Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – az állami centralizáció és ellenőrzési kontrollok tükrében Prof. Dr. LENTNER CSABA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – az állami centralizáció és ellenőrzési kontrollok tükrében Prof. Dr. LENTNER CSABA."— Előadás másolata:

1 Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – az állami centralizáció és ellenőrzési kontrollok tükrében Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár Nemzeti Közszolgálati Egyetem www.lentnercsaba.com

2 A Magyar Állam újjászervezésének programja • Új Széchenyi Terv (gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés, versenyképesség növelése) • Széll Kálmán Terv (költségvetési stabilitás előmozdítása, kapacitás-kihasználtság növelése az állami tercier szektorban) + A következő lépés - Széll Kálmán Terv 2.0, 2012. április • Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Terv (közigazgatás megújítása) • A tervek illeszkednek az Alaptörvény Közpénzek fejezetéhez (36-44. cikkek), a helyi önkormányzatok fejezetéhez (31-35. fejezetéhez), szinergikus hatásokat váltanak ki (továbbá a 2004-óta folyó programalkotó munka alapkoncepciójához igazodóak)

3 Az állami szerepvállalás történelmi aspektusai, új kihívásai • Az állam és az államháztartás változó szerepei történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től: újjászervezett gazdaságpolitikák kora) • Wekerle Sándortól a szocialista tervgazdaságon át a neoliberális piacgazdaságig, és tovább… - magyar vonatkozások • Fiskális politika felértékelődő szerepe a piacgazdasági átmenetben, fiskális kényszer, egyidejűleg a közteherviselés hiánya - Magyarország • MNB kivonása az reálszektor- és az ÁHT refinanszírozásából. Ebből adódó negatív következmények. Jelenlegi változtatási kényszerek, kihívások, új törekvések az MNB gazdaságpolitikai integrációjának mélyítésére (Alaptörvény 41. cikk) • A közteherviselésbe bevontak körének szélesítési szándéka a magyar nemzetgazdaságban, 2010-től • Az Euró-zóna válsága, hatásai a magyar gazdaságra – fiskális expanzióra 2010-től már nincs lehetőség, de a növekedés és hiánycsökkentés egyidejűleg követelmény (eszköz: a közigazgatás, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika egyidejű újjászervezése, ÁHT finanszírozás dekoncentrációja, önálló döntési helyzetek kialakítására törekvés)

4 Az állam felértékelődő szerepét indokolják • A neoliberális piacgazdasági modell tartós válsága http://premier.mtv.hu/Rovatok/BarangolasokOtKontinensen.aspx Bretton Woods-tól napjainking… by Prof. Gereben, A. & Prof. Lentner, Cs. • Nyugat-európai, észak-amerikai válságkezelési minták 2007-től (költségvetési hiány terhére iparág- és bankmentések, szabályozás erősítés pl. Dodd – Frank Public Law – US, 2010) • J. M. Keynes gazdaságfilozófiájának lényege, és reneszánsza 2007-től, az állam ellenőrző, szabályozó, felügyeleti szerepének erősítése • A közhatalmi funkciók erősítése, dekonjunktúra ciklusok ellensúlyozása, szociális- társadalompolitikai beavatkozások http://www.kormany.hu/hu/videok/bemutatjuk-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemet http://www.kormany.hu/hu/videok/bemutatjuk-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemet (részletek a linkről) • A gondoskodó állam lényege, a Jó Állam koncepciója • Alapvetés az előadótól: a XXI. Század válsággal terhelt időszakában az állam aktív gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló, közpénz- és közvagyon gazdálkodást ellenőrző, továbbá termelő-, szolgáltató és pénzpiacokat szabályozó tevékenységet kell hogy végezzen (a szabad piaci automatizmusokkal a válságból való kilábalás kétséges, „globalizálódó hatékonytalanságuk és szervezetlenségük” a válság fő oka

5 Az államháztartás mozgásterének újraszabása Magyarországon – Alaptörvény centrikusan • Költségvetés - átlátható módon, ésszerű részletezettséggel (Alaptörvény, 36. cikk) • Költségvetés hiányának, adósságának mértékére vonatkozó új szabályok (36. cikk 4-6. bekezdések) • Zárszámadásra, pénzügyi kötelezettség vállalásra vonatkozó szabályok (37. cikk) • Nemzeti vagyonra, és kezelésére vonatkozó szabályok (38. cikk) • Támogatások, közpénzekkel való gazdálkodás szabályai (40. cikk) • Magyar Nemzeti Bank (41. cikk) – nyitott pozíciók, de egyértelmű szándék a monetáris politika gazdaságpolitikai integrációjának növelésére – jegybanktörvény újraigazítása • Állami Számvevőszék (43. cikk) - Állami Számvevőszékről szóló LXVI. Tv. – három pilléres államháztartási ellenőrzési modell • Költségvetési Tanács szerepe (44. cikk)

6 Az államháztartás lokális rendszerének átalakítása • Alaptörvény 31 – 35. cikkelyek – helyi önkormányzatok mozgásterének, feladatainak újraszabályozása • Helyi Önkormányzatok Európai Chartája – összefüggések Magyarország Alaptörvényével • A változások indokoltsága: feladatdecentralizációt nem követte forrásdecentralizáció a piacgazdasági átmenetben • Következmény: Decentralizált államháztartási hiány, és adósság alakul ki, amely állandósul, sőt növekszik – helyi szinten kezelhetetlenné vált (pl. megyei önkormányzatok – lásd kötvényadósságuk központi átvállalása • Kezelés: Állami szintről centralizációs intézkedések, ésszerűsítési követelmények, és lépések (pl. kötelező önkormányzati könyvvizsgálat megszüntetése – ellenőrzés központi szintre vindikálása) – új, sarkalatos törvény az önkormányzatokról, új ÁHT VIII. fejezetének következetes érvényesítése • Önkormányzatok folyamatos ellenőrzési kontroll alatt tartása az ÁSZ részéről – kényszerből, követelmény (lásd ÁSZ önkormányzati ellenőrzési jelentésének adatait (2012. április)

7 Mi indokolta e jelentős változásokat? – ad 1. versenyképesség romlás

8 Mi indokolta még a változásokat? – ad 2. a bizalom hiánya!

9 Az új irány… • Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának, ellenőrzési funkciójának erősítése • Újraelosztás terjedelmének csökkentése, célzottságának növelése – Instabil európai pénzügyi és intézményi környezetben • Közintézményi reformok - államigazgatás, TB, oktatás, felsőoktatás • Társadalmi kohézió erősítése – jövedelemelosztás újraszabása, foglalkoztatás bővítése, roma-program, járulékok csökkentése, munkaerő-piaci integráció fokozása (lásd 2012. július eleji munkahelyvédelmi akcióterv)

10 Az államháztartás új ellenőrzési rendszere (Áht. VIII. fejezet) • Az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás • ÁHT külső (törvényhozói) ellenőrzése – Állami Számvevőszék • ÁHT kormányszintű ellenőrzése – kormányzati ellenőrzési szerv, EU támogatásokat ellenőrző szerv, Kincstár • ÁHT belső kontrollrendszere – belső ellenőrzés

11 Az önkormányzati ellenőrzés legújabb eredményei • Az önkormányzatok pénzügyi instabilitása egyre erősebb, lásd A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készült jelentés, 2012. április • Az ÁSZ 2011 évi önkormányzati ellenőrzésének Főbb tapasztalatai, esettanulmány szerűen, ÁSZ források alapján: Kockázat kezelés az önkormányzatoknál, belső kontroll mechanizmusok, http://www.aszhirportal.hu/documents/gyure-lajosne-eloadasa-aprilis-17- pdf_2012041882142_36.pdf Önkormányzati adóssághoz kapcsolódó finanszírozási kockázatok http://www.asz.hu/eloadasok/2012-04-17/az-onkormanyzati-adossaghoz- hitelekhez-kotvenyekhez-kapcsolodo-finanszirozasi-kockazatok/mohl.pdf

12 A magyar kormány aktív gazdaságbefolyásolási, ellenőrzési és szabályozási tevékenységét indokolják : • A neoliberális piacgazdasági modell évek óta tartó válsága – amely modell- váltási kényszert indukált • Az Európai Unió krízisének mélyülése – amely összeurópai léptékű pénzügyi és kormányzási bizonytalanságot teremtett és tart fenn • A külső segélyforrások apadása – amiből következik, hogy esetleges nehézségek (pl. államcsőd) keletkezése során a külső forrás invesztíció az EU, IMF, és WB részéről limitált Magyarország irányába (apadóban vannak a nemzetközi segélyalapok) • Az állam működéshez szükséges belső források még nem elégséges volta, a nemzetközi pénzpiacok bizonytalansága • A szervezett, fegyelmezett, ellenőrzési- és szabályozási nyomás alatt tartás gazdaságpolitikája, mint egyedüli eszköz kerül előtérbe – az állam aktív szerepvállalásában

13 A magyar kormány aktív gazdaságbefolyásolási, ellenőrzési és szabályozási tevékenységét indokolják (2.): • A hazai gazdaság finanszírozásának tradicionális problematikája, lásd Borbély László András (Államadósság Kezelő Központ) adatait: • http://www.aszhirportal.hu/documents/kt-konferencia-dr-borbely-laszlo- andras-eloadasa-pdf_20120517114227_67.pdf (11., 14., 20. slides) http://www.aszhirportal.hu/documents/kt-konferencia-dr-borbely-laszlo- andras-eloadasa-pdf_20120517114227_67.pdf (11 • Eltérő válságkezelési gyakorlatok a világban, amelyben a magyar praxist, az ország gyenge gazdasági és érdekbefolyási potenciálja alapján nem szokványosnak minősítik egyelőre (Az unortodox gazdaságpolitikánk által kiváltott, bár javuló tendenciájú adatokat lásd Kovács Árpád (Költségvetési Tanács) tanulmányában • http://www.aszhirportal.hu/documents/kt-konferencia-dr-kovacs-arpad- eloadasa-pdf_20120517113507_2.pdf (11., 12. slides) http://www.aszhirportal.hu/documents/kt-konferencia-dr-kovacs-arpad- eloadasa-pdf_20120517113507_2.pdf (11 • Mindezek alapján: elemi igény a kormány által kézben tartott gazdaságpolitikára, a szigorú közpénz és közvagyon gazdálkodásra, kormány által centralizált, felügyelt ellenőrzési eszközökkel!

14 Szakirodalmi háttér • Polgári Közgazdasági Műhely szakmai háttéranyagai, vitairatai, kormányprogramok http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_pkm • Lentner, Cs. – Lantos, O. (2012): Általános államháztartási ismeretek, Nemzeti Közigazgatási Intézet, www.nki.gov.huwww.nki.gov.hu • The Financial Crisis – Inquiry Report. US Congress Washington D.C. 2011 • Lentner, (2010): Some Historical and International Aspect of Hungarian Economic Criris and Crisis Management. In. Journal of Public Finance Published Quarterly, Vol. LIII. No. 3. http://www.lentnercsaba.com/doc/publications_05.pdf • Prugberger, T. (2011): A globalizáció és hatása a gazdaságra, és a foglalkoztatásra, Polgári Szemle, VII. évfolyam, 5-6. szám • Lentner (2011): Historic and Scientific Overview of State Role in Economic Policies – Presented Through the Example of Hungary. In. Visznik, Kiev, Vol. 61. No 5. http://www.facebook.com/profile.php?id=100003177272484&ref=tn_tnmn#!/pages/ Prof-Dr-LENTNER-CSABA/280200398687595

15 Szakirodalmi háttér • Magyarország Alaptörvénye, MK. 2011. április 25. • 2011. évi CXCV. Tv. Az államháztartásról • 2011. évi LXVI. Tv. Az Állami Számvevőszékről • 1997. évi XV. Tv. A Helyi önkormányzatok Európai Chartájáról • Önkormányzati pénzügyek, ÁSZ Tanulmány, 2011. december • A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről, ÁSZ jelentés, 2012. április • Széll Kálmán Terv 2.0, • http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1- A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20%28SzKT%2020%29. pdf http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1- A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20%28SzKT%2020%29. pdf • Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, 12.0 (2012. június). • Köszönet a figyelemért!


Letölteni ppt "Az államháztartás és a költségvetési gazdálkodás súlyponti kérdései – az állami centralizáció és ellenőrzési kontrollok tükrében Prof. Dr. LENTNER CSABA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések