Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Spe Salvi Spe salvi facti sumus” – reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és nekünk (Róm 8,24).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Spe Salvi Spe salvi facti sumus” – reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és nekünk (Róm 8,24)."— Előadás másolata:

1 Spe Salvi Spe salvi facti sumus” – reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és nekünk (Róm 8,24).

2 Remény és hit • legyenek készen számot adni reményük logoszáról – azaz értelméről és alapjáról –, akkor a „remény” ugyanazt jelenti, mint a „hit” (1Pét 3.15) •Krisztussal való találkozásuk előtt mennyire „remény és Isten nélkül éltek a világban” (Ef.2,12).

3 Megismerni az igaz Istent, – azt jelenti, hogy reményt kap az ember •a keresztényeknek itt nincs maradandó városuk, hanem az eljövendőt keresik (Zs.. 11,13–16; Fil 3,20), • a „Krisztus szerinti élettel” a „kozmosz elemeinek uralma alatt álló életet” állítja szembe Pál(vö. Kol 2,8). •Világkép - változik

4 Személyes Isten •Értelem –akarat-szeretet •ha mi ismerjük ezt a Személyt és ő ismer minket, akkor nem vagyunk a mindenségnek és törvényeinek a rabszolgái, •Ez az Isten, Jézus Krisztusban, mint Szeretet mutatkozott meg

5 Korai egyházi ábrázolások •Krisztus, mint filozófus,- az, aki ismeri a jó élet és a jó halál művészetét •Krisztus, mint pásztor: Ha a halál sötét völgyében járok is, nem félek, mert te ott vagy velem…” (Zsolt 23

6 A hit •Rátörekvés – valami eljövendőre •Ajándék, mely belevonja a jelenbe a jövőt •a tény, hogy ez a jövő létezik, megváltoztatja a jelent •az életnek új alapot ad, melyre az ember támaszkodhat, s ezért a szokásos alap, éppen az anyagi bevételek megbízhatósága viszonylagossá válik.

7 Új szabadság •a vértanúságban mutatkozott meg, emberek szembeszálltak az ideológia és politikai szerveinek mindenhatóságával, s így halálukkal megújították a világot •, akik az újkori szerzetesi mozgalmakban Krisztusért mindent elhagytak, hogy a hitet és Krisztus szeretetét elvigyék az embereknek, és segítsenek a testben és lélekben szenvedő embereken.

8 a remény bizonyosságából fakadó életet jelent •. Várakozás Krisztus jelenlétében, a jelenlévő Krisztussal együtt Testének kiteljesedésére és az ő végső eljövetelére •a keresztény ember alapmagatartása: „Hiszen Isten nem a csüggedés, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk” (2Tim 1,7).

9 Örök vagy vég nélküli? •amellyel a keresztelés szertartása :És mit ad neked a hit?” – „Az örök életet •a halált mindenki késleltetni szeretné •De folyamatosan és vég nélkül élni ?? •halált ugyanis Isten nem kezdettől fogva alkotta, hanem gyógyszerként adta Szt.Ambrus

10 Örök élet –boldogság? •Azt sem tudjuk, mit kérjünk”, vallja Szent Pál szavával (Róm 8,26). •De tudatlanságunkban is tudjuk, hogy léteznie kell. •az örökkévalóság beteljesedés nyugodt pillanata, amelyben az egész átölel minket és mi átöleljük az egészet •Krisztussal lét

11 Individualista-e a keresztény remény? •a Zsidóknak írt levél „városról” beszél (vö. 11,10.16; 12,22; 13,14), •Boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene” (144[143],15) •Kereszténység, mint menekülés a siralomvölgyből.?

12 A keresztény hitből fakadó remény átalakulása az újkorban •A kísérletezés és a módszer új összekapcsolása •- a tudomány gyakorlatra irányultsága azt jelenti, hogy az a teremtés fölötti uralom, melyet Isten az embernek átadott és a bűnbeesésben elveszett, helyre fogja állítani. •A tudomány a megváltó nem a hit •A hit magánszférába kerül

13 a jelenkor hit-krízise a remény krízise •A hit =hit a haladásba •Remény: a haladás által létrejön az ember országa •A haladás mindenféle függés legyőzése – haladás a tökéletes szabadság felé. •hogy az ész és a szabadság saját benső jósága alapján önmagától egy új, tökéletesen emberies közösséget fog biztosítani

14 Fölvilágosodás •Isten országa” ott jön el, ahol az „egyházias hitet” felülmúlják és „vallásos hittel”, azaz merő ész-hittel váltják föl.Kant •Karl Marx szerint,. a másvilág igazsága szertefoszlott, e-világ igazságát kellett hatályba léptetni. •A menny kritikája a föld kritikájává, a teológia kritikája a politika kritikájává vált. A haladás a jobb, a forradalom minden dolgok átalakulása.

15 Marx tévedése •föltételezte, hogy az uralkodó osztály kisajátításával, a politikai hatalom megdöntésével és a termelőeszközök államosításával megjelenik az új Jeruzsálem. •. Megfeledkezett arról, hogy az ember mindig ember marad. Megfeledkezett az emberről és az emberi szabadságról

16 Haladás a parittyától a hidrogénbombáig •mit jelent valójában a haladás, mit ígér, és mit nem ígér ? •Ha a technikai haladásnak nem felel meg „a belső ember növekedése” (vö. Ef 3,16; 2Kor 4,16) akkor az nem haladás, hanem fenyegetés az ember és a világ számára.

17 „ész” és a „szabadság • a hatékony és kivitelező észnek szüksége van a nyitottságra, a hit megmentő erői felé, a jó és a rossz megkülönböztetésének irányában. •Csak akkor lesz emberi, ha utat tud mutatni az akaratnak, és erre csak akkor képes, ha túllát önmagán. •az emberi szabadság mindig igényli más szabadságok együttesét

18 Isten nélkül megvalósított „Isten országa •Ma már látjuk: az észnek és a hitnek kölcsönösen szüksége van egymásra, hogy igazi mivoltuknak megfelelhessenek és küldetésüket betölthessék.

19 A keresztény remény igazi formája •az állandóan növekvő haladás csak anyagi téren lehetséges •Az erkölcsi tudat és az erkölcsi döntés területén ilyenfajta folyamatosság nincsen, mert az ember szabadsága mindig új, és a döntéseit mindig újra meg kell hoznia. különben már nem is volnánk szabadok.

20 Nemzedékről nemzedékre •minden nemzedék új kezdet. • építhetnek az előzők ismereteire és tapasztalataira, meríthetnek az egész emberiség erkölcsi kincstárából. De meg is tagadhatják azt, •Az emberiség erkölcsi kincstára a szabadsághoz intézett felhívásként

21 szabadságnak meggyőződésre van szüksége •meggyőződés nem születik magától, hanem közösségileg mindig újra meg kell teremteni. •A szabadságot mindig újra meg kell nyerni a jó számára •: a jó struktúrák segítenek, de önmagukban nem elegendők

22 tévedések •az embert a tudománnyal meg fogják váltani •az újkori kereszténység, látva a tudomány eredményeit a világ alakításának fejlődésében, nagyrészt csak az egyénre és annak üdvösségére koncentrált.

23 Az embert a Szeretet váltja meg •Evilági szinten is, de ez veszélyeztetett szeretet. •Az embernek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre, hogy elmondhassa: Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8,38–39).

24 A remény elsajátításának iskolái és gyakorlóterei •I. Az imádság mint a remény iskolája •. A cselekvés és a szenvedés mint a remény iskolája •Az ítélet mint a remény iskolája és gyakorlótere •Mária, a remény csillaga

25 Az imádság mint a remény iskolája •Nguyen Van Thuan bíboros tizenhárom éves fogságából, melyből kilenc évet magánzárkában töltött, egy nagyon értékes kis könyvet hagyott ránk A remény imádságai címmel. •A jó imádság a belső tisztulás folyamata, mely Isten és az emberek befogadására tesz alkalmassá.

26 A jó imádság •teljesen személyesnek kell lennie, benne nekem kell találkoznom Istennel, az élő Istennel. •mindig vezetést és világosságot kell kapnia az Egyház és a szentek nagy imádságaiból, a liturgikus imából, amelyben az Úr folyamatosan tanít bennünket jól imádkozni •Az imádságban a közösségi és személyes imádságnak mindig együtt kell lennie.

27 A cselekvés és a szenvedés mint a remény iskolája •Az embernek minden komoly és jó cselekedete megvalósuló remény • a cselekedeteink nem közömbösek Isten előtt, ezért nem közömbösek a történelem folyása szempontjából sem. Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez (vö. 1Kor 3,9; 1Tessz 3,2).

28 Az emberi élethez a szenvedés éppúgy hozzátartozik, mint a tevékenység •mindent meg kell tennünk, hogy legyőzzük a szenvedést, de teljesen nem tudjuk kiiktatni a világból – •Isten, aki belép a történelembe, emberré lesz és szenved. •nem a szenvedés előli menekülés üdvözíti az embert, hanem a képesség, hogy a szenvedést elfogadja, benne érlelődjön, és értelmet találjon benne a Krisztussal való egyesülés révén, aki végtelen szeretettel szenvedett

29 Az emberiességet lényegében a szenvedéshez és a szenvedő emberhez való viszonnyal mérjük. •A jóért, az igazságért és az igazságosságért vállalt szenvedés az emberiesség mértéke •a szeretetre mondott igen is szenvedés forrása lesz, • a szeretet mindig lemondásokat követel, amennyiben hagyom, hogy korlátozzanak és megsebezzenek; • a szeretet nem maradhat meg önmagam föladása nélkül,

30 A keresztény hitnek a többlete •az emberben új módon és új mélységben szabadította föl a szenvedőképességet •megmutatta, hogy Isten, aki személyében az Igazság és a Szeretet, szenvedni akart értünk és velünk. •Isten nem tud szenvedni, de tud együttszenvedni

31 Egy elfeledett gyakorlat •a mindennapok apró fáradságait, melyek állandóan ismétlődnek, s többé-kevésbé tűszúrásként érnek minket, „föl lehet ajánlani”, s ezáltal értelmet nyernek. • Krisztus konpassiójához, úgy, hogy hozzájárulnak valamilyen formában az együttszenvedés kincstárához, melyre annyira szüksége van az emberiségnek.

32 Az ítélet mint a remény iskolája és gyakorlótere •Újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. •A Krisztusba vetett hit soha nem csak visszafelé és soha nem csak fölfelé, hanem mindig előre, az igazságosság órájára is tekintett, melyet az Úr ismételten meghirdetett •Újkorban a világtörténelem szemléletét az utolsó ítélet helyett a haladás gondolata hatotta át.

33 A 19–20. század ateizmusa gyökerét és célját tekintve moralizmus: •Az a világ, amelyben az igazságtalanság, az ártatlanok szenvedése és a hatalom cinizmusa ilyen szélsőségekben mutatkozhat meg, nem lehet egy jóságos Isten műve. •Az az Isten, aki felelősségre vonná ezt a világot, nem volna igazságos és még kevésbé volna jóságos Isten •Remény nélküli az a világ, melynek önmagának kell igazságot tennie

34 Az ember életre szóló döntése a halállal véglegessé válik – ez az élete áll a bíró előtt •Lehetnek emberek, akik az igazság akarását és a szeretetre való készséget teljesen lerombolták magukban •lehetnek egészen tiszta emberek, akik hagyták, hogy Isten egészen áthassa őket, és ezért teljesen nyitottak a felebarát felé •Tapasztalatunk szerint azonban sem az egyik, sem a másik nem általános esete az emberi életnek.

35 Én szegény ott mit reméljek? •„Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából épít-e. Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül. De akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz által” (1Kor 3,12–15)

36 Reinkarnáció- helyett •az égető s ugyanakkor megmentő tűz maga Krisztus, a Bíró és Üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. •az ő szeretetének szent hatalma lángként átjár bennünket, úgy, hogy végre teljesen önmagunk, s ezáltal teljesen Istenéi leszünk.

37 fontos a keresztény remény gyakorlata számára. •Az elhunytak lelkének az Eucharisztia, az imádság és alamizsna által „enyhülést és felüdülést” lehet ajándékozni •Kapcsolatban vagyunk egymással és sokszoros hatással vagyunk összekötve. Senki sem él egyedül. Senki nem vétkezik egyedül. Senki sem üdvözül egyedül •: mit tehetek azért, hogy mások is üdvözüljenek, és másoknak is fölkeljen a remény csillaga?

38 Ave maris stella. •Életünk igazi csillagai azok az emberek, akik helyesen tudtak élni. Ők a remény világító fényei. •Mária, az eljövendő Egyház képe lettél, mely a világ reményét hordozza méhében a történelem hegyein járva. •a kereszt alatt Jézus szavára a hívők anyja lettél

39 Mária •Úgy maradsz a tanítványok körében, mint Anyjuk, mint a remény Anyja. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, mi Anyánk, taníts minket veled együtt hinni, remélni és szeretni. •Mutasd meg nekünk az Ő országába vezető utat. Tengernek csillaga, fényeskedjél nekünk és vezess minket az utunkon!


Letölteni ppt "Spe Salvi Spe salvi facti sumus” – reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és nekünk (Róm 8,24)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések