplalástól elpusztulni. Mikor pedig imájából felkelve visszaindult, íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben, s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult a sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állatokból annyit, amennyire szüksége volt, dicsérve és dicsőítve szentségében Istent, aki így megkönyörült rajtuk. Megjelenik Isten az ő választottainak, hogy a jó ügy szolgálatára irányítsa dolgukat.” (Kurcz Ágnes fordítása) Valószínűleg egy művelt pannonhalmi bencés szerzetes írta (XIII.sz.eleje)

14 Magyar középkor. A miniatúra mint szakrális és szekuláris illusztráció
Magyar középkor. A miniatúra mint szakrális és szekuláris illusztráció. Anjou Legendárium (1330)

15 Magyar középkor – Képes Krónika (1370 k.)
István király elfogja a pogány Gyula vezért (40. lap)

16 Humanizmus. A miniatúra mint szekuláris illusztráció. Corvinák (XV. sz
Humanizmus. A miniatúra mint szekuláris illusztráció. Corvinák (XV.sz.vége)

17 Dante: Inferno / Pokol - XVIII. ének
Van egy hely a pokolban, Rondabugyrod vasszínű kőből, mint a hetedik kör, mely fönn keríti e sok ronda bugyrot. És e kőrétnek közepén nyílik föl egy széles, mely kút óriási szája (annak idején szólok mindezekről). Gyűrű tehát a kőmező formája a kút s a nagypart lába közt, középen s tíz kerek völgyre van felosztva tája. S mint várat néha bekerítve szépen árok árokra gyűrűsen övedzik, olyannak tetszett nékem e hely épen, minőnek az ily vár környéke tetszik; s mint az ily árkokat a várküszöbtől a külső partig kis hidak ha metszik: úgy itt is a nagy külső kőtömegtől szirthidak metszik e tíz görbe bugyrot a Kútig, hol a hidak sora megtör. De végzünk az első bugyorral itt már és a sok benne futkosó konokkal.„ A partnál jártunk már, a másodiknál, mely a híddal keresztbe tartja vállát s második hídnak lesz belőle hídváll. És ide már azoknak zaja száll át, akik a második bugyorban orron szuszognak s körmüket húsukba vájják. Kérges penész ült itt a parti ormon, mert a bugyornak gőze lecsapódott, s szemem gyötörte és csavarta orrom. S itt a fenék oly mélyre lehúzódott, hogy fel kellett a híd hátára kúszni: a partról nem lelhettünk látni módot. Felkúsztunk. S láttunk ronda népet úszni oly rondaságban nyakig fulladozva, mely árnyékszékekből szokott lecsúszni. Az és a sorok, Babits Mihály fordítása

18 Reneszánsz. Illusztráció és szöveg egyenrangúsága. Botticelli - Dante
A Pokol nyolcadik köre: Rondabugyrod (képi narratíva)

19 Juhász Gyula: Japán módra (részlet)
A tengeren eltűnnek a vitorlák S a fellegek eltűnnek az egen. Van valahol egy tenger és egy ország, Mely vitorlátlan és felhőtelen.

20 Egy japán mester, Hiroshige Hokusai (1760-1849) illusztrációja: Tenger

21 „Egy apának három leánya…” A RAJZ
A magyar szó (a német reissen igéből) nyomot hagyó tárggyal (fémvessző, toll, kréta, grafit stb.) húzott vonalat vagy karcolást jelent. Más, latin eredetű elnevezései a jelhagyáson alapulnak (desinare, ebből az olasz disegno, a francia dessin, az angol design). A látvány rögzítésének vagy vizuális elképzelések megjelenítésének legősibb technikája. A középkor óta (Villard de Honnecourt) megkülönböztetik a körvonal utánhúzásával (latin pertrahere, francia portraiture, innen a modern portré is!) készített természet utáni vagy másolatként csinált rajzot, a geometriai szerkesztést és a tervrajzot. Az itáliai reneszánsz művészetelmélet kezdeteitől (Cennino Cennini) a rajz a művészi tanulmányok eszköze, s egyben a művész alkotó, teremtő képességének hordozója. Jelentőségét központivá emeli a reneszánsz művészetelméleti irodalma; a disegno-elméletben a rajz révén válnak egyenrangúvá a művészetek a költészettel, mert az ugyanúgy az alkotó ideáját rögzíti, mint az írás. Vasari szerint a rajz a közös a különböző művészetekben (festészet, szobrászat, építészet): ezek úgy származnak tőle, mint három lány egy apától. A manierizmus művészetelméletében (Lomazzo, Taddeo és Federico Zuccari) a disegno egyenesen az isteni idea hordozójaként jelenik meg. A művészek modorának megismerésére is rajzaik alkalmasak…

22 Hiroshige Hokusai (1760-1849) metszetei: Téli erdő -- Vízesés

23 Mennyei jelenések könyve / VI.
1 Láttam, amint a Bárány felnyitott egyet a hét pecsét közül; és hallottam az egyiket a négy élőlény közül, amint mennydörgésszerű hangon így szólt: »Jöjj!« 2 És láttam egy fehér lovat, a lovon ülőnek íj volt a kezében, és megkoronázták, ő pedig diadalmasan kivonult, hogy győzzön. 3 Amikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam a második élőlényt, amint így szólt: »Jöjj, és lásd!« 4 Kijött egy másik, tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megengedték, hogy elvegye a békét a földről, és hogy egymást öldössék. Egy nagy kardot adtak neki. 5 Amikor a harmadik pecsétet fölnyitotta, hallottam a harmadik élőlényt, amint így szólt: »Jöjj, és lásd!« Íme, egy fekete ló; és a rajta ülőnek kezében mérleg volt. 6 A négy élőlény között egy hang hallatszott, amely így szólt: »Két mérő gabona egy tizesért, és háromszor két mérő árpa egy tizesért; de a bort és az olajat ne bántsd!« 7 Amikor a negyedik pecsétet fölnyitotta, hallottam a negyedik élőlény szavát, amint így szólt: »Jöjj, és lásd!« 8 Íme, egy sárga ló; és a rajta ülő neve Halál, és az alvilág; követte őt. Hatalom adatott neki a föld negyed része fölött, hogy öljön karddal, éhínséggel, halállal és a föld vadállataival. 9 Amikor az ötödik pecsétet fölnyitotta, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket Isten igéjéért és tanúbizonyságukért megöltek. 10 Hangosan kiáltottak: »Uram, te szent és igaz, meddig nem mondasz ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?«

24 Reneszánsz. A modern illusztráció kezdetei. Dürer: Apokalipszis (1498)
Az Apokalipszis négy lovasa === Angyalok harca a Gonosz erőkkel

25 Egy magyar Haláltánc-részlet. Példák könyve (1510)
„Én vagyok, kitől fél minden teremtött állat. Félnek engemet mastaniak és jövendők, mert én bíró vagyok és nagy erős törvénteszök, nem használ az törvénnek én előlem elvétele, mert nagy kemény kénnal kárhoztatok mindeneket.” De az Élet magabiztosan vág vissza: „Nemde mi földi emberek állhatunk-é te hatalmasságodnak ellene az mi tudományunknak miatta” - Sőt, ki is gúnyolja: „Mondd meg azért micsoda oka ez iszonyosságnak, mert oly szörnyű fogas vagy, hogy egy szál ajakaid sincsenek, de az te fogaid mind kinn vannak, párolkodik az te torkod és teljes dohossággal megkörnyéköztettél férgekkel belül és kívül.” De amikor a Halál tételről-tételre bebizonyítja neki minden élőlény fölötti hatalmát, kétségbeesik és könyörögni kezd. Természetesen hiába. „Eleget hallottál immár” – fejezi be a vitát a Halál.

26 A gazdag ember === A királyné === A király
Késő reneszánsz. Allegória-illusztrációk. Ifj. Hans Holbein: Haláltánc (1538) A gazdag ember === A királyné === A király

27 A Jézust megtagadó Péter === A tékozló fiú példázata
Barokk. Az autonóm művészi illusztráció. Rembrandt ( ) bibliai témái A Jézust megtagadó Péter === A tékozló fiú példázata

28 XVIII. század. Az autonóm művészi illusztráció
XVIII.század. Az autonóm művészi illusztráció. William Hogarth ( ) allegóriái A Sátán, a Bűn és a Halál === Sípon játszó Pan isten (Ovidius-illusztráció)

29 William Blake: A tigris
Tigris! Tigris! éjszakánk Erdejében sárga láng, Mely örök kéz szabta rád Rettentő szimetriád? Milyen katlan, mily egek Mélyén gyúlt ki a szemed? Szárnyra mily harc hőse kelt, Aki e tűzhöz nyúlni mert? Milyen váll és mily müvész Fonta szíved izmait? És Mikor elsőt vert szived, Milyen kar s láb bírt veled? Milyen pőröly? mily vasak? Mily kohóban forrt agyad? Mily üllőre mily marok Törte gyilkos terrorod? S amikor befejezett, Mosolygott rád a mestered? Te voltál, amire várt? Aki a Bárányt, az csinált? Tigris! Tigris! éjszakánk Erdejében sárga láng, Mely örök kéz szabta rád Rettentő szimetriád? (Szabó Lőrinc)

30 A misztikus illusztráció. William Blake (1757-1827)
Illusztrációk a művész verséhez (A tigris) & Dante Poklának 1. és 34. énekéhez

31 Az illusztráció nagyművészetté válása. Honoré Daumier (1808-1879)
Don Quijote útrakel === Sancho Panza enged a természet hívásának…

32 Dante: Inferno / Pokol - V. ének
Ott születtünk, ahol a partvidékre leszáll a Pó és a tengerbe tér meg, hogy társaival békét lelne végre. Szerelem, gyenge szívnek könnyü méreg, társamat vágyra bujtá testemért, mely oly csúf halált halt - rágondolni félek. Szerelem, szeretettnek szörnyű métely, szivemet is nyilával úgy találta, hogy látod, itt se hágy keserve még el. Szerelem vitt kettőnket egy halálba, ki vérünk ontá, azt Kaina várja." A gyászos pár ily szavakat kiálta. S míg hallgaték e gyötröttek szavára, lenéztem s ajkamon kitört a sóhaj s a költő kérdé: "Szivedet mi vájja?„ S felelvén néki, mondtam ekkor: "Ó, jaj! Hány édes gondolat vihette őket a kínos útra, mennyi titkos óhaj!„ S újra megszólítám a szenvedőket s kezdém: "Francesca, bánatod reám oly érzéseket hoz, hogy a könny erőltet... De mondd: a sóhajok korában Ámor     hogyan lett megismerni bátorítód,     minő az édes vágy, a kétes mámor?" És ő felelt: "Nincs semmi szomorítóbb, mint emlékezni régi szép időre nyomorban: ezt jól tudja bölcs tanítód! De ha oly nagyon vágysz ismerni dőre vágyunk csiráját, úgy teszek, habozva, mint aki szól és sír hozzá előre. Egy nap, mi ketten, egy könyvet lapozva,  olvastunk benne Lancelotto rejtett  szerelméről, nem is gondolva rosszra. Szemet ez gyakran szememen felejtett  s arcunk az olvasásba belesápadt;  de főleg egy pont lett, amely megejtett. Szent mosolyáról olvasván a vágynak,  mely csak egy csókra szomjazik bolondul,  ez, aki tőlem többet el se válhat, ajkon csókolt, remegve izgalomtul.  Igy Galeottónk lett a könyv s irója.  Aznap többet nem olvasánk azontúl." A szerelem halottjai (részlet): Paolo és Francesca

33 A romantikus illusztráció. Gustave Doré (1832-1883)
Paolo és Francesca === Don Quijote de la Mancha

34 Az illusztráció magyar mesterei. Zichy Mihály (1827-1906)
„A tett halála az okoskodás.” === „…és vége a komédiának!”

35 Az illusztráció magyar mesterei. Szántó Piroska (1913-1998)

36 Az illusztráció magyar mesterei. Bálint Endre (1914-1986)

37 Az illusztráció magyar mesterei. Reich Károly (1922-1988)
A vitéz szabólegyény === Pastorale (verskötet-illusztráció)

38 Az illusztráció magyar mesterei. Würtz Ádám (1927-1994)
János vitéz-illusztráció === Orpheus és Eurydiké, Vergilius- vagy Ovidius is lehet

39 Az illusztráció magyar mesterei. Kass János (1927-)
Bibliai === Madách-illusztráció (Falanszter)

40 Az illusztráció magyar mesterei. Kondor Béla (1931-1972)
„A tett halála az okoskodás.” === Newton hitétől mentsen meg az isten

41 Az illusztráció magyar mesterei. Rékassy Csaba (1937-1989)
Daidalosz és Ariadné === Ariadné és Callisto

42 Az illusztráció magyar mesterei. Gyulai Líviusz (1937-)
Jónás === Villon-illusztráció

43 Megszakítás… Egy témát csak elkezdeni lehet, befejezni sohasem. Ezért ezt a diskurzust sem fejezzük be, csupán megszakítjuk. Aki végignézte a képeket, talán kedvet kapott további művészeket és műveket megismerni az illusztráció területéről is. Izgalmas világ! Köszönöm a figyelmet. bpixgaboragnes


Letölteni ppt "Beszéljünk az illusztrációról!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések