Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan írjunk szakdolgozatot? Nemzetközi Tanulmányok szakos BA és MA hallgatók számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan írjunk szakdolgozatot? Nemzetközi Tanulmányok szakos BA és MA hallgatók számára."— Előadás másolata:

1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? Nemzetközi Tanulmányok szakos BA és MA hallgatók számára

2 Tartalomjegyzék • A dolgozat elején szereplő tartalomjegyzék a tartalmi kifejtés szerkezetét teszi áttekinthetővé. A tartalomjegyzék a szövegben is szereplő címeket, alcímeket és oldalszámokat tartalmazza. A szakdolgozat kötelező része.

3 Rövidítések • A szövegben és a lábjegyzetekben értelmes rövidítések használhatók. Példa: Biztonsági Tanács (BT) v. (a továbbiakban BT) Általában a rövidítés igazodik ahhoz, hogy milyen nyelven íródott a szöveg. Példák: European Court of Human Rights (ECHR) Európai Emberi Jogi Bíróság (EJEB) BT Biztonsági Tanács

4 Rövidítések Néha mégsem: ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) Világkereskedelmi Szervezet (WTO) Hosszabb elnevezéseknél célszerű rövidítéseket használni: Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (GSZKJNE) Lábjegyzetekben gyakran használt rövidítések pl.: k.n., é.n. (kiadó nélkül, év nélkül)

5 Hivatkozási próba • Kiosztott monográfiákból, tanulmánykötetekből, folyóiratokból minta hivatkozás készítése (5 perc)

6 Önálló kötetek idézése: • Robert W ALTER : Der Aufbau der Rechtsordnung (Wien: Manzsche 1974). • Friedrich K OJA – Walter A NTONIOLLI : Allgemeines Verwaltungsrecht (Wien: Manzsche 1996) 2. • Hans K ELSEN : Tiszta Jogtan [ford. B IBÓ István] (Budapest: Rejtjel 2001) 12–13.

7 Tanulmánykötetek: • H IVATKOZÁSI MINTÁK : • B RAGYOVA András: „Az Európai Unióhoz való csatlakozás alkotmányjogi kérdései” in: I NOTAI András (szerk.): EU-tanulmányok. I. kötet (Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004) 1105. • Herbert H ART : „Introduction” in: John A USTIN : The Province of Jurisprudence Determined. And The Uses of the Study of Jurisprudence (London: Weidenfeld and Nicolson 1971) vii-xviii., kül. vii. • Wesley Newcomb H OHFELD : „Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben” [ford. S ZABÓ Miklós] in: S ZABÓ Miklós – V ARGA Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: [k. n.] 2000) 110-136. • Eugen B UCHER : „Was ist »Begriffsjurisprudenz«?” in: Werner K RAWIETZ (szerk.): Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976) 388. • Josef P IETZKER : „Zur Nichtanwendung europarechtswidriger Gesetze seitens der Verwaltung” in: Ole D UE [et al.] (szerk.): Festschrift für Ulrich Everling (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1995) II. kötet, 1095–1111.

8 Folyóiratcikkek: Hivatkozási minták: • K ECSKÉS László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU- vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 15- 40. • H ARMATHY Attila: „Bírói gyakorlat – Alkotmány” Magyar Jog 2004/4. 641– 648. • K ECSKÉS László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU- vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 6. A folyóiratcikkek hiányzó oldalszámainak kiderítéséhez hasznos lehet: http://www.matarka.hu/. http://www.matarka.hu/

9 Internetes hivatkozások: Hivatkozási minták: Honlap cím esetén: www.echr.coe.int Tanulmányok esetén: a tanulmányok címe, utána az elérhetősége a következő formában: www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.pdf www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm

10 Utalások már hivatkozott művekre • Amikor az szakdolgozatban első alkalommal utalunk egy adott műre, akkor a már tárgyalt teljes utalást alkalmazzuk. További utalások esetén visszautalunk az adott lábjegyzetre, amelyben az első hivatkozás szerepelt, pl. • Lásd P IETZKER (5. lj.) 1100. vagy P IETZKER i.m. 1100. • Amennyiben korábbi lábjegyzetekben ugyanazon szerzőtől több mű is szerepel, akkor azt a cím egy karakterisztikus részletével vagy évszámmal különböztetjük meg a többitől, ez a következő módokon történhet: • W ALTER 1974 (12. lj.) 68. vagy W ALTER 1974 i.m. 68. • K ELSEN : Jogtan (9. lj.) 87. VAGY K ELSEN : Jogtan i.m. 87. • K ECSKÉS : „Indító tézisek” (82. lj.) 7. vagy K ECSKÉS : „Indító tézisek” i.m. 7.

11 Utalások már hivatkozott művekre • Az „u.o.” utalást akkor alkalmazzuk, ha ugyanabban a lábjegyzetben még egyszer az adott műre utalunk (pl. „Lásd uo. 13.”), vagy ha ez a közvetlenül következő lábjegyzetben történik. Utóbbira példa: 1. K ECSKÉS László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 6. 2. U.o. 15.

12 Utalások már hivatkozott művekre • A „lásd” vagy „vö.” után nem alkalmazunk felkiáltójelet, hanem kijelentő mondatnak tekintjük őket. A lábjegyzetek nagybetűvel ponttal zárjuk le (ha úgyis ponttal végződnek, pl. oldalszám- utalással, akkor elég egy darab pont). • Ha egy kétszerzős művet idézünk újra, akkor az új idézésnél már nincs szóköz a nagykötőjel előtt és után. Tehát eredetileg: M EZEY Barna – S ZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet (Budapest: Osiris 2003). De később idézésnél: M EZEY –S ZENTE (5. lj.). Kötőjeles nevű szerzőknél kiskötőjelet használunk [pl. Hans-Joachim C REMER ], a nagykötőjelet meghagyjuk a több szerzős művek jelölésére.

13 Hivatkozás készítése • Kiosztott monográfiákból, tanulmánykötetekből, folyóiratokból minta hivatkozás készítése a gyakorlaton elhangzottak alapján (5 perc).

14 Hazai jogszabályok hivatkozása • 1993. LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. • AB határozatok idézése az AB által tett formában, azaz megjelölve a határozat (végzés) kezdő és aktuálisan meghivatkozott oldalszámát is, tehát pl. • 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 149, 151-152. /kék színnel a továbbiakban azokat az adatokat jelölöm, amelyeket mindenképpen fel kell tűntetni a hivatkozásoknál/

15 Nemzetközi, EU-s és külföldi dokumentumok joganyagok hivatkozása Főszabály szerint a nemzetközi dokumentumokat az irodalomban bevett angol idézéssel hivatkozzuk. Magyar hivatkozás ott indokolt, ahol történelmi dokumentumokról, magyar hivatalos lapban (magyarul) megjelent dokumentumról vagy EU-s dokumentumról van szó.

16 Történelmi szerződések • 1648. évi vesztfáliai békeszerződés, XXVIII. cikk. (Ha az eredeti szövegben arab számozással szerepelnek a cikkek, akkor értelemszerűen a magyar változatban is így kell feltüntetni, ha rómaival, akkor úgy.)

17 Hazánkban kihirdetett nemzetközi szerződések • 1969. évi bécsi egyezmény, 34-37. cikk. Kihirdette: 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről. (További hivatkozásoknál elegendő: 1969. évi bécsi egyezmény, 2. cikk)

18 Dokumentumgyűjtemények • T ANULMÁNYKÖTETEKHEZ HASONLÓ MÓDON Egyezmény az oktatásban alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemről in: M AJTÉNYI Balázs – V IZI Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai (Budapest: Gondolat 2003) 38-44.

19 Nem ratifikált nemzetközi szerződések Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women, 1438 U.N.T.S. 51, Article 1. (hivatalos) Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, Maputo, 11 July 2003, Article 1. (informatív, de nem hivatalos; ezt praktikus a szakdolgozatban használni) További hivatkozásoknál csak a cím, a rendelkezés száma szükséges, a megkötés helye és ideje nem kell.

20 Más ENSZ dokumentumok • Biztonsági Tanács határozatai • 1999. évi CI. törvény az 1994. január 1. és 1994. december 31. között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról. (amennyiben magyarul is ki vannak hirdetve; ez azonban csak néhány BT-határozat esetében történt meg) • Ha a BT határozat nincs kihirdetve magyarul, akkor a következő idézési formák lehetségesek:

21 • S.C. Res. 660, 45 U.N. SCOR at 19, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para. 1. (hivatalos angol) • S.C. Res. 660, 2932 nd mtg., 2 August 1990, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para. 1-2. (informatív, de nem hivatalos)

22 Közgyűlés határozatai • United Nations Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, U.N. GAOR, 55th sess., Supp. No. 49, at 4, U.N. Doc. A/55/49 (2000) (hivatalos, új határozati számozás) • Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514 (XV), 15 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 66, U.N. Doc. A/4684 (1961) (hivatalos, régi határozati számozás)

23 • Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. G.A. Res. 1514, 947 th plen. mtg., 14 December 1960, U.N. Doc. A/RES/1514, Annex, para. 1. (informatív, de nem hivatalos – szakdolgozatban ezt ajánlott használni)

24 Konferenciai záróokmányok • Final Act of the International Conference on Human Rights (Proclamation of Teheran), Teheran, 13 May 1968, U.N. Doc. A/CONF.32/41 (1968), para. 2. • Szakdolgozatban elfogadható a következő • Final Act of the International Conference on Human Rights (Proclamation of Teheran), Teheran, 13 May 1968, para. 2. • Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/23, preamble. • Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 25 June 1993, preamble.

25 Emberi Jogi Bizottság (Human Rights Committee) • Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, 21 July 1983, U.N. Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, para. 14. • Szakdolgozatban elegendő a következő forma: • Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, 21 July 1983, para. 14.

26 Nemzetközi Bíróság • Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, 64-65, para. 115. • Szakdolgozatban elegendő a következő: Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, para. 115.

27 Európa Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága • 1998 előtt (régi ítéletek idézése, hivatalos papíralapú kiadványban): • McCann and Others v. The United Kingdom, Judgement of 27 September 1995, Series A, no. 324, p. 62, para. 213-214. • 1998 után a “Reports of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights” tartalmazza a legfontosabb döntéseket: • Campbell v. Ireland, no. 45678/98, para. 24, ECHR 1999-II

28 Szakdolgozatban elegendő a következő hivatkozási forma: • McShane v. The United Kingdom, Judgement of 28 August 2002, no. 43290/98, para. 94-98.

29 Európai Unió Közösségi jogszabályok • Az EU-s dokumentumok magyar nyelvű idézéséhez általános útmutató található az alábbi címen: http://publications.europa.eu/code/hu/hu- 000500.htm. http://publications.europa.eu/code/hu/hu- 000500.htm

30 Uniós dokumentumok Példák: • A Bizottság 1038/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról • 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, az 1999. február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (2a) bekezdésének értelmében

31 Luxemburgi bíróság • A hivatalos magyar EU-s idézés luxemburgi bíróság: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi- bin/form.pl?lang=hu honlapon esetszám alapján megtalálhatjuk a magyar idézési módot.http://curia.europa.eu/jurisp/cgi- bin/form.pl?lang=hu • Európai Bírósági Határozatok Tára (EBHT) az Európai Bíróság hivatalos lapja, ebben jelennek meg a Bíróság és az Elsőfokú Bíróság határozatai • 26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben 1963. február 5-én hozott ítélet [EBHT 1963., 3. o.] • Elegendő: 26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben 1963. február 5-én hozott ítélet

32 Irodalomjegyzék/Bibliográfia A szakdolgozat kötelező része • Felhasznált monográfiák: Robert W ALTER : Der Aufbau der Rechtsordnung (Wien: Manzsche 1974). 15-57. • Folyóiratcikkek: K ECSKÉS László: „Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez” Európai Jog 2004/3. 6-16.

33 Irodalomjegyzék/Bibliográfia • Tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok: Wesley Newcomb H OHFELD : „Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben” [ford. S ZABÓ Miklós] in: S ZABÓ Miklós – V ARGA Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: [k. n.] 2000) 13-50.

34 Nemzetközi dokumentumok • Dokumentumgyűjtemények feltűntethetők a szakirodalom között. • A többi dokumentumot célszerű külön felsorolni az ismertetett hivatkozási módokon, oldalszám és a szakasz számának megjelölése nélkül.

35 Irodalomjegyzék/Bibliográfia • Internetes források listája: www.echr.coe.int www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.p df www.europarl.eu.int/committees/libe_home.ht m

36 • Egyéb mellékletek csak akkor szerepeljenek, ha az feltétlenül szükséges, pl. ha a dolgozat önálló kutatáson alapszik. Ilyenkor szerepelhetnek a kérdőívek, vagy a kutatási eredményeit szemléltető táblázatok, grafikonok.

37 /A példák összeállításánál a Jakab András által szerkesztett Alkotmánykommentár hivatkozási útmutatóját vettem alapul./


Letölteni ppt "Hogyan írjunk szakdolgozatot? Nemzetközi Tanulmányok szakos BA és MA hallgatók számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések