Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. július 1- jé től! Összefoglaló a jegyzők munkájának segítésére A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA [a 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet és az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. július 1- jé től! Összefoglaló a jegyzők munkájának segítésére A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA [a 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet és az."— Előadás másolata:

1 2011. július 1- jé től! Összefoglaló a jegyzők munkájának segítésére A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA [a 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet és az azt módosító 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján] Készítették: Dr. Kovács Sándor nyá. r. ezredes, címzetes főiskolai docens (Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék) titkár (Magyar Rendészettudományi Társaság Önkormányzati Rendészeti Tagozat) Kopasz Árpád nyá. r. dandártábornok, elnök Szórakozóhelyek Biztonsági Személyzetének Országos Szövetsége Németh Ferenc elnök Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Horváth Zoltán elnök Magyar Birtokvédelmi Szövetség Ellenőrizte: Dr. Kaló József nyá. r. ezredes, címzetes főiskolai docens, magánbiztonsági igazságügyi szakértő Közreadja: a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) – www.birtokvedelem.comwww.birtokvedelem.com a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) - www.szvmszk.huwww.szvmszk.hu

2 Előzmények • 2011. január 15. West Balkán-tragédia • 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet és az azt módosító 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet • 2011. július Segédlet összeállítása a jegyzők részére a Belügyminisztériummal, a Rendőrtiszti Főiskolával és szakmai szervezetekkel együttműködve • 2011. július 19. Szakmai Nap a Magyar Birtokvédelmi Szövetség szervezésében

3 FIGYELEM! • Ez az anyag alapvetően a 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet és a módosítására kiadott 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján készült, de ezen előírások mellett más, vagyonvédelmi, bűnmegelőzési, szakmai gyakorlati szempontokat is tartalmaz! • Ebben a formájában munkaanyag, nem helyettesíti a jogszabályokat! • Kérjük, hogy csak hivatalos, belső használatra olvassák! • Minden észrevétel, javaslatot örömmel fogadunk!

4 Fontosabb jogszabályok • 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról • 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről • 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről • 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy-, és vagyon védelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól • 2004. évi I. törvény a sportról • 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról • 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről • 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságokról • 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról • 37/2011 (VI. 28.) NEFMI rendelet a rendezvények egészségügyi biztosításának jogi formái, szintjei, módja [2. sz. mell. az 5/2006 (II. 7.) EüM rendelethez] • 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről • 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

5 Érvényesítendő értékek, érdekek • Biztonság – a biztonságkultúra fejlesztése • Személyvédelem - felelősségbiztosítás • Vagyonvédelem – vagyoni biztosíték • Tűzvédelem – tűzbiztonság • Közrend, közbiztonság, közterületek rendje • Polgári védelem • Fogyasztóvédelem • Egészségvédelem • Bűnmegelőzés • Balesetmegelőzés • Kulturált szórakozás

6 Fogalmak - értelmezések Zenés, táncos rendezvény (együttes feltételek!): – rendszeresen vagy meghatározott alkalommal, illetve időpontban tartják; – tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben vagy szabadban rendezik; – nyilvános, nem zártkörű; – válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján, a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény; – a részvételhez nem kell megváltott ülőhely (jegy).

7 A zenés, táncos rendezvények felosztása Tömeg tartózkodására szolgáló helyen Építményen Épületben Helyiségben Zenés, táncos rendezvények (a vendégek szórakoztatására!) Szabadban Ha az 1000 főt a rendezvény időtartama alatt VÁRHATÓAN meghaladja Rendszeres Heti több Heti Havi Alkalmi 1 alkalommal Max. 10 egymást követő nap

8 A Korm. rendeletet nem kell alkalmazni: • A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeknél • Választási gyűlések esetén • Egyházi, vallási: – Szertartásokon – Rendezvényeken • Családi eseményeken (házasság, névnap, temetés, születésnap, stb.) • Közoktatási intézményekben a saját szervezésű rendezvények esetében • A nem nyilvánosan meghirdetett és a zártkörű rendezvények • Nem válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként adó rendezvény • Ahol megváltott ülőhely van

9 Kérelem a hatósági eljáráshoz: (az üzemeltető/rendezvényszervező adja be) • A kérelmező (neve, székhelye, cégj., ev. nytsz.) • Adatok az építmény azonosításához (használati jogcíme, helye, alapterülete, befogadóképessége) • A rendezvény megnevezése • Kapcsolódó szolgáltatások (dohány, alkohol, játékautomata) – a kereskedelmi működési engedély iránti kérelem a rendezvény iránti kérelemmel együtt is beadható, ilyenkor egyszerre folyik az eljárás és az ellenőrzés is! • Gyakoriság (rendezvény napjai, kezdete, befejezése) • Biztonsági terv, tűzvédelmi szabályzat (ha kell!) • Építészeti műszaki dokumentáció (2 pld!), tervezői nyilatkozat • A rendezvényszervező neve, képesítése (alkalmassága)

10 A rendezvény helye szerinti jegyző feladatai: • Nyilvántartásba vétel • Elbírálás (20 napos a határidő!) • Tulajdoni lap beszerzése hivatalból (építmény, terület) • Rendezvénytartási engedély kiadása, előtte: – A szakhatóságok értesítése a kérelemben megjelölt adatokkal – Közös helyszíni szemle koordinálása: • Népegészségügyi intézet (Kormányhivatal!) • Építésügyi hatóság (általános, műemlék, stb.) • Tűzvédelmi hatóság • Rendőrség • Országos Mentőszolgálat értesítése • Adatváltozás bejelentésekor új eljárás kell: – Adatváltozást kell bejelenteni a tevékenység megszűnésekor, módosulásakor (új igazolás!)

11 A jegyző feladatai a határozat után: • Értesítés az Országos Mentőszolgálatnak • Értesítés a bevont szakhatóságoknak • Igazolás az ügyfélnek (adatváltozáskor új igazolás) • Közlés (fogyasztóvédelmi hatóság; munkavédelmi felügyelőség; munkaügyi felügyelőség) • Nyilvántartásba vétel • A nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján (és más helyben szokott módon!) • A nyilvántartásban levő adatok változásáról szóló határozat közlése az érintett hatóságokkal • A tevékenység megszűnése után az igazolás bevonása, az engedély visszavonása, nyilvántartásból törlés

12 Az üzemeltető felelőssége: • A kérelemben megjelölni a használat jogcímét • Közzététel a honlapon • Elhelyezés hozzáférhető helyen – A rendezvény gyakorisága (napok: kezdés, befejezés) – Biztonsági terv (szabadtérinél „Intézkedési terv” vihar esetére!) – Tűzriadó terv • A tevékenység megszűnése után az igazolás leadása a jegyzőnek

13 A szervező felelőssége: • Szabadtéri rendezvénynél az engedély iránti kérelem benyújtása (építménynél az üzemeltető feladata!) • Közzététel a honlapon; Elhelyezés hozzáférhető helyen: A rendezvény gyakorisága (napok: kezdés, befejezés) Biztonsági terv (+szabadtérinél vihar esetére „Intézkedési terv”); Tűzriadó terv • „Rendezvényszervező” képesítés megléte (10 fő felett legalább 1 biztonságszervező és legalább 3 rendezvénybiztosító képesítés!) (képesítést igazoló okmány magánál tartása kötelező!) • Szervezői felelősség a helyszínen: – Elsősegélynyújtók helyszíni jelenléte – A „Biztonsági terv” (vihar esetére az „Intézkedési terv” betartása) – Szakképzett személyzet alkalmazása, helyi eszközök használatának ismerete – Biztonsági rendszabályok megalkotása, kifüggesztése (mozgásukban korlátozottak menekítése; elveszett tárgyak, gyerekek; sérültek ellátása; meteorológiai előrejelzés; vihar esetére „Intézkedési terv”, stb.) • A tevékenység megszűnése után az igazolás leadása a jegyzőnek

14 A „Biztonsági Terv” tartalma • 1:200 léptékű helyszínrajz (alaprajz) • Befogadóképesség • Belépés és eltávozás rendje • Kiürítési, menekítési terv (rendbontás, elemi csapás, baleset, bombariadó, közveszély, stb.) • A biztonsági személyzet létszáma, feladatai, az együttműködés rendje, hírösszeköttetés • A közreműködők tevékenységének leírása • A biztosítás megszervezése • Szabadtéri rendezvénynél viharos időjárás esetére készített „Intézkedési Terv”

15 A Biztonsági Terv részletes tartalma – I. • Léptékhelyes alaprajz (1:200 méretarányban, menekítési, kiürítési számításokkal); • Befogadóképesség rögzítése; • Kijáratok, azok pontos mérete, elhelyezkedése (kifelé nyíló ajtók kellenek, nem lehet támasztó ék, stb.) • Kiürítési, menekülési terv baleset, elemi csapás esetére, rendbontásnál, rendkívüli eseménynél, közveszéllyel fenyegetésnél; • A belépés és eltávozás rendje, ellenőrzése; • Külső biztosítás, tömegközlekedés változása • A biztonságért felelős személyzet létszáma, képzettsége (gyakorlottsága); • Menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok; • A biztonságért felelős személyzet felállítási rendje (a helyek pontosan, előre meghatározottan!) • A riasztás jele és a jelzés módja;

16 A Biztonsági Terv részletes tartalma - II. • A biztonságért felelős személyzet legfontosabb tennivalói, öltözetük és felszerelésük; • Az információtovábbítás tárgyi feltételei, tartalék eszközök (hangágyú, stb.); • Együttműködők, közreműködők és feladataik (a kapcsolattartás módja) • Az egészségügyi biztosítás (pontosan rögzíteni kell, hogy hol, ki lesz: orvos, mentő, segélynyújtók, stb. – a jogszabály pontosan meghatározza!); • Elveszett gyermekek, talált tárgyak, letétbe helyezett eszközök kezelése • Szabadtéri rendezvénynél kötelező a vihar esetére készített „Intézkedési Terv” (A meteorológia előrejelzést javasolt figyelembe venni a rendezvény teljes időtartama alatt!) • A tervet készítő neve, engedélyének száma • Kiegészítések a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet alapján: – Tűzriadó terv – kiürítési számítások – 1:200 léptékű, a valós helyzetnek megfelelő rajz – válságstáb (lehetőleg az érintett helyszíntől független helyen kialakítva) – a biztonsági tervet ki kell függeszteni; – a tűzriadó tervet nyilvánossá kell tenni;

17 A Biztonsági Terv részletes tartalma - III. Gyakorlati kérdések a tapasztalatok alapján: • A jegyzői önvédelem fontossága [rangsor: tételes jog, tudományos eredmények, gyakorlati tapasztalatok; érzékenység (józan ész), partnerség, aktualitás (itt és most!)] • Kockázatelemzés a biztonsági tervhez! • Szakértők bevonása, ha indokolt (Kamara, civil irodák) • Áttekinthető bürokrácia (átlátható iratkezelés) • Előtakarítás, utótakarítás, a szemét elszállítása • Konténeres WC, alkalmi szeméttárolók • Alkalmi (pót) világítás megtörhető fénycsövekkel • Kártérítés, referencia biztosítás – biztosítékok! • A meglevő tervek, eszközök alkalmazása – oktatás! • A közterületet használók jogainak biztosítása

18 A biztonsági személyzetre vonatkozó ismeretek, tudnivalók • A rendezvény jellege • Együttműködők, közreműködők – feladataik, kapcsolat • A helyszín: – területe; – környezeti sajátosságai; – befogadó képessége. • A várható tömeg: – létszáma; – összetétele. • Ezek alapján a biztonsági erők és eszközök meghatározása! – 10 fő feletti biztonsági személyzetnél legalább 1 fő biztonságszervező, legalább 3 fő rendezvénybiztosító képesítés – A képzettséget igazoló okmány (vagy másolat) magánál tartása, hatósági ellenőrzéskor felmutatása

19 A szokásostól eltérő biztonsági szabályok • Tájékozódás, hogy nincs-e rendőrségi tiltás, korlátozás • Előre meghirdetett esetben a fiatalkorúak belépésének korlátozása, ahol ez indokolt (igazoló okmányok felmutatása, ellenőrzése) • Fiatalkorúak alkohollal való kiszolgálásának és alkoholfogyasztásának megelőzése (karszalag, kártya) • Ruházat és csomag átvizsgálás (közbiztonságra veszélyes eszközök tilalma!) • Közterület-foglalási engedélyek megléte (árusok!) • A rendezvényre valamilyen ok miatt be nem engedett személyek figyelemmel kísérése, szükség szerinti kezelése • A rendbontók eltávolítása, kiemelés veszély esetén • Speciális tartalék eszközök alkalmazása rendkívüli helyzetekre

20 A jegyző által koordinált ellenőrzés • Szakhatóságok: – Népegészségügyi Intézet – Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (csak indokolt esetben, a Korm. r. nem írja elő!) – Tűzvédelmi hatóság – Építésügyi hatóság – Rendőrség • Egyéb hatóságok: – Fogyasztóvédelem – Munkavédelem, munkaügy – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

21 Népegészségügyi ellenőrzés • Higiénia, egészségvédelem • Ivóvíz minősége • Hulladék (szilárd, folyékony) • Kémiai biztonság • Dohányzóhelyek • Közegészségügy, járványügy

22 Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés • Tűzveszélyességi osztályba sorolás • Maximális befogadóképesség • Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó Terv) • Megengedett tűzterhelési érték • Tűzjelzők, tűzoltó felszerelések megléte, működő képessége • A mentés akadályozottsága, a beavatkozás gátoltsága

23 Építésügyi hatósági ellenőrzés • Általános építési ellenőrzés • Sajátos építmény fajta (műemlék, stb.)

24 Rendőrségi ellenőrzés • Közbiztonság • Személy- és vagyonbiztonság • Képzettséget igazoló okirat (másolat) helyszíni meglétének ellenőrzése • Biztonsági Terv (vihar esetére készített „Intézkedési Terv” szabadtéri rendezvénynél!)

25 Helyszíni ellenőrzési kötelezettség nem rendezvény időben • Évente 1 alkalommal (kivéve építésügyi hatóság)

26 Helyszíni ellenőrzés rendezvényidőben • Évente 2 alkalommal (kivéve építési hatóság)

27 Intézkedések hiányosságok, jogsértések esetén • Figyelmeztetés (első esetben) • Felszólítás a hiányosságok pótlására • Eljárás kezdeményezése a jegyzőnél • A rendezvény felfüggesztése • 90 napra megtiltja a rendezvényt (jegyző!) • Visszavonja az engedélyt (jegyző!) [Amennyiben az engedély kiadásának feltételei hiányoznak, vagy a szervező határidőre nem tett eleget az előírtaknak (90 nap)]

28 A rendezvény folytatásának helyszíni felfüggesztése (bármely résztvevő hatóság megteheti!) • A befogadó képesség jelentős túllépése • Az élet és testi épség veszélyeztetése* • A biztonsági személyzet hiánya • A közbiztonság vagy a közrend közvetlen és súlyos veszélyeztetése • Az engedély hiánya • *Vihar esetén a rendezvényt a szervező is felfüggesztheti!

29 Lehetséges iratok • Rendezvénytartási engedély (határozat) • Nyilvántartás (1. sz. mell. – Korm. rendelet) • Igazolás (2. sz. mell. – Korm. rendelet) • Engedély visszavonás a nyilvántartásból, törlés • Határozat adatváltozásokról • Figyelmeztetés • Felszólítás hiányosságok pótlására • A rendezvény helyszíni felfüggesztése (határozat) • A rendezvény megtiltása 90 napra • Az engedély visszavonása (kiadási feltételek hiánya, nem tettek eleget az előírtaknak határidőre )

30 Köszönjük, ha segíthettünk! Ha biztonsági ügyekben további kérdés merül fel, kérjük forduljanak a Magyar Birtokvédelmi Szövetséghez! Horváth Zoltán elnök elnok@mabiv.hu www.birtokvedelem.com elnok@mabiv.hu www.birtokvedelem.com


Letölteni ppt "2011. július 1- jé től! Összefoglaló a jegyzők munkájának segítésére A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA [a 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet és az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések