Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DKMT regionális együttműködés Marosvári Attila a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DKMT regionális együttműködés Marosvári Attila a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke."— Előadás másolata:

1 A DKMT regionális együttműködés Marosvári Attila a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

2 Régió - Eurorégió Régió: „ az a törvényes területi testület, amely az állami szint alatt közvetlenül hoztak létre, és politikai önkormányzattal van felruházva” (Európai Régiók Gyűlése, 1996. dec. 4. Basel) Eurorégió: az Európai Unió belső és külső határ menti politikájának célterülete

3 A határ menti együttműködés motívumai •a határnak, mint elválasztó vonalnak a feloldása •az előítéletek és ellenszenvek legyőzése, a történeti örökség oldása •a periférikus helyzet és elszigeteltség megszüntetése •a gazdasági növekedés és az életszínvonal emelése •az EU-ba való gyors beilleszkedés elősegítése

4 A határ menti együttműködés alapelvei 1.Szubszidiaritás: minden döntést a legoptimálisabb szinten kell meghozni 2.Addicionalitás: az EU támogatások nem kiváltanak, hanem kiegészítenek 3.Koncentráció: a források és eszközök összpontosítása 4.Partnerség: a szereplők szoros együttműködése 5.Programozás: hosszú távú, komplex fejlesztési programok

5 A határ menti együttműködés munkamódszerei •stratégiaorientált működés, nem csak eseti programok •komplex együttműködés, sokféle kapcsolódási csatornán keresztül •partneri viszony vertikálisan és horizontálisan •döntések és közös akciók megvalósítása a mindenkor érvényes eljárások alapján

6 A határ menti együttműködés tartalma •gazdaságfejlesztés •infrastruktúra-fejlesztés •környezet- és természetvédelem •turizmus •kulturális kapcsolatok •oktatás •civil kapcsolatok •közbiztonság, katasztrófavédelem •szociális együttműködés

7 TERÜLET TERITORIU POVRSINA AREA LAKOSSÁG LOCUITORI STANOVNISTVO POPULATION SZÉKHELY CAPITALA PRESTONICA CAPITAL •Megalakulása: 1997. november 21. •Területe: 71,6 ezer km2 •Népessége: 5,5 millió fő •Irányító testülete: Közgyűlés •Honlapja: www.dkmt.hu Magyarország Szerbia Románia

8 A DKMT speciális adottságai •a társadalmi, gazdasági együttműködés történetileg közös gyökerei •a három ország gazdasági erőket felvonultató területei •az EU-csatlakozás eltérő időpontja •három jelentős szellemi-egyetemi bázis (Szeged, Temesvár, Újvidék) •a mezőgazdaság kiemelt szerepe •interkulturális sajátosságok

9 A DKMT speciális adottságai •korábbi gazdasági kapcsolatok, együttműködési programok •a kitörési lehetőségek koncentrálódása a DKMT-n keresztül •a Balkáni Stabilizációs Egyezmény lehetőségei •sikeres régióközpont kialakításának lehetősége •a programfinanszírozás lehetőségeinek kihasználása: együttműködési érdekek

10 A DKMT sajátos célkitűzései •a régió gazdasági, társadalmi, szociális és környezetvédelmi intézményi fejlesztésével foglalkozó EU-kompatibilis szerveződés létrehozása •a régió forrásszerző képességének növelése •a dinamikusan fejlődő térségi pozíciók megszerzése •A régió lakosságának sokoldalú kapcsolatrendszerén alapuló stabil életminőség elérése

11 A DKMT sajátos célkitűzései •többoldalú együttműködés megvalósítása a kölcsönös előnyök alapján, a regionális politikák összehangolása, forráskoordináció •a régió versenyképességének erősítése a természeti, gazdasági és emberi erőforrások koncentrációjával •a civil társadalom, a közigazgatás szerveinek és a gazdaság szereplőinek mozgósítása a fejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására

12 A DKMT SWOT analízise Erősségek •a térségi és helyi szereplők erőteljes igénye a határok által képzett akadályok mérséklésére •a kapcsolódó területek saját országok fejlettebb, de legalábbis közepesen fejlett térségei közé tartoznak •egymás megismerése megtörtént, a bizalmi elv már működik •a térség közös adottságai növelik a kooperáció lehetőségeit •rendelkezésre állnak EU-források

13 A DKMT SWOT analízise Erősségek •már megindultak együttműködések a kamarák, gazdasági szereplők és települések között •az eurorégiót fontos európai korridorok szelik át (IV. és X/A. közút-vasút, VII. Duna) •a térségben található három, nemzetközileg is jegyzett tudományos-felsőoktatási centrum, melyek már dolgoznak együtt •vonzó idegenforgalmi adottságok •működő média-kapcsolatok

14 A DKMT SWOT analízise Gyengeségek •az országok közötti politikai kapcsolatok egyenetlenek •a DKMT nemzeti, nemzetközi és uniós elismertsége nem egyértelmű •mindhárom területen tőkehiány, a befektetői érdeklődés hiánya, az önálló források alacsony volta, relatív szegénység •a decentralizáció előrehaladottsága, a közigazgatás és a gazdaság EU- harmonizációja jelentősen eltérő

15 A DKMT SWOT analízise Gyengeségek •a rendszeres kapcsolattartás korlátozott, mind a közlekedési, mind az információáramlás tekintetében •az egymás nyelvét beszélők alacsony száma •az országok eltérő gazdasági fejlettségéből adódó komparatív előnyök kihasználtsága minimális •a jogi és piaci ismeretek hiánya gátolja az érdemi együttműködést •kevés a kapcsolat a turizmus és a mezőgazdaság, valamint az ipar és a szolgáltatások terén

16 A DKMT SWOT analízise Gyengeségek •a területi tervezés metodikai, tartalmi és egyeztetési rendszere nem harmonizált •a határon átnyúló környezeti szennyezések kezeléséhez szükséges eszközrendszer hiánya •a határon átlépő legális és illegális munkavállalással összefüggő szociális és munkaerő-piaci problémák rendezetlensége •a határon átnyúló regionális és helyi szintű együttműködés intézményesítettségének elégtelensége

17 A DKMT SWOT analízise Lehetőségek •a kapcsolatok javulása, stabilizálódó balkáni viszonyok •az EU bővülésével a térség délkelet-európai kapuként funkcionálhat •uniós támogatások megszerezhetősége a határ menti együttműködéshez •a DKMT ismét összekapcsol szétszakított térstruktúrákat •a régió egyetemi központjai európai színvonalú fejlődés katalizálására képesek

18 A DKMT SWOT analízise Lehetőségek •a régió gazdasági diverzifikációja egységes és versenyképes mezőgazdasággal megalapozható •az eurorégió integrálni képes a regionális fejlesztés és tudásbázis összekapcsolását •a régiót átszelő transz-európai hálózatok fejlesztése lehetővé teszi a szétszakított közlekedési hálózatok helyreállítását, s ezzel a térség bekapcsolását az európai gazdasági vérkeringésbe

19 A DKMT SWOT analízise Veszélyek •a politikai helyzet bizonytalanságai negatívan befolyásolhatják az együttműködést •a gyors fölzárkózás reménye hiú ábrándokat kelthet és csalódottságot szülhet •az infrastrukturális fejlesztések lassúsága korlátozza a kooperációs lehetőségeket •a gazdaság, s különösen a mezőgazdaság felzárkóztatásának elmaradása társadalmi problémákat okozhat

20 A DKMT SWOT analízise Veszélyek •kedvezőtlenül hathat, hogy az eurorégió nem határos nála fejlettebb, tőkeerős régiókkal •az EU csatlakozás eltérő időpontja feszültségeket okozhat •a schengeni határszabályozás megbéníthatja az együttműködést •a gyengén fejlett kapcsolatok a régió korlátozott részvételét eredményezhetik az Interreg-programban

21 A DKMT stratégiai programjának prioritásai 1.az eurorégiós intézményrendszer kiépítése és továbbfejlesztése 2.a közigazgatás és az EU-felkészülés harmonizációja 3.a meglévő területi tervek, programok integrálása 4.az informatikai és kommunikációs struktúra fejlettségének közelítése, összekapcsolása

22 A DKMT stratégiai programjának prioritásai 5. a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködési hálózatainak kialakítása 6. a fizikai infrastruktúra javítása (a közlekedési kapcsolatok helyreállítása és fejlesztése) 7. a gazdaság diverzifikációja (régiómarketing, szerkezetátalakítás, integrált kutatás, nemzet-közi versenyképesség, kapcsolatok bővítése) 8. az eurorégió forrásszerző képességének erősítése

23 A DKMT intézményrendszere 1.A közgyűlés - a DKMT előkészítő, koordináló és stratégiai döntéseket hozó szerve Tagjai a./ teljes jogú tagok - alapító tagok (alapító megyék) - társult tagok (megyeszékhely városok) b./ nem teljes jogú tagok - állandó meghívottak (gazdasági kamarák, egyetemek, civil szervezetek, szakszervezetek, ifjúsági szervezetek képviselői) - eseti meghívottak

24 A DKMT intézményrendszere 2. Soros elnök – képviseli a DKMT-t, összehívja és vezeti a közgyűlést 3. Titkárság – a közgyűlés adminisztrációs és döntés-előkészítő feladatait ellátó szerve 4. Koordinációs bizottság – a közgyűlés elé kerülő javaslatokkal kapcsolatos előzetes egyeztetések lebonyolítása a nemzeti partnerek között

25 A DKMT intézményrendszere 5. Munkacsoportok – javaslatokat dolgoznak ki a közgyűlés számára - 1. gazdaság, infrastruktúra, idegen- forgalom - 2. területfejlesztés, természet- és környezetvédelem - 3. művelődés, sport, civil szervezetek és szociális kérdések - 4. nemzetközi kapcsolatok, információ és tömegtájékoztatás

26 A DKMT intézményrendszere 6. DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Kht. „A Kht elsődleges feladata, hogy önálló jogi személyként, a közhasznú tevékenység mellett üzleti célú tevékenységet is folytatva anyagi (pénzügyi) fedezetet biztosítson a DKMT térségének fejlesztéséhez, s – egyebek közt ezáltal is – támogassa az euro- atlanti integrációhoz való csatlakozás előmozdítását”

27 DKMT REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZGYŰLÉSE DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság KÖZGYŰLÉS ÜLÉSE Alapító tagok képviselői Társult tagok képviselői Eseti meghívottak SOROS ELNÖK TITKÁRSÁG MUNKACSOPORTOK 1. Gazdaság, infrastruktúra és idegenforgalom 2. Területfejlesztés, természet- és környezetvédelem 3. Művelődés, sport, civil szervezetek és szociális kérdések 4. Nemzetközi kapcsolatok, információ és tömegtájékoztatás NEMZETI KOORDINÁTOROK § Közhasznú Társaság Társasági Szerződés § A Közhasznú Társaság és a DKMT Regionális Együttműködés Közgyűlése tagjai között létrejött Szolgáltatási és Finanszírozási Szerződés KHT Alapító Tagok Taggyűlése Ügyvezetés Felügyelő Bizottság § Megbízási, foglalkoztatás i szerződések Állandó meghívottak A DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA (DKMT) REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

28 A DKMT legfőbb projektjei 1. Közlekedés •a Szeged-Kikinda-Zsombolya-Temesvár vasútvonal helyreállítása •az Alföld-Fiumei vasútvonal revitalizálása (Nagyvárad-Békéscsaba-Szeged-Baja-Zágráb- Fiume) •a Szeged-Makó-Nagylak-Arad vasútvonal helyreállítása •A IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó továbbépítése (Kiskunfélegyháza-Szeged-Arad- Temesvár-Bukarest)

29 A DKMT legfőbb projektjei •a X/A transzeurópai közlekedési folyosó továbbépítése (Szeged-Újvidék-Belgrád) •a Tisza IV. osztályú nemzetközi vízi útvonallá minősítése •a Bega II-III. osztályú vízi útvonallá minősítése (Temesvár-Újvidék) •a Maros és a Körösök II-III. osztályú vízi útvonallá minősítése •a szegedi repülőtér nemzetközi (regionális) kereskedelmi repülőtérré történő fejlesztése

30 A DKMT legfőbb projektjei 2. Határátkelőhelyek •a Kiszombor-Csanád határátkelő megnyitása a tehergépjármű-forgalom előtt •Óbéba-Rábé-Kübekháza hármas határnál nemzetközi utasforgalmi határátkelő nyitása •Új határátkelők nyitásának megvizsgálása 3. Vízgazdálkodás •a Bega-csatorna környezetei rehabilitációja •a Tisza és mellékfolyói környezetének ár- és belvízvédelme, a környezeti ártalmak kiküszöbölése •a Vaskapu erőmű környezeti hatásvizsgálata

31 A DKMT legfőbb projektjei 4. Idegenforgalom •az Eurorégió idegenforgalmi térképének kidolgozása •DKMT komplex idegenforgalmi kínálatát lefedő programcsomagok összeállítása 5. Gazdasági kapcsolatok •vállalkozási övezetek, gazdaságfejlesztési zónák létrehozása a határ menti területeken •a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését segítő intézményfejlesztések •a kis- és közepes vállalkozások együttműködését segítő képzések és információszolgáltatások

32 A DKMT legfőbb projektjei 6. Környezetvédelem •a határokon átnyúló kihatású környezeti ártalmak megszüntetése, illetve megelőzése •a szennyvízhálózat bővítése, a talaj- és folyószennyezés csökkentése •az ivóvízbázis-védelmi programok összehangolása •a természetvédelmi területek fokozott védelme 7. Kultúra és média •a nemzeti hagyományok megismertetését célzó programok, a multikulturalitást támogató szakmai konferenciák •„Media-net” eurorégiós információs központ és adatbázis


Letölteni ppt "A DKMT regionális együttműködés Marosvári Attila a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések