Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0008 „ L É.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0008 „ L É."— Előadás másolata:

1 „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0008 „ L É P C S Ő F O K ” A Békés megyében gyermekvédelmi ellátásból kikerülő, vagy fogyatékossággal, szenvedélybetegséggel élő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2010. szeptember 1. - 2012. február 29. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 71.718.800,- Ft Időtartama:

3 A projekt célja Általános cél: Alapítványunk több éves tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a sajátos élethelyzetben élő és az értelmi sérült munkavállalókat a munkaerő-piacra segítse. Projektünkben ezeknek a hátrányoknak a csökkentését tűztük ki célul a fogyatékossággal, utógondozásban élő, munkatapasztalattal nem rendelkező személyek számára. Hosszú távú cél: A munkatapasztalattal nem rendelkező, inaktív, vagy tartós munkanélküli személyek munkaerő-piaci támogatása fejlesztéssel, képzéssel, igényeikhez illeszkedő támogató szolgáltatásokkal, munkaerő-piaci elhelyezkedéssel, társadalmi befogadásuk elősegítése, esélyegyenlőségük biztosítása.

4 Közvetlen cél: 75 fő inaktív, vagy tartós munkanélküli személy bevonása, 75 fő esetében az egyéni szolgáltatási terv elkészítése, fenntartása. 12 fő munkakipróbáláson vesz részt. A sokoldalú szolgáltatás (képzés, munkakipróbálás, személyiségfejlesztés, esetkezelés) révén az esélyek növelése, a „többségi társadalom” tagjainak részvételi arányaihoz való közelítés elősegítése a munkaerő-piaci részvétel tekintetében. Ezáltal a meglévő hátrányok csökkentése, a re/integráció biztosítása a programban résztvevők számára. Eredmény: 60 fő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott céljainak fenntartása min. 6 hónapig.

5 Közvetlen célcsoport: Programunkba minimum 60 fő 18 éven felüli és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresőket vagy inaktív embereket vonunk be, akik a gyermekvédelmi ellátás rendszeréből kerültek ki, vagy fogyatékossággal, szenvedélybetegséggel élnek. Alacsony iskolai végzettséggel, vagy elavult, nem piacképes szakmával rendelkeznek. A célcsoport vonatkozásában kiemelten kezeljük a nőket és a roma származásúakat. Közvetett célcsoportunkba a célcsoport közvetlen környezetükben élők tartoznak, őket is érintik mindazok a problémák, amelyek a munkanélküli hozzátartozóikat.

6 Kiemelt célcsoport: - munkatapasztalattal nem rendelkezők, - akik a projektbe történő bevonásának időpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, - olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek, - legalább a projektbe történő bevonásának időpontjában 3 éve alanyi jogon ápolási díjban részesülnek.

7 A projekt szakmai tartalma – fő tevékenységek 1) ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. Szükségletfelmérés készítése a) Munkaerő-piaci helyzet: - helyi munkaerő-piac fő jellemzőinek bemutatása, - helyi munkaerő-piac kiemelkedő problémáinak beazonosítása, - helyi munkaerő-piaci igények általában (hiányszakmák, a foglalkoztatás bővítésének lehetséges irányai)

8 2) BEVONÁS - Toborzás - Tájékoztatás - Első interjúk Felhívásainkat médiákban, önálló és az együttműködő szervezetek honlapjain tesszük közzé, valamint toborzó napokon adunk tájékoztatást. b) A projektbe bevonni tervezett célcsoport helyzete: - a célcsoport elérhetősége, - a célcsoport nagysága, összetétele, - a célcsoport fő jellemzői (elhelyezkedési nehézségek fő okai) 2.Szakmai koncepció készítése 3. Együttműködési terv kidolgozása

9 3) CÉLCSOPORT KIVÁLASZTÁSA 1. Állapotfelmérés, diagnóziskészítés - Szociális helyzet felmérése - Kulcsképességek vizsgálata - Komplex munka és pályaalkalmassági felmérés - Előzetes tudásszint felmérés - Kompetencia vizsgálat - Tanulási képesség mérése - Szociális képesség mérése - Részképesség zavarok felmérése 2.Egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása  60 fő kerül kiválasztásra

10 4) A CÉLCSOPORT BEVONÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat - Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése - A szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása Az egészségügyi vizsgálat 60 főnél megelőzi a képzéseket, 12 főnél pedig a takarítói munkakipróbálást. Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése min. 75 főnél. Egyénre szabott fejlesztési célok és feladatok tervezése, az esetkezelési lépések rögzítése. A szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása min. 60 fő esetében.

11 5) CÉLCSOPORT KÉPZÉSE 60 FŐ A képzéseket 3 típusban terveztük 60 fő számára 12 fős tanulói csoportokban. A képzések ideje alatt a képzési támogatással és az utazási jegy elszámolásával a bennmaradás segítése a cél. 1.Takarító képzés 12 fő 486 óra (elmélet 141 óra, gyakorlat 345 óra) 2.Kerti munkás képzés 24 fő 400 óra (elmélet 160 óra, gyakorlat 240 óra) 3.Önkéntes segítő, házi gondozó képzés 24 fő 540 óra (elmélet 375 óra, gyakorlat 165 óra)

12 Képzés / projekt hónap 123456789101112131415161718 Takarítói képzés 122 nap/fő Kerti munkás képzés 100 nap/fő 2 képzés Önkéntes segítő, házi gondozó 135 nap/fő 2 képzés 2010. december – 2011. május 2011. január – 2011. május 2010. december – 2011. június 2011. június – 2011. október 2011. július – 2012. január

13 6) MUNKAKIPRÓBÁLÁS BETANÍTOTT MUNKÁRA 12 FŐ - Takarítói szakma kipróbálása (2010. november - 2011. április) A Csaba-Víz Kft. konzorciumi partnerségben vállalta 12 fő (3×4 fő) munkatapasztalattal nem rendelkező célcsoporttag számára, hogy a takarítási tevékenységet munkahelyi körülmények között próbálhassa ki 3×2 hónapos időtartamban. Számukra munkabér kifizetése történik, munkába járásukhoz pedig útiköltség kerül elszámolásra.

14 7) EGYÉNI FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 1.Mentális állapotjavító programok A mentális állapotjavítás célja, hogy a képzési követelményekhez szükséges egységes tudásanyag mindenki számára feldolgozható legyen. Ezzel az oktatás színvonalának emelése, valamint az egyéni felkészülés támogatása a cél. a) Hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás Célcsoportunk esetében gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy alacsony iskolai végzettséggel, vagy alacsony szintű szakismerettel rendelkeznek. Az esetmenedzserek feladata a hiányzó alapismeretek megszerzésére irányuló felzárkóztatás megvalósítása.

15 b) Kulcsképességek fejlesztése Jobwards módszer alkalmazásával A fogyatékos személyek felkészítése a munkavállaláshoz önálló életvezetési, kommunikációs, pályaorientációs tréninggel havi 1 alkalommal gyógypedagógus bevonásával. 2. Munkavállalási kompetenciák kialakítása - álláskeresési, pályaválasztási tréning - munkavállalási kompetenciák fejlesztése - munkajogi felkészítés, - elhelyezkedési tanácsadás - esélyegyenlőségi jogok megismerése - munkavállalás erősítése, támogatás, motiváció fenntartása

16 3. Egyéni esetkezelés Az egyéni szolgáltatási tervben meghatározásra kerülő szempontok szerint az egyén szükségleteinek figyelembe vételével az esetmenedzserek irányításával, önkéntes segítők bevonásával valósítjuk meg az egyéni esetkezeléseket. Önkéntes szakemberek: - a Mentálhigiénés Egyesület munkatársai, - a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ szakemberei, - gyermekvédelmi tanácsadók, - fogyatékosok nappali ellátásának segítői, - szülők, hozzátartozók, - hivatásos gyámok, gondnokok, - utógondozók.

17 4. Tanácsadás - egyéni pszichológiai tanácsadás A tervezett tevékenységekkel a célcsoport egyéni képességeihez kívánunk alkalmazkodni, így kívánjuk csökkenteni a lemorzsolódási arányt. 8) PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK Konzorciumi találkozók megszervezése, szakmai együttműködési hálózat megszervezése, fenntartása, nyitó és záró rendezvény szervezése.

18 9) EGYÉNI NYOMONKÖVETÉS Minimum 6 hónap 60 fő esetében 10) TÁJÉKOZTATÁS Nyilvánosság biztosítása. 11) UTÁNKÖVETÉS A 18. hónapot követően!

19 Elérendő cél, várható eredmény, kimenetek alakulása INDIKÁTORCÉLCSOPORT TAGOK SZÁMA Munkába helyezés5 fő Aktív munkaerő-piaci programban való részvétel 15 fő Képzésben vesz részt60 fő Képzést befejezte elvégezte50 fő Kompetenciafejlesztő munkában vesz részt 15 fő Szenvedélybetegség leküzdésében segítő programban vesz részt 20 fő

20 A megvalósított szolgáltatások indukálta változások MEGVALÓSULÁS SZÍNTEREHATÁS EGYÉN-a képességek szintje emelkedik -az aktivitás nő -társas kapcsolatok bővülnek -az önmegvalósulás pozitív -a lelki problémák csökkennek -a motiváció felerősödik -a saját munka örömöt okoz Rövid és hosszú távon, egyéni és csoport szinten

21 CSALÁD-a jövedelemszint emelkedik -csökkennek az anyagi jellegű problémák -a nyomasztó lelki terhek enyhülnek -a családtagok motivációja megnő -fontos értékek kerülnek előtérbe -pozitív példamutatás MUNKÁLTATÓK-szemléletváltozás -pozitív tapasztalat ösztönző lehet a továbbfoglalkoztatásra -a „monotónia tűrés” pozitívumainak megismerése

22 TÁRSADALOM-a jól működő gyakorlatok elterjednek -szemléletváltozás -a társadalmi összefogás megerősödik -az ágazatközi kapcsolatok szélesednek -csökkennek a társadalmi problémák -az Európai Unió elvárásai teljesülnek

23 Összefoglalás A bemutatott társadalmi és szociális helyzeten jelen projektünkkel azért szeretnénk változtatni, mert a célcsoport tagjai alacsony iskolai végzettséggel, vagy elavult ismeretekkel rendelkeznek, a munkába álláshoz szükséges álláskeresési technikákat nem ismerik, a munkáltatók nem tudják őket szakmai támogatás nélkül alkalmazni, csak szakmai beavatkozás hatására képesek a munkaerő-piacra lépni. A képességekre, személyiségre ható fejlesztések, beavatkozások segítségével képessé válhatnak/válnak önálló munkavégzésre, foglalkoztatásra. A mentális, szocializációs támogatás mellett fontos, hogy szakmai ismeretekkel, végzettséggel rendelkezzenek.

24 Szakemberek kísérésével elérhetik, hogy magasabb szintű készségekkel, ismeretekkel, mentális erősítéssel aktív munkaerő- piaci résztvevőkké váljanak. A célcsoport feltárt jellemzői, igényei, az alapítvány eddigi tevékenységei, szerepvállalása és kapcsolatai a megyei foglalkoztatás segítésében, együttesen alapozzák meg a projekt indokoltságát. Szükségességét a felmérések eredménye mellett a célcsoport munkavállalásra vonatkozó alapvető társadalmi igénye is alátámasztja.

25 Szakmai megvalósítók Szakmai vezetőGörbediné Boncza Katalin gyógypedagógus Pénzügyi vezetőAncsinné Such Éva EsetmenedzserekZsótér Zita szociális munkás, fejlesztő pedagógus Pigler Judit gyógypedagógus Juhász Márton szociálpolitikus, szakosított szociális munkás Szűcs Csaba tanító Jobwards módszerKrizsán Jánosné gyógypedagógus Foglalkoztatási koordinátor Bagosi Sándor PszichológusKozma Zoltán Képzési koordinátorPeténé Pap Margit ProjektmenedzserMegyeri Adrienn

26 Kapcsolatok Konzorciumi partner: - Csaba-Víz Kft. Szakmai szervezetek, együttműködési hálózat: - Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ - Mentálhigiénés Egyesület - Munkaügyi Központ - Békéscsabai Regionális Képző Központ (BRKK) - Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) - Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége - Speciális Iskolák, Szakiskolák - Dél-alföldi Regionális és Gyámhivatal hivatásos gondnokai Közreműködő szervezet: - ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ÚMFT végrehajtásáért felelős intézmény: - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0008 „ L É."

Hasonló előadás


Google Hirdetések