Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közszolgálati Egyetem"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – az állami centralizáció és ellenőrzési kontrollok tükrében Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2 A Magyar Állam újjászervezésének programja
Új Széchenyi Terv (gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés, versenyképesség növelése) Széll Kálmán Terv (költségvetési stabilitás előmozdítása, kapacitás-kihasználtság növelése az állami tercier szektorban) + A következő lépés - Széll Kálmán Terv 2.0, április Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Terv (közigazgatás megújítása) A tervek illeszkednek az Alaptörvény Közpénzek fejezetéhez ( cikkek), a helyi önkormányzatok fejezetéhez ( fejezetéhez), szinergikus hatásokat váltanak ki (továbbá a 2004-óta folyó programalkotó munka alapkoncepciójához igazodóak)

3 Az állami szerepvállalás történelmi aspektusai, új kihívásai
Az állam és az államháztartás változó szerepei történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től: újjászervezett gazdaságpolitikák kora) Wekerle Sándortól a szocialista tervgazdaságon át a neoliberális piacgazdaságig, és tovább… - magyar vonatkozások Fiskális politika felértékelődő szerepe a piacgazdasági átmenetben, fiskális kényszer, egyidejűleg a közteherviselés hiánya - Magyarország MNB kivonása az reálszektor- és az ÁHT refinanszírozásából. Ebből adódó negatív következmények. Jelenlegi változtatási kényszerek, kihívások, új törekvések az MNB gazdaságpolitikai integrációjának mélyítésére (Alaptörvény 41. cikk) A közteherviselésbe bevontak körének szélesítési szándéka a magyar nemzetgazdaságban, 2010-től Az Euró-zóna válsága, hatásai a magyar gazdaságra – fiskális expanzióra 2010-től már nincs lehetőség, de a növekedés és hiánycsökkentés egyidejűleg követelmény (eszköz: a közigazgatás, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika egyidejű újjászervezése, ÁHT finanszírozás dekoncentrációja, önálló döntési helyzetek kialakítására törekvés)

4 Az állam felértékelődő szerepét indokolják
A neoliberális piacgazdasági modell tartós válsága Bretton Woods-tól napjainking… by Prof. Gereben, A. & Prof. Lentner, Cs. Nyugat-európai, észak-amerikai válságkezelési minták 2007-től (költségvetési hiány terhére iparág- és bankmentések, szabályozás erősítés pl. Dodd – Frank Public Law – US, 2010) J. M. Keynes gazdaságfilozófiájának lényege, és reneszánsza 2007-től, az állam ellenőrző, szabályozó, felügyeleti szerepének erősítése A közhatalmi funkciók erősítése, dekonjunktúra ciklusok ellensúlyozása, szociális-társadalompolitikai beavatkozások (részletek a linkről) A gondoskodó állam lényege, a Jó Állam koncepciója Alapvetés az előadótól: a XXI. Század válsággal terhelt időszakában az állam aktív gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló, közpénz- és közvagyon gazdálkodást ellenőrző, továbbá termelő-, szolgáltató és pénzpiacokat szabályozó tevékenységet kell hogy végezzen (a szabad piaci automatizmusokkal a válságból való kilábalás kétséges, „globalizálódó hatékonytalanságuk és szervezetlenségük” a válság fő oka

5 Az államháztartás mozgásterének újraszabása Magyarországon – Alaptörvény centrikusan
Költségvetés - átlátható módon, ésszerű részletezettséggel (Alaptörvény, 36. cikk) Költségvetés hiányának, adósságának mértékére vonatkozó új szabályok (36. cikk 4-6. bekezdések) Zárszámadásra, pénzügyi kötelezettség vállalásra vonatkozó szabályok (37. cikk) Nemzeti vagyonra, és kezelésére vonatkozó szabályok (38. cikk) Támogatások, közpénzekkel való gazdálkodás szabályai (40. cikk) Magyar Nemzeti Bank (41. cikk) – nyitott pozíciók, de egyértelmű szándék a monetáris politika gazdaságpolitikai integrációjának növelésére – jegybanktörvény újraigazítása Állami Számvevőszék (43. cikk) - Állami Számvevőszékről szóló LXVI. Tv. – három pilléres államháztartási ellenőrzési modell Költségvetési Tanács szerepe (44. cikk)

6 Az államháztartás lokális rendszerének átalakítása
Alaptörvény 31 – 35. cikkelyek – helyi önkormányzatok mozgásterének, feladatainak újraszabályozása Helyi Önkormányzatok Európai Chartája – összefüggések Magyarország Alaptörvényével A változások indokoltsága: feladatdecentralizációt nem követte forrásdecentralizáció a piacgazdasági átmenetben Következmény: Decentralizált államháztartási hiány, és adósság alakul ki, amely állandósul, sőt növekszik – helyi szinten kezelhetetlenné vált (pl. megyei önkormányzatok – lásd kötvényadósságuk központi átvállalása Kezelés: Állami szintről centralizációs intézkedések, ésszerűsítési követelmények, és lépések (pl. kötelező önkormányzati könyvvizsgálat megszüntetése – ellenőrzés központi szintre vindikálása) – új, sarkalatos törvény az önkormányzatokról, új ÁHT VIII. fejezetének következetes érvényesítése Önkormányzatok folyamatos ellenőrzési kontroll alatt tartása az ÁSZ részéről – kényszerből, követelmény (lásd ÁSZ önkormányzati ellenőrzési jelentésének adatait (2012. április)

7 Mi indokolta e jelentős változásokat? – ad 1. versenyképesség romlás

8 Mi indokolta még a változásokat? – ad 2. a bizalom hiánya!

9 Az új irány… Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának, ellenőrzési funkciójának erősítése Újraelosztás terjedelmének csökkentése, célzottságának növelése – Instabil európai pénzügyi és intézményi környezetben Közintézményi reformok - államigazgatás, TB, oktatás, felsőoktatás Társadalmi kohézió erősítése – jövedelemelosztás újraszabása, foglalkoztatás bővítése, roma-program, járulékok csökkentése, munkaerő-piaci integráció fokozása (lásd július eleji munkahelyvédelmi akcióterv)

10 Az államháztartás új ellenőrzési rendszere (Áht. VIII. fejezet)
Az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás ÁHT külső (törvényhozói) ellenőrzése – Állami Számvevőszék ÁHT kormányszintű ellenőrzése – kormányzati ellenőrzési szerv, EU támogatásokat ellenőrző szerv, Kincstár ÁHT belső kontrollrendszere – belső ellenőrzés

11 Az önkormányzati ellenőrzés legújabb eredményei
Az önkormányzatok pénzügyi instabilitása egyre erősebb, lásd A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének évi ÁSZ ellenőrzéséről készült jelentés, április Az ÁSZ 2011 évi önkormányzati ellenőrzésének Főbb tapasztalatai, esettanulmány szerűen, ÁSZ források alapján: Kockázat kezelés az önkormányzatoknál, belső kontroll mechanizmusok, Önkormányzati adóssághoz kapcsolódó finanszírozási kockázatok

12 A magyar kormány aktív gazdaságbefolyásolási, ellenőrzési és szabályozási tevékenységét indokolják:
A neoliberális piacgazdasági modell évek óta tartó válsága – amely modell-váltási kényszert indukált Az Európai Unió krízisének mélyülése – amely összeurópai léptékű pénzügyi és kormányzási bizonytalanságot teremtett és tart fenn A külső segélyforrások apadása – amiből következik, hogy esetleges nehézségek (pl. államcsőd) keletkezése során a külső forrás invesztíció az EU, IMF, és WB részéről limitált Magyarország irányába (apadóban vannak a nemzetközi segélyalapok) Az állam működéshez szükséges belső források még nem elégséges volta, a nemzetközi pénzpiacok bizonytalansága A szervezett, fegyelmezett, ellenőrzési- és szabályozási nyomás alatt tartás gazdaságpolitikája, mint egyedüli eszköz kerül előtérbe – az állam aktív szerepvállalásában

13 A magyar kormány aktív gazdaságbefolyásolási, ellenőrzési és szabályozási tevékenységét indokolják (2.): A hazai gazdaság finanszírozásának tradicionális problematikája, lásd Borbély László András (Államadósság Kezelő Központ) adatait: (11., 14., 20. slides) Eltérő válságkezelési gyakorlatok a világban, amelyben a magyar praxist, az ország gyenge gazdasági és érdekbefolyási potenciálja alapján nem szokványosnak minősítik egyelőre (Az unortodox gazdaságpolitikánk által kiváltott, bár javuló tendenciájú adatokat lásd Kovács Árpád (Költségvetési Tanács) tanulmányában (11., 12. slides) Mindezek alapján: elemi igény a kormány által kézben tartott gazdaságpolitikára, a szigorú közpénz és közvagyon gazdálkodásra, kormány által centralizált, felügyelt ellenőrzési eszközökkel!

14 Szakirodalmi háttér Polgári Közgazdasági Műhely szakmai háttéranyagai, vitairatai, kormányprogramok Lentner, Cs. – Lantos, O. (2012): Általános államháztartási ismeretek, Nemzeti Közigazgatási Intézet, The Financial Crisis – Inquiry Report. US Congress Washington D.C. 2011 Lentner, (2010): Some Historical and International Aspect of Hungarian Economic Criris and Crisis Management. In. Journal of Public Finance Published Quarterly, Vol. LIII. No. 3. Prugberger, T. (2011): A globalizáció és hatása a gazdaságra, és a foglalkoztatásra, Polgári Szemle, VII. évfolyam, 5-6. szám Lentner (2011): Historic and Scientific Overview of State Role in Economic Policies – Presented Through the Example of Hungary. In. Visznik, Kiev, Vol. 61. No 5.

15 Szakirodalmi háttér Magyarország Alaptörvénye, MK. 2011. április 25.
2011. évi CXCV. Tv. Az államháztartásról 2011. évi LXVI. Tv. Az Állami Számvevőszékről 1997. évi XV. Tv. A Helyi önkormányzatok Európai Chartájáról Önkormányzati pénzügyek, ÁSZ Tanulmány, december A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről, ÁSZ jelentés, április Széll Kálmán Terv 2.0 , Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, 12.0 (2012. június). Köszönet a figyelemért!


Letölteni ppt "Nemzeti Közszolgálati Egyetem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések