Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1960-80-as évek: Elrettentésen alapuló módszerek 1980-90-es évek: Információközlésen alapuló módszerek 1990-es évektől A drogmegelőzés új koncepciója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1960-80-as évek: Elrettentésen alapuló módszerek 1980-90-es évek: Információközlésen alapuló módszerek 1990-es évektől A drogmegelőzés új koncepciója."— Előadás másolata:

1

2

3

4 1960-80-as évek: Elrettentésen alapuló módszerek 1980-90-es évek: Információközlésen alapuló módszerek 1990-es évektől A drogmegelőzés új koncepciója az egészségfejlesztés szemléletéhez szorosan kötődik. Az egyénre és az őt körülvevő környezetre koncentrálva a protektív tényezők előmozdítása a cél ahelyett, hogy csupán a kockázati tényezők elleni küzdelemre fókuszálnánk munkánkat.

5 •1960-as évektől a 80-as évekig az elrettentés volt a fő alkalmazott módszer. –Főként az illegális drogfogyasztásra és a dohányzásra irányult –Cél a teljes absztinencia volt –Félelemkeltés volt a középpontban –Hatósági/rendvédelmi szerveknek volt fontos módszere –Tiltás/büntetés –Ma is használják a módszert

6 •Az 1980-as években az információátadás állt a középpontban –Legális és illegális drogokra, viselkedési addikciókra irányult –Információt adnak a szerekről és azok egészségre gyakorolt káros következményeiről –Az információ önmagában nem elég a változtatáshoz!

7 •A 90-es évekre további változás következett be –Nem a problémákra, betegségekre fókuszáltak a szakemberek, hanem a meglévő erőforrásokra –Előtérbe került annak filozófiája, hogy az emberek „ellenállóképességét”, életvezetési készségeiket szükséges fejleszteni –Az új megközelítés szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztés Ottawai Chartában (1986) megfogalmazott alapelveihez, szemléletéhez

8

9 1.Elsődleges prevenció (  egészségfejlesztés!) 2.Másodlagos prevenció 3.Harmadlagos prevenció (már nem a pedagógus hatásköre!).

10 Az elsődleges prevenció a drogot még ki nem próbálók felé irányul. A megelőzés célja, hogy a fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz. Színtere az óvodától kezdve az általános iskola alsó tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is). Az elsődleges prevenció a drogot még ki nem próbálók felé irányul. A megelőzés célja, hogy a fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz. Színtere az óvodától kezdve az általános iskola alsó tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is).

11 A másodlagos prevenció a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen még nem fogyasztó fiatalokat kívánja megszólítani. Színtere a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, esetleg a felsőoktatásban hallgatók. A másodlagos prevenció a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen még nem fogyasztó fiatalokat kívánja megszólítani. Színtere a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, esetleg a felsőoktatásban hallgatók.

12 A harmadlagos prevenció a drogfüggők társadalmi beilleszkedését kívánja segíteni: a problémás használókat, drogfüggőket célozza meg. Célja a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a súlyosabb drogkarrier kialakulásának a megelőzése. Színterei a kórházak, rehabilitációs otthonok, alacsony küszöbű intézmények. A harmadlagos prevenció a drogfüggők társadalmi beilleszkedését kívánja segíteni: a problémás használókat, drogfüggőket célozza meg. Célja a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a súlyosabb drogkarrier kialakulásának a megelőzése. Színterei a kórházak, rehabilitációs otthonok, alacsony küszöbű intézmények.

13 Általános prevenció (Universal prevention) – mindenkire kiterjedő megelőző munka, amely az általános populációt célozza meg, legfőképp az iskolai és közösségi alapú munkánál használjuk.

14 Szelektív prevenció (selective prevention) - kockázati csoportokat célzó megelőző munka. A megelőző munka során megcélzott csoport nem minden tagja fogyasztott már feltétlenül drogot. Pl. ilyen megcélzott csoport lehet drogfogyasztó szülők gyermekeinek csoportja.

15 Indikált (javallt) prevenció (indicated prevention) – egyénre irányul. Az egyén szükségleteire alakított a megelőző munka. Olyan személyeket célzunk meg egyénileg, akiknél már valamiféle probléma felfedezhető a drogfogyasztással kapcsolatban (pl. kipróbálás történt), vagy egyéb kockázatos viselkedést folytatnak (törvénnyel való összetűzés, élménykereső magatartás, antiszociális magatartás, függőség). Ez a legritkább és legköltségesebb módszer.

16 •Család •Iskola •Munkahely •Szabadidő •Egyházak •Média •Információs társadalom •Honvédség •Gyermekvédelem intézményrendszere •Rendőrségi bűnmegelőzés •Kockázati csoportok, veszélyeztető állapotok •Romákkal kapcsolatos megelőző programok

17

18  Prevenció – negatív szemlélet, a betegség, ill. annak súlyosbodása megelőzésére irányul.  Egészségfejlesztés – pozitív szemlélet, azon pontok, értékek megfogalmazása, hangsúlyozása, amit erősíteni fejleszteni lehet a célból, hogy képes legyen egészséges életvezetést megvalósítani, melynek része a drogmentesség is.

19 •Egészségből mint pozitívumból indul ki •Az egészség testi-lelki-szociális jól- lét •Alulról építkező •A közösségi részvételt hangsúlyozza •Teljes környezetet és közösséget megcélzó •Interdiszciplináris •Többszörös erőforrásra épít •Több szektorra támaszkodik (önkormányzat, civil szektor, egészségügy stb.) •Interaktivitásra törxik •A betegségből mint negatívumból indul ki •Az egészséget a betegség hiányaként értelmezi •Hierarchikus személetű •A szakemberek részvételét hangsúlyozza •A speciális problémákra összpontosít •Medikális szemléletű •Speciális tudásokra épít •Szűk szakmai kör végezheti •Frontális EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSPREVENCIÓ

20 •Kortársképzés és kortárssegítő képzés •Kortárshatások: –Kortársnyomás „Mondj nemet” –Kortársbefolyás„Mondj igent…”

21  Az iskolán keresztül a teljes populáció nagyon nagy részét elérjük  A diákok többsége nem fogyaszt drogokat – azt szeretnénk, ha ez így is maradna (érdeklődés felkeltése?!)  Az iskola az életre készít fel – sajnos a drogok az életünk része  A tanulókon keresztül elérhetjük a szülőket, családot, a tágabb közösséget  Bizonyíték van rá, hogy a drogmegelőzés hatékony tevékenység  Szülők, társadalom elvárja

22  A serdülők egészégre ártalmas kockázatvállalása népegészségügyi problémává érett, mely kockázatok többnyire összefüggnek a magatartással, a viselkedéssel és az egész életmóddal.  Olyan életkorban avatkozunk be, amikor még csak formálják a szokásaikat, mintegy „ismerkednek” a különböző életvezetési mintákkal, amikor életvezetési szokásaikat alakítják ki

23 Nem lehetséges/elegendő csak a drogmentesség elérése önmagában! A PROBLÉMA SOHASEM A DROG, MINDIG AZ EMBER!!!

24  A drogprevenciós munkát a laikusok részéről valamiféle misztikus köd övezi  Az iskolák háttérbe helyezkednek, prevenciós szolgáltatókra, többnyire külső szakemberekre hagyatkoznak a drogprevencióval kapcsolatos feladatok megoldásában  Bizonytalannak, eszköztelennek érzik magukat az pedagógusok, nem érzik, hogy sokat tudnának tenni, hiszen „ők nem szakértők”  Nagyon sokféle program van a „piacon”

25 A pedagógus olyan szakember, aki hatékonyan képes kezelni saját kompetenciahatárain belül a drogprobléma okozta kihívásokat! Módszere az egészségfejlesztés

26

27 Egészséget támogató politikák Egészséget támogató környezet Helyi közösségi akciók erősítése Egyéni készségek fejlesztése Az iskola egészségügy orientációja

28 TÁRSADALOM iskola önkormányzat Civil szerve- zetek egészségügy

29  Korszerű egészségnevelési tanterv, tananyag megléte  Nevesítsük-e a drogprevenciót?  Mitől lesz igazán hatékony az egészségnevelési munkánk?  Az egészséget támogató iskolai környezet kialakítása  Szoros kapcsolat a tágabb közösséggel

30 •A prevenció az egészségfejlesztés komplex, holisztikus szemléleti keretében történik •A legális és illegális drogok problematikájának együttes kezelése •Törekvés az interaktivitásra •Kurrikulumszerűen épülnek a tananyagba •Lehetőség szerint az oktatási rendszer különböző szintjein folyamatos megvalósulást biztosít •Figyelembe veszi a korosztály és iskola sajátosságait

31 •Hosszú távú (több évig tart) •Holisztikus szemléletű •A drogproblémát „tünetként” kezeli, és az okokra fókuszál •A legális és illegális drogproblémát együtt kezeli •Korrekt információkat közöl •A tananyagba épül •Rendszerszemléletű •Kortárs- és médiahatásokkal is foglalkozik •Interkatív módszereket alkalmaz •Kampány programok •Információközlésen alapuló programok •Elrettentő programok (ellenhatásúak!!!) HATÉKONY MÓDSZEREKHATÁSTALAN MÓDSZEREK

32

33  Információközlésen alapuló módszerek  Érzelmi nevelés  Társas hatás modell  „Drog alternatívák”  Integrált megközelítés

34 Típus Program tartalma Tevékenységek Informá- cióáta- dás Információátadás az alábbiakról: drogok fajtái, azok használatának következményei; drogokkal való visszaélés, mítoszok, tévhitek, igazságok; biológiai, kémiai, folyamatok, jogi kérdések; drogok története; egészséggel összefüggő hatások. Cél: azon személyes meggyőződés megszilárdítása, hogy a droghasználat kockázattal jár. Frontális előadás, videofilmek, beszélgetések, viták.

35 Típus Program tartalma Tevékenységek Döntés- hozatali készségek fejlesztése A droghasználattal kapcsolatos racionális döntéshozási képességek fejlesztése. Stratégiák – problémaazonosítás, megoldások keresése és lehetőségek közötti választások. Készségfejlesztő tréningek. Nem feltétlenül a drogfogyasztás témaköréhez kapcsolódnak. Beszélgetések, szerepjátékok stb.

36 Típus Program tartalma Tevékenységek „Fogada- lomtétel” „ pledge- making skill program ” A drogoktól való tartózkodásra biztatja a fiatalokat a program, egyfajta ígéretet, fogadalmat tesznek annak betartására. (pl. drogmentes klub). Gyakran erkölcsi alapelveken nyugszik ez a megközelítés. A tevékeny- ségeknek van egyfajta ceremonikus karaktere. A fogadalmak gyakran pl. szerződésekbe foglaltatnak.

37 Típus Program tartalma Tevékenységek Érték- tisztázó program „ value clarification ” A fiatalok személyes értékeinek valamint viselkedésük következményeinek tisztázása, megvizsgálása; arra való rávilágítás, hogy a droghasználat valójában nem összeegyeztethető az általunk fontosnak tartott értékekkel. Már létező értékek azonosítása avagy új értékek megfogalmazása – pl. csoportmeg- beszélés, vita, munkalapok kitöltése

38 Típus Program tartalma Tevékenységek Célok kitűzése „Goal setting” Célok megfogalmazásához és eléréséhez szükséges készségek fejlesztése; teljesítményorientált attitűd kialakítása; a drogfogyasztás oly módon kerül feltüntetésre, ami nem összeegyeztethető ezekkel a célokkal; Oktató jellegű technikák, csoportmegbe- szélés, munkalapok. Jutalom lehetséges.

39 Típus Program tartalma Tevékenységek Stressz- menedzsment Konfliktusos, lelkileg megterhelő helyzetekkel való megküzdéshez stratégiák tanítása; feszültségoldáshoz készségek fejlesztése; alternatív lehetőségek keresése a drogfogyasztás helyett feszültséggel teli szituációkban Tanító, megbeszélő stratégiák alkalmazása; fizikai stressz- kezelő technikák

40 Típus Program tartalma Tevékenységek Önbecsülést fejlesztő program A cél az egyéni fontosság érzésének, önbecsülésnek a fejlesztése. Problémákkal, nehézségekkel, kudarcokkal való megküzdés segítése. A természetes „egyediség”, személyes „erő” megbecsülése. Sikerélményt adó tevékenységek; csoportmegbe- szélés, munkalapok

41 Típus Program tartalma Tevékenységek Ellenállást segítő készségek fejlesztése „Resistance skills training” A”külső világból” érkező nyomásnak való ellenállást segítő készségek fejlesztése (kortársak, testvérek, felnőttek, média, hirdetések) „Nemet mondás” megtanítás szerep- játékokkal, szituációs játékokkal; beszélgetések; filmek; kortársnyomás demonstrálása

42 Típus Program tartalma Tevékenységek Életvezetési készségek fejlesztése „Life –skills training” Az „élet vezetéséhez” szükséges készségek megtanítása, melyeknek alkalmazása nem csupán a drogokkal szembeni ellenállást segítik (pl. kommunikációs, problémamegoldó, döntéshozatali készségek stb.) Pl. Asszertivitást fejlesztő tevékenységek; szerepjáték, szituációs játék, vita; csoport- megbeszélések

43 Típus Program tartalma Tevékenységek Norma- felállító program „Norm- setting programmes” Egyfajta konzervatív normák felállítása a droghasználattal kapcsolatban. Reális kép kialakítása drogfogyasztás valódi mértékével és elfogadottságával kapcsolatban. Csoport- megbeszélések; felmérések készítése, adatokról való beszélgetés, viták egy viselkedés helyességéről, elfogadásáról

44 Típus Program tartalma Tevékenységek Segítő programok „Assisstance programmes” Életvezetési problémákkal küzdők számára tanácsadás, segítségnyújtás. Többnyire kortársak végzik. Társas támogatás nyújtása! Osztálytermi valamint személyes beszélgetések. Hangsúly van a korai felismerésen, beavatkozáson.

45 Típus Program tartalma Tevékenységek Drog- alternatívák A drogfogyasztás „helyett” egyéb tevékenységek felajánlása, melyek akár a kockázatkeresés kielégítését, akár pszichológiai elmélyülést nyújthatnak. Információ- átadás, figyelem- felkeltés; pl. extrém sportok, túrázások, művészeti tevékenységek, egyházi közösségekben való részvétel

46 Onnan indulj, ahol a fiatalok tartanak! ? !

47 olyan iskolai légkör kialakítása, mely igazolhatóan az egészséget támogatja!

48

49 Munkánk célja az volt, hogy olyan újabb szempontokat, olyan szemléletet kaphassanak, amely az egészséges iskolai légkör megvalósításához (így a drogok veszélyét ő l is sokkal védettebb környezet kialakításához is) hozzásegítheti Önöket, valamint tantestületüket és diákjaikat egyaránt.

50 Ezért tárgyaltuk: a szenvedélybetegségek kialakulásának családi vonatkozású okait, •a kémiai szerekhez és viselkedési szokásokhoz köt ő d ő kóros szokásokat, annak (a pedagógus szempontjából) legfontosabb formáit, • a drogokkal kapcsolatos ismereteket és azok kulturális, kultúrtörténeti vonatkozásait, •a (mikro- és makro)társadalmakon belüli deviáns folyamatokat, •a legfontosabb törvényi és más jogszabályi rendelkezéseket, •a leglényegesebb drogpolitikai és –történelmi kérdéseket, •az ellátórendszer felépítését, valamint a segítségnyújtás lehet ő ségeit, •az iskolai színtér adta kereteket, és a pedagógus kompetenciahatárainak legjobban megfelel ő irányvonalakat.

51 Eredményes és örömteli munkát kívánok szép hivatásukhoz!

52 fzms@freestart.hu zoltan.ferenczi@sulinova.hu 30/638-3357


Letölteni ppt "1960-80-as évek: Elrettentésen alapuló módszerek 1980-90-es évek: Információközlésen alapuló módszerek 1990-es évektől A drogmegelőzés új koncepciója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések